Endeksler
                                        
         DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI          
              HAKKINDA YÖNETMELİK                 
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :  28.11.1982, No: 8/5743       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :  14.7.1965, No: 657         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :  12.1.1983, No: 17926        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 22, S.3078        
                                        
              BİRİNCİ KISIM                    
              GENEL HÜKÜMLER                    
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile  
ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu- 
nun değişik 21 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.            
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun de- 
ğişik birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda çalışan memurlar hakkında
uygulanır.                                   
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay, sivil memur, sözleşmeli 
ve yevmiyeli personel; Anayasa ve Uyuşmazlık Mahkemesi Üye ve Yedek Üyeleri ile 
raportörleri; 2656 sayılı Hakimler Kanununun 2661 sayılı Kanunla değiştirilen  
18 ve 19 uncu maddeleri uyarınca bu Kanuna eklenen (1) ve (2) sayılı cetvellerde
gösterilen Adli ve İdari Yargı mensupları; Danıştay ve Sayıştay meslek mensupla-
rı ve Sayıştay Savcı ve Savcı Yardımcıları; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa 
tabi kurumlarda çalışan öğretim elemanları hakkında bu Yönetmelik hükümleri   
uygulanmaz.                                   
               İKİNCİ KISIM                    
                ŞİKAYET                     
  Şikayet Hakkı:                               

  Madde 3 - Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine  
uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler.    
                                        
  Toplu Şikayet Yasağı:                            

  Madde 4 - Birden fazla Devlet Memurunun toplu olarak söz veya yazı ile   
şikayette bulunmaları yasaktır.                         
  Bir veya aynı hadise birden fazla memurun şikayetlerine sebep veya konu   
olursa bunların herbiri, ayrı ayrı ve tek başına şikayet haklarını kullanabi-  
lirler.                                     
                                        
  Yapılma Şekli:                               

  Madde 5 - Şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsi- 
le yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.            
  Yazılı şikayetler maksadı en iyi ifade edecek şekilde ve mevzuat hükümleri- 
ne uygun olarak yazılan bir dilekçe ile yapılır. Dilekçede tespit edilen eksik- 
likler ile suç teşkil etmeyen usulsüzlüklerin giderilmesi şikayeti kabul eden  
amirlerce sağlanır.                               
(Örnek: 1).                                   
  Sözlü şikayetlerde de bu esaslara uyulur.                  
  Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldık- 
ları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan 
bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir.               
  Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak dü- 
zenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Karar Mercii:                                

  Madde 6 - Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk     
disiplin amirine aittir.                            
  Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları  
silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada 
belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirirler. Şikayet edene de durum hak-
kında bilgi verirler.                              
  Yapılacak İşlemler:                             

  Madde 7 - Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılan 
şikayetler karar vermeye yetkili amirlerce incelenir ve karara bağlanır. Karar- 
lar şikayet sahiplerine ve lüzum görülürse şikayet edilene yazı ile bildirilir. 
  Süre:                                    

  Madde 8 - Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahip- 
lerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin 
karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorun- 
ludur.                                     
  Adli ve idari tahkikata konu olacak nitelikteki şikayetler hakkında ilgili 
mevzuat hükümleri uygulanır.                          
  İtiraz:                                   

  Madde 9 - Şikayette bulunan ve şikayet edilen memurlar yetkili amirlerce  
verilen kararlara karşı bir defaya mahsus olmak üzere kararın kendilerine teb- 
liğini izleyen 10 gün içinde bir üst mercie itiraz edebilirler.         
  İtirazların yapılmasında ve incelenip karara bağlanmasında şikayetler hak- 
kında bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar geçerlidir.          
  Şikayet Edenin Sorumluluğu:                         

  Madde 10 - Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden  
dolayı bir ceza verilemez.                           
  Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara   
aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kul- 
lanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.             
                                        
                 ÜÇÜNCÜ KISIM                  
                  MÜRACAAT                   
  Müracaat Hakkı:                               

  Madde 11 - Devlet Memurları kurumları ile ilgili resmi ve şahsi işlerinden 
dolayı müracaat hakkına sahiptirler.                      
  Karar Mercii:                                

  Madde 12 - Müracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma   
usul ve esaslarını belirleyen Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler ile müracaat konu- 
sunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.               
  Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler   
bunları silsile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde in- 
tikal ettirilir.                                
  Toplu müracaat yasağı, şekil, yapılacak işlemler, süre, itiraz, müracaat  
edenin sorumluluğu konularında uygulanacak hükümler.              

  Madde 13 - Bu yönetmeliğin 4, 5, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleri ile belirlenen 
usul ve esaslar Devlet Memurlarının yapacakları müracaatlar hakkında da geçer- 
lidir.                                     
                 DÖRDÜNCÜ KISIM                
                 DİĞER HÜKÜMLER                
  Amirlerin sorumlulukları:                          

  Madde 14 - Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapıl- 
mış bulunan şikayet ve müracaatlar hakkında Yönetmelikte öngörülen görevlerini 
za-                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
manında ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen amirlere durumun niteliğine ve   
ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 125 nci  
maddesinde sayılan disiplin cezalarından birisi verilir.            
                                        
  Diğer kamu görevlilerinin durumu :                     

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun  
değişik 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurumlarda çalışan söz-   
leşmeli ve geçici personel; aynı Kanunun ek geçici 12,13 ve 14 ncü maddeleri  
kapsamına giren personel; ek geçici 9 ncu maddede sayılan kurumlarda çalışan  
memurlar ile sözleşmeli ve geçici personel hakkında da uygulanır.        
  Birinci fıkra kapsamına giren ve memur olmayan personelin bu Yönetmelikte  
belirlenen usul ve esaslara aykırı şikayet ve müracaatları hakkında tabi olduk- 
ları mevzuat hükümleri uyarınca işlem yapılır.                 
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 16 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.       
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                  ÖRNEK - 1                  
          YAZILI MÜRACAAT/ŞİKAYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ           
                                        
                              TARİH        
                                        
  GÖREVİ              :                     
  ÜNVANI              :                     
  ADI SOYADI            :                     
  BABA ADI             :                     
  MEMLEKETİ             :                     
  DOĞUM TARİHİ           :                     
  MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ     :                     
  SİCİL NO             :                     
                                        
                     ÖZÜ :                 
                                        
              DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ                
              AMİR'İN MAKAM ÜNVANI                 
               DİLEKÇENİN METNİ                  
                                        
                              İMZA        
                              PUL