Endeksler
                                        
        TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE GÖREVLİ DEVLET MEMURLARI       
           DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ          
                  YÖNETMELİĞİ                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 11.3.1983, No:83/6153          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No:657            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 4.4.1983, No:18008           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi:22, S. 3150          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı  
Kanunla değişik 134. maddesine ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hak- 
kında Yönetmeliğe dayanılarak, Yüksek Disiplin Kurulu ve Disiplin Kurullarının 
kuruluş,üyelerinin görev süresi,görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hak- 
kında karar verebileceklerini, disiplin amirlerini, bunların yetki ve sorumlu- 
luklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.                  
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 1.mad-
desi kapsamına giren Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet Memurları (Jan- 
darma Genel Komutanlığında görevli memurlar hariç) hakkında uygulanır.     
  657 Sayılı Kanunun 233. maddesi hükmü saklıdır.               
                                        
  Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları:                   

  Madde 3 - Disiplin ve soruşturma işlerinde Kanunlarla verilen görevleri yap-
mak üzere Milli Savunma Bakanlığında Yüksek Disiplin Kurulu,Milli Savunma Bakan-
lığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında birer Disiplin Kurulu 
kurulur.                                    
  Yüksek Disiplin Kurulunun Kuruluşu :                    

  Madde 4 - Yüksek Disiplin Kurulu, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ve Mil-
li Savunma Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur.    
  1) Genelkurmay Personel Başkanı                       
  2) Kara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Personel Başkanları            
  3) Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı              
  4) Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanı           
  5) Milli Savunma Bakanlığı Başhukuk Müşaviri                
  6) (Değişik:22/5/1990 - 90/511 K.) Genelkurmay Adli Müşaviri        
  Yüksek Disiplin Kurulunun Görevleri:                    

  Madde 5 - Yüksek Disiplin Kurulunun görevi; Türk Silahlı Kuvvetlerinde gö- 
revli Devlet Memurlarına,amirlerin Devlet Memurluğundan çıkarma cezası vermek  
istemeleri halinde isteği inceleyip, karara bağlamaktır.            
  Yüksek Disiplin Kurulu kendisine intikal eden dosyaların incelenmesinde,  
gerekli gördükleri takdirde,ilgilinin sicil dosyasını ve her nevi evrakı    
incelemeye, ilgili kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinleme-
ye veya niyabeten dinletmeye,mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir- 
ler.                                      
  Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri,soruşturma dosyası-
nın Yüksek Disiplin Kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağ- 
lanır.                                     
  Karar Devlet Personel Dairesine bildirilir.                 
YÖNETMELİKLER, TEMMUZ 1990 (Ek - 5)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Disiplin Kurullarının Kuruluşu :                      

 

 
  Madde 6 - Disiplin Kurulları Milli Savunma Bakanlığı,Genelkurmay Başkanlığı,
Kara,Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında kurulur.             
  1) Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulu Müsteşar Yardımcısı (Personel ve 
İdari Hizmetler Başkanı) Başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerine atandı- 
rılmış üyelerden oluşur.                            
  a - Personel Daire Başkanlığı Personel Plan ve Yönetim Şube Müdürü     
  b - Personel Daire Başkanlığı Sivil Memurlar Şube Müdürü          
  c - Askeralma Daire Başkan Yardımcısı (Harita Genel Müdürlüğü Personeli   
konu olduğunda,Harita Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı)          
  2) Genelkurmay Başkanlığı Disiplin Kurulu,Genelkurmay Merkez Daire Başkanı 
başkanlığında aşağıdaki kadro görev yerlerinde atandırılmış üyelerden oluşur.  
  a - Merkez Daire Başkanlığı Personel Şube Müdürü.              
  b - Merkez Daire Başkanlığı Sivil Memurlar Şube Müdürü.           
  c - Personel Daire Başkanlığı Disiplin Moral Şube Müdürü.          
  d - Hukuk İşleri Müdür ve Yardımcısı.                    
  3) Kara,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Disiplin Kurulları,bu    
Komutanlıkların Personel Daire Başkanlarının Başkanlığında aşağıdaki kadro   
görev yerlerine atandırılmış üyelerden oluşur.                 
  a - Plan ve Yönetim Şube Müdürü                       
  b - Sivil Memurlar Şube Müdürü                       
  c - Disiplin Moral Şube Müdürü                       
  d - Hukuk İşleri Müdürü.                          
  Disiplin Kurullarının Görevleri :                      

  Madde 7 - Kurullar kendi kuruluş ve kadrolarındaki sivil memurlar hakkında: 
  1) Kademe ilerlemesinin durdurulmasına karar vermek,            
  2) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları incelemekle görevli-
dir.                                      
  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma  
dosyası kararını bildirmek üzere 15 gün içinde disiplin kuruluna tevdi edilir. 
  Disiplin Kurulları soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren 30 gün 
içinde karar vermek zorundadır.Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile il- 
gili kararlar,soruşturma dosyasına göre verilir.Kurul kararı alındıktan sonra  
atamaya yetkili amirce ceza verilir.                      
  Uyarma ve kınama cezalarına itirazı inceleyecek üst disiplin amiri bulunma- 
yan hallerde itiraz Disiplin Kurulunca yine itiraz dilekçesinin intikalinden  
itibaren 30 gün içerisinde incelenip,karara bağlanır.              

  Madde 8 - Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ayrı bir ceza tayini-
ne yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder.Ret halinde atamaya yetkili amir- 
ler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.       
  Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili  
hükümleri saklıdır.                               
  Disiplin Amiri:                               

  Madde 9 - Milli Savunma Bakanı,Bakanlık Karargahı ve Bağlı Kurumlarla,   
Genelkurmay Başkanlığı,Kuvvet Komutanlıklarındaki ve Bağlı Kurum ve Kuruluşlar- 
daki bütün memurların disiplin amiridir.                    
  Atama yetkisi ile birlikte bu görevde devredilir.              
  Karargah ve Kurumlarda en az Şube Müdürü veya eşidi seviyedeki amir,disiplin
amiridir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (Değişik:21.10.1987 - 87/12265 K.) Müstakil birimlerde amirlik görevini asa-
leten veya vekaleten yürüten subaylar disiplin amiridir.            
  Disiplin amirlerinin sicil amirleri durumunda bulunanlar üst disiplin amir- 
leridir.                                    
  Disiplin Amirlerinin Yetkileri:                       

  Madde 10 - Disiplin amirleri, hizmetin gereği gibi yürütülmesini sağlamak  
amacı ile Kanunların, Tüzüklerin ve Yönetmeliklerin Devlet Memuru olarak emret- 
tiği görevleri yurtiçinde veya dışında yerine getirmiyenlere, uygulamasını zo- 
runlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun ni- 
teliği ve ağırlık derecesine göre uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezası ver- 
meye,                                      
  Özel Kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullanma-
ya,                                       
  Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin  
durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red karar-
larının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik-
te belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası ver- 
meye,                                      
  Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan 
itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya ta- 
mamen kaldırmaya yetkilidirler.                         
  Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları: