Endeksler
                                        
        HAVA NAKLİYATINI KOLAYLAŞTIRMA KOMİTESİNİN            
           KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMASI                
             HAKKINDA YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5329          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.6.1945, No: 4749            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25.10.1982, No: 17849          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 22, S. 3019          
                                        

  Madde 1 - AMAÇ:                               
  Bu Yönetmelik 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla onaylanmış olan Ulus- 
lararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 37'nci maddesine ve Avrupa dahilindeki 
hava nakliyatının kolaylaştırılması maksadı ile 26-30 Mayıs 1953 tarihlerinde  
Cannes şehrinde akdedilen toplantı ile Avrupa dahilindeki hava nakliyatının   
koordinasyonu konusunda 21 Nisan - 10 Mayıs 1954 tarihlerinde Strazburg şehrinde
toplanan konferans kararlarına uyularak ülkemizde de ulusal bir "Hava Nakliya- 
tını Kolaylaştırma Komitesi" kurulması, görevlerinin belirlenmesi ve çalışmala- 
rın düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.                    
                                        

  Madde 2 - KAPSAM:                              
  Bu Yönetmelik hava nakliyatını kolaylaştırmak üzere bir Komite'nin kurulması
ve bu Komite'nin faaliyetlerini yürütmesinde uygulanacak esasları kapsar.    
                                        

  Madde 3 - KURULUŞ:                             
  Hava Nakliyatını Kolaylaştırma Komitesi aşağıdaki kuruluşların tayin edecek-
leri en az Daire Başkanı seviyesinde yetkili temsilcilerinden oluşur.      
                                        
  a. Genelkurmay Başkanlığı                          
  b. İçişleri Bakanlığı                            
  c. Dışişleri Bakanlığı                           
  d. Ticaret Bakanlığı                            
  e. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı                    
  f. Gümrük ve Tekel Bakanlığı                        
  g. Ulaştırma Bakanlığı                           
  h. Tarım ve Orman Bakanlığı                         
  i. Kültür ve Turizm Bakanlığı                        
  j. Hava Kuvvetleri Komutanlığı                       
  k. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü                
  l. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü             
  m. Türk Hava Yolları A.O. Genel Müdürlüğü                  
                                        

  Madde 4 - SORUMLULUK:                            
  Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Komite üyesi bakanlıklar ve kuruluşlar ken- 
dileri ile ilgili hususların yerine getirilmesinden sorumludurlar.       
                                        

  Madde 5 - KOMİTENİN GÖREVLERİ:                       
  a. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i olan "Hava  
Nakliyatının Kolaylaştırılması" adlı dokümanın Türkiye'de uygulanma konularını 
incelemek ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi'nin 9 numaralı Ek'i ile ilgili  
gelişmeleri takip etmek ve bu gelişmelere bağlı olarak gerekli önlemleri sap-  
tamak.                                     
  c. Hava Nakliyatı'nın kolaylaştırılması ve koordinasyonu konusunda yapıla- 
cak tüm ICAO toplantı ve konferansları ile ilgili olarak:            
  (1) Ortak görüşü saptamak.                         
  (2) Katılma gereğini tayin etmek.                      
  (3) Konferans ve toplantının konusuna göre katılacak kuruluşları önermek.  
  (4) Toplantı ve konferansa katılacak delegasyonu gerekli bilgi ve talimatla 
teçhiz etmek.                                  
  d. ICAO toplantı ve konferanslarının hava nakliyatını kolaylaştırmayla ilgi-
li tavsiye kararlarının yerine getirilmesi yolunda, imkanlar arayarak gerekli  
teklif ve teşebbüslerde bulunmak.                        
  e. Gerektiğinde, hava nakliyatının kolaylaştırılması konusundaki komite   
kararlarının uygulama şeklini mahallinde incelemek.               
                                        

  Madde 6 - ÇALIŞMA ESASLARI:                         
  a. Komite, kuruluş ve görevleri bakımından devamlılık taşır ve Ulaştırma  
Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlı- 
ğında ayda bir defa toplanır. Başkan aynı zamanda Ulaştırma Bakanlığının da   
temsilcisidir.                                 
  Toplantının açılabilmesi için üye tam sayısının yarısından bir fazlasının  
mevcut olması şarttır. Her toplantıda gelecek toplantının tarihi ve gündemi   
saptanır.                                    
  b. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde komite o toplantı için üyeler  
arasından geçici başkan seçer.                         
  c. Komitenin sekreterya hizmetleri, Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık   
Genel Müdürlüğünce yapılır.                           
  d. Komite, gerektiğinde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşlar temsilcile-  
rini komite çalışmalarına istişari mahiyette katılmaları için davet edebilir.  
  e. Komite gerektiğinde belirli görevler için alt komisyonlar kurabilir. Bu 
alt komisyonun çalışmaları daha sonra komitede incelenir ve karara bağlanır.  
  f. Komite aylık toplantılar dışında Başkan veya temsilcilerin teklifi üze- 
rine olağanüstü toplantılar düzenleyebilir. Bu olağanüstü toplantının gündemi  
ve tarihi,üç gün önceden Başkan tarafından ilgililere duyurulur.        
  g. Komitenin daimi toplantı yeri, Ulaştırma Bakanlığıdır. Ancak konu ile  
ilgili olarak toplantı yeri değiştirilebilir.                  
  h. Komitede alınacak kararlar için yapılacak oylamalarda, her üye kuruluş  
bir oy hakkına sahiptir. Kararlar mevcut üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır 
ve kararlarda karşı oy'a yer verilir.                      
  i. Komitenin aldığı kararlar Ulaştırma Bakanlığınca ilgili kuruluşlara   
duyurulur.                                   
  j. Komite üyeleri ile komite çalışmalarına davet edilen kurum ve kuruluş  
temsilcilerine harcırahları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenir.        
                                        

  Madde 7 - YÜRÜRLÜK:                             
  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.               
                                        

  Madde 8 - YÜRÜTME:                             
  Bu Yönetmelik Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülür.