Endeksler
                                        
         TURİZM YATIRIM,İŞLETME VE KURULUŞLARININ            
            DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.3,1983, No: 83/6181         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 12.3.1982, No: 2634          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 19.4.1983, No: 18023          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S. 3160         
                                        
                  BİRİNCİ BÖLÜM                
                 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ              
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı,2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa tabi  
belgeli turizm yatırım ve işletmeleri ile 1618 sayılı Kanuna göre kurulmuş TÜr- 
kiye Seyahat Acentaları Birliğinin denetimine ve denetleme elemanlarının nite- 
liklerine,atanmalarına,çalışmalarına ve yetkilerine ait esasların tesbitidir.  
  Kapsam :                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik,insan ve çevre sağlığı ile can ve mal güvenliği de 
dahil olmak üzere belgeli turizm yatırım ve işletmelerinin,belgeye esas olan  
vasıflarının,tarifelerinin,temizlik,intizam,servis,idare ve işletme tarzları ile
diğer hususların ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin denetlenmesine,denet- 
leme elemanlarının niteliklerine,atanmalarına ve yetkilerine ait hükümleri kap- 
sar.                                      
  Yasal Dayanak:                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik,2634 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin (A) fıkrasının
3 üncü bendi ile 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği  
Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca düzenlenmiştir.               
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan;                     
  a."Bakanlık",Kültür ve Turizm Bakanlığını,                 
  b."Turizm Kontrolörü",bu Yönetmelik uyarınca gerekli sınavlarda başarı gös- 
tererek atanmış Bakanlık merkez teşkilatında görevli denetim elemanlarını,   
  c."Kanun", 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununu,               
  d."Belgeli turizm işletmesi",Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel  
kişilerce,birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen ve Kanunun 37 nci maddesinin 
A - 2 Fıkrası kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işletmeleri,
  e."Belgeli turizm yatırımı",belgeli bir turizm işletmesini gerçekleştirmeyi 
amaçlayan,Bakanlıktan belge almış yatırımları                  
  ifade eder.                                 
                                        
                  İKİNCİ BÖLÜM                
              DENETİM ELEMANLARI VE ATANMALARI           
                                        
  Denetim Elemanları:                             

  Madde 5 - Bakanlık,belgeli turizm yatırım,işletme ve kuruluşlarının bu   
Yönetmelik uyarınca denetimlerini;                       
  a. Turizm Kontrolörleri,                          
  b. Turizm Genel Müdürü,Bakanlık Müfettişleri ve Turizm ve Tanıtma Bölge   
Müdürleri,                                   
  c. Geçici veya özellik arzeden (talih oyunları mahalleri,yat limanları,   
charter gibi) işletmeler için Bakanlık Makamınca (belli bir iş ve süreyle)   
görevlendirilecek Bakanlık personeli                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  aracılığı ile yapar.                            
  Turizm Kontrolörleri Kurulu:                        

  Madde 6 - Turizm Kontrolörleri,Turizm Genel Müdürlüğüne bağlı bir kurul   
içinde görev görürler.Kurul; Turizm Kontrolörü niteliklerini haiz bir Başkan ve 
Başkan Yardımcıları ile,Turizm Başkontrolörleri,Turizm Kontrolörleri ve Turizm 
Kontrolör Yardımcılarından oluşur.                       
  Turizm Kontrolör Yardımcılığına Giriş:                   

  Madde 7 - Bakanlıkça açılacak giriş sınavında başarılı olanlar "Turizm   
Kontrolör Yardımcısı"olarak atanırlar.                     
  Giriş sınavının tarihi,şartları,konuları,sınava gireceklerden istenecek   
belgelerin neler olduğu,en az 15 gün önceden ilan olunur.Sınava girecek adayla- 
ra "Sınav Giriş Kartı"verilir.                         
  Giriş Sınavı Şartları:                           

  Madde 8 - Turizm Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına katılabileceklerin; 
  a. Sınavın açıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunması,        
  b. Hukuk,Siyasal Bilgiler, İktisat,İşletmecilik, İdari İlimler,Turizm veya 
Mimarlık dallarında en az 4 yıl eğitim veren bir fakülte veya yüksek okuldan  
veya denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yabancı okullardan birini 
bitirmiş olması,                                
  c. Sağlık durumunun,iklim değişikliklerine ve her türlü yolculuk koşulları- 
na elverişli olması,                              
  d. Yapılacak inceleme sonucunda sicil ve karakterinde Turizm Kontrolörlüğüne
atanmasına engel bir halin görülmemesi,                     
  e. Bu sınava daha önce birden fazla katılmamış olması zorunludur.      
  Giriş Sınavı İçin Başvuru:                         

  Madde 9 - Turizm Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyenler, 
Bakanlığa bir dilekçe ile başvururlar.Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah ad- 
resleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir.                 
  a. Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı örneği,                  
  b. Kendi el yazısı ile özgeçmişi,                      
  c. Yüksek öğrenim diploması,çıkış belgesi aslı veya noterden onaylı örneği, 
  d. 2 adet vesikalık fotoğraf.                        
  Giriş Sınavı Komisyonu:                           

  Madde 10 - Turizm Kontrolör Yardımcılığı yazılı ve sözlü giriş sınavları,  
sosyal bilimler eğitimi veya teknik eğitim görmüş adaylar için ayrı gruplar   
halinde yapılır.                                
  Sınav Komisyonu Turizm Genel Müdürünün teklifi ve Makamın onayı ile Bakanlık
personeli arasından seçilecek bir Başkan, ikisi sosyal bilimler,ikisi mimarlık 
dallarında uzman olmak üzere 5 kişiden oluşur.                 
  Teknik eğitim görmüş Turizm Kontrolör Yardımcısına ihtiyaç duyulmaması ha- 
linde sınav Komisyonu tamamen sosyal bilimler dalında eğitim görmüş üyelerden  
oluşur.                                     
  Sınav Konuları ve Usulü :                          

  Madde 11 - Teknik eğitim görmüş adayların yazılı sınavları aşağıda 5 grup  
halinde belirlenen konularda yapılır.                      
  a. Mimari konular,                             
  b. İnşaat bilgisi,                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c. İmar mevzuatı ile ilgili genel bilgi,                  
  d. Genel turizm bilgisi,                          
  e. Yabancı dil.                               
  Sosyal bilimler eğitimi görmüş adayların yazılı sınavları aşağıda belirlenen
6 grup konuda yapılır.                             
  a. Hukuk,                                  
  b. Genel İktisat ve İşletme İktisadı,                    
  c. Muhasebe,                                
  d. Maliye,                                 
  e. Genel Turizm Bilgisi,                          
  f. Yabancı dil.                               
  Yazılı sınav soruları, süre ve puanları komisyon tarafından sınavdan bir  
gün önce tesbit edilir ve bir tutanakla kapalı ve mühürlü zarf içinde Turizm  
Genel Müdürüne teslim edilir.                          
  Sınav sonunda toplanan (isim kısımları kapalı) sınav kağıtları ve düzenlenen
tutanaklar yine kapalı ve mühürlü bir zarf içerisine konularak tanzim edilen bir
tutanakla beraber Komisyon Başkanına teslim edilir.               
                                        
  Sınav Notları:                               

  Madde 12 - Yazılı sınavı başarmak için her sınav grubunda 100 üzerinden 50 
puandan az olmamak kaydıyla ortalama en az 60 puan alınması gerekir.      
  Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda ya- 
zılı sınav konularındaki bilgi düzeyinin yanı sıra adayların genel kültürü, ifa-
de kabiliyetleri, tavır ve hareket gibi özellikleri değerlendirilir. Sözlü sı- 
navda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir.      
  Yazılı ve sözlü sınavlarda eşit puan alan adaylardan yabancı dil puanı yük- 
sek olanlar tercih edilir.                           
                                        
  Turizm Kontrolör Yardımcılığı:                       

  Madde 13 - Turizm Kontrolör Yardımcıları mesleki bilgi ve görgülerini art- 
tırmak için 3 yıllık bir hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Bu süre içinde   
Turizm Kontrolör Yardımcıları denetlemeye yetkili bulunan Turizm Kontrolörü ve 
Turizm Başkontrolörü refakatinde denetleme görevi yaparlar. Ancak, en az 18   
ay başarı ile görev yapan Turizm Kontrolör Yardımcılarına gerektiğinde Bakan-  
lıkça re'sen denetleme yetkisi verilebilir. Yetkili Turizm Kontrolör Yardımcı- 
ları, Turizm Kontrolörlerinin tüm yetkilerini kullanabilirler.         
  Kontrolör Yardımcılarına, refaketinde en az bir ay çalıştığı kontrolör ta- 
rafından yeterliliği konusunda özel bir sicil verilir. Üç ayrı Kontrolörden   
olumsuz sicil alan Kontrolör Yardımcısı, gerektiğinde yeterlik sınavı beklenmek-
sizin Bakan Onayı ile başka bir göreve atanabilir.               
  Kontrolörlükle bağdaşmayan tutum ve davranışları görülenler Bakanlıkça baş- 
ka bir göreve atanırlar.                            
                                        
  Yeterlik Sınavı:                              

  Madde 14 - Turizm Kontrolör Yardımcıları 3 yıllık yetişme döneminin sonunda 
yazılı ve sözlü yeterlik sınavına alınırlar.                  
  Yazılı yeterlik sınavı soruları, sosyal ve teknik eğitim görmüş Turizm Kont-
rolör Yardımcıları için ayrı iki grup halinde düzenlenir.            
  Yazılı ve sözlü sınav soruları, iki ayrı ihtisas grubunun gerekleri de dik- 
kate alınarak, turizm sektörüne, denetim hizmetlerine ve genel kültüre ait konu-
ları kapsar.                                  
  Yazılı ve sözlü sınavların ikisinden de 100 üzerinden en az 60 puan alanlar 
sınavı kazanmış sayılırlar.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yeterlik sınavında başarı gösterenler Turizm Kontrolörü kadrolarına atanır- 
lar. Sınavda başarı gösteremeyenler Bakanlıkça başka görevlere atanırlar.    
                                        
  Atamalarda Sıralama:                            

  Madde 15 - Kontrolör Yardımcılığı giriş sınavları ve yeterlik sınavlarında 
alınan yazılı ve sözlü notların genel ortalaması, başarı derecesini belirler ve 
atamalar bu sıraya göre yapılır.                        
                                        
  Yeterlik Sınavı Komisyonu:                         

  Madde 16 - Yeterlik sınavı, Turizm Genel Müdürünün teklifi ve Bakanlık maka-
mının Onayı ile Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Tetkik Kurulu Başkanı,  
Başmüşavir, Genel Müdür, Başmüfettişler, Genel Müdür Yardımcıları, Turizm Kont- 
rolörleri Kurulu Başkanı ve Yardımcıları arasından seçilecek 5 kişiden oluşan  
bir Komisyon tarafından yapılır.                        
                                        
  Saklı Hükümler:                               

  Madde 17 - Kontrolör Yardımcılarının göreve atanmalarında, staj ve eğitim- 
lerinde, 2670 sayılı Kanun hükümleri saklıdır.                 
                                        
              ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR                
                                        
  Belgeli Turizm İşletmelerinin Denetiminde Yetkiler:             

  Madde 18 - Belgeli turizm işletmelerinde temizlik, intizam, servis, fiyat, 
idare ve işletme, belge almaya esas olan vasıflarla, personel niteliklerinin  
tesbit ve denetimi yetkisi Bakanlığa aittir.                  
  Sağlık ve çevre kirliliği ile ilgili denetimler, görevli kamu kurum ve ku- 
ruluşlarının tabip ve sağlık elemanlarınca yapılır. İlgili mercilerin bu konu- 
larda yapacakları denetimlerin raporlarından bir nüshası Bakanlığa gönderilir. 
                                        
  Denetim Elemanlarının Görev ve Yetkileri:                  

  Madde 19 - Denetim elemanları aşağıdaki işleri yapmakla görevli ve yetkili- 
dirler.                                     
  a. Belgeli turizm yatırım ve işletmeleri ile turizm kuruluşlarının yıllık  
programlar çerçevesinde, denetleme ve incelemelerini yapmak,          
  b. Belgeli turizm yatırım ve işletmeleri hakkında Bakanlığa ulaşan şikayet- 
leri incelemek ve soruşturmak,                         
  c. Turizm işletmesi belgesi talep eden kuruluşların genel denetimlerini yap-
mak,                                      
  d. Kanunun öngördüğü cezaları, ilgili Kanun ve Yönetmelikler gereğince tayin
etmek ve uygulamak,                               
  e. Belgeli turizm işletmelerinin hizmetlerinden yararlanan yerli ve yabancı-
ların şikayetlerini araştırmak,                         
  f. Kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemelerle kendilerine ve- 
rilen diğer görevleri yerine getirmek,                     
                                        
  Denetimin Kapsamı:                              

  Madde 20 - Bu Yönetmelik uyarınca yapılacak denetimlerde yatırımın belgeye  
esas projeye uygunluğu, yatırımda kullanılan malzeme, eleman, tesisat, teçhizat,
mefruşat, dekorasyon ve hizmet standardının niteliği ve sınıfı ile uyumu, yatı- 
rım ve işletmelerin " Turizm yatırım ve işletmeleri nitelikleri yönetmeliği" ne 
uygunluğu araştırılır.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yatırım Dönemi Denetimleri:                         

  Madde 21 - Belgeli turizm yatırımlarının denetiminde;            
  a. Yatırımın belgeye esas projeye uygunluğu,                
  b. Malzeme,yapı elemanları,tesisat,teçhizat,mefruşat ve dekorasyonun sınıfı 
ile uyumu,                                   
  c. Yatırımın öngörülen zamanlaması ile,belgede belirtilen süre incelenir.  
                                        
  İşletme Dönemi Denetimleri:                         

  Madde 22 - Belgeli işletmelerin veya işletme belgesi talebinin değerlendi- 
rilmesine esas olacak denetimde;                        
  a. Tamamlanan yatırımın,yatırım belgesine esas projeye veya doğrudan işletme
belgesi talebinde,dosyasındaki projeye uygunluğu,                
  b. Tesisin dış ve iç mekanları ile malzeme,teçhizat,tesisat,mefruşat ve   
dekorasyonunun sınıfı ile uyumu korunup korunmadığı,              
  c. Belge almaya esas vasıfların devam edip etmediği,            
  d. İşletme belgesi verilmesinde esas alınan veya alınacak olan nitelikleri 
belirleyen Yönetmelik hükümlerine uyum,                     
  e. Mahallerin amaçlarına uygun kullanımlarının devamı,           
  f. İşletmenin,belgede belirtilen sahip ve/veya işletmecisinin mülkiyet   
ve/veya yönetiminin devamı,                           
  g. Persolenin niteliğinin sınıfına ve mevzuata uygunluğu,          
  h. Yabancı personelin nitelik ve izinlerinin ilgili Yönetmeliğe uyumu,   
  i. Tasdikli fiyat tarifelerinin uygulanması ve yönetmelik uyarınca teşhiri, 
  j. İşletmenin uluslararası turizm talebine yönelik çalışmaları ve doğrudan 
veya dolaylı olarak sağlanan döviz miktarı,                   
  k. Yeme ve içme servisi yapılan tesislerde,yiyeceğin miktar,kalite ve takdi-
minin sınıfı ile uyumu,                             
  l. Genel temizlik ve hizmet standardının sınıfı ile uyumu,         
  m. İşletmeye özel olarak tahsis edilen yatırım ve işletme mallarının amaca 
uygun değerlendirilmesi,                            
  n. İşyerinin başka bir amaçla kullanılıp kullanılmadığı,          
  o. İnsan ve çevre sağlığı ile mal ve can güvenliğinin sağlanmasına,müşteri- 
nin haklarının korunmasına yönelik tedbirler                  
incelenir.                                   
                                        
   Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi:                  

   Madde 23 - Seyahat Acentaları Birliğinin Denetiminde;           
   a. Birlik organlarının toplanma düzenleri,                 
   b. Birliğe ait belge,defter ve hesapların mevzuata uygunluğu,       
   c. Birlik gelir ve giderlerinin toplanma ve sarf uygulamaları,       
   d. Birliğin çalışmaları hakkında Bakanlığa sunulan raporda yer alan husus- 
ların gerçekleşmesi,                              
   e. "1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu"  
ile "Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği"nin Seyahat Acentaları Birliğine  
vermiş olduğu görevlerin gerçekleştirilmesi                   
   incelenir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER                
  Görev Belgesi:                               

  Madde 24 - Turizm Başkontrolörü, Kontrolörü ve Kontrolör Yardımcılarına   
Bakanlık Makamı tarafından tasdik edilmiş ve imzalanmış fotoğraflı bir kimlik  
belgesi verilir.                                
  Bu Yönetmeligin 5 inci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen diğer denetleme 
elemanlarına ise,görevlendirildikleri iş ve süre için geçici görev belgesi tan- 
zim olunur.                                   
  Kimlik belgesi veya geçici görev belgesini taşımayanlar denetleme görevi  
yapamazlar.                                   
  Şikayet ve Denetim Defterleri:                       
                                        

  Madde 25 - Tüm belgeli turizm işletmelerinde bir denetleme defteri ve bir  
şikayet defteri bulunur.Bu defterler,Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlüğü tarafın- 
dan her sayfası numaralandıktan sonra mühürlenerek tasdik olunur.Denetleme ele- 
manları her denetimden sonra işletmenin denetlendiği tarihi belirterek şikayet 
ve denetleme defterlerini incelerler ve kimliklerini yazıp imzalarını atarlar. 
  Şikayet defteri müşterinin her an görüp şikayet ve temennilerini yazabilece-
ği bir yerde bulundurulur.                           
  İşletme yöneticisi,şikayet konusunun emniyet ve asayişi ilgilendirmesi ha- 
linde bağlı bulunulan kolluk kuvvetine 24 saat içinde bu konuda bilgi vermek  
zorundadır.                                   
  Raporlar:                                  

  Madde 26 - Bakanlık denetim elemanları,denetlemeleri sonunda hazırlayacakla-
rı raporları Kontrolörler Kurulu Başkanlığına verirler.Raporlarda,yatırım veya 
işletme hakkında yapılması önerilen işlem açıkca belirtilir.Raporda ceza uygula-
masının önerilmesi halinde,Kanunun 37 nci maddesinin C - 2 fıkrası uyarınca   
düzenlenen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.          
  Yurtdışı İncelemeleri:                           

  Madde 27 - Görevlerinde başarılı olan Turizm Kontrolörleri ilgili mevzuat  
hükümleri saklı kalmak kaydıyla mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak amacıyla 
bir program dahilinde inceleme ve araştırmalar yapmak üzere yurt dışına gönde- 
rilebilirler.                                  
                                        
  Yürürlükten Kaldırma:                            

  Madde 28 - 4 Nisan 1976 gün ve 15549 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak  
yürürlüğe girmiş bulunan "Turizm Müesseseleri ve Seyahat Acentaları ile Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliğinin Denetimi Hakkında Yönetmelik"yürürlükten kaldırıl-
mıştır.                                     
                                        

  Geçici Madde 1 -                              
  Bu yönetmelikte Baş Kontrolör ve kontrolörler için öngörülen görev ve yetki-
ler,bahse konu kadrolar temin edilinceye kadar Başuzman Denetçi ve Uzman Denet- 
çiler ile Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesinde görevli teknik elemanlar  
tarafından yürütülür.                              

  Geçici Madde 2 -                              
  a. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte,Başuzman Denetçi veya Uzman  
Denetçi kadrolarında veya Turizm Genel Müdürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığında 
teknik hizmetler sınıfı kadrolarında 3 yıldan fazla görev yapmakta olanlar 8.  
maddede belirlenen şartlara (a ve b fıkrası hükmü hariç) sahip iseler,Başkontro-
lör ve                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Kontrolör kadrolarının alınmasını takip edecek 4 ay içinde 14. madde uyarınca  
yapılacak bir sınava alınırlar. Başarı gösterenler, anılan kadrolara atanırlar. 
8. maddede belirlenen şartları taşımayanlar ile sınavda başarı gösteremeyenler 
başka bir göreve atanırlar.                           
  b. Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinde, Uzman Denetçi veya Turizm Genel Mü- 
dürlüğü Tesisler Dairesi Başkanlığındaki Teknik hizmetler sınıfı kadrolarında  
proje inceleme ve denetim görevlerinde 3 yıldan az bir süre ile çalışmakta olan-
lardan, 8.maddede belirlenen şartlara (a ve b fıkrası hükmü hariç) sahip olan- 
lar, Kontrolör Yardımcılığı kadrolarının temini tarihinden itibaren 3 ay içinde,
bir sınav ile anılan kadrolara atanabilirler.                  
  Bu kişiler, görev sürelerinin 3 yılı doldurmasından sonra, 14. madde uyarın-
ca açılacak yeterlik sınavına alınırlar.                    
                                        

  Geçici Madde 3 -                              
  Bakanlık, denetim hizmetlerinde, 2634 sayılı Kanun uygulamasının gerektirdi-
ği ilk etkinliği sağlamak ve Turizm Kontrolör Yardımcılarının daha iyi eğitilme-
lerini temin amacı ile, Baş Kontrolör ve Kontrolör kadrolarının sağlandığı ta- 
rihten itibaren 6 ay içinde bu yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca açılacak imti- 
hanlarda başarı gösteren Bakanlık personelini bu kadrolara atayabilir.     
  Anılan imtihana, bu Yönetmeliğin 8. (a fıkrası hükmü hariç) maddesi ile be- 
lirlenen şartlara sahip olan ve Bakanlıkta turizm konuları ile ilgili görevlerde
o tarihte en az 5 yıl çalışmış olanlar girebilir.                
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 29 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 30 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.