Endeksler
                                        
         DİSİPLİN KURULLARI VE DİSİPLİN AMİRLERİ HAKKINDA       
                YÖNETMELİK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 17.9.1982, No: 8/5336          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 24.10.1982, No : 17848         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 22, S.1022          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının kuruluş, 
üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü ile hangi memurlar hakkında   
karar verebileceklerini ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulana-  
cak esasları, bunların yetki ve sorumluluklarını düzenlemek amacıyla, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 134 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış- 
tır.                                      
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik   
1 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamına giren memurlar hakkında uygulanır. 
  (Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde  
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde görevli memurların disiplin işleriyle ilgili 
olarak bu Yönetmeliğin öngördüğü bütün düzenlemeleri yapma yetkisi ilgisine göre
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık   
Divanına; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tespit edilen çeşitli hizmet  
sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan memurlar hakkında  
aynı konuda yapılacak düzenleme yetkisi ise Başbakana aittir.          
  Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan sivil memurlar ile sözleşmeli ve yevmi- 
yeli personelin disiplin işlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun   
233 üncü maddesi hükümlerine göre hareket edilir.                
                                        
  Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulları:                   

  Madde 3 - Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri   
yapmak üzere kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile her ilde, bölge  
esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve her kurum merkezinde   
ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde, Başkan ve Üyeleri bu Yönetmelikte    
belli edilen yetkililer tarafından görevlendirilmek suretiyle birer Disiplin  
Kurulu kurulur.                                 
  Milli Eğitim Müdürlüklerindeki Disiplin Kurulunun adı İl Milli Eğitim    
Disiplin Kuruludur.                               
  Bu Yönetmelikte geçen kurul deyiminden Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurul-  
ları anlaşılır.                                 
                                        
  Kurulların kuruluşuna ilişkin esaslar:                   

  Madde 4 - Başbakanlık ile Bakanlıkların ve bunlara bağlı Müsteşarlık, Genel 
Müdürlük ve Başkanlıkların Kurum Merkezindeki Disiplin Kurulları ve Yüksek   
Disiplin Kurulları aşağıda belirtilen esaslara uymak kaydıyla kurumlarınca   
kurulur.                                    
  a) Kurulların başkan ve üyeleri, Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşarlar, 
bunlara bağlı kurumlarda kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve  
Başkanların teklifi ve ilgili Bakanın onayı ile görevlendirilirler.       
  b) Kurullar bir başkan ve dört üye olmak üzere beş kişiden oluşur.     
  c) Disiplin Kurullarının başkanlıklarına (a) fıkrasında sayılan memurların, 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
üyeliklerine ise kurumların üstlendikleri ana görevlerle doğrudan ilgili birim 
veya birimler ile Hukuk, Personel, Teftiş veya tetkik hizmetlerini yürüten   
birimlerin başında bulunan memurların en yakın yardımcıları arasından görevlen- 
dirme yapılır.                                 
  d) Yüksek Disiplin Kurullarının Başkanlıklarında (a) fıkrasında sayılan me- 
murlar, üyeliklerinde (c) fıkrasındaki belirtilen hizmet birimlerinin başında  
bulunan memurlar görevlendirilir.                        
  (c) ve (d) fıkraları uyarınca kurulların üyeliklerine yapılacak görevlendirme
esnasında ana görevleri ile ilgili birim veya birimler için bir, yukarıda sayı- 
lan diğer birimlerin her biri için bir üye belirlenmesi zorunludur.       
  Personel, Hukuk, Teftiş veya Tetkik hizmetlerini yürüten birimlerden bir  
veya birkaçı bulunmayan kurumların Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelik-  
lerine ana görevlerle doğrudan ilişkili birimlerden, (c) ve (d) fıkralarında  
belirtilen esaslara uyulmak kaydıyla görevlendirme yapılır.           
  Hizmet özellikleri veya kadro ünvanlarındaki değişiklik sebebiyle kurulla- 
rın başkan ve üyelerini (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara uygun    
şekilde tespit edemeyen kurumlar, Devlet Personel Dairesinin olumlu görüşünü  
almak kaydıyla kurullarını farklı yapıda kurabilirler. Bu halde de (a), (b)   
fıkraları hükümlerine uyulması zorunludur.                   
  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak olan kurumların ku-  
rulları da bu maddede belirtilen esaslara göre kurulur.             
  Kuruluş esasları itibariyle yukarıdaki fıkralar kapsamına girmeyen Disiplin 
ve Yüksek Disiplin Kurulları aşağıda gösterilmiştir.              
                                        
  I - (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.) İL DİSİPLİN KURULU:          
                                        
  Valinin veya görevlendireceği Vali Muavininin Başkanlığında,        
  a) Hukuk İşleri Müdürü,                           
  b) Defterdar,                                
  c) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,                   
  d) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü,                     
  e) Tarım Orman ve Köyişleri Müdürü,                     
  f) Bayındırlık ve İskan Müdüründen.                     
                                        
  II - (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.) İL MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR    
DİSİPLİN KURULU:                                
                                        
  Valinin veya görevlendireceği bir Vali Yardımcısının Başkanlığında,     
  a) İl Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü,                 
  b) İl Hukuk İşleri Müdürü,                         
  c) İlk Öğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı,                 
  d) Valinin görevlendireceği;                        
  1. İlköğretim Okulu Müdürlüklerinden bir üye,                
  2. Orta Öğretim Kurumları (Liseler) Müdürlerinden bir üyeden.        
                                        
  III - BÖLGE DİSİPLİN KURULU:                        
                                        
  Bölge Müdürü, (Başkan) veya görevlendireceği bir Müdür Muavini (veya yar-  
dımcısı)'nın Başkanlığında,                           
  a) Sosyal ve İdari Hizmetleri yürütmekle görevli amir,           
  b) Personel veya Ünite Amiri veya benzer hizmetleri yürütmekle görevli amir-
den kurulur.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV - ANAYASA MAHKEMESİ:                           
  1 - Disiplin Kurulu,                            
  Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığında,                 
  a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek bir Başkatip,       
  b) Levazım Müdürü,                             
  c) Zabıt Katipleri ve Personel Müdürlüğü memurları arasından Anayasa Mah-  
kemesi Başkanınca görevlendirilecek birer kişiden.               
  2 - Yüksek Disiplin Kurulu;                         
  Genel Sekreter veya en kıdemli Raportörün Başkanlığında.          
  a) Anayasa Mahkemesi Başkanınca görevlendirilecek iki Raportör,       
  b) Kararlar Müdürü,                             
  c) Personel Müdürü veya en kıdemli Başkatipten.               
                                        
  V - MAHALLİ İDARELERİN DİSİPLİN KURULLARI:                 
  A. İL ÖZEL İDARESİ DİSİPLİN KURULU:                     
  Valinin veya görevlendireceği Vali Yardımcısının Başkanlığında,       
  a) İl Hukuk İşleri Müdürü (yoksa, Valinin İl İdare Kurulu üyeleri arasından 
görevlendireceği bir kişi),                           
  b) İl Özel İdare Müdürü,                          
  c) İl Daimi Encümeni üyelerinin kendi aralarından bir yıl içinde seçecekleri
iki üyeden, kurulur.                              
  B. (Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.) BELEDİYE DİSİPLİN KURULU:       
  1. Büyük Şehir Belediyelerinde; genel sekreter veya başkanın görevlendirece-
ği genel sekreter yardımcılarından birinin başkanlığında;            
  a) Hukuk Müşaviri veya görevlendirilecek bir avukat,            
  b) Personel Şube Müdürü,                          
  c) Kararlar Şube Müdürü,                          
  d) Fen İşleri Daire Başkanlığından görevlendirilecek bir şube müdüründen  
kurulur.                                    
  2. Belediyelerde; belediye başkanının veya görevlendireceği yardımcısının  
başkanlığında,                                 
  a) 1580 sayılı Kanunun 88. maddesindeki Daire Baş Amirleri ile,       
  b) Belediye Encümeni, üyelerinin kendi aralarından bir yıl için seçecekleri 
iki üyeden kurulur.                               
                                        
  C. BİRLİK DİSİPLİN KURULU:                         
  Birlik Encümenidir.                             
  D. (Değişik: 13.1.1986-86/10286 K.) MAHALLİ İDARELERİN YÜKSEK DİSİPLİN   
KURULU:                                     
  Mahalli İdarelerin Yüksek Disiplin Kurulu, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disip- 
lin Kuruludur. Ancak, büyük şehir belediye başkanlıklarında bu kurullar "Büyük 
Şehir Belediye Encümeni"nden teşekkül eder.                   
                                        
  Kurullarda görevlendirilmeyecek olanlar:                  

  Madde 5 - Haklarında aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası uygulan- 
mış olanlar, 657 sayılı Kanunun değişik 133 üncü maddesi hükümlerinden yarar-  
lanmış olsalar dahi 3. maddede sayılan kurullarda görevlendirilemezler.     
                                        
  Kurul toplantılarına katılamayacak olanlar:                 

  Madde 6 - Kurulların Başkan ve Üyeleri kendilerine, eşlerine, ikinci dere- 
ceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarına, disiplin cezası veril-  
mesini teklif ettikleri, disiplin soruşturmasını yaptıkları veya atanmasına   
yetkili oldukları memurlara ait işlerle ilgili Kurul toplantılarına katılamaz- 
lar.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Üyelerin görev süresi:                           

  Madde 7 - Kurulların Başkan ve Üyelerinin görevlendirilme süresi 2 yıldır. 
  Süresi dolanların yeniden aynı süre ile görevlendirilmeleri mümkündür.   
                                        
  Kurulların görev alanları:                         

  Madde 8 - (Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.)                
        Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bunların bağlı kuruluşlarında  
görevli memurların kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili işleri  
memurların bağlı oldukları kurumların disiplin kurullarınca karara bağlanır.  
Ancak, bu kurumların illerde görevli memurlarından Bakanlar Kurulu kararı veya 
ortak kararlar atananlar dışındakilerin aynı disiplin cezası ile ilgili işleri 
hakkında karar verme yetkisi ilgili İl Disiplin Kuruluna; illerde Milli Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta görevli öğretmen, yönetici, uzman 
ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin kademe ilerlemesinin durdurulması 
cezası ile ilgili işleri hakkında karar verme yetkisi ise ilgili İl Milli    
Eğitim Gençlik ve Spor Disiplin Kuruluna aittir. Yukarıda sayılan memurların  
Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları hakkında bunların bağlı bulundukları   
kurumların Yüksek Disiplin Kurullarınca karar verilir.             
  İl özel idarelerinde, belediyelerde, bu kurumların kurdukları birliklerde, 
bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda görevli memurların kademe ilerleme- 
sinin durdurulması cezası ile ilgili işleri ilgisine göre özel idare, belediye 
veya birlik disiplin kurulunca incelenip karara bağlanır.            
  İkinci fıkrada sayılan kurumlarda görevli memurların Devlet Memurluğundan  
çıkarma cezası ile ilgili işleri İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunca  
görülür. Büyük Şehir Belediyelerinde çalışan memurlar hakkında Devlet Memur-  
luğundan çıkarma cezası verme yetkisi Büyük Şehir Belediyesi Yüksek Disiplin  
Kuruluna aittir.                                
  Başbakan, Bakanlar ve en üst disiplin amirlerince doğrudan verilen uyarma  
ve kınama cezalarına karşı ilgili memurlarca yapılan itirazlar, cezayı veren  
amirin esas görev yerindeki Disiplin Kurulunca karara bağlanır.         
  İllerde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı teşkilatta çalışan  
öğretmen, yönetici, uzman ve uzman yardımcısı ile gezici öğretmenlerin, kaymakam
ve valilerce verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itirazları, İl Milli Eği-
tim Gençlik ve Spor Disiplin Kurullarınca karara bağlanır.           
  Devlet Bakanlıklarında görevli memurların disiplin işleri, Başbakanlığın  
yetkili Kurulunca görülür.                           
  Kefalet sandıkları, döner sermayeli kuruluşlar ve kanunlarla kurulan fon-  
larda görevli memurların disiplin işlerinde, bu kuruluşların bağlı veya ilgili 
oldukları kurumlardaki kurullar yetkilidir.                   
  Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili kurullarla ilgili hükümleri 
saklıdır.                                    
                                        
  Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar:            

  Madde 9 - Toplantı gündeminin düzenlenip ilgililere dağıtılması, toplantının
belirli gün, saat ve yerde yapılması, Kurul çalışmalarının gereği gibi yürütülüp
sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.                  
  Kurullarda raportörlük görevi Başkanın görevlendireceği bir üye tarafından 
yürütülür.                                   
  Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler. 
                                        
  Toplantı yeter sayısı:                           

  Madde 10 - Üç kişilik Kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı 3'den fazla  
olan Kurullar salt çoğunlukla toplanır.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurulların başkan ve üyelerinin görev başında bulunmamaları halinde Kurula 
vekilleri, seçimle gelenlerin yedekleri katılır.                
  Kurulların başkanlarının 6. maddedeki sebepler ile toplantılara katılamama- 
ları halinde başkanlık görevi en kıdemli üye tarafından yürütülür.       
  Yukarıdaki fıkra uyarınca toplantılara katılamayan üyeler toplantı yeter  
sayısının tespitinde gözönünde bulundurulmaz.                  
                                        
  Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulü:                

  Madde 11 - Disiplin Kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile 
ilgili işlerde soruşturma dosyasını aldıkları tarihten itibaren; uyarma ve kına-
ma cezalarına karşı yapılan itirazlar ile ilgili işlerde itiraz dilekçesi ile  
cezaya ilişkin karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren, 30 gün   
içinde kararlarını verirler.                          
  Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile ilgili kararlar, soruşturma  
dosyasına göre verilir.                             
                                        
  Yüksek Disiplin Kurullarının karar süresi ve usulleri:           

  Madde 12 - Amirlerin memurluktan çıkarma cezasına ilişkin talepleri, soruş- 
turma dosyasının memurun bağlı bulunduğu kurumun Yüksek Disiplin Kuruluna tev- 
diinden itibaren en geç 6 ay içinde karara bağlanır.              
  Yüksek Disiplin Kurulları kendilerine intikal eden dosyaların tetkiki sıra- 
sında gerekli gördükleri takdirde ilgilinin sicil dosyasını ve her türlü evrakı 
incelemeye, kurumlardan bilgi almaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya 
niyabeten dinletmeye, mahallen keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidirler.   
                                        
  Kurulların görüşme usulü:                          

  Madde 13 - Kurullarda raportörün açıklamaları dinlendikten sonra işin görü- 
şülmesine geçilir. Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliği sonucuna varı-
lınca oylama yapılır. Kurullar oy çokluğu ile ve açık oyla karar verirler.   
Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan oyunu en son kullanır. Oyların eşitliği   
halinde Başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır. Karar Başkan tarafından  
açıklanır.                                   
  Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla tespit edilir.    
                                        
  Kararların yazılması:                            

  Madde 14 - Kararlar, karar tarihini izleyen 7 gün içinde, gerekçeli olarak 
ve oybirliği veya oy çokluğu ile alındığı da belli edilmek suretiyle raportör- 
ler tarafından yazılır, Başkan ve üyelerce imzalanır.              
  Karşı oy kullananların görüşlerine kararda yer verilir.           
                                        
  Kararların tebliği:                             

  Madde 15 - Disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları bu amirler kademe 
ilerlemesinin durdurulması cezası atamaya yetkili amirler ve memuriyetten çıkar-
ma cezasına ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu kararı Kurul Başkanı tarafından en  
geç kararların verildiği tarihi izleyen 15 gün içinde ilgililere tebliğ olunur. 
  Disiplin amirlerinin tayin ve tespitine Dair esaslar:            

  Madde 16 - (Değişik: 13.1.1986 - 86/10286 K.)                
         Disiplin amirleri, bu maddede belirtilen esaslara uyulmak ve  
Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanılmak suretiyle, kurumların kuruluş 
ve görev özelliklerine göre hazırlayarak yürürlüğe koyacakları özel yönetmelik- 
ler ile tesbit edilir.                             
  Başbakan ve bakanlar başında bulundukları Başbakanlık ve Bakanlık teşkilatı 
ile bunlara bağlı kuruluşlarda görevli bütün memurların disiplin amiridirler.  
Bu sıfatla haiz bulundukları yetkileri her derecedeki memur hakkında doğrudan  
kullanabilirler.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başbakanlık ve bakanlıklarda, bunların bağlı kuruluşlarında ilgisine göre  
Başbakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müsteşarı, bağlı kuruluşların başında bulunan  
müsteşar, başkan, genel müdür, genel sekreter ve müdürler, illerde valiler,   
ilçelerde kaymakamlar, bölge kuruluşu olan kuruluşlarda bölge müdürleri,    
belediyelerde belediye başkanları, yurtdışı teşkilatında misyon şefleri bura-  
larda görevli bütün memurların en üst disiplin amirleridirler. Daha alt seviye- 
deki disiplin amirlerinin astlık üstlük sıralaması bu esasa göre tesbit edilir. 
En üst disiplin amirleri haiz oldukları yetkileri her derecedeki memur hakkında 
doğrudan kullanabilir.                             
  Ayrıca disiplin işlerinde denetimi, etkin ve süratli bir uygulamayı sağlamak
için, yukarıdaki fıkrada sayılan disiplin amirlerinin birinci sicil amiri olduk-
ları memurlar ve bakanlıkların doğrudan bakana bağlı birimlerinin başında bulu- 
nanlar idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı memurların disiplin 
amiri olarak tayin ve tesbit edilirler.                     
  Yukarıdaki fıkrada sayılanların birinci sicil amiri oldukları memurlar ile 
şube müdürlerinin de idari yönden veya sicil bakımından kendilerine bağlı me-  
murların disiplin amiri olarak tayin ve tesbit edilmeleri şarttır.       
  Kurumların gerekçeli tekliflerinin Devlet Personel Başkanlığınca uygun   
bulunması halinde daha alt seviyedeki idari kademelerin başında bulunan memur- 
lara da disiplin amirliği yetkisi tanınabilir.                 
  Disiplin işleriyle ilgili uygulamalarda, kaymakam ilçe, valiler il, bölge  
müdürleri bölge, belediye başkanları belediye teşkilatındaki diğer disiplin   
amirlerine göre en üst disiplin amiridirler.                  
  Valiler kaymakamlara, bölge kuruluşu olan kurumların başında bulunan en   
üst yöneticiler bölge müdürlerine göre bir üst disiplin amiridirler.      
                                        
  Sicil Amirleri ile Misyon Şeflerinin yetkileri:               

  Madde 17 - Disiplin Amiri olarak tespit edilmeyen sicil amirleri sicil   
yönünden kendilerine bağlı memurların disipline aykırı davranışları hakkında  
varsa sıralı üst sicil amirleri yoluyla, yoksa doğrudan ilgili disiplin amir-  
lerine başvurabilirler. Disiplin amirleri başvurular hakkında gerekli soruştur- 
mayı yaptırıp sonucuna göre hareket ederler.                  
   Yurtdışında Misyon Şefleri, Bakanlıkların ve diğer kurumların yurtdışı   
teşkilatında görevli bütün memurların disipline aykırı davranışları hakkında  
Dışişleri Bakanlığına başvurarak ilgili kurumca soruşturma yapılmasını isterler.
İlgili kurumlarca yapılan soruşturmanın sonucundan Dışişleri Bakanlığına bilgi 
verilmesi zorunludur.                              
                                        
  Disiplin Amirlerinin yetkileri:                       

  Madde 18 - Disiplin Amirleri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini 
sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet Memuru   
olarak emrettiği görevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyul-
masını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara   
durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre, 657 sayılı Kanunda yazılı disip- 
lin cezalarından yetkisi dahilinde bulunanları vermeye,             
  Özel kanunların disiplin işleriyle ilgili olarak verdiği yetkileri kullan- 
maya,                                      
  Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarınca reddedilen kademe ilerlemesinin  
durdurulması cezası ile Devlet Memurluğundan çıkarma cezaları yerine, red ka-  
rarlarının alındığı tarihi izleyen 15 gün içinde 657 sayılı Devlet Memurları  
Kanunu ile bu Yönet-                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
melikte belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla başka bir disiplin cezası 
vermeye,                                    
  Bir üst disiplin amiri sıfatıyla uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan 
itirazları gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabule, hafifletmeye veya tama-
men kaldırmaya,                                 
  yetkilidirler.                               
                                        
  Disiplin Amirlerinin sorumlulukları:                    
                                        

  Madde 19 - Disiplin amirleri, disiplin işlerinde kendilerine 657 sayılı   
Devlet Memurları Kanunu ve özel kanunlarla verilen yetkileri kamu hizmetlerinin 
gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla; memurlara kanun, tüzük ve yönet-  
meliklerle tanınan hakları gözönünde tutan, hakkaniyet ve eşitliği esas alan  
bir tutum ve davranış için de kullanmak ile yükümlüdürler.           
  Bu genel sorumluluğun dışında disiplin amirleri ayrıca;           
  a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdu-  
rulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken  
disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli  
süreler içinde disiplin soruşturmasını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, 
disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önlemek,       
  b) Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı  
tarihi izleyen 15 gün içinde vermek,                      
  c) Uyarma ve kınama cezalarına karşı yapılan itirazları, cezalarla ilişkin 
karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde inceleyerek 
sonuçlandırmak,                                 
  zorundadırlar.                               
                                        
  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik:                     
                                        

  Madde 20 - Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği ek ve değişiklik-
leri ile yürürlükten kaldırılmıştır.                      
                                        
  Yürürlük:                                  
                                        

  Madde 21 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.       
                                        
  Yürütme:                                  
                                        

  Madde 22 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        13.1.1986 TARİH VE 86/10286 SAYILI KARARNAME İLE         
           YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞİN ANA             
             YÖNETMELİĞE İŞLENEMİYEN                
                 HÜKÜMLERİ                   
                                        

  GEÇİCİ MADDE 1 - Sicil ve disiplin amirlerinin tayin ve tesbit edileceği  
özel yönetmelikler engeç bu Yönetmeliğin yayımı tarihini takip eden bir ay için-
de ilgili kurumlarca hazırlanarak yürürlüğe konulur.              
                                        
  Özel yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, daha önce sicil ve disiplin  
amiri olarak tayin ve tesbit edilmiş olan memurların yetkileri saklıdır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     17.9.1982 TARİH ve 8/5336 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN       
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                Farklı Tarihte       Yürürlüğe      
 Tarihi      Numarası  Yürürlüğe Giren      Giriş Tarihi     
                 Maddeleri                   
---------------- ------------ ------------------------ ---------------------- 
                                        
13.1.1986      86/10286     --          28.2.1986      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      17.9.1982 TARİH ve 8/5336 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin               
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                    Farklı Tarihte     Yürürlüğe    
 Tarihi     Numarası      Yürürlüğe Giren     Giriş Tarihi   
                     Maddeleri               
---------------  ----------------  --------------------  -----------------