Endeksler
                                        
         ASKERİ YASAK BÖLGELER VE GÜVENLİK BÖLGELERİ          
                  YÖNETMELİĞİ                 
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 17.1.1983, No: 83/5949        
  Dayandığı Kanununun Tarihi      :18.12.1981, No: 2565         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 30.4.1983, No: 18033         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi:22, S.3106         
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı 18/12/1981 tarih ve 2565 sayılı Askeri Yasak
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 6-7-9-1O-13-20-21 ve 27. maddelerinde 
belirtilen hususlardaki esasları belirlemek 33 ncü maddesi gereğince bu Kanunun 
uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirtmektir.              
                                        
  Kapsam :                                  

  Madde 2 - Aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.                
  "Bu Yönetmelik; Askeri Yasak Bölgeleri ile Güvenlik Bölgelerini,yurt içinde 
yapılacak büyük ve stratejik önemi haiz tesislerin coğrafi konum ve yerlerinin 
tesbitini,seferberlik ve savaşta bu tesislerin tahribi için önceden yapılması  
gereken hazırlıkları,yabancıların taşınmaz mal edinemeyecekleri ve izin almadan 
kiralayamayacakları bölgeler ile ilgili hususlarda,Genelkurmay Başkanlığını,Ba- 
kanlıkları,Kuvvet Komutanlıklarını (Jandarma Genel Komutanlığı dahil),kamu ve  
özel kurum ve kuruluşları kapsamına alır."                   
                                        
  Tanımlar :                                 

  Madde 3 - 1) Birinci derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri           
  A - Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis ve bölgele- 
rin,çevre duvarı,tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belirlenen dış sı-
nırlarının en az yüz,en fazla dörtyüz metre uzağından alınan noktaların birleş- 
tirilmesi suretiyle meydana gelen alanlarla (ŞEKİL - 1)             
  B - Kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz ila altıyüz  
metre derinlikte kurulan alanlardır. (ŞEKİL-2)                 
  2) İkinci Derece Kara Askeri Yasak Bölgeleri                
  Birinci derece kara askeri yasak bölgelerin çevresinde,bu bölge sınırların- 
dan başlamak üzere beş kilometreye,savunma ihtiyacı ve bölgenin özelliklerinin 
zorunlu kıldığı hallerde on kilometreye kadar uzaktan seçilen noktalardan geçi- 
rilen hatla tesbit edilen alanlar ile (ŞEKİL -1) yurt savunması bakımından   
gerekli görülen diğer bölgelerde kurulan ve sınırları Bakanlar Kurulu Kararı ile
tesbit edilen alanlardır. (ŞEKİL - 3)                      
  3) Birinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgeleri               
  Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan iti- 
baren deniz yönünde (ŞEKİL - 4), denizdeki tesisin çepeçevre her tarafında,en az
yüz metre en çok bir deniz mili uzaklıktan geçen noktaların birleştirilmesi su- 
retiyle tesbit edilen alanlardır. (ŞEKİL - 6)                  
  4) İkinci Derece Deniz Askeri Yasak Bölgeleri                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A - İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bittiği noktadan  
itibaren deniz yönünde,(ŞEKİL - 5)                       
  B - Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerinin sınırlarından itibaren  
deniz üzerinde her yönde (ŞEKİL - 6), iki deniz miline kadar uzaklıktaki nokta- 
ların birleştirilmesi suretiyle,                        
  C - Birinci derece deniz askeri yasak bölgesi olabilecek yerlerde birinci  
derece deniz askeri yasak bölgesi kurulması zorunlu görülmediği takdirde yukarı-
daki A ve B bentlerindeki esaslara göre,                    
  D - Yurt savunması bakımından gerekli görülen yerlerde en az bir,en fazla  
iki deniz mili olarak,kurulan alanlardır.                    
  5) Birinci Derece Hava Askeri yasak Bölgeleri               
  Birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgelerinin üzerinde ve dış sı- 
nırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az yirmibeş kilometre,dikey ola- 
rak limitsiz yüksekliğe kadar uzanan ve milli hudutlar içinde kalan hava sahala-
rıdır. (ŞEKİL - 7)                               
  6) İkinci Derece Hava Askeri Yasak Bölgeleri                
  Birinci derece kara ve deniz askeri yasak bölgeleri dışında kalan stratejik 
önemi haiz askeri veya kamu ve özel kuruluşlara ait tesisler üzerinde ve dış  
sınırlarından itibaren yatay olarak her yönde en az yirmibeş kilometre,dikey  
olarak limitsiz yüksekliğe kadar uzanan ve milli hudutlar içinde kalan hava sa- 
halarıdır. (ŞEKİL -8)                              
                                        
  7) Güvenlik Bölgeleri                            
  A - Özel Güvenlik Bölgeleri                         
  Kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesisle-
rin dış sınırlarından itibaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen noktaların 
birleştirilmesiyle tesbit edilen alanlardır. (ŞEKİL - 10)            
  B - Askeri Güvenlik Bölgeleri                        
  a) Daimi Askeri Güvenlik Bölgeleri:                    
  Birinci derece kara ve deniz yasak bölgesi olarak ilan edilmeyen silahlı  
kuvvetlere ait kışla,kıta,karargah,kurum ve ordugah ve tesisler ile sualtı ve  
suüstü tesislerinin her türlü patlayıcı,yanıcı,akaryakıt ve gizlilik dereceli  
maddelerin konmasına tahsis edilmiş sabit ve seyyar depo ve cephaneliklerle,bu 
gibi maddeleri dolduran,boşaltan tesisler ve atış poligonlarının çevresinde; bu 
yerlerin dış sınırlarından itibaren en fazla dörtyüz metreye kadar geçen nokta- 
ların birleştirilmesi ile tesbit edilen alanlar ile (ŞEKİL - 9)         
  b) Belirli Süreler İçin (Geçici) Kurulan Askeri Güvenlik Bölgeleri:     
  Mal ve can güvenliği bakımından girilmesinde sakınca görülen atış alanları 
ile tatbikat bölgeleri içinde atış ve tatbikatın devam ettiği sürece kara,deniz 
ve hava askeri güvenlik bölgesi olarak sınırları ve kapsamı ilgili makamlarca  
uygun araçlarla ilan edilen alanlardır.                     
  8) Yetkili Komutanlık                            
  Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığının teklifleri üzerine  
Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilen Komutanlıktır.             
  9) Fiziki Güvenlik Sistemi                         
  Sınırlarımız boyunca Bakanlar Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde te-
sis edilen engel sistemidir.                          
  10) Kontrollu Hava Sahası                          
  İlgili otoritelerce boyutları belirlenmiş ve içerisinde kontrollu uçuşlar  
için hava trafik hizmeti uygulanan hava sahalarıdır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  11) Tavsiyeli Hava Sahası                          
  Bir uçuş malumatı bölgesi içinde bulunan ve burada uçan uçaklara hava trafik
hizmetleri yönünden yalnız tavsiye hizmeti temin edilen hava sahalarıdır.    
  12) Olağanüstü hal                             
  Savaş hali, savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması
veya vatan ve Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin
ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren veya Anayasanın 
tanıdığı hür demokratik düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya
yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında kesin belirtilerin ortaya çıkması,  
büyük yangınlar, tabii afetler ve salgın hastalıklar nedeni ile milli güvenliğin
tehlikede görüldüğü hallerde,                          
  13) Askeri tesis                              
  Askeri personel, tesis veya malzemelerin bulunduğu yer, depo, kışla, bina  
gibi yerlerdir.                                 
  14) Askeri Bölge                              
  Birinci derece askeri yasak bölgeler, nöbet yerleri, karakol, kışla, karar- 
gahlar, askeri kurumlar, yerleşme ve konaklama gibi amaçlarla kullanılan bina ve
mahallerin bulunduğu yerlerdir.                         
  15) Kıyı                                  
  Karanın su ile birleştiği hattır. Kıyı hattından arazinin görünen şekilde  
fiziksel değişiklik arz eden noktalarına veya sürekli bitki hattına kadar uzanan
saha kıyı boyudur. Kıyı; Deniz, göl (doğal ve yapay) ve nehirlerin kıyı çizgisi 
boyunca uzanan kara parçasıdır.                         
  Bu kara parçası, deniz ve göllerde, taşkın durumları dışında, kara yönünde 
en çok ilerlediği anda suların belirlediği kıyı çizgisi ile bu çizgiden sonra da
devam eder, kıyı hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, 
sazlık, bataklık alanı kara yönündeki doğal sınır çizgisi arasında kalan alan- 
dır.                                      
  Nehirlerde (akar sularda) bu alan, suyun olağan yatakları ile bu yataklardan
sonrada devam eder, suyun etkisiyle oluşan kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık,  
sazlık, bataklık alanı kara yönündeki doğal sınır çizgisi arasında kalan alan- 
dır.                                      
  Deniz, göl, (doğal ve yapay) ve nehirler devletin hüküm ve tasarrufu altın- 
da bulunduğu için bunların tamamlayıcı parçası (mütemmim cüzü) ve uzantısı olan 
kıyılarda bir ayrıcalık ve tekel sözkonusu olmaksızın herkesin ücret ödemeksizin
mutlak olarak eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık alanlardır.      
  16) Stratejik (hayati) önemi haiz yer                    
  Milli güvenliğin ve milli çıkarların sağlanmasına etkisi olabilecek toplu- 
luk, tesis veya yerlerdir.                           
  17) Dış Sınır                                
  Bu yönetmelikte bahsedilen bölge veya tesislerin etrafında,         
  - Çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engelle belirlenen sınır,       
  - Herhangi bir engelin bulunmadığı durumlarda;               
  A - Kamulaştırma yapılmış yerlerde kamulaştırma sınırı,           
  B - Kamulaştırma yapılmamış yerlerde kadastro parsel sınırı,        
  C - Kadastro yapılmamış yerlerde ise, yapıların en dış noktalarının birleş- 
tirilmesi ile elde edilecek sınır, anlaşılmalıdır.               
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
               Askeri Yasak Bölgeler               
                 BİRİNCİ KISIM                 
              Kara Askeri Yasak Bölgeleri             
                                        
  Birinci Derece Kara Askeri Yasak Bölge Kurma Esasları:           

  Madde 4 - 1) Yurt savunması bakımından hayati önem taşıyan askeri tesis   
                                        
                                        
                                        
                                        
ve bölgelerin çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle belir- 
lenen dış sınırlarının en az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından alınan nokta-
ların birleştirilmesi suretiyle meydana gelen alanlar ile kara sınır hattı bo- 
yunca ve lüzum görülen kıyılarda otuz ile altıyüz metre derinliklerdeki alanlar-
da tesis edilir.                                
  Ancak, kara sınır hattı boyunca tesis edilenler hariç olmak üzere, birinci 
derece kara askeri yasak bölgelerinin savunma ihtiyacı dörtyüz metrelik azami  
hattın dışında bir kısım kara parçalarının da birinci derece kara askeri yasak 
bölgesi içine alınmasını gerektiriyorsa bu yerlerin de birinci derece kara aske-
ri yasak bölgeleri içine alınmasına veya arazi şartlarına uyulması, kamu hizmet-
leri, halkın faydalanması ve geçiş imkanlarının gözönünde bulundurulması gibi  
durumlarda bu bölgelerin yüz metre olan asgari haddinin daha aşağıya indirilme- 
sine, belirtilecek ihtiyaca göre, Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Ba- 
kanlar Kurulunca karar verilebilir.                       
  2) Birinci derece kara askeri yasak bölge ilan edilmesi istenen yerler   
  O bölgenin barışta savunmasından sorumlu komutanlıklarca gerekli incelemeler
yapılarak gerekçeleri ile birlikte bağlı oldukları Kuvvet Komutanlığı veya Jan- 
darma Genel Komutanlığına bildirilir.                      
  Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı (Jandarma Genel Komutan-
lığı sorumluluğunda bulunan hudutlarla ilgili yerler için Kara Kuvvetleri Komu- 
tanlığının görüşlerini alarak) uygun bulduklarını bir yazı ile Genelkurmay Baş- 
kanlığına bildirir.                               
  3) Bu yazıda yasak bölge kurulması istenen yerin veya yerlerin;       
  A - Savunma ve iç güvenlik açısından yasak bölge tesis edilmesini zorunlu  
kılan nedenler,                                 
  B - Konumu ile etrafında kurulması istenen birinci ve ikinci derece yasak  
bölge alanlarının dış sınırlarını gösterir 1/25.000 ölçekli üç adet haritası ve-
ya kopyası,                                   
  C - Bu sınırlarda seferi bir durumda değişiklik olup olmayacağı, olacak ise 
nedenleri ve bu durumdaki muhtemel sınırları, şimdiden bu sınırın kararının alı-
nıp alınmamasının teklif edilip edilmeyeceği veya hangi alarm kademesi ile uygu-
lamaya konulmasının uygun olacağı,                       
  D - Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri üzerinde kurma zorunluluğu 
duyulan birinci derece hava askeri yasak bölgesinin yatay sınırlarını gösterir 
1/25.000 ölçekli üç adet harita veya kopyası,                  
  E - Birinci ve ikinci derece kara askeri yasak bölgeleri ile birinci derece 
hava askeri yasak bölgelerine esas olacak yatay dış sınırlarının koordinat lis- 
tesi (üç adet),                                 
  F - Yasak bölge kurulması istenen bölge içinde bulunan meskun mahaller, te- 
sisler, taşınmaz mallar, yollar, köprüler ve binaların durumu, varsa hazine ara-
zilerinin miktarı ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilere ait taşınmaz mal 
bulunup bulunmadığı,                              
  G - Yapılacak kamulaştırmanın tahmini maliyeti,               
  H - Bölgenin turizm, tarım, madencilik, arkeolojik saha ve diğer tabii kay- 
naklar ve yatırımlar yönünden taşıdığı önem,                  
  İ - Bölgedeki halkın karakteri, ihtiyaçları ve yasak bölge ilanı ile doğabi-
lecek maddi ilişkileri,                             
  K - Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda tesis edilecek birinci derece kara
askeri yasak bölgelerde kamulaştırmaya zorunluluk bulunup bulunmadığı,     
  L - Yetkili komutanlık belirtilir.                     
  4) Gelen bu istekler hakkında gereken çalışmalar yapılır ve Genelkurmay  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Başkanlığı görüşü oluşturulur.Yasak bölge kurulmasına lüzum görülen istekler,  
Bakanlar Kurulu Kararı Çıkartılması maksadıyla Milli Savunma Bakanlığına bildi- 
rilir.Bu istekler için Milli Savunma Bakanlığınca ilgili Bakanlıkların görüşü  
alındıktan sonra,Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılır.               
  5) Bakanlar Kurulu Kararı çıkartılması için Milli Savunma Bakanlığına yazı- 
lacak yazıya;                                  
  A - Birinci derece kara askeri yasak bölgelerini belirleyen harita veya   
kopyalar ile birinci derece hava askeri yasak bölgesini belirleyen harita kopya-
larından üçer adet,                               
  B - Kara ve hava askeri yasak bölgelerinin üçer adet koordinat listesi,   
  C - Yasak bölge kurulması isteğinin gerekçeleri,              
  D - Çıkartılması istenen kararname tasarısı ilave edilir.          
  6) Kararname tasarısında; EK - A'da da görüldüğü gibi,           
  A - Askeri yasak bölge kurulması istenen yerin bulunduğu il,ilçe,köy ismi, 
  B - Yasak bölge kurulması isteğinin kanuni dayanağı,            
  C - Kurulması istenen kara ve hava askeri yasak bölgelerinin dereceleri,  
  D - Askeri kara yasak bölge sınırlarından gerekenlerin arazide fiilen    
işaretlenmesi ve statülerinin tespit ve ilanı hususunda hangi Bakanlığın yetkili
kılındığı,                                   
  E - Birinci derece yasak bölge sınırları içindeki tüm taşınmaz mallar ile, 
ikinci derece yasak bölge içinde yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların kamu-
laştırılmasına Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığının
yetkili kılındığı,                               
  F - Yetkili komutanlığın kim olduğu belirtilir.               
  7) Onaylanan kararname ile EK'i harita ve koordinat listelerinin bir adedi 
Başbakanlıkta kalır.Milli Savunma Bakanlığına gönderilen kararname ve EK'leri bu
Bakanlık tarafından;beş adedi Genelkurmay Başkanlığına,bir adedi İmar ve İskan 
Bakanlığına,bir adedi Ulaştırma Bakanlığına,bir adedi Milli Savunma Bakanlığı  
İnşaat Emlak Daire Başkanlığına gönderilir.                   
  Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:     

  Madde 5 - 1) Bölge içindeki taşınmaz mallar kamulaştırılır.         
  2) Bölgeye buradaki görevlilerle,yetkili komutanlığın izin verdiği Türkiye 
Cumhuriyeti uyruğundaki diğer görevlilerden başkası giremez,oturamaz.      
  3) Buradaki görevlilerin aile fertlerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü de- 
rece dahil) kan ve sıhri hısımlarının bölgeye girmelerine ve oturmalarına aynı 
komutanlıkça izin verilebilir.                         
  4) Bu yerler ve içindeki tesisler amaç dışında kullanılamaz.        
  5) Yabancı uyruklu kişilerin geçici olarak bölgeye girmeleri ve oturmaları 
Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır.Bu konudaki izin talepleri,ilgili ma- 
kamlarca Genelkurmay Başkanlığına iletilir ve sonucu Kuvvet veya Jandarma Genel 
Komutanlığı kanalı ile ve bölgedeki yetkili komutanlığa bildirilir.Bu hususta  
yetkili komutanlıkça mahallin Mülki Amirine de bilgi verilir.Bölgede bulundukla-
rı sürece yabancılara bir refakatçı verilmesi zorunludur.            
  6) Birinci derece kara askeri yasak bölgesinde bulunan su kaynaklarından  
ve geçiş yollarından yararlanmak isteyenler,bölgenin Mülki İdare Amirine    
müracaat ederler.                                
  Mülki İdare Amirleri (Kaymakam veya Vali) gerekli incelemeyi yaparak,su   
kaynaklarından ve geçiş yollarından yararlanmanın zaruri olduğunu tesbit etme- 
leri halinde, gerekçelerini de belirtmek suretiyle yetkili komutanlığa bildirir-
ler. Komutanlık,sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bölgedeki su kaynak- 
larından faydalanmalarına izin verebilir ve geçiş yollarını tespit eder.Bu gibi 
yerlerden ya-                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
rarlanacak olanların uyması gereken kuralları ve bölgeye giriş kapıları ile   
geçiş yollarını yapacağı bir talimat ile tesbit eder.Su kaynaklarından ve geçiş 
yollarından yararlanacak olanlara yetkili komutanlıkça,fotoğraf ve parmak izini 
ihtiva eden izin belgeleri düzenlenir ve yapılması yasak olan davranışlar imza 
mukabili tebliğ edilir.Bu kişiler bu bölgelerden yararlanmaları sırasında kimlik
belgeleri ile izin belgelerini birlikte yanlarında taşımak zorundadırlar.    
  Yararlanma sırasında zararlı veya şüpheli durum ve faaliyetleri tespit edi- 
lenlerin izin belgeleri yetkili komutanlıklarca geri alınır ve durum Mülki Maka-
ma da bildirilir.                                
  7) Bölge içindeki eski eserler ve doğal kaynakların Milli kuruluşlarca veya 
Milli Kuruluşların denetimi altındaki Türk veya yabancı uyruklularca araştırıl- 
ması veya işletilmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaasının alınması  
koşuluyla ilgili kanun hükümlerine göre yürütülür.               
  Eski eserleri ve doğal kaynakları araştırmayı,işletmeyi planlayan veya   
Türkiye Cumhuriyeti ve yabancı uyruklularca düşünülen araştırma ve işletmeyi  
denetlemekle yükümlü olan ilgili kuruluş,isteğini Genelkurmay Başkanlığına   
gönderir.Genelkurmay Başkanlığınca araştırma veya işletmeye izin verilip veril- 
mediği istek sahibi kuruluşa ve yetkili komutanlığa bildirilir.         
  8) Bölgenin fotoğraf ve filminin çekilmesi,harita,resim ve krokisinin yapıl-
ması,not alınması veya harita uygulaması gibi faaliyetlerde bulunulması ve böl- 
genin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksatacak,bozacak,açıklayacak cihazlar  
kullanılması bu amaçlarla görevlendirilmiş olanlar dışındakilere yasaktır.   
  Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin arazide işaretlenmesi:    

 

 
  Madde 6 - Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri ilan edilmez.Ancak   
sınırları burada yasak bölge kurulması isteğinde bulunan komutanlık tarafından 
aşağıda belirtildiği gibi arazide işaretlenir.                 
  1) Birinci derece kara askeri yasak bölgenin sınırları bölgenin özelliğine 
göre sınır taşı veya yeterli sırada dikenli tel ile çevrilir.          
  2) Tel çitin ara direkleri kırmızı boya ile boyanır.            
  3) Dış sıradaki tel çiti üzerine 100 - 200 metre aralıklarla (EK-B)'de gös- 
terildiği gibi,60x90 cm.ebadında kırmızı zemin üzerine,siyah renkle asker port- 
resi çizilmiş ve beyaz renkle YASAK BÖLGE ile FORBIDDEN ZONE,ZONE INTERDITE ve 
VERBOTENE ZONE yazılı levha konur.                       
  Kara sınır hattı boyunca ve kıyılarda kurulan birinci derece kara askeri  
yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:                     

  Madde 7 - 1) Bu bölgelerde kurulan veya kurulacak olan kara askeri yasak  
bölgeleri içinde kalan taşınmaz malların kamulaştırılması zorunluluğu yoktur.  
  2) Bu bölgelerin kamulaştırma yapılanlarında 5 nci madde esasları aynen   
uygulanır.                                   
  3) Bu bölgelerin kamulaştırılma yapılmayan kesimlerinde 9 ncu maddenin   
(1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12) nci fıkraları uygulanır.         
  4) Bölge içindeki askeri tesislerin dürbünle gözetlenmesi bölgenin fotoğraf 
ve filminin çekilmesi harita,resim ve krokisinin yapılması,not alınması veya  
harita uygulanması gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin savunma tedbirlerini 
aksatacak,bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması,bu amaçla görevlendiril- 
miş olanlar dışındakilere yasaktır.                       
  5) Yabancı uyruklu kişilerin ana yollar dışına çıkmaları yasaktır.     
  Yabancı uyrukluların ana yollar dışında bölgeye girme ve oturmalarında 5 nci
maddenin 5 nci bendi uygulanır.                         
  6) Bu bölgelerin içinden geçen kara yollarında zorunlu haller dışında durul-
maz, yol dışına çıkılmaz. Yolların bu bölgelere giriş noktasına ne kadar mesafe 
için-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
de durulmayacağına ilişkin Türkçe ve İngilizce yazılı ikaz levhaları konur.   
  7) Bu bölgelerin ve bölge içindeki yolların güvenliğinin sağlanması yetkili 
komutanlığa aittir.                               
  İkinci derece kara askeri yasak bölge kurma esasları :           

  Madde 8 - 1) İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri,birinci derece kara 
askeri yasak bölgeleri çevresinde veya yurt savunması bakımından gerekli    
görülen diğer yerlerde kurulur.                         
  2) Gerek birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin çevresinde ve gerekse
gerekli görülen diğer bölgelerde kurulacak ikinci derece kara askeri yasak böl- 
gelerinin kurulmasında takip edilecek yol ve usuller birinci derece kara askeri 
yasak bölge kurulmasında takip edilen esaslar gibidir.             
  3) Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde kurulacak ikinci  
derece kara askeri yasak bölgelerinin sınırları,birinci derece kara askeri yasak
bölge sınırından başlamak üzere beş kilometreye kadar uzaklıktan seçilen nokta- 
lardan geçirilen hat ile belirtilir.Bu hat bölge içindeki savunma tesislerini  
kara gözetlemesine karşı gizleyen sırtlar ve arazi örtüleri varsa,bu sırtların 
en yüksek noktalarından geçirilir ve görüşe engel örtüleri içine alacak şekilde 
tesbit edilir.Savunma ihtiyacı ve bölgenin özellikleri zorunlu kıldığı hallerde 
bu mesafe on kilometreye kadar uzatılabilir.                  
  4) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerine bağlı ikinci derece kara as-
keri yasak bölgeleri ile, yurt savunması bakımından gerekli görülecek diğer böl-
gelerde kurulacak ikinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sınırları Bakan- 
lar Kurulu Kararında belirtilir ve Resmi Gazete'de yayınlanır.Bu sınırların   
arazide işaretlenme zorunluluğu yoktur.                     
  İkinci derece kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslar:      

  Madde 9 - 1) Türk vatandaşlarının bölgede oturmaları,seyahat etmeleri,zirai 
faaliyetlerini,meslek ve sanatlarını icra etmeleri serbesttir.Şu kadar ki Milli 
Güvenliği sağlamak bakımından,gerekli görülecek ikinci derece kara askeri ya-  
sak bölgelerinde,bölgede oturanlar dışındaki Türk vatandaşlarının bölgede otur- 
maları,zirai faaliyetlerini meslek ve sanatlarını icra etmeleri yetkili komutan-
lığın isteği üzerine Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi halinde,Milli   
Savunma Bakanlığının teklifi ile çıkartılacak Bakanlar Kurulu Kararı ile sınır- 
landırılabilir.Sınırlandırmada uygulanacak esaslar ve tedbirler kararda belirti-
lir.                                      
  2) Yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler bu bölgede taşınmaz mal edine-  
mezler.Bu gibilerin bu bölgelerdeki taşınmaz malları mahalli Mülki Amirlerce  
tapu sicil muhafızları kanalı ile tespit edilerek yetkili komutanlıklara bildi- 
rilir.                                     
  Yabancı uyruklulara ait taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye,tasfiye 
şekil ve şartlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.           
  3) Yabancı uyruklular izin almadan geçici dahi olsa bölgeye giremezler,otu- 
ramazlar,çalışamazlar ve taşınmaz mal kiralayamazlar.Görevli yabancı uyruklu  
sivil kişilere izinler Garnizon Komutanlıklarının görüşü alınarak Valilerce   
verilir.                                    
  Resmi görevle ülkemizde bulunan yabancı uyruklu sivil şahısların bu bölgele-
re girebilmesi için ilgili Bakanlığın taşra teşkilatınca Valiliğe müracaat   
edilir.                                     
  4) Görevli yabancı uyruklu Askeri kişilere izinler aşağıda belirtilen esas- 
lar dahilinde Genelkurmay Başkanlığınca verilir.Bu yetki Kuvvet Komutanlıklarına
ve Jandarma Genel Komutanlığına devredilebilir.                 
  A - Türkiye Cumhuriyeti nezdinde akredite yabancı askeri ataşeler için,   
Genelkurmay Başkanlığının (33-6) Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki akredite yabancı
askeri ataşeler talimatı esasları Genelkurmay İstihbarat Başkanlığınca     
uygulanır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
  B - NATO ve ikili anlaşma içinde bulunulan ülkelerin askeri ataşeler dışın- 
daki askeri personelinin talepleri Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlık- 
ları Genel Sekreterliklerince cevaplandırılır.                 
  C - Bunların dışında kalan yabancı uyruklu askeri kişilere Silahlı Kuvvetler
İstihbarata karşı Koyma ve Güvenlik İşbirligi Yönergesi (33-5) esasları,Kuvvet 
Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca uygulanır.           
  D - Ülkede resmi ziyarette bulunan yabancı uyruklu askeri kişilerin ziyaret 
ve gezilerine ait işlemler Genelkurmay Genel Sekreterliğince yürütülür.     
  E - Verilen izinlerden ilgili bakanlık ve kurumlar ile valiler haberdar edi-
lir.                                      
  5) Bölge içindeki genel yollardan seyahat edilmesi ve bir yerden turistik  
amaçlarla istifade edilmesi ile ilgili olarak:                 
  A - Müsaadeye yetkili komutanlıkça;                     
  a) Valilikle koordineli olarak bölge içinde seyahat maksadıyla kullanılacak 
yollar tesbit edilir.                              
  b) Bölge içinde turistik amaçla istifade edilecek alanlar ve tesisler belir-
lenir.                                     
  c) Bu yol ve bölgeler "Girilmez,mecburi istikamet,durmak yasaktır gibi..." 
gerekli görülen standart trafik işaretleri ile işaretlenir.Bunların dışına çı- 
kılmasını önleyici gerekli görülen diğer tedbirler alınır.           
  B - Turistik turlar düzenleyen seyahat acentalarının sorumluları,bu bölge- 
lerde gezdirecekleri veya ikamet ettirecekleri yabancı uyruklu sivil şahısların 
isimlerini,vatandaşı bulunduğu ülke ismini,gezi veya kalış maksat ve süresini  
belirleyen listelerle valiliğe müracaat ederler.                
  C - Yabancı uyruklu diğer sivil şahıslar turistik amaçlı müracaatlarını   
şahsen valiliğe yaparlar.                            
  D - Valilikçe (A) bendindeki hususlar mahalli yayın organları ve sair suret-
te duyurulur.                                  
  6) İkinci derece kara askeri yasak bölgesinin kurulmasından itibaren gerek- 
tiğinde 6 ay içinde buradaki taşınmaz malların durumları (bina,tarla,bağ,bahçe, 
orman,bataklık gibi) yetkili komutanlığın teklifi Genelkurmay Başkanlığının   
uygun görmesi ve Milli Savunma Bakanlığına bildirilmesi üzerine Harita Genel  
Müdürlüğü tarafından çekilecek şakuli ve 1/ 5.000 ölçekli hava fotoğrafları   
ile tespit edilir. Bu fotoğrafların negatif filmleri Harita Genel Müdürlüğünde 
arşivlenir, birer nüsha fotoğraf ise ileride söz konusu olabilecek çeşitli   
davalarda kullanılmak üzere Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak Daire Başkan- 
lığına ve yetkili komutanlığa gönderilir ve buralarda saklanır.         
  7) Aynı süre içinde bölgedeki taşınmaz malların mülkiyeti ve zilyetliğinin 
kimlere ait olduğunu Tapu Sicil Muhafızlıkları ve mahalli Mülki İdarelerce tes- 
pit olunarak yetkili Komutanlıklara iki nüsha halinde bildirilir. Yetkili    
Komutanlıklar bu kayıtların birer nüshasını Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Em- 
lak Daire Başkanlığına arşivlenmek üzere gönderirler.              
  8) Bölgenin savunma gücü ve gizliliğini ihlal etmemek şartiyle taşınmaz mal-
lar üzerinde inşaat,hafriyat,tadilat,orman yetiştirmek veya kesmek,bataklık kur-
mak veya kurutmak gibi hususlar kendi özel kanunlarına göre ilgili mercilerce  
izin ve ruhsat verilmeden önce,bölgenin savunma gücü ve gizliliği yönünden yet- 
kili komutanlığın da izninin alınması zorunludur.Dilek sahibi dilekçesinde   
yapacağı işin mahiyetini detaylı olarak ifade ederek konuya ait belge ve plan- 
lardan tasdikli birer suretini vermek zorundadır.Yetkili komutanlık bu istemi  
kabule değer görmediği takdirde red sebebini gerekçesiyle birlikte yazılı olarak
ilgili merci kanalı ile dilekçe sahibine bildirir.İtiraz vukuunda konu bir kere-
de Genelkurmay Başkanlığınca tetkik edilerek sonuçlandırılır.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  9) İzin ve ruhsata tabi olmayan mahal veya işler ile bu şekilde başlatılmış 
olan işlerde yapılacak tadilat istekleri hakkında da yukarıdaki fıkra esasları 
uygulanır.Ancak müracaat doğrudan doğruya yetkili komutanlığa yapılır.     
  10) Yetkili komutanlıkça izin verilmeyen veya komutanlıkça kabul edilen   
şartlara uymayan her türlü inşaat ve eylemler durdurulur.            
  Böyle yapılar,yetkili komutanlığın tayin ve tebliğ edeceği süre içinde   
sahipleri tarafından yıktırılır.                        
  Süresi içinde yıkılmaması halinde yetkili komutanlığın istemi üzerine mahal-
li mülki idare amirliğince başkaca bir işlem ve karara gerek kalmadan yıktırılır
ve masrafı sahiplerinden alınır.                        
  11) Bölge içindeki askeri tesislerin ve bölgede birinci derece kara askeri 
yasak bölgelerinin dürbünle gözetlenmesi bölgenin fotoğraf ve filminin çekilme- 
si,harita, resim ve krokisinin yapılması, not alınması veya harita uygulaması  
gibi faaliyetlerde bulunmak ve bölgenin savunma ve güvenlik tedbirlerini aksata-
cak,bozacak ve açıklayacak cihazlar kullanılması,bu amaçla görevlendirilmiş   
olanlar dışındakilere yasaktır.                         
  12) Bölgedeki eski eserler ve doğal kaynakların araştırılması ve işletilmesi
Genelkurmay Başkanlığının olumlu mütalaası alınmak koşuluyla ilgili kanun hüküm-
lerine göre yürütülür.                             
  İzin alımında 5/7 maddesi esasları uygulanır.                
  13) "Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe   
yapabilmelerine,kamu özel kuruluş veya işyerlerinde çalıştırılabilmelerine   
ilişkin" 25 Eylül 1981 tarih ve 2527 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak çıka-
rılan yönetmelik hükümlerinden yararlanan Türk soylu yabancılara,ikinci derece 
kara askeri yasak bölgelerinde uygulanacak esaslara ilişkin izinler,2527 sayılı 
Kanunun üçüncü maddesinde belirtilen izin süresince, yetkili komutanlığın görüşü
alınarak İçişleri Bakanlığınca verilir.                     
                İKİNCİ KISIM                   
             Deniz Askeri Yasak Bölgeleri             
                                        
  Birinci derece deniz askeri yasak bölge kurma esasları:           
                                        

  Madde 10 - 1) Birinci derece kara askeri yasak bölgelerinin sahilde bitti- 
ği noktadan itibaren deniz yönünde,denizdeki tesislerin çepeçevre her tarafında 
en az yüz metre,en çok bir deniz mili uzaklıktan geçirilen noktaların birleşti- 
rilmesi suretiyle tesbit olunur.Bu mesafeler,savunma ihtiyacı veya bölgenin   
özelliklerinin zorunlu kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzeri-
ne Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir veya uzatılabilir.         
  2) Birinci derece deniz askeri yasak bölge kurulmasında takip edilecek esas-
lar 4 ncü maddenin 2,3,4,5,6 ve 7 inci bendlerinde belirtilen esaslara göre   
yapılır.                                    
  Birinci derece deniz askeri yasak bölgelerde uygulanacak esaslar: