Endeksler
                                        
                                        
          BELEDİYE FEN ELEMANLARINI GELİŞTİRME KURSU         
                 YÖNETMELİĞİ                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  5.11.1982, No: 8/5540        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  14.7.1965, No: 657         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  22.2.1983, No: 17967        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 22, S.3048         
                                        
                 I. BÖLÜM                    
            AMAÇ - YASAL DAYANAK VE KAPSAM              
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Belediye hizmetlerinin ve Bakanlığımızın belediyelerle ilgili hiz-
metlerinin daha iyi yürütülmesi ve belde içi her türlü yatırımların başarı ile 
gerçekleştirilmesi için; harita ve imar planı uygulaması işlerinde çalışan fen 
elemanlarının geliştirilmesini bilgi ve becerilerinin artırılmasını ve bu suret-
le vatandaşa hizmetin en iyisinin götürülmesini sağlamaktır.          
                                        
  Yasal Dayanak ve Kapsam:                          

  Madde 2 - Belediye fen elemanlarının geliştirilmesi amacı ile İmar ve İskan 
Bakanlığı tarafından açılan kısa ve uzun süreli kurslarla ilgili bütün işlemler 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214. maddesine göre hazırlanan bu yönet- 
melik hükümlerine göre yürütülür.                        
                                        
                 II. BÖLÜM                   
                                        
  Kurs ile İlgili Esaslar:                          

  Madde 3 - Kursun açılış zamanı, süresi, kursiyer sayısı, seçimi, katılacak- 
larda aranacak nitelikler, kimlerin katılacağı, giriş şartları ve programla il- 
gili hususlar hakkında Genel Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkan- 
lığınca saptanan esaslar, Bakanlık Makamı oluru ile kesinlik kazanır. Durum bir 
genelge ile tüm belediyelere iletilmek üzere valiliklere gönderilir.      
                                        
  Kursun Yönetimi:                              

  Madde 4 - Kursun yönetiminden, programların eğitim politikası ve ilkelerine 
uygun olarak yürütülmesinden ve gereken bütün tedbirlerin alınmasından Genel  
Sekreterlik - Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığı sorumludur.        
                                        
  Kursda Okutulacak Dersler ve Yıllık Müfredat Programları:          

  Madde 5 - Kursda okutulacak dersler ve yıllık müfredat programları, Bakanlı-
ğın yetkili uzmanlarından Bakanlık Makamı oluru ile oluşturulan bir komisyon ta-
rafından ihtiyaçlara ve eğitimin temel ilkelerine uygun olarak hazırlanmış olup,
derslerin adları, içerikleri ve haftalık ders saati sayıları Yönetmeliğe eklen- 
miştir.                                     
  Müfredat programlarında yapılacak tadiller, yukarıda söz konusu edilen Ko- 
misyon tarafından yapılır.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Derslerin Yürütümü:                             

 

 
  Madde 6 - Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Ders notları ço- 
ğaltılarak kursiyerlere dağıtılır.                       
                                        
  Kursun Süresi:                               

  Madde 7 - Kurs bir öğretim yılı içerisinde (750) ders saatinden az olmamak 
üzere iki dönem halinde devam eder.                       
                                        
  Ara Dinlenme Tatili:                            

  Madde 8 - Kurs dönemleri arasında onbeş günlük bir dinlenme tatili verilir. 
Bu dinlenmenin başlayıp ve bitiş tarihleri ders programlarına göre öğretmenler 
kurulunca saptanır ve Eğitim ve Dış İlişkiler Grup Başkanlığınca kursiyerlere  
duyurulur.                                   
                                        
  Ders Saatleri:                               

  Madde 9 - Kursun haftalık ders saati, 25 saatten az olmamak kaydıyla ve ara 
dinlenmeler, çalışma saatleri içinde olmak şartıyla 5. maddede belirtilen komis-
yonca saptanır.                                 
                                        
  Kursa Giriş Şartları:                            

  Madde 10 - Kursa alınacak elemanlarda aranacak özellikler;         
  a) Lise veya dengi okul mezunu olmak,                    
  b) 35 yaşından yukarı olmamak,                       
  c) Belediyelerin fen ve imar işlerinde en az bir yıl çalışmış olmak.    
                                        
  Kursa Alınacak Kursiyer Sayısı: