Endeksler
                                        
                                        
         EREĞLİ KÖMÜR HAVZASI AMELE BİRLİĞİ BİRİKTİRME         
            VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMELİĞİ            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 30.5.1980, No: 8/996           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 10.9.1337, No: 151            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 30.6.1980, No: 17033           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 19, S. 1515           
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - (Değişik: 31.5.1985 - 85/9530 K.)                 
       10 Eylül 1337 tarihli ve 151 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarın-
ca Ereğli Kömür Havzasında çalışan işçilere, ekonomik ve sosyal yardım sağlamak 
amacı ile kurulması öngörülen Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı  
tüzel kişiliği haiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir kuruluş  
olup, yönetim, işleyiş ve denetimi bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.      
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 2 - (Değişik: 31.5.1985 - 85/9530 K.)                 
       Bu Yönetmelikte geçen:                      
  Bakanlık - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,             
  Sandık - Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma San- 
dığını,                                     
  Kurum - Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünü, TEK Çatalağzı İşletmesi 
Müdürlüğünü,                                  
  ifade eder.                                 
                                        
  Kuruluş;                                  

  Madde 3 - (Değişik:22/11/1993 - 93/5047 K.)                 
  Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı,merkez 
kuruluşu ile şubelerden oluşur.                         
  Sandığın müracaatı üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının onayı ile
gerekli hallerde yeni şubeler açılabilir,açılmış olanlar birleştirilebilir veya 
kapatılabilir.                                 
                                        
  Sandığın Üyeleri:                              

  Madde 4 - a) Zorunlu Üyeler:                        
  Kurum işyerlerinde çalışan bütün işçiler sandığın zorunlu üyesidir.     
  b) İsteğe Bağlı Üyeler:                           
  aa) İşçi kuruluşlarının yönetim organlarında görev almaları sebebiyle kurum-
larından ayrılanlar ile ilgili Kanunları gereğince Kamu Kuruluşları Yönetim Ku- 
rullarında vazife alanlar,                           
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1994 (EK - 18)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  bb) Kurum işyerlerinde en az 5 yıl çalıştıktan sonra kurumlarınca istekleri 
dışında sürekli olarak başka bölgelerde görevlendirilenler,           
  cc) Sandıkta görevli personel                        
  İsteğe bağlı üye olabilirler.                        
  İsteğe bağlı üyelerin aidatları, İş Kanununa göre tespit edilen asgari üc- 
retten az olmamak üzere aldıkları aylık ücretlerinden Kurum hissesi de dahil ol-
mak üzere kendileri tarafından ödenir.                     
                                        
  Şubelerin Yönetimi:                             

  Madde 5 - Şubeler, Sandık Seçim Yönetmeliğine göre yapılacak seçimler sonu- 
cunda üç yıl için seçilen üç işçi temsilcisi ile Kurumlarca görevlendirilecek üç
işveren temsilciden oluşan Şube Yönetim Kurulunca idare edilir.         
  Yönetim Kurulları ilk birleşimlerinde kendi aralarından bir üyeyi Başkan,  
bir üyeyi Başkan Yardımcısı, bir üyeyi de muhasip üye olarak seçer. Yine bu bir-
leşimlerde Sandık Yönetim Kuruluna katılacak bir işçi ile bir işveren temsilcisi
seçilir.                                    
  Şube Yönetim Kurulu, işçiler ve Kurum tarafından intikal ettirilen konuları 
inceliyerek karara bağlamak üzere haftada iki defa toplanır. Şube Yönetim Kuru- 
lunda çözümlenemeyen konular Sandık Yönetim Kuruluna intikal ettirilir.     
                                        
  Sandık Yönetim Kurulu:                           

  Madde 6 - Sandık Yönetim Kurulu bir karar organı olup, Birliğin en yüksek  
yönetim ve karar yetkisini, sorumluluğunu taşır. Yönetim Kurulu her şubeden üç 
yıl için seçilen bir işçi ile bir işveren üyeden oluşur.            
  Sandık Başkanı aynı zamanda Yönetim Kurulunun da başkanıdır.        
                                        
  Sandık Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri:                

  Madde 7 - a) Seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda Yürütme Kurulu üyelerini
seçmek,                                     
  b) Sandık mevzuatına ait teklif ve değişiklikleri karara bağlayarak Bakan- 
lığın onayına sunmak,                              
  c) Başkanlıkça hazırlanıp, Yürütme Kurulunca kabul edilen Bütçe ve Kadro  
Cetvelini görüşüp Bakanlığın onayına sunmak.                  
  d) Sandığa ait menkul ve gayrimenkul kıymetlerin işletilmesine ve değerlen- 
dirilmesine ait kararlar vermek, gayrimenkul alım ve satımlarını kararlaştırıp 
Bakanlığın onayını almak,                            
  e) Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili kararlar almak ve onaylamak,      
  f) Sandık personeline ait atama tekliflerini karara bağlamak,        
  Yönetim Kurulu ayda bir defa toplanır. Gerekli görüldüğünde, Başkanın çağrı-
sı veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3 ünün yahut Yürütme Kurulunun isteği 
üzerine olağanüstü olarak toplanır.                       
                                        
  Yürütme Kurulu:                               

  Madde 8 - Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu adına sandık hizmetlerini yürütmek-
le görevli olup, yapılan işlerden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.      
  Sandık Yönetim Kurulu Üyeleri arasından üç yıl için seçilen üç işçi ve iki 
işveren üyeden oluşur. Sandık Başkanı aynı zamanda Yürütme Kuruluna da Başkanlık
eder.                                      
  Yürütme Kurulu normal olarak haftada bir, gerekli görüldüğünde Sandık Başka-
 nının veya üç üyenin isteği üzerine olağanüstü toplanır.            
                                        
  Denetleme Kurulu:                              

  Madde 9 - Denetleme Kurulu, Şubelerin yönetim kurulu üyelerinden oluşan San-
dık Genel Kurulunun, Sandık Yönetim ve Yürütme Kurullarında görevli olmayan üye-
leri arasından, biri Başkan olmak üzere üç yıl için seçilecek iki işveren ve bir
işçi üyeden oluşur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
  Denetleme Kurulu, Sandığın bütün işlem ve hesaplarını, ilgili mevzuat hüküm-
lerine uygunluk bakımından üçer aylık dönemler halinde inceler ve denetler.   
Düzenlenen denetleme raporlarının bir örneği Yönetim Kuruluna sunulmak üzere  
Sandık Başkanına, bir örneği de Bakanlığa gönderilir.              
                                        
  Organlarda Toplantı ve Karar Sayısı:                    

  Madde 10 - Organlarda toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarıdan bir 
fazlasıdır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Oyların 
eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.          
                                        
  Sandık Başkanı:                               

  Madde 11 - Başkan, Sandığın bütün işlerini Yönetim Kurulunun gözetimi altın-
da bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütür.          
  İdare ve Yargı mercilerinde, üçüncü kişilere karşı Sandığı temsil eder.   
  Başkan, Sosyal Güvenlik Bakanlığınca atanır,                
  Başkan olabilmek için,                           
  - Devlet Memurları Kanunundaki genel niteliklere sahip olmak,        
  - Yüksek öğrenim görmüş olmak,                       
  - En az on yıl Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya bağlı kuruluşları yahut diğer 
kamu kuruluşlarında çalışmış olmak,                       
  - Başkanlık görevini yerine getirebilecek yetenek, bilgi ve tecrübe sahibi 
olmak; gerekir.                                 
  Başkanın aylık ve ödenekleri, Devlet Memurları Kanununa göre en yüksek memu-
run aylık ve ödenek toplamını geçmemek üzere Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit
edilir.                                     
  Başkanın özürlü veya herhangi bir sebeple bulunmadığı zamanlarda, Yönetim  
Kurulu üyelerinden biri Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Başkan Vekili olarak görev-
lendirilir.                                   
                                        
  Sandık Personeli:                              

  Madde 12 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.)                
  Sandığın işlerini yürütmek üzere yeteri kadar personel çalıştırılır.    
  Personelin nitelik, görev yetki ve ücretleri Bakanlıkça onaylanan bir yönet-
melikle düzenlenir.                               
  Başkan ve Sandığın aylık ücretli daimi personeli sosyal güvenlik bakımından 
5434 sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabidir. 
                                        
  Kurumların Yükümlülüğü:                           

  Madde 13 - Kurumlar, Sandık ve şube organlarında görev alan işçi ve işveren 
üyelerin görevlerine muntazam bir şekilde devam etmeleri için gerekli imkan ve 
müsaadeyi vermekle yükümlüdür.                         
  Kurumlar, seçimlerin yapıldığı tarihi takip eden bir hafta içinde Şube Yöne-
tim Kurullarında görev alacak asıl ve yedek işveren üyeleri bildirmek ve görev- 
lendirmek zorundadırlar.                            
  İşveren üyelerin herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılmaları halinde yer-
lerine Kurumlarınca en geç bir hafta içinde atama yapılır.           
                                        
  Organlardaki üyeliklerin sona ermesi:                    

  Madde 14 - Organlarda görevli üyelerin üyelikleri aşağıda belirtilen haller-
de sona erer.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İşçi üyelerin üyeliklerinin sona ermesi:                 
  1 - İşyeri ile ilişiğinin kesilmesi.                    
  2 - Üyelik süresinin sona ermesi.                      
  b) İşveren üyelerin üyeliklerinin sona ermesi:               
  1 - Kurumları ile ilişiğinin kesilmesi.                   
  2 - Üyelik süresinin sona ermesi.                      
  3 - İşverence, işveren temsilciliği görevinden alınması,          
                                        
  Sandıkça Sağlanan Yardımlar:                        

  Madde 15 - Sandıkça üyelere aşağıdaki yardımlar sağlanır.          
  a) Geçici İşgöremezlik yardımı,                       
  b) Sağlık Yardımı,                             
  c) Son Yardım,                               
  d) Ödünç para yardımı,                           
  e) Öğretim yardımı,                             
  f) Cenaze yardımı,                             
  g) Gayrimenkul ikraz yardımı,                        
  Yukarıda sağlanan yardımlar dışında yeni bir yardım yapılmasına Sandığın  
mali durumu gözönünde bulundurularak Yönetim Kurulunun önerisi, Sosyal Güvenlik 
Bakanlığının onayı ile karar verilir.                      
  Yardımlardan yararlanma şartları,ödeme şekil ve esasları ile diğer hususlar,
yönetim kurulunca kabul edilip Bakanlıkça onaylanacak bir yönetmelikle düzen-  
lenir.                                     
                                        
  Sandığın Gelirleri:                             

  Madde 16 - Sandığın gelirleri şunlandır.                  
  a) İşçi ve işverenlerin ödeyecekleri üyelik aidatı,             
  b) Taşınır ve taşınmaz malların getirdiği gelirler.             
  c) Devletçe yapılacak yardımlar,                      
  d) Gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak bağışlar,              
  e) Fonların işletilmesinden sağlanacak gelirler,              
  f) Diğer gelirler.                             
                                        
  Sandık Gelirlerinin İşletilmesi:                      

  Madde 17 - (Değişik: 31.5.1985 - 85/9530 K.)                
        Her hesap yılı sonunda, o yıl içinde alınan aidatlardan ve San- 
dığın gelirlerinden,Sandıkça yapılması zorunlu olan geçici işgöremezlik yardımı,
sağlık yardımı, son yardım, öğretim yardımı, cenaze yardımı ile yönetim gider- 
leri çıktıktan sonra kalan miktarın;                      
  a) % 60'ı üyelere ödünç para vermek,                    
  b) % 2O'si milli bankalara, tahvil veya hisse senetlerine yatırmak,     
  c) % 10'u gayrımenkullere yatırmak,                     
  d) % 10'u üyelere mesken temini için ikrazda bulunmak,           
suretiyle işletilir.                              
  Fonların tahvil ve hisse senedi alımı suretiyle işletilmesi Yönetim Kurulu 
Kararı ve Bakanlığın onayı ile yapılabilir.                   
                                        
  Üyelik Aidatı:                               

  Madde 18 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.)                
        Sandıkça, üyelerin aylık brüt ücret tutarlarının % 3'ü oranında 
aidat alınır.                                  
  Bu miktarın yarısı işçi, yarısı kurum hissesidir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aidatların Ödenmesi:                            

  Madde 19 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.)                
        Kurumlar,bir ay içinde çalıştırdıkları üyelerin aylık brüt ücret-
leri üzerinden, bu yönetmelik gereğince hesaplıyacakları aidatları ücretlerinden
kesmek ve işveren payını da bu miktara ekliyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar
Sandığa ödemek ve üyelerin sicil numarası, ad ve soyadları ile ücretlerini gös- 
terir bordroları Sandığa vermekle yükümlüdürler.                
  Üyelerin, o ay için hak ettikleri ücretlerin ödenmemiş olması halinde dahi 
işçi hissesine düşen miktar ile işverene ait aidat hissesi en geç ertesi ayın  
sonuna kadar Sandığa ödenir.                          
  Süresi içinde ödenmiyen aidatlar için kanuni faiz uygulanır.        
  Kurumlar bu işlemler için Sandıktan herhangi bir masraf talep edemezler.  
                                        
  Aidatların İadesi:                             

  Madde 20 - Yanlış ve yersiz olarak alındığı tespit edilen aidatlar, alındık-
ları tarihten itibaren 5 yıl içinde hak sahiplerinin istekleri halinde iade   
edilir.                                     
                                        
  Denetim:                                  

  Madde 21 - Sandığın bütün işlem ve hesapları Sosyal Güvenlik Bakanlığınca  
denetlenir. Sandık yöneticileri ve personeli hakkında görevlerinden doğan şika- 
yet, ihbar ve iddialar Bakanlıkca soruşturulur.                 
                                        
  Seçim Dönemleri:                              

  Madde 22 - (Değişik: 16.11.1981 - 8/3851 K.)                
  Sandık ve Şube organlarında görev alacak işçi üyelerin seçimi üç yılda bir, 
Nisan ayı içinde yapılır.                            
  Zorunlu hallerde seçimler Bakanlıkça bir ay ertelenebilir.         
  Kurulların işveren üyeleri de aynı tarihte işçi üyeleri ile birlikte görev- 
lerine başlar.                                 
  Seçimlerin usul ve esasları bir yönetmelikle düzenlenir.          
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu yönetmelik hükümlerine göre Yönetim Kurullarında görev 
alacak işçi üyeler için ilk seçim 1981 yılı Nisan ayında yapılır.        
  Halen görevli bulunan işçi ve işveren üyelerin görev süresi, seçim tarihine 
kadar devam eder.                                
                                        

  Geçici Madde 2 - (Ek: 16.11.1981 - 8/3851 K.)                
             Bu Yönetmelik hükümlerine göre Sandık Kurullarında  
görev alacak işçi üyelerin ilk seçimi 1982 yılı Nisan ayında yapılır.      
  Halen görevli bulunan işçi ve işveren üyelerin görev süresi, bu seçim tari- 
hine kadar devam eder.                             
                                        

  Geçici Madde 3 - (Ek: 16.11.1981 - 8/3851 K.)                
             Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yar- 
dımlaşma Sandığı Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinde öngörülen Denetleme Kurulu   
oluşturuluncaya kadar Yönetim ve Yürütme Kurullarında görevli olmayan iki işve- 
ren ve bir işçi üye Bakanlıkça Denetleme Kurulunu teşkil etmek üzere görevlen- 
dirilir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yürürlükten Kaldırılan Talimatname:                     

  Madde 23 - 22/7/1337 tarih ve 2608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürür- 
lüğe giren Amele Birliği ve İhtiyat Teavün Sandıkları Talimatnamesi bu Yönetme- 
liğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kalkar.          
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 24 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe   
girer.                                     
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Bakanlığı yürütür.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|      30.5.1980 TARİH ve 8/996 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      | 
|     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     | 
|     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|       |       |  Farklı Tarihte    |           | 
|       |       |  Yürürlüğe Giren    |   Yürürlüğe   | 
|  Tarihi   | Numarası  |   Maddeleri     |   Giriş Tarihi  | 
|--------------|--------------|-------------------------|---------------------| 
| 16.11.1981 |  8/3851   |     ---       |   14.12.1981   | 
| 31.5.1985  |  85/9530  |     ---       |   18.6.1985 ta-  | 
|       |       |             |   rihinden geçer- | 
|       |       |             |   li olmak üzere | 
|       |       |             |   26.6.1985    | 
|       |       |             |           | 
| 22.11.1993 |  93/5047  |     ---       |   18.12.1993   | 
|       |       |             |           | 
|       |       |             |           | 
|       |       |             |           | 
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER,ŞUBAT 1994 (EK - 18)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|       30.5.1980 TARİH ve 8/996 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     | 
|      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    | 
|     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|      |        |   Farklı Tarihte   |          | 
| Tarihi  |  Numarası   |   Yürürlüğe Giren   |   Yürürlüğe   | 
|      |        |    Maddeleri     |   Giriş Tarihi  | 
|------------|----------------|--------------------------|--------------------| 
|      |        |             |          | 
|      |        |             |          | 
|      |        |             |          | 
|      |        |             |          | 
|      |        |             |          | 
|      |        |             |          | 
|      |        |             |          |