Endeksler
                                        
                                        
           ASLİ DEVLET MEMURLUĞUNA ATANANLARIN            
             YEMİN MERASİMİ YÖNETMELİĞİ              
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  25.10.1982, No: 8/5483        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  14.7.1965, No: 657         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  30.11.1982, No: 17884        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 22, S.3043         
                                        
  AMAÇ VE KAPSAM                               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi tüm kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların personelinden, Asli Devlet Memurluğuna atanan 
personelin, 657 Sayılı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesi gere- 
ğince yemin etmeleri için kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek yemin, merasi- 
minin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.          
  ÖZEL HÜKÜMLER                                

  Madde 2 - Devlet Memurları Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına  
sadakatla bağlı kalmak ve kanunları sadakatle uygulamak zorundadırlar. Devlet  
Memurları bu hususu asli Devlet Memurluğuna atandıktan sonra en geç bir ay   
içinde kurumlarınca düzenlenecek merasimde yapacakları yeminle belirlerler.   
  Yemin Metni Aşağıdadır:                           
  "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Atatürk İnkılap ve İlkelerine, Anayasada 
ifadesi bulunan Türk Milliyetciliğine sadakatla bağlı kalacağıma; Türkiye Cum- 
huriyeti kanunlarını Milletin hizmetinde olarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine 
bağlı kalarak uygulayacağıma; Türk Milletinin milli, ahlaki insani, manevi ve  
kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağıma;
insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik 
bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarımı bi-
lerek, bunları davranış halinde göstereceğime namusum ve şerefim üzerine yemin 
ederim."                                    

  Madde 3 - Kurum ve Kuruluşlarda yemin merasiminin yapılacağı gün atamaya  
yetkili amirler tarafından tayin ve tesbit edilir.               

  Madde 4 - Asli Memurluğa atanan personelin tesbit edilen günde yemin merasi-
mine iştirak etmesi şarttır.                          
  Ancak, hastalık v.s. gibi yetkili amirlerce kabul edilebilecek mücbir sebep-
lerle yemin merasimine iştirak edemeyen memurlar tayin edilecek bir günde amir- 
lerinin huzurunda yemin eder.                          
  YEMİN MERASİMİ USUL VE ESASLARI                       

  Madde 5 - Yemin edecek memurlar; atamaya yetkili amir veya görevlendireceği 
bir yetkili tarafından tesbit edilen günde, toplanarak önce edecekleri yeminin 
önemi hatırlatılır, yurt sevgileri, milletin kendilerinden neler beklediği, ça- 
lışmada göstermeleri gereken fedakarlıklar tekrar tazelenir.          

  Madde 6 - Atamaya yetkili amir veya görevlendireceği yetkili, bakanlık ve  
kuruluşlarda Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Ünite Amirleri, İllerde daire   
amirleri merasimde bulunurlar.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Yemin edecek memurların mensubu olduğu kurum veya kuruluşun memur-
ları da (Hizmet ve görevi aksatmayacak şekilde bir kısmı görev başında kalmak  
suretiyle) merasim yapılacak yerde hazır bulundurulur.             
                                        

  Madde 8 - Yemin edecek memurlar, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Per- 
sonelin Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğinde" belirtilen Kılık ve Kıyafetle, temiz  
ve beyaz örtülü masanın üzerine ve masa kenarından sarkmayacak şekilde konulan 
TÜRK BAYRAĞI etrafında sıralanırlar. Bayrak üzerine kesinlikle hiçbir şey konul-
maz.                                      
  İstiklal Marşının çalınıp ve söylenmesinden sonra günün anlam ve önemi gö- 
revlendirilecek bir üst yönetici tarafından açıklanır ve yemine başlanır.    
  Memurlar masanın üzerinde bulunan Bayrağın üzerine ellerini koymak suretiyle
yemin ederler.                                 
                                        

  Madde 9 - Yemin metnini ihtiva eden Yemin Belgesi yemini yapan memur tara- 
fından merasimden sonra imzalanarak sicil dosyasına konulur.          
                                        
  YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME                             
                                        

  Madde 10 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 11 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.