Endeksler
                                        
         ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE DAİR GENEL         
                  YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.2.1983, No: 83/6061          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.6.1983, No: 18090           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 22, S.3139           
                                        
                BİRİNCİ KISIM                  
                Genel Hükümler                  
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2670 sayılı 
Kanunla değişik 55 inci maddesine dayanılarak; aday memurların yetiştirilmesi  
için uygulanacak eğitim proğramlarını,eğitim sürelerini, eğitimlerde uygulanacak
sınavları,sınav değerlendirme esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemek  
amacıyla düzenlenmiştir.                            
  Kapsam :                                  

  Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri;                     
  a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,                   
  b. 160 sayılı Devlet Personel Dairesi Kurulması Hakkında Kanun kapsamına  
giren kurum veya kuruluşlarda (Milli İstihbarat Teşkilatı hariç) Devlet memurlu-
ğuna aday olarak atanacaklar hakkında uygulanır.                
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelikte geçen;                      
  a. Aday Memur: "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için uygulanacak"  
merkezi sınavı kazanarak temel,hazırlayıcı eğitim ve staj'a tabi tutulmak üzere 
herhangi bir kurum veya kuruluşa atananları.                  
  b. Asli Memur: Adaylık süresi içinde Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj   
devrelerinin herbirinde başarılı olan ve bu süre içinde olumlu sicil alarak   
adaylığı kaldırılan kişileri.                          
  c. Adaylık Süresi: Devlet kamu hizmet ve görevlerine ilk defa atananların  
atandıkları tarihten başlamak üzere bir yıldan az iki yıldan çok olmayan süreyi,
  d. Temel Eğitim : Bütün aday memurların,asli memur olabilmeleri için tabi  
tutuldukları,Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan 
eğitimi,                                    
  e. Hazırlayıcı Eğitim : Aday memurların atandığı kurum veya kuruluşu,sınıfı 
ve görevi ile ilgili olarak yapılan eğitimi,                  
  f. Staj: Aday memurlara kurum veya kuruluşlarındaki görevleri ile ilgili  
olarak yapılan uygulamalı eğitimi,                       
  g. Sınav : Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak değerlen-
dirmeler için bilgi seviyesini ölçme işlemini,                 
  h. Değerlendirme: Temel ve Hazırlayıcı Eğitim dönemleri sonunda yapılacak  
sınavlar ile staj dönemi sonundaki bilgi seviyesini ölçme işlemini,       
  ifade eder.                                 
                                        
                İKİNCİ KISIM                  
           Eğitim ile ilgili ilke ve esaslar             
  İlkeler :                                  

  Madde 4 - Aday memurların eğitimi ile ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a.Genel İlkeler;                              
  (1) Eğitimin amacı; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına,Atatürk inkilap ve   
ilkelerine,Anayasada ifadesi bulunan Atatürk Milliyetçiliğine sadakatle     
bağlı kalacak,Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarını milletin hizmetinde olarak    
tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacak yurt ve vatandaş  
sevgisi ile dolu,güleryüzlü,yol gösterici,vatandaşlara daima yardımcı,disiplinli
ve bilgili memur yetiştirmektir.                        
  (2) Kamu görevlerinde istihdam edilecek personelin; kamu hizmetlerinin ge- 
rektirdiği bilgi ve becerileri kazanarak hizmetlerin zaman ve kaynak israfına  
meydan vermeden en verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacak şekilde 
yetiştirilmeleri esastır.                            
  (3) Eğitimleri başarı ile tamamlayamayan aday memurlar asli memurluğa    
atanamazlar.                                  
  (4) Temel Eğitim,Hazırlayıcı Eğitim ve Staj birbirini takip eden sıra içinde 
devam eder.                                   
  (5) Eğitimler aday memurların tahsil derecelerine göre düzenlenir ve yürütü- 
lür.                                      
  (6) Eğitimler kurum veya kuruluşların sorumluluğunda yapılır.        
                                        
  (7) Eğitim sürelerine sınavlar dahildir.                  
  b. Temel Eğitim ile ilgili ilkeler;                     
  (1) Temel eğitimin hedefi; Aday memurlara,Devlet memurlarının ortak vasıfla- 
rı ile ilgili bilinmesi gereken,asgari bilgileri vermektir.           
  (2) Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve  
aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanır.          
  (3) Bu eğitimin süresi on günden az iki aydan çok olamaz.          
  c. Hazırlayıcı Eğitim ile ilgili ilkeler;                  
  (1) Hazırlayıcı eğitimin hedefi; Aday memurların işgal ettikleri kadro ve  
görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve be- 
cerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamaktır.           
  (2) Hazırlayıcı eğitim bir aydan az 3 aydan çok olamaz.           
  d. Staj ile ilgili ilkeler;                         
  (1) Stajin hedefi; Aday memurlara hazırlayıcı eğitim döneminde verilen teorik
bilgileri ve işgal ettikleri kadro ve görevleri ile ilgili diğer bilgi ve işlem-
leri ve kazandırılan becerileri uygulamak suretiyle tecrübe kazandırmaktır.   
  (2) Staj; Aday memurun görev ile ilgili olmak üzere diğer bir kurum veya ku- 
ruluşa yaptırılabilir.                             
  (3) Staj iki aydan az olmamak kaydıyla adaylık süresi içinde tamamlanır.   
                                        
  Eğitim konuları:                               

  Madde 5 - Aday memurların eğitim konuları aşağıda gösterilmiştir;      
  a. Temel Eğitim konuları;                          
  (1) Atatürk ilkeleri,                            
  (2) T.C.Anayasası,                              
  (a) Genel Esaslar,                              
  (b) Temel Hak ve Ödevler,                          
  (c) Cumhuriyetin Temel Organları,                      
  (d) Yürütme.                                 
  (3) Genel olarak Devlet teşkilatı.                      
  (4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.                   
  (a) Ödev ve sorumluluklar,                          
  (b) Genel Haklar,                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (c) Yasalar,                                
  (d) Sicil ve disiplin işleri,                        
  (e) Sosyal ve Mali Haklar,                         
  (f) Amir - Memur ilişkileri,                        
  (g) Müracaat ve şikayetler,                         
  (h) Kılık kıyafet,                             
  (i) Yer değiştirme,                             
  (j) Beşeri ilişkiler.                            
  (5) Yazışma - Dosyalama usulleri.                      
  (6) Devlet malını koruma ve tasarruf tedbirleri.              
  (7) Halkla ilişkiler.                            
  (8) Gizlilik ve gizliliğin önemi.                      
  (9) İnkilap tarihi.                             
  (10) Milli Güvenlik Bilgileri.                       
  (11) Haberleşme.                              
  (12) Türkçe Dilbilgisi Kuralları.                      
  (13) (Ek: 19/1/1998 - 98/10566 K.) İnsan Hakları              
  b. Hazırlayıcı Eğitim Konuları,aday memurların kadro ve görevleri dikkate  
alınarak;                                    
  1) Kurum ve kuruluşun;                           
  (a) Tanıtılması,                              
  (b) Görevleri,                               
  (c) Teşkilatı.                               
  (d) İlgili mevzuatı,                            
  (e) Diğer kurumlarla ilişkileri,                      
  (2) Aday memurun görevi ile ilgili hususlar,                
  (3) Kurum veya kuruluşun uygun göreceği diğer konular,           
  c. Staj Dönemi Konuları; ilgili kurum veya kuruluşlarca belirlenir.     
  Eğitim proğramları:                             

 

 
  Madde 6 - Eğitim proğramlarını hazırlayacak kurum veya kuruluşlar aşağıda  
belirtilmiştir.                                 
  a. Temel Eğitim proğramları;                        
  Beşinci maddede belirlenmiş olan konuları kapsayacak şekilde Başbakanlık  
Devlet Personel Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde oluşturulacak Temel Eğitim
Kurulu tarafından,                               
  (1) İlkokul - Ortaokul,                           
  (2) Lise ve dengi okullar,                         
  (3) Yükseköğretim kurumları mezunları seviyesine göre ayrı,ayrı hazırlanır. 
  b. Kurum veya kuruluşlar,temel eğitim proğramlarında yer alan aşağıdaki   
konuların sürelerinde kısaltma yapamazlar.                   
  (1) Atatürk İlkeleri,                            
  (2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,                   
  (3) İnkilap Tarihi,                             
  (4) Milli Güvenlik Bilgileri,                        
  c. Hazırlayıcı Eğitim Proğramları, 5 inci maddede belirtilen esaslar çerçe- 
vesinde aday memurlarına eğitim yaptıran kurum veya kuruluşlarınca ayrı ayrı  
hazırlanır.                                   
  d.Staj Proğramları,kurum veya kuruluşlarınca hazırlanır.          
  Proğramların dağıtımı:                           

  Madde 7 - Altıncı maddede belirtilen kurul tarafından hazırlanan temel   
eğitim proğramları ilgili kurum veya kuruluşca Başbakanlık Devlet Personel   
Dairesinden temin edilir.                            
  Hazırlayıcı Eğitim ve Staj proğramları ilgili kurum veya kuruluşlarca    
dağıtılır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Eğitim yapılması:                              

  Madde 8 - Temel Eğitim,Başbakanlık Devlet Personel Dairesi tarafından belir-
lenen proğramlar çerçevesinde,Hazırlayıcı Eğitim ve Stajlar kurum veya kuruluş 
larınca hazırlanan proğramlar çerçevesinde Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonla- 
rınca yaptırılır.                                
  Her kurum veya kuruluş hazırlayıcı eğitim ve staj proğramlarını,bu eğitimle-
rin başlangıç ve bitim tarihlerini,yerini,eğitime katılacakların sayısını,eği- 
timlerin başlamasıyla birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesine bildirir- 
ler.                                      
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                 
                Sınavlara İlişkin Esaslar            
  Sınav sorularının hazırlanması :                      

  Madde 9 - Sınav soruları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanır;       
  a.Temel Eğitim; Bu eğitim sonunda yapılacak sınavlarda sorulacak sorular  
18 nci maddede belirtilen kurul tarafından,soruların eğitime tabi tutulacak   
aday memurlara önceden verileceği dikkate alınarak, 5 nci maddede tesbit edilen 
konuları kapsayacak ve eğitim proğramlarında her konu için tesbit edilecek   
zamanlarla orantılı olacak şekilde en az 100 adet hazırlanır.          
  Kurum ve kuruluşlar bu eğitimle ilgili sınav sorularını eğitim proğramları 
ile birlikte Başbakanlık Devlet Personel Dairesinden temin ederler.       
  b.Hazırlayıcı eğitim ve stajlarla ilgili sınav soruları ilgili kurum veya  
kuruluşlarca hazırlanır.                            
  Sınavlar:                                  

  Madde 10 - Sınavlar; test,uzun cevaplı veya uygulamalı şekilde yapılır.Bun- 
lardan biri veya birkaçı da uygulanabilir.                   
  a.Sınavlarda köşesi kapalı kağıt kullanılması zorunludur.          
  b.Sınavlar,duyurulan yer,gün ve saatte başlar.               
  c.Sınav soruları,salon başkanı tarafından yoklama yapılıp sınava katılmayan-
ların tutanakla tesbit edilmesinden ve sınav kurallarının açıklanmasından sonra 
dağıtılır.                                   
  d.Sınav sonunda başlayışını,akışını ve bitimini,kullanılan kağıtların ve  
sınava giren adayların sayısını ve her adayın kullandığı kağıt adedini gösteren 
bir tutanak düzenlenir.Bu tutanaklar salon başkanı ve enaz iki gözetmen tarafın-
dan imzalanır.                                 
  e.Eğitim dönemlerinin süreleri dikkate alınarak kurum veya kuruluşlarca te- 
mel,hazırlayıcı eğitim ve staj süreleri içinde de ara sınavlar yapılabilir.   
  Temel Eğitim sınavları: