Endeksler
                                        
           DENİZCİLİK YÜKSEK OKULU YÖNETMELİĞİ (1)          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 27.12.1982, No: 8/5906        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      : 18.8.1981, No: 2507         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  9.2.1983, No: 17954         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 22, S.3087         
                                        
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
              AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR               
                                        
  Amaç:                                    
  Madde 1. Bu Yönetmelik 2507 sayılı Denizcilik Yüksekokulu Kanununun amaç ve 
ilkelerine uygun olarak uygulama biçimini göstermek üzere Denizcilik Yüksekoku- 
lunun organları, bunların görevleri ile çalışma usullerini, Türk ve Yabancı uy- 
ruklu öğrencilerin okula giriş koşullarını, disiplin, eğitim - öğretim gemi ve 
staj eğitimlerini, okuldan çıkma - çıkarılma, iaşe ibate, giyim - kuşam ve özlük
hakları ile diğer ihtiyaçlarının Devlet tarafından karşılanma esaslarını, mezun-
ların mecburi hizmet yükümlülüklerini ve bunlarla ilgili esasları belirtir.   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2. Bu Yönetmelik, Denizcilik Yüksekokulu ile ilgili Bakanlık ve Komu- 
tanlıkları kapsar.                               
                                        
  Tanımlar:                                  
  Madde 3.                                  
  a. Öğretim ve Eğitim Yılı, Akademik Yıl, Yarıyıl (Sömestr): Bu tanımlar ile 
eğitim ve öğretimin süreleri Milli Eğitim Bakanlığı ile müştereken çıkarılacak 
bir Yönetmelikle belirlenir.                          
  b. Hizmetiçi Eğitim:                            
  Bireylerin hizmetteki verim ve etkilerinin arttırılmasını, gelişmeye yol  
açan bilgi, beceri ve anlayışlarının zenginleştirilmesini amaç edinen eğitimdir.
  c. Öğretim Elemanları:                           
  Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim yardımcıları-
dır.                                      
  d. Öğretim Üyeleri:                             
  Yükseköğretim kurumlarında görevli profesör, doçent ve yardımcı doçentler- 
dir.                                      
  e. Öğretim Yardımcıları:                          
  Yükseköğretim kurumlarında belirli süreler için görevlendirilen, araştırma 
görevlileri, okutmanlar, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacıları 
ile belirli konularda eğitim-öğretim ve uygulama yaptıran öğretmen ve öğretim  
görevlileridir.                                 
  f) Ön Lisans:                                
  Ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan 
gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya bir lisan öğretiminin ilk kademesini teşkil  
eden bir yükseköğretimdir.                           
-----------------------                             
(1) Bu Yönetmeliğin dayanağı olan 18/8/1981 gün ve 2507 sayılı Kanun 6/10/1988 
  gün ve 3477 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmışsa da, Geçici 16 ncı  
  maddesinde, yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar eğitim ve öğretimin mevcut 
  mevzuat hükümlerine göre yapılacağı öngörülmektedir.            
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
  g. Lisans:                                 
  Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan bir yük- 
seköğretimdir.                                 
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
               TEŞKİLAT VE GÖREVLER                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                  Teşkilat                   
                                        
  Teşkilat:                                  
  Madde 4. Denizcilik Yüksekokulu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşunda  
olup teşkilatı Silahlı Kuvvetler kuruluş ve kadrolarında gösterilir.      
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                Okulun Görevleri                
                                        
  Denizcilik Yüksekokulunun görevleri:                    
  Madde 5. Türk Deniz Ticaret Filosuna ve ilgili kara tesislerine;Türk Milli 
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ATATÜRK ilkelerine bağlı denizcilik, 
disiplin, bilim ve beden yeteneklerine, genel ve denizcilik kültürüne sahip, ül 
kemizin ihtiyaç duyduğu miktarda güverte zabiti, gemi makinaları işletme mühen- 
disi ve deniz işletmecisi yetiştirmek amaca ile;                
  a. Öğrencilere liderlik nitelikleri aşılamak ve bu niteliklerin pekiştiril- 
mesini sağlamak.                                
  b. Öğrencilere gemi/deniz işletme sanatı ile denizcilik bilim ve kuralları- 
nı, çeşitli tip gemi ve makinaların kullanılma yöntemlerini; sevk ve idare tek- 
niğini öğretmek.                                
  c. Gerekli görülen hallerde; Türk Deniz Kuvvetleri personeli ile işbirliği 
yapmak amacıyla denizcilikle ilgili temel ve genel askeri bilgileri kazandırmak.
  d. Öğrencilerin sosyal ve bilimsel anlayışlarını geliştirmek.        
  e. Öğrencilerin idari hizmetlerini sağlamak, tatbiki eğitimlerini yaptırmak.
  f. Öğretim ve eğitim faaliyetleri ile ilgili araştırma, geliştirme, planlama
ve yayım çalışmaları yapmak, yenilikleri izlemek.                
  g. Okulun idari, öğretim ve eğitim işlerini yasalar ilkelerine göre yürüt- 
mektir.                                     
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
               Organlar ve Görevleri               
                                        
  Denizcilik Yüksekokulunun Organları:                    
  Madde 6.                                  
  a. Denizcilik Yüksekokulunun organları:                   
  Yüksekokul Kurulu, Disiplin Kurulu, Araştırma Geliştirme Kurulu ile kuru-  
luş ve kadrolarda gösterilen diğer organlardan ibarettir.            
  (1) Yüksekokul Kurulu:                           
  (a) Yüksekokul Kurulu aşağıdaki personelden oluşur:             
  (I) Kurul Başkanı     : Okul Komutanı                 
  (II)Kurul Başkan Yrd.   : Öğretim Başkanı                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (III) Kurul Üyesi    : Öğrenci Amiri                   
  (IV) Kurul Üyesi    : Bütün Bilim Başkanları              
  (V)  Sekreter     : Öğretim Şb. Md. (Oy hakkı yoktur.)        
  (b) Yüksekokul Kurulunun görev ve yetkileri:                
                                        
  (I) Öğretim ve eğitimin en yüksek organı olup, Denizcilik Yüksekokulunda öğ-
retim ve eğitim ile ilgili planlama, programlama, öğretim ve eğitimin yürütülme-
si, sınav ve değerlendirmenin doğru olarak uygulanmasının sağlanması ve uygula- 
mada çıkacak sorunlar ile öğrenci başarı durumlarının incelenmesi ve geliştiril-
mesi kararlarında her türlü tedbirleri görüşüp karara bağlar.          
  (II) Öğrenciler ile ilgili kararlar, yürürlükteki mevzuata ve bu mevzuat  
çerçevesinde belirlenen prensiplere uygun olarak verilir. Yüksekokul Kurulu ge- 
rektiğinde görüşülecek konu ile ilgili ihtisas elemanlarını çağırarak bilgi ala-
bilir. Bu kişilerin oy hakkı yoktur.                      
  (2) Disiplin Kurulu:                            
  (a) Disiplin Kurulu aşağıdaki personelden oluşur:              
  (I) Kurul Başkanı    : Okul Komutanı                  
  (II) Kurul Üyesi     : Öğretim Başkanı                 
  (III)Kurul Üyesi     : İdari Başkan                   
  (IV) Kurül Üyesi     : Öğrenci Amiri                  
  (V) Sekreter      : Per. Şb. Md. (Oy hakkı yoktur.)         
  (b) Disiplin Kurulunun görev ve yetkileri:                 
  (I) Hakkında karar verilecek öğrencinin;                  
  (aa) Ceza ve mükafat fişini,                        
  (bb) Ahlak(Disiplin) notunu,                        
  (cc) Disiplin Kuruluna daha önce suçlu olarak gelip gelmediğini,      
  (dd) Şimdiye kadar işlemiş olduğu muhtelif suçlar arasındaki zaman fasılası-
nı,                                       
  (ee) Disiplin Kuruluna yollanması nedenlerini ve bunun delillerini incele- 
yip,                                      
  (II) Hakkında karar verilecek öğrenciyi ve sınıf amirini dinlemek suretiyle;
  (aa) Öğrencinin ahlak (Disiplin) notu durumunu inceler, yapılmış olan işlem-
lerin mevzuata uygun olup olmadığına bakar, uymadığı takdirde gerekli düzeltmeyi
yapar,                                     
  (bb) Sonuç olarak okuldan ilişiğinin kesilmesine veya kesilmemesine dair  
gerekçeli kararı hazırlar. Okulla ilişiğinin kesilmesi hakkındaki karar Deniz  
Kuvvetleri Komutanının onayı ile yürürlüğe girer.                
  (3) Araştırma - Geliştirme Kurulu:                     
  (a) Bu Kurulun Başkanı Denizcilik Yüksekokulu Öğretim Başkanıdır. Kurul üye-
leri de Denizcilik Yüksekokulu personeli arasından seçilir.           
  (b) Araştırma - Geliştirme Kurulunun görev ve yetkileri:          
  (I) Denizcilik Yüksekokulu öğretim ve eğitimini deniz ticaret filosu ve il- 
gili kara tesislerinde meydana gelecek her türlü değişikliklere paralel olarak 
geliştirmek için gerekli hazırlık ve araştırmaları yapmak.           
  (II) Öğretim ve eğitimin başarı derecesini saptamak için gerekli bilgileri 
toplamak değerlendirmek alınacak tedbirler hakkında öneriler hazırlamak.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (III) Yürürlükte bulunan Kanun, yönetmelik ve yönergelerin günün gereklerine
göre değiştirilmesi için gerekli incelemeleri yapmak ve teklif etmek.      
  b. Bu kurullar ile kuruluş ve kadrolarda gösterilen diğer organların görev, 
yetki ve çalışma yöntemleri hakkındaki ayrıntılar çıkarılacak yönergede açıkla- 
nır.                                      
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
              Öğretim Üye ve Yardımcıları             
                                        
  Öğretim Üye ve Yardımcıları:                        
  Madde 7.                                  
  a. Aşağıdaki personel Denizcilik Yüksekokulunda öğretim elemanı olarak gö- 
revlendirilir.                                 
  (1) Özellik arzeden mesleki dersler için denizcilikle ilgili alanlarda en az
10 yıl başarılı hizmet yapmış olanlar. (Yabancı uyruklu da olabilir.)      
  (2) Askeri ve mesleki konularda en az 10 yıl başarılı hizmet yapmış, ihtisas
sahibi emekli ve muvazzaf deniz subayları.                   
  (3) Teknik, fen ve sosyal bilim derslerini okutmak üzere görevlendirilen,  
sözleşmeli veya ek görevli öğretim elemanları, (Yabancı uyruklu da olabilir.)  
  (4) Bu personelden sözleşmeli olanlar Okul Komutanlığının teklifi, Deniz  
Kuvvetleri Komutanlığının tasvibi ve Bakanlar Kurulu kararı ile görevlendirilir.
Ek görevle ders veren öğretim elemanlarına ise Okul Komutanlığının teklifi ve  
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının onayı ile görev verilir. Söz konusu personelin 
görevine aynı usulle son verilir.                        
  (5) Denizcilik Yüksekokulunda ek görevle ders verecek öğretim elemanlarına 
her yıl Bütçe Kanununda belirtilecek ders ücretleri ödenir.           
  (6) Yükseköğretim kurumları öğretim elemanlarının öğretim ile ilgili görev- 
leri çıkarılacak yönergede gösterilir.                     
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KlSIM                  
                ÖĞRETİM VE EĞİTİM                
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                                        
  Öğretim ve Eğitimin Amacı:                         
  Madde 8. Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerini Milli Eğitim Temel Kanununun 
yükseköğrenime ilişkin maddeleri; Yükseköğretim Kanunu ve Denizcilik Yüksekokulu
Kanunu gereğince:                                
  a. Denizcilik mesleğinin gerektirdiği bilim ve beden kabiliyetine sahip öğ- 
retme ve eğitme yeteneğini kazanmış, ahlakan ve fikren gelişmiş bir kişilik ve 
karaktere sahip,                                
  b. Çağın isteklerine ve bilimin gereklerine göre denizcilik mesleğinin ge- 
lişiminde önderlik edebilecek yetenekte fen ve sosyal bilimlerde bilgi ve bece- 
riye sahip,                                   
  c. Mezuniyet sonrası öğretim ve eğitimi izleyebilecek ve ileri safhalardaki 
görevleri yapmaya temel olacak yönelişi kazanmış, karşılaşacağı yurt ve dünya  
sorunlarını ATATÜRK ilkeleri doğrultusunda kavrama ve izleme yeteneğine sahip  
lisans düzeyinde öğrenim görmüş güverte zabiti, gemi makinaları işletme mühendi-
si ve deniz işletmecisi olarak yetiştirmektir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
            Öğretim - Eğitim ile Genel İlkeler            
                                        
  Öğretim ve Eğitimin İlkeleri:                        
  Madde 9.                                  
  a. Denizcilik Yüksekokulunda lisans düzeyinde yaptırılan öğretim ve eğitim 
süresi 4 (Dört), önlisans düzeyinde yaptırılan öğretim ve eğitim süresi 2 (İki) 
yıldır. Ön lisans eğitiminde uygulanacak esaslar çıkartılacak yönergede gösteri-
lir. Savaş ve olağanüstü hallerde, Genelkurmay Başkanlığının lüzum göstermesi ve
Bakanlar Kurulunun onayı ile öğretime ara verilebilir ve gerekirse öğretim ve  
eğitim süresi kısaltılabilir. Eksik öğrenim görenlere daha sonra uygulanacak  
esaslar aynı usulle kararlaştırılır.                      
  b. Denizcilik Yüksekokulu öğretim ve eğitim yılı iki dönemden meydana ge-  
lir.                                      
  (1) Akademik Yıl:                              
  (a) 1'nci yarıyıl,                             
  (b) Yarıyıl izni,                              
  (c) 2'nci yarıyıl,                             
  (d) Not yükseltme ve bütünleme sınavları süresi.              
  (2) Tatbiki Eğitim Dönemi:                         
  Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerinin gemi eğitimleri ve stajları kamu ve  
özel kesime ait ticaret gemisi, tersane ve limanlarda yaptırılır. Bununla ilgili
ayrıntılar çıkarılacak yönergede gösterilir.                  
  c. Denizcilik Yüksekokulunda öğretim ve eğitim yılı Ekim ayının ilk Pazarte-
si günü başlar.                                 
  d. Denizcilik Yüksekokulunda açılacak hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitim   
kursları ve gemi adamları yeterlilik sınavları ile ilgili hususlar Ulaştırma Ba-
kanlığının görüşleri alınmak kaydıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca çıkartıla-
cak yönergede belirtilir.                            
  e. Yarıyıl ve yıl sonlarında yıllık öğretim ve eğitim planına uygun olarak 
dini, resmi bayram tatilleri de dikkate alınmak suretiyle öğrenciye toplam en az
45 gün izin verilebilir.                            
  f. Dini ve milli bayramların arasında 4 ve daha fazla çalışma günü bulunması
halinde aradaki günlerde izin verilip verilmemesi hususu Deniz Kuvvetleri Komu- 
tanlığınca emredilir.                              
  g. Denizcilik Yüksekokulunda akademik yıl süresince haftada 5 gün ve günde 7
saat olmak üzere (Zorunlu kayıplar dahil) ders, uygulama, ara sınavları ve etüd 
yapılır. Akademik öğretimin dışında kalan sürede kamp, staj, tatbiki eğitim ve 
diğer idari hazırlıkları kapsayacak hususlar planlanır. Bütün bu hususlar öğre- 
tim, eğitim takviminde gösterilir. Hazırlanan bu takvim Deniz Kuvvetleri Komu- 
tanlığı onayından sonra yürürlüğe girer.                    
                                        
  Öğrencilerin Bölümlere Ayırımı:                       

  Madde 10 - Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri, Türk Deniz Ticaret Filosu ve 
ilgili kara tesislerinin ihtiyacı olan kontenjanlar dahilinde Ulaştırma Bakanlı-
ğının görüşü alınarak Güverte, Makine, Ulaştırma-İşletme bölümlerine ayrılırlar.
Yeni bölümlerin açılması veya mevcut bölümlerden herhangi birinin kaldırılması 
Ulaştırma Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 
onayı ile olur. Ayırma işlemi ile ilgili ayrıntılar ise yönergede belirtilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Okutulacak dersler ve Dozajları:                      

  Madde 11 - Denizcilik Yüksekokulunda, Güverte, Makina, Temel Bilimler, Ulaş-
tırma-İşletme ve Askeri Bilimler dersleri okutulur. Bu derslerin isimleri ve do-
zajları, ülkemizin ihtiyaçları dikkate alınarak Deniz Ticaret Filosu ve ilgili 
kara tesislerinin özelliklerine göre Ulaştırma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakan- 
lığı ile işbirliği yapılarak Yüksekokul Kurulunca hazırlanır ve Deniz Kuvvetleri
Komutanlığınca onaylanarak yürürlüğe girer.                   
                                        
  Öğretime Devam Sorumluluğu:                         
  Madde 12. Öğretim ve eğitime devam sorumluluğu:               
  a. Denizcilik Yüksekokul öğrencileri, derslere, etüdlere ve laboratuvarlara 
devam etmek, sınavlara girmek ve tatbiki eğitimlere katılmak zorundadırlar.   
  b. Bir akademik yılda ders yapılan günlerin en az 50 ders günü karşıtı 350 
ders saatine veya tatbiki eğitim döneminin 1/3 gününe herhangi bir sebeple ka- 
tılmayan öğrenciler, o eğitim yılını kaybederler. Bu öğrencilerin hangi sebepten
eğitim yılını kaybettiklerine Yüksekokul Kurulunca karar verilir.        
  Ancak, akademik yılı başarı ile bitiren (ilk ve son yarıyıllarında "F" başa-
rı harfi almayıp not ortalaması 2 veya daha yukarı olan) öğrencilerden tatbiki 
eğitim süresinin 1/3 veya daha fazla gününe sağlık nedeni ile katılamayanların 
sınıfı geçip geçmeyeceklerine Yüksekokul Kurulunca karar verilir.        
  c. Akademik yıl içinde ders yapılan sürelerin en az 50 ders günü karşıtı 350
ders saatine veya tatbiki eğitim döneminin l/3'üne ve daha fazla gününe herhangi
bir nedenle katılmamak suretiyle devre kaybeden öğrencilerle sınıf geçme koşul- 
larını gerçekleştiremeyen öğrencilere müteakip eğitim yılı başına kadar izin ve-
rilebilir.                                   
  d. Denizcilik Yüksekokulu Komutanının onayı ile emirle yapılan faaliyetler 
devamsızlık dışında tutulur.                          
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
      Öğrenci Kaynakları - Giriş Koşulları - Kontenjan - Kayıt Kabul    
                                        
  Öğrenci Kaynakları:                             
  Madde 13. Denizcilik Yüksekokuluna:                     
  a. İleri fen programı uygulayan liseler,                  
  b. Klasik öğretim yapan liselerin fen kolları,               
  c. Modern eğitim yapan liseler ile öğretmen liselerinin matematik bölümleri,
  d. Teknik liselerin fen koluna dayalı bölümleri,              
  e. Endüstri meslek liselerinin gemi yapım ve denizcilik/su ürünleri dalları 
ile motor, elektrik ve elektronik kolları,                   
  f. Denizcilik Meslek Lisesi,                        
  g. Yabancı ülkelerin yukarda belirtilen okullara denkliği Milli Eğitim Ba- 
kanlığınca onaylanan okul veya bölümleri mezunlarından üniversitelerarası seçme 
ve yerleştirme sınavları esaslarına göre Denizcilik Yüksekokuluna girmeye hak  
kazanan öğrenciler alınır. Ara sınıflara öğrenci alınmaz.            
                                        
  Denizcilik Yüksekokuluna Giriş Koşulları:                  
  Madde 14. Denizcilik Yüksekokuluna aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler  
alınır.                                     
  a. Sosyal durum, ahlak ve karakterle ilgili koşullar:            
  (1) Erkek ve Türk vatandaşı olmak. (Md. 20'de açıklandığı şekilde yabancı  
uyruklu öğrenci alınması durumu hariç.)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (2) Okula gireceği yılın 1 Temmuz tarihi itibariyle 21 yaşından gün almamış 
olmak.                                     
  (3) Yaptırılacak güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak.       
  (4) Yasa dışı siyasi ve sosyal faaliyetlere kapılmamış olmak.        
  (5) Evli veya dul olmamak yahut hernangi bir sekilde nikahsız yaşamamak.  
  (6) Askeri ve sivil okullardan hangi şekilde olursa olsun çıkarılmamış ol- 
mak.                                      
  (7) Askerlikle ilişkisi olmamak.                      
  (8) Herhangi bir kuruma karşı hizmet yükümlülüğü olmamak.          
  b. Sağlık durumu ile ilgili şartlar:                    
  Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nin Deniz Harp Okulu  
öğrencilerine uygulanacak hükümleri dikkate alınarak çıkartılacak yönergede be- 
lirtilir.                                    
  c. Öğretim ile ilgili şartlar:                       
  (1) Sınıfı doğrudan veya bütünlemeli geçmiş olmak.             
  (2) Madde 13'de sayılan okulların son sınıfında kalmış veya öğrenime ara  
vermiş olmamak. (Bu şartlara haiz olarak üniversite ve yüksekokullardan birine 
girmiş ve fakat müteakiben Denizcilik Yüksekokuluna girmek isteyenlerin müra-  
caatları da kabul edilir.)                           
  (3) Yapılacak olan giriş sınavı, mülakat ve yönergede belirtilecek diğer se-
çim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden saptanmış olan kon- 
tenjan içinde bulunmak.                             
  d. Yukarıda belirtilen koşullar dışındaki diğer giriş koşulları, mülakat  
esasları ile hangi usullere göre öğrenci alınacağının ayrıntıları Deniz Kuvvet- 
leri Komutanlığınca hazırlanacak yönergede belirtilir.             
                                        
  Kontenjan:                                 

  Madde 15 - Okula alınacak öğrenci miktarları her yıl, Deniz Ticaret Filosu 
ve ilgili kara tesislerinin personel ihtiyacı ve okul kapasitelerine göre Ulaş- 
tırma Bakanlığı ile yapılacak koordine sonucu Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca  
tespit edilir.                                 
                                        
  Kayıt Kabul İşlemleri:                           
  Madde 16.                                  
  a. Giriş koşullarını taşıdıkları anlaşılan öğrencilerden, öğrencilikleri sü-
resince uyacakları esasları belirten ve öğrencilikten çıkarıldıklarında yapılan 
masrafları yasal faizleriyle birlikte ödeneceğine ilişkin noterlikçe onaylı Ek -
A ve Ek - B'de belirtilen örneklere uygun kendisinden müteselsil kefil ve müşte-
rek borçluyu yükümlü kılan senetler alınır.                   
  b. Kayıt ve kabul için gerekli bütün belgeleri, sağlık raporu ve yüklenme  
senedi tamamlanmış olan adaylar ön güvenlik soruşturması (Nasıl yapılacağı yö- 
nergede belirtilir.) sonucu da olumlu olarak alındıktan sonra öğrenciliğe kabul 
edilir.                                     
  c. Kayıt - kabul işlemlerine ve uygulamalarına ait ayrıntılar Deniz Kuvvet- 
leri Komutanlığınca çıkarılacak yönergede belirlenir.              
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
             Sınav ve Değerlendirme İlkeleri            
                                        
  Sınav ve Değerlendirme İlkeleri:                      

  Madde 17. Denizcilik Yüksekokulunda yapılan sınavlar ve sınav sonuçları-  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
na göre öğrenci başarısının değerlendirilmesine ilişkin hususlar aşağıdaki ilke-
ler çerçevesinde yürütülür.                           
  a. Dört yıllık Denizcilik Yüksekokulundan bir öğrencinin mezun olması için 
azami süre beş yıldır. (Sağlığı nedeni ile iki yıl devre kaybı bu süreye dahil 
edilmez.)                                    
  b. Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerine her yarıyıl sonunda okudukları her 
ders için başarılarını gösteren bir harf verilir.                
  c. Başarı harfleri dereceleri ve bunların katsayıları aşağıdaki gibidir.  
                                        
    Başarı Harfi        Derecesi        Katsayı       
   ----------------      ----------       ---------       
      A           Üstün           4,0         
      B+          Çokiyi          3,5         
      B           İyi            3,0         
      C+          Normal          2,5         
      C           Orta           2,0         
      D+          Yeterli          1,5         
      D           Zayıf           1,0         
      F           Geçmez          0,0         
  d. Başarı harflerinin verilmesine esas olmak üzere:             
  (1) Öğrencilere her yarıyıl içinde, yoklama, ödev, laboratuvar çalışması ve 
ara sınav notlarının katkısıyla 1 ila 3 ara not verilir.            
  (2) Her yarıyıl sonunda her dersten bir yarıyıl sonu bitirme sınavı yapılır.
  (3) Yarıyıl ara not ve yarıyıl bitirme sınavı tam notu, her birisi için   
(100) yüz'dür.                                 
  (4) Ara notlar ortalaması ile yarıyıl sonu sınav notunun ortalaması yarıyıl 
bitirme notu olur.                               
  e. Yarıyıl bitirme notunu kullanarak başarı harfleri taban notlarının sap- 
tanmasında, öğrencilerin bulundukları sınıf içerisindeki yeri ve başarısını esas
alan nisbi değerlendirme sistemi kullanılır.                  
  Başarı taban notlarının saptanması ile ilgili hususlarda, (Ders öğretim üye-
lerinin de görüşünü alarak) Yüksekokul Kurulu yetkilidir. Yüksekokul Kurulunca, 
asgari taban (D tabanı) notu 100 tam not üzerinden 35'ten aşağı saptanamaz.   
  f. Bir yarıyılda okutulan her derse, o dersin haftada okutulduğu teorik la- 
boratuvar ve uygulamalı kısımlarının bileşkesi olan ve yarıyıl kredi saati adı 
verilen bir ağırlık verilir. Kredi saatine ilişkin detaylar yönergede belirti- 
lir.                                      
  g. Her öğrenci için, okuduğu tüm derslerin kredi saatine göre ağırlıklı not 
ortalamaları sırası ile:                            
  (1) Birinci yarıyıl sonunda birinci yarıyıl not ortalaması.         
  (2) İkinci yarıyıl sonunda ikinci yarıyıl ve yarıyıllar ortalamaları.    
  (3) Akademik yıl sonunda akademik yıl ortalaması bulunur.          
  h. Öğrenciler hakkında yarıyıl ve akademik yıl sonlarında yapılacak işlemler
aşağıda açıklanmıştır.                             
  (1) Bir akademik yıl sonunda o yılın her iki yarıyılında okutulan tüm ders- 
lerden hiç F almamış ve akademik yıl ortalaması en az 2.00 olan ve kredisiz   
dersler ile tatbiki eğitimlerden de başarı gösteren öğrenciler sınıf geçerek bir
üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar.                     
  (2) Her akademik yılın ikinci yarıyıl sonunda yarıyıllar not ortalaması 1.20
ve daha aşağı olan öğrenciler doğrudan sınıfta kalırlar.            
  (3) Her akademik yılın ikinci yarıyıl sonunda doğrudan sınıf geçmek koşulla-
rını gerçekleştiremeyenlerden doğrudan sınıfta kalmamış olanlar;        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (a) Yarıyıllar F başarı harfi aldıkları derslerden bütünleme sınavlarına  
ve/veya                                     
  (b) Her iki yarıyılda D+ ve D başarı harfi aldıkları derslerden seçecekle- 
rinden not yükseltme sınavlarına girerler.                   
  (c) Bu sınavlar son yarıyıl sınavlarının bitiminden en az bir hafta sonra  
yapılır ve bu sınavlarda da öğrencilerin başarısı harflerle değerlendirilir. Bu 
başarı harflerinin taban notları, dersin ait olduğu bitirme taban notlarının ay-
nıdır.                                     
  (4) Not yükseltme ve bütünleme sınavları sonunda sınıf geçme koşullarını  
gerçekleştiren öğrenciler bir üst sınıfa devam etmeye hak kazanırlar. Gerçekleş-
tiremeyenler sınıfta kalırlar.                         
  (5) Dördüncü sınıf öğrencilerinden, not yükseltme ve bütünleme sınavları so-
nunda,                                     
  (a) Akademik yıl sonu not ortalaması en az 2.00 olup tek dersten (F) almış 
olanlar veya,                                  
  (b) Hiç F almamış olup akademik yıl not ortalaması 2.00'dan küçük olanlara, 
sınıf geçme şartlarını gerçekleştirebilmeleri için bir sınav hakkı tanınır. Bu 
sınava (a) fıkrası kapsamına giren öğrenciler F aldıkları dersten, (b) fıkrası 
kapsamına girenler ise D+ ve D aldıklarından seçecekleri azami 3 dersten girer- 
ler. Bu sınav sonucunda sınıf geçme koşulunu gerçekleştiremeyenler sınıfta ka- 
lırlar.                                     
  (6) Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerinin her akademik yıl sonunda sınıf  
geçme ve sınıfta kalma durumlarının mevcut mevzuata uygun olup olmadığı, Yüksek-
okul Kurulunca incelendikten sonra Okul Komutanı onayı ile açıklanır.      
  (7) Öğrencilerden yarıyıl bitirme, bütünleme veya not yükseltme sınavlarına 
özürleri nedeni ile giremeyenlere, bu sınavlar yerine geçmek üzere engel sınavı 
hakkı tanınır.                                 
  (8) Öğrenciler, yarıyıl bitirme, not yükseltme veya bütünleme sınavları ile 
bunların engel sınavlarından aldıkları notlara, tebliğ tarihinden itibaren di- 
lekçe ile üç gün içinde itirazda bulunabilirler. Bu itiraz Okul Komutanlığınca 
aynı veya zaruri hallerde teşkil edilecek bir komisyona inceletilir ve Okul Ko- 
mutanının karar ve onayı ile kesinlik kazanır.                 
  (9) Sınavlarda kopya çektiği tespit edilen öğrencilere o sınavdan "sıfır"  
not verilir ve bu gibi öğrenciler hakkında disiplin yolu ile işlem yapılır.   
  (10) Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerine yarıyıl ve akademik yıl sonların- 
da, akademik durumları yazılı olarak tebliğ edilir.               
  (11) Not yükseltme sınavlarında, ilk notundan daha düşük not alan öğrencile-
rin bu sınavda aldıkları notlar dikkate alınmaz.                
  (12) Bir yarıyılda kredisiz olarak okutulan derslerden de yarıyıl sonunda  
öğrenci başarıları harfle değerlendirilir. Bu derslerden ve tatbiki eğitimde  
okutulan derslerden geçmez (F) alan öğrencilere de bütünleme sınavı hakkı veri- 
lir.                                      
  (13) Beden eğitimi dersleri kredi saati dışı tutulur ve öğrencilerin sınıf 
geçebilmeleri için bu derslerden ayrı ayrı yarıyıl ortalamalarının 100 tam not 
üzerinden 60'tan aşağı olmaması gerekir.                    
  i. Öğrencilerin bir akademik yıl sonundaki derecesi, akademik yıl sonu not 
ortalamasına göre aşağıdaki gibidir.                      
                                        
             Derece      Akademik yıl ortalaması       
            ----------     -------------------------      
             Çokiyi         4.00 - 3.50          
             İyi           3.49 - 2.50          
             Orta          2.49 - 2.00          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  j. Denizcilik Yüksekokulundan mezuniyette de dört yıllık ağırlık not ortala-
ması alınarak (i) fıkrası uygulanır.                      
  k. Her öğrencinin bir akademik yılda okutulan tüm kredili derslerden aldığı 
toplam başarı puanına disiplin, tatbiki eğitim ve beden eğitim puanlarının ek- 
lenmesi ile elde edilen puanın, toplam krediler ile disiplin, tatbiki eğitim ve 
beden eğitimi katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puan o yıla ait
sıralama puanıdır. Bölüm işleminde, tamsayıdan sonrası gerektiği kadar yürütü- 
lür. Sıralama puanının bulunmasında, not yükseltme ve/veya bütünleme sınavların-
da alınan notlar gözönüne alınmaz.                       
  Disiplin,tatbiki eğitim ve beden eğitimi puanı aşağıdaki gibi verilir.   
  (1) Disiplin Puanı: Denizcilik Yüksekokulu öğrenci amirliği her akademik yıl
sonunda öğrencilerin disiplin notlarını harfle değerlendirir. Bu notların kat  
sayısı 3'tür.                                  
  (2) Tatbiki Eğitim Puanı: Tatbiki eğitimi yürütmekten sorumlu Komutanlıklar 
ile tatbiki eğitim yaptıran sivil kuruluşlar her tatbiki eğitim dönemi sonunda 
öğrencilerin genel başarı durumlarını harfle değerlendirirler. Bu notların kat- 
sayısı 3'tür.                                  
  (3) Beden Eğitimi Puanı: Denizcilik Yüksekokulunda, kredisiz olarak okutulan
beden eğitimi derslerinden yarıyıl sonunda öğrencilerin başarısı harfle değer- 
lendirilir. Bu başarı harflerinin yarı yıl katsayısı 1 (bir)'dir.        
  l. Mezuniyet Sıralama Puanı: Öğrencinin başarılı olduğu dört yıla ait sıra- 
lama puanları toplamıdır. Eşitlik halinde disiplin puanına ve sırasıyla tatbiki 
eğitim ve beden eğitimi puanına bakılır.                    
  m. Denizcilik Yüksekokulu öğrencilerinden, öğrenimleri sırasında başarıları 
yeterli görülmeyenler uyarılır ve daha başarılı olmalarını temin açısından ge- 
rekli tedbirler alınır.                             
  n. Denizcilik Yüksekokulunda bir eğitim ve öğretim yılında yapılan sınavla- 
rın evrakı 1 yıl saklanır. Ancak kanuni süresi içinde sınavlara itirazda bulu- 
nanların evrakları itiraz tamamiyle sonuçlanana kadar saklanır.         
                                        
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
          Okuldan Çıkma - Çıkarılma ve Disiplin Esasları        
                                        
  Okuldan Çıkma ve Çıkarılma:                         
  Madde 18.                                  
  a. Okuldan Çıkma:                              
  Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri (18 yaşını tamamlamayan öğrenciler veli- 
lerinin muvafakatı, tamamlayanlar kendi müracaatları ile) başkaca şart aranmak- 
sızın okuldan çıkabilirler. Bu şekilde okuldan çıkanlar bu maddenin (b) fıkra- 
sında belirtilen okuldan çıkarılma kapsamına girmezler. Bu öğrencilere, yüklenme
senedi esaslarına uymaları şartı ile öğrenim belgesi verilir.          
  b. Okuldan Çıkarılma:                            
  Denizcilik Yüksekokulunda öğrenim ve eğitimde bulunan öğrenciler aşağıdaki 
hallerde okuldan çıkarılırlar:                         
  (1) Disiplin (ahlak) notunun tamamını kaybedip, disiplin kurulunca hakların-
da okuldan çıkarılma kararı verilenler.                     
  (2) Sağlık nedenleri ile iki yıl veya daha fazla devre kaybedenler. (İlgili 
hususlar çıkarılacak yönergede belirtilir.)                   
  (3) Öğrenimi 5 yıllık süre içinde tamamlayamayanlar (Sağlık sebebi hariç.) 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (4) Mahkeme kararıyle öğrencilik hukukunu kaybedenler.           
  (5) Disiplin kurulunca okulun şerefini düşürücü herhangi bir eylemden do-  
layı amirlerinin teklifi ile hakkında "Denizcilik Yüksekokulu öğrencisi olamaz" 
hükmüne varılanlar. (Öğrencinin disiplin notuna bakılmaksızın ve mahkemeye ve- 
rilmişse mahkeme kararı beklenmeksizin.)                    
  (6) Giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenim sırasında anlaşı-  
lanlar veya öğrenim süresi içinde şahsi giriş niteliklerini değiştirenler.   
  (7) Üçüncü defa sınavlarda kopya yaptığı tespit edilenler.         
  c. Geçici olarak okuldan uzaklaştırma:                   
  Haklarında, Denizcilik Yüskekokulu ile ilişkisinin kesilmesine karar veri- 
len öğrenciler, kararın kesinleşmesine kadar Okul Komutanlığınca gerekli görül- 
düğü takdirde geçici olarak okuldan uzaklaştırılır. Bu öğrenciler okula sokul- 
mazlar. Okulun resmi elbisesini giyemezler.                   
  d. Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer sebeplerle De- 
nizcilik Yüksekokulundan çıkarılma kararları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının  
onayı ile yürürlüğe girer.                           
  e. Sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer sebeplerle   
çıkarılanlara kendileri için Devlet tarafından yapılan masraflar faizleriyle  
ödettirilir.                                  
  f. Paralı yatılı olarak okuyan öğrencilerin madde 23. b'de belirtilen ücre- 
ti zamanında ödenmediği takdirde okulla ilişiği kesilir.            
  Disiplin Esasları:                             
  Madde 19.                                  
  a. Denizcilik Yüksekokuluna alınan her öğrenciye öğrenim süresince 200 di- 
siplin (Ahlak) notu verilir.                          
  b. Disiplin (Ahlak) notundan hangi cezalar ve eylemlerden dolayı ne mik-  
tar düşüleceği çıkarılacak yönergede belirtilir.                
  c. Öğrencilerin disiplin amirleri, sınıf subayı, sınıf amiri, öğrenci    
amiri ve Okul Komutanıdır. Öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarını  
soruşturmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye veya disiplin kuruluna sevk   
etmeye disiplin amirleri yetkilidir.                      
  d. Disiplin soruşturmasına olay öğrenilince derhal başlanılır ve soruşturma 
en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.                      
  e. Hakkında disiplin soruşturması yapılan öğrenciye sözlü veya yazılı sa-  
vunma hakkı verilir. 21 saat içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vaz- 
geçmiş sayılır.                                 
  f. Disiplin cezaları ilgili öğrenciye yazı ile bildirilir ve cezaları şahsi 
dosyasına ve siciline işlenir.                         
  g. Denizcilik Yüksekokulundan çıkarılma kararı bütün yükseköğretim kurum-  
larına, Yükseköğretim Kurulu, Emniyet Makamları ve ilgili askerlik şubelerine  
bildirilir.                                   
               ALTINCI BÖLÜM                   
      Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Tabi Olacakları Esaslar         
  Madde 20.                                  
  a. Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde yabancı  
ülke taleplerini karşılamak üzere okula paralı yatılı öğrenci kabul edilebilir. 
  b. Yabancı uyruklu öğrenciler, madde 13'de belirtilen ve denkliği Milli   
Eğitim Bakanlığınca onaylanan yabancı ülkelerin okul/bölümlerinden mezun olma- 
ları şartıyla Denizcilik Yüksekokulunda öğrenim görebilirler. Bu öğrencilerin  
Denizci-                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
lik Yüksekokuluna kabul edilmeleri Bakanlar Kurulunun kararı üzerine yapılacak 
ikili anlaşmalarla olur.                            
  c. Yabancı uyruklu öğrenciler, öğretimi takip edebilecek dil yeterlikleri- 
nin sözlü/yazılı sınav ile saptanmasından sonra Denizcilik Yüksekokulu öğreni- 
mine başlatılır.                                
  d. Yabancı uyruklu öğrencilere uygun görülmeyecek öğretim ve eğitim prog-  
ramları okutulmaz.                               
  e. Yabancı uyruklu öğrenciler devletleri ile yapılan ikili anlaşmada aksi- 
ne hüküm bulunmaması halinde Türk öğrencilerinin tabi oldukları tüm hukuki mev- 
zuata tabidirler.                                
               YEDİNCİ BÖLÜM                   
         Özlük Hakları, Paralı Yatılı Öğrenci Alımı           
                                        
  Öğrencilerin Özlük Hakları, İzin, Ödül, Kıyafet:              
  Madde 21.                                  
  a. Denizcilik Yüksekokulu parasız yatılıdır.                
  b - (Değişik: 25.1.1985 - 85/9032 K.) Öğrencilerin yiyecek, giyecek, özlük 
hakları, yatırılmaları, genel öğretim ve eğitim, döşeme, demirbaş gibi masraf- 
ları ve istihkakları ile sağlık işleri Devlet tarafından karşılanır. Bu husus- 
taki ayrıntılar çıkarılacak yönergede gösterilir. Açık deniz eğitimine katıla- 
cak Denizcilik Yüksek Okulu öğrencilerine Deniz Harp Okulu öğrencileri gibi   
yurtdışı gündeliği ödenir.                           
  c. Devlet tarafından karşılanmayan kişisel masraf ve ihtiyaçlar öğrenciler 
tarafından sağlanır.                              
  d. Demirbaş olarak teslim edilen malzeme, ihtiyaç süresi sonunda öğrenci-  
lerden geriye alınır. Kayıp edilen veya hasara uğratılan malzeme için ilgilile- 
ri hakkında mevzuat hükümlerine göre yasal işlem yapılır.            
  e. Denizcilik Yüksekokulu öğrencileri okul içi ve dışında yönergede ayrın- 
tıları belirtilen üniformayı giyerler.                     
  f. İzinler:                                 
  (1) Günlük izin,                              
  (2) Evci izni,                               
  (3) Mazeret izni,                              
  (4) Yurt içi ve yurt dışı izinleridir.                   
  İzinle ilgili ilkeler bu yönetmeliğe göre hazırlanacak yönergede belirti-  
lir. Öğrenciler izinde bulundukları süre zarfında şekli yönergede belirtilen  
ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanan kimlik kartlarını kullanırlar.   
  g. Ödül:                                  
  (1) Öğrenim süresi içerisinde disiplini, tavır ve hareketleri, öğretim ve  
eğitimdeki başarıları, cesaret, fedakarlık, feragat nitelikleri diğer arkadaş- 
larına örnek olacak şekilde dikkati çeken öğrencilere, bu yönetmeliğe göre   
çıkarılacak yönergede belirtilecek ilkeler çerçevesinde ödül verilir.      
  (2) Okulu ilk üç sırada bitiren öğrencilere aşağıda belirtilen miktarlar-  
da para veya armağan olarak ödül verilir.                    
                                        
       Derecesi          Ödül Miktarı              
   ---------------------- --------------------------------          
      1 nci       1000 x maaş katsayısı               
      2 nci        800 x maaş katsayısı               
      3 ncü        600 x maaş katsayısı               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Peralı Yatılı Öğrenci Alımı:                        

 

 
  Madde 22. Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak koordine sonucu Deniz Kuvvet-  
leri Komutanlığınca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, kamu kurumla- 
rı dışındaki ihtiyacı karşılamak üzere, okula paralı yatılı ögrenci de alına-  
bilir. Paralı yatılı öğrencilerden alınacak ücret, her öğretim yılı sonunda   
öğrenciye yapılan harcamalar ve okulun işletme giderlerinden öğrenci payına dü- 
şen miktara yasal faiz eklenmek sureti ile hesaplanır.             
                                        
               SEKİZİNCİ BÖLÜM                  
              Yükümlülük - Yönerge                
  Yükümlülük:                                 
  Madde 23.                                  
  a. Parasız yatılı okuyan Denizcilik Yüksekokulu mezunları okuduğu her yıl  
için 2 yıl mecburi hizmet ile yükümlüdürler. Mecburi hizmetin nasıl yapılacağı 
Ulaştırma Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirtilir. Bu hizmet Ulaş- 
tırma Bakanlığınca tayin edilecek kamuya ait gemi ve ilgili kara tesislerinde  
yaptırılır. Denizcilik Yüksekokulu mezunları mezuniyet tarihinden en geç bir ay 
sonra Ulaştırma Bakanlığına atandırılmak üzere başvurmak zorundadırlar. Asker- 
lik yükümlülüğünde geçen süre mecburi hizmet süresi kapsamı dışında tutulur.  
Parasız yatılı okuyan Denizcilik Yüksekokulu mezunları hizmet yükümlülüklerini 
yerine getirmedikleri takdirde bunlara Devletçe yapılan masraflar yasal faizi 
ile birlikte tazmin ettirilir. Sevk edilecekleri tam teşekküllü hastane sağlık 
kurullarınca mesleği ile ilgili görevleri yapamayacaklarına karar verilen De-  
nizcilik Yüksekokulu mezunları hizmet ve tazminat yükümlülüğünden muaftırlar.  
Ancak bunlara göreve ilişkin yeterlik belgesi de verilmez. Daha önce verilmiş  
olan yeterlik belgesi varsa geri alınır.                    
  b. Paralı yatılı olarak okuyan Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yapılan 
her türlü masraf her yıl Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca tespit edilerek ilgili 
kurum ve yabancı ülke tarafından müteakip eğitim - öğretim yılı başına kadar  
ödenir.                                     
                                        
  Yönerge:                                  
  Madde 24. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girişinden itibaren altı ay içerisinde 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Denizcilik Yüksekokulunun amaçlarının gerçek-  
leşmesini sağlayacak yönergesi çıkarılır.                    
                                        
               DÖRDÜNCÜ KISIM                   
              GEÇİCİ HÜKÜMLER                   

  Geçici Madde 1. 1981 - 1982 öğretim - eğitim yılından önce Yüksek Denizci- 
lik Okuluna alınan öğrenciler Denizcilik Yüksekokulunda okudukları her yıl için 
2 yıl mecburi hizmetle yükümlüdürler ve kendilerine madde 23'deki şartlar uygu- 
lanır.                                     

  Geçici Madde 2. 2507 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel Bakan- 
lar Kurulu Kararına dayanan ikili anlaşmalar yapılmaksızın okula kabul edilmiş 
yabancı uyruklu öğrencilerden öğrenime devam etmek isteyenlere bu konudaki il- 
gili kanunlar ve Bakanlar Kurulu Kararlarına göre işlem yapılır.        
  Geçici Madde 3. Okulun eski öğrencilerinin öğretim ve eğitimleri, Deniz   
Kuvvetleri Komutanlığınca onaylanan intibak programlarına uygun olarak yürütü- 
lür.                                      

  Geçici Madde 4. Okulun eski öğrencilerinin sınıfları itibariyle tam disip- 
lin puanı aşağıda olduğu gibidir.                        
  a. 4 ncü sınıf 125 puan (Öğrenim süresince),                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. 3 ncü sınıf 150 puan (Öğrenim süresince),                
  c. 2 nci sınıf 175 puan (Öğrenim süresince).                

  Geçici Madde 5. Yönetmelikte öngörülen yönerge hazırlanıp yürürlüğe konun- 
caya kadar geçecek süre içinde evvelce yayınlanmış olan Yüksek Denizcilik Okulu 
Yönetmeliklerinin 2507 sayılı Kanun ve bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri 
uygulanır.