Endeksler
                                        
         YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ         
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük.        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 22, S. 2889          
                                        
           YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME             
                YÖNETMELİĞİ                   
                                        
                 GİRİŞ                     
                 =====                     
                                        
  AMAÇ :                                   
  ------                                   
  MADDE: 1 - Yataklı Tedavi Kurumlarında çeşitli hizmetlerin uygulama esasla- 
rını, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek ve modern çağın  
icaplarına ve memleket gerçeklerine uygun, süratli, kaliteli, ekonomik bir   
hastane işletmeciliği sağlamakdır.                       
                                        
  KAPSAM :                                  
  --------                                  
  MADDE:2 - Bu yönetmelik hastane, sağlık merkezi gibi Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığına ait yataklı tedavi kurumlarını kapsar.               
                                        
               TARİFLER                      
              ============                     
                                        
  MADDE: 3 - SAĞLIK MERKEZLERİ :                       
        -------------------                       
        Acil vak'alar, doğumlar, ateşli hastalar, küçük müdahaleler, kısa
zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastalarla, fiilen görev yapan uzmanların   
branşıyla ilgili hastaların, kabul ve tedavi edildiği ve hükümet tabibliği, ocak
tabibliği veya diğer koruyucu tababet hizmetleri ile acil tedavi hizmetlerini  
bünyesinde bütünleştiren kurumlardır.                      
                                        
  MADDE: 4 - YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI :                    
       --------------------------                    
       Hasta ve yaralıların, hastalıktan şüphe edenlerin ve sağlık durum-
larını kontrol ettirmek isteyenlerin, ayaktan veya yatarak müşahade, muayene,  
teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, aynı zamanda doğum yapılan kurumlar- 
dır.                                      
                                        
  MADDE: 5 - Yataklı tedavi kurumları en az 50 yataklıdır. İşlevlerine göre  
4 guruba ayrılır.                                
                                        
  A - GENEL HASTANELER :                           
  ----------------------                           
  Her türlü acil vak'a ile, yaş ve cins farkı gözetmeksizin, bünyesinde mev- 
cut uzmanlık dallarıyle ilgili hastaların kabul edildiği ve ayaktan hasta muaye-
ne ve tedavilerinin yapıldığı yataklı kurumlardır.               
                                        
  B - ÖZEL DAL HASTANELERİ :                         
  --------------------------                         
  Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile, belirli bir hastalığa tutulan- 
ların, yahut bir organ veya organ grubu hastalarının müşahede, muayene, teşhis 
ve tedavi edildikleri yataklı kurumlardır.                   
                                        
  C - REHABİLİTASYON MERKEZLERİ VE SERVİSLERİ :                
  ---------------------------------------------                
  Organ, sinir, adele ve kemik sistemi hastalıkları ile kaza ve yaralanmalar 
veya cerrahi tedaviler sonucu meydana gelen arıza ve sakatlıkların tıbbi reha- 
bilitasyonunu uygulayan yataklı kurum veya servislerdir.            
                                        
  D - EĞİTİM HASTANELER :                           
  -----------------------                           
  Öğretim, eğitim ve araştırma yapılan uzman ve ileri dal uzmanları yetiştiri-
len genel, özel dal yataklı tedavi kurumları ile rehabilitasyon merkezleridir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               I - TIBBİ HİZMETLER                
              ======================               
                                        
  A - POLİKLİNİK HİZMETLERİ :                         
    -----------------------                         
  MADDE: 6 - Poliklinikler, ayaktan muayene, tetkik, teşhis ve tedavi hizmet- 
lerinin yapıldığı hastaların yataklı tedavi kurumlarında ilk müracaat üniteleri-
dir.                                      
                                        
  MADDE: 7 - Poliklinik muayenelerinde gizlilik prensiblerine riayet esastır. 
Burada, halkın gelenek ve ahlak kurallarına saygı gösterilir. Hastalar teker  
teker muayene edilir. Muayene esnasında poliklinik odasında tıp ve yardımcı tıp 
meslekleri personelinden başka kimsenin bulunmaması gerekir. Ancak hasta isterse
ailesinden biri veya bir yakını bulunabilir.                  
                                        
  MADDE: 8 - Yataklı tedavi kurumlarının mevcut her uzmanlık dalına ait bir  
polikliniği olur. Aynı dalda birden fazla uzman varsa, bu uzmanlar polikliniği, 
baştabibin düzenleyeceği bir sıraya göre yaparlar. İhtiyaç olduğu takdirde   
baştabib, aynı dalda birden fazla poliklinik de açabilir.            
  Aynı cerrahi dalda tek uzman tabib olursa; baştabiblikçe bu uzmanın görüşü 
alınarak ameliyat ve poliklinik günleri ayrılabilir. Bu takdirde poliklinik   
günü dışında müracaat eden acil vak'alar bekletilmez.              
  Kadrolarında diş tabibi bulunan yataklı tedavi kurumlarında diş tabibleri  
de yukarıdaki hükümlere göre poliklinik yaparlar.                
  Sağlık merkezlerinde birden fazla pratisyen tabib bulunduğu takdirde, bir  
sıra dahilinde poliklinik yapılır.                       
                                        
  MADDE:9 - Baştabibin uzmanlık şubesinde başka bir uzman tabib varsa baştabib
poliklinik yapmakta yükümlü değildir.                      
                                        
  MADDE:10 - Eğitim hastanelerinde poliklinik muayeneleri baştabibin düzen-  
leyeceği bir proğram dahilinde aynı daldaki şef, şef yardımcısı tarafından yapı-
lır. Uzmanlık eğitimi görenler de poliklinik çalışmalarına katılırlar. Bunların 
çalışma şekli ve proğramı şefleri tarafından tesbit edilir.           
                                        
  MADDE:11 - Polikliniklere başvuran hastalara sıra numarası verilir. Muayene 
buna göre yapılır. Ağır, acil, yaşlı hastalarla sakatlar ve adli vak'alar için 
sıra gözetilmez.                                
  Adli vak'alara, poliklinikte ve diğer gerekli işlemlerin tamamlanmasında,  
geçici ve kesin raporların düzenlenmesinde öncelik tanınır.           
  Tüberkülozlu hastaların (acil vak'alar hariç) verem savaşı dispanserlerin- 
den sevk edilmiş olmaları icap eder.                      
  Ayrıca yataklı tedavi kurumlarına, sağlık ocaklarından, koruyucu sağlık   
hizmeti yapan kuruluşlardan (verem savaş,ana çocuk sağlığı, trahom dispanserleri
gibi) sevk edilen hastalarla, daha küçük bir tedavi kurumu, müdavi tabib veya  
müessese tabibi tarafından tıbbi bir zorunluluk icabı gönderilen hastalara po- 
likliniklerde öncelik verilir. Bunlardan ve tüberkülozlu hastalardan yatırılma- 
yanlara yapılan işlemlerle, tavsiye edilen tedaviler, ait oldukları ocak, dis- 
panser veya ilgili kuruluşlara bildirilir.                   
                                        
  MADDE:12 - Poliklinik günleri, başlama ve bitme saatleri bu yönetmelikte  
tesbit edilen esaslara göre baştabiblikçe saptanır, duyurulur ve bu saatler   
içersinde sürekli olarak devam eder. Polikliniklerde bakılacak günlük hasta   
adedi branşlara, tabib sayısına ve hizmetin gereğine göre baştabib tarafından  
tesbit edilebilir.                               
  Poliklinik saatleri dışında sadece ağır ve acil vak'alar kabul edilir.   
                                        
                                        
                                        
  Poliklinikte muayene edilen bütün hastalar poliklinik defterine kaydedi-  
lir. Ayrıca ağır, acil ve adli vak'aların kuruma müracaat saatleri mutlaka   
yazılır. (Ek 42 Form 101)                            
                                        
  B - SERVİS HİZMETLERİ :                           
    -------------------                           
  MADDE: 13 - Servis hizmetleri uzman, uzmanlık eğitimi görenler, hemşire ile 
eczacı, diyetisyen, fizyoterapist, psikoloğ gibi branşla ilgili diğer meslek  
mensupları tarafından birlikte yürütülen bir ekip çalışması olup, hastaya en  
iyi koşullarda, güvenilir araçlarla isabetli teşhisi koyarak, bakımının ve en  
kısa zamanda tedavisinin sağlanmasını, eğitim hastanelerinde ayrıca servis içi 
hasta başı eğitimlerini de gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu ekibe kimlerin dahil  
edileceği dalın özelliğine göre ilgili şef veya uzmanın teklifi, baştabibin   
tasvibiyle saptanır.                              
                                        
  C - ACİL HİZMETLERİ :                            
  ---------------------                            
  MADDE: 14 - Acil hizmetleri, acil polikliniği veya acil servisi, bunlar   
yoksa nöbetçi tabibi tarafından yürütülür. Bu hizmetler 24 saat süre ile kesik- 
siz olarak yürütülür.                              
  Acil servis, baştabibin teklifi ve Bakanlık onayı ile veya Bakanlığın göre- 
ceği lüzum üzerine kurulur.                           
  Acil poliklinik ve servisi bulunmayan, birden fazla genel cerrahi ve dahili-
ye kliniği bulunan kurumlarda, acil hizmetleri gurub nöbeti halinde yürütülür. 
  Bu hizmetlerde, hizmetin sürekliliğini sağlıyacak şekilde, yeteri kadar   
sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile, hayati önemi haiz araç, gereç ve nöbet-
çi eczacı bulunmayan kurumlarda da lüzumlu ilaçlar bulundurulur.        
                                        
  D - LABORATUVAR HİZMETLERİ :                        
  ----------------------------                        
  MADDE:15 - Laboratuvar hizmetleri; poliklinik ve servis hastaları ile gere- 
ğinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının halk sağlığı gibi diğer laboratuvar 
ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte ve ayrıca poliklinik laboratuvarı bulunma- 
yan yataklı tedavi kurumlarında servis ve polikliniklere göre merkezi bir yerde 
düzenlenir.                                   
  Laboratuvarlara muayene materyalleri, ilgili poliklinik ve klinik tabibleri 
tarafından usulune uygun olarak doldurulmuş laboratuvar istek kağıdları (EK 14 
Form 65-Ek 13 Form 64) ve diğer sağlık kurumlarından resmi evrak ile gönderilir.
Laboratuvar hizmetleri tutulacak bir deftere kaydedilir. (EK 48 Form 107)    
                                        
  E - AMELİYATHANE-MERKEZİ STERİLİZASYON-REANİMASYON-YOĞUN BAKIM-UYANDIRMA VE 
      AMELİYAT SONU BAKIM ÜNİTESİ HİZMETLERİ               
                                        
  MADDE:16 - I) AMELİYATHANE HİZMETLERİ :                   
  Ameliyathanelerin yönetimi, hizmete devamlı hazır bulundurulması, alet ve  
malzemenin sağlanması, bakım, onarım ihtiyaçlarının saptanarak yaptırılmak   
üzere ilgililere bildirilmesi ve burada çalışan personelin yönetimi ve eğitim- 
lerinin yapılması ile genel cerrahi uzmanı görevli olup, bu hususlarda baş-   
tabibliğe karşı doğrudan sorumludur.                      
  Çeşitli cerrahi dalların ya da birçok cerrahın bulunduğu kurumlarda, ilgili 
uzmanların görüşü alınarak baştabib tarafından seçilecek cerrahi dal uzmanı   
ameliyathane sorumlusu olarak görevlendirilir.                 
  Bu sorumlu, anesteziyoloji uzmanının bulunmadığı kurumlarda, uyandırma   
odası hizmetlerinin yürütülmesi ve narkoz personeli ile uyandırma odası perso- 
nelinin yönetim ve eğitimi ile de görevlidir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bütün bu hizmetlerin yürütülmesi için ameliyat salonu adedine ve iş hac-  
mine göre sorumlu uzmanın emrinde çalışmak üzere eczacı, ameliyathane başhem-  
şiresi, ameliyathane narkoz teknisyeni, hemşire, ameliyathane teknisyeni ve   
hastane hizmetlisi gibi gerekli görülen personel görevlendirilir.        
                                        
  II- MERKEZİ STERİLİZASYON HİZMETLERİ :                   
  --------------------------------------                   
  Merkezi sterilizasyonda ameliyathane, tüm hasta servisleri, poliklinikler, 
laboratuvarlar, endoskopi, müdahale ve doğum odaları, yoğun bakım gibi hizmet  
bölümlerinde kullanılacak alet ve malzemeler hizmete uygun olarak kağıt veya  
özel bohçalar içerisinde, setler halinde topluca sterilize edilerek kullanıl-  
maya hazır vaziyette buradan dağıtılır. Sterilizasyon sorumlusu, kullanan bölüm 
tarafından yıkanarak sterilizasyona hazır hale getirilen setleri teslim alarak, 
aldığı miktar kadarını steril halde verir. Merkezi sterilizasyon hizmetleri ve 
burada çalışanlar ameliyathane sorumlusuna bağlıdır.              
                                        
  III - YOĞUN BAKIM VE REANİMASYON HİZMETLERİ :                
  ---------------------------------------------                
  Yoğun bakım ve reanimasyon hizmetlerinin yapıldığı yerler; tabib ve hemşire 
hizmetleri ile diğer teknik, sağlık ve laboratuvar hizmetleri bakımından sürekli
olarak gözlem ve kontrol altında bulundurulması gereken hayati tehlike içindeki 
hastaların, bakımlarının sağlandığı yataklı bakım üniteleridir. Burada hayati  
fonksiyonları izleyecek ve gereğinde destekleyecek cihazlar bulundurulur. Hem- 
şire ve diğer gerekli görülen personelin çalışmaları 24 saat görev yapacak   
şekilde düzenlenir.                               
  Yoğun bakımda hizmetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesinden o yoğunbakımın
fonksiyonuyla ilgili klinik ve bu kliniğin bir uzmanı sorumludur. Şayet yoğun  
bakımda çeşitli kliniklere ait yataklar bulunuyorsa bu takdirde baştabibin   
seçeceği bir veya daha fazla uzman burada görevlendirilir. Bunlar gerekli hal- 
lerde ilgili dal uzmanı ile birlikte hastaların takip ve tedavisini yaparlar.  
  Yataklı tedavi kurumlarının fonksiyonlarına uygun şekilde kurumlarda açıla- 
cak yoğun bakım ünite ve üniteleri, Bakanlığın ve kurumların isteği üzerine   
baştabib tarafından saptanır ve Bakanlık onayı ile kurulur.           
  IV- UYANDIRMA VE AMELİYAT SONU BAKIM ÜNİTESİ HİZMETLERİ :          
  ---------------------------------------------------------          
  Ameliyat sonrası hastaların servise nakledilmeden önce uyanmaları ve kısa  
süreli cerrahi komplikasyonların düzeltilmesi için en fazla 24 saat kaldıkları 
yataklı bakım üniteleridir.                           
  Burada yeterli cihaz ve malzeme ile 24 saat sürekli hizmet görecek şekilde 
hemşire ve gerekli personel bulundurulur. Ünitenin yönetim ve tıbbi bakım hiz- 
metlerinden anesteziyoloji uzmanı, yoksa ameliyathane sorumlusu olan genel   
cerrah sorumludur. Bu sorumlu gerekli hallerde ameliyatı yapan uzman ile iş-  
birliği yapar.                                 
  Bu hizmet, kurumun personel, araç, gereç imkanları ve fizik yapısı elver-  
mediği takdirde yoğun bakım ünitesi ile bir arada yürütülür.          
  F- ECZANE HİZMETLERİ :                           
  ----------------------                           
  MADDE: 17 - Kurum eczaneleri yatan hastalarla, kanun, tüzük, yönetmelik ve 
emirler gereğince yatırılmadan ilaç verilmesine lüzum görülen hastalara ilaç ve 
sıhhi malzeme sağlanan yerlerdir.                        
  Eczane hizmetleri: Yataklı tedavi kurumunun yıllık ilaç ihtiyaçlarının ve  
bunların muhammen bedellerinin tesbitini ve idareye bildirilmesini,       
  İlaç ve tıbbi malzemenin evsafına uygun olarak kuruma kabulünü,       
  Bunların uygun şekilde ve Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre depo edil-  
mesini,                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
  Günlük ihtiyaçların karşılanması için özel dağıtım yerinde hazır bulundurul-
masını,                                     
  Yıl içinde miktarı azalan ilaç ve tıbbi malzemenin zamanında alınması için 
ihtiyaçların idareye iletilmesini,                       
  Hastaların verilecek ilaçların usulüne uygun olarak hazırlanıp ilgililere  
teslimini,                                   
  Uzmanlarla görüşerek aynı maksat için kullanılacak veya aynı tertipte olan 
ilaçların daha az kaleme indirilmesini,                     
  İmkan ölçüsünde majistral ilaçlarla ekonomik ve standart tedavi uygulanması-
na yardımcı olunmasını,                             
  Az kullanılan eşdeğer ilaçların sarfını sağlamak için eczane mevcutlarını  
sık sık servislere duyurarak, bu ilaçların kullanılmalarının teminini,     
  Miadının dolması yaklaşan ilaçların tüketimini, imkan olmadığı takdirde   
başka kurumlara devrini, sağlamak gibi hizmetleri kapsar.            
  Bu hizmetlerin yürütülmesi için:                      
  a) Ayniyat Talimatnamesine ve usulüne uygun kayıt ve defterler tutulur.   
  b) Eczaneye ilaç baş eczacı tarafından düzenlenen ilaç istek belgesi ile  
depodan alınır ve ilgili deftere giriş kaydedilerek, usulüne göre sarf işlemi  
yapılır. Eczaneye alınan alet, demirbaş malzemeler özel defterine kaydedilir.  
  c) Servis, ameliyathane, poliklinik ve laboratuvarlar için gerekli ilaçlar 
eczaneden, sıhhi malzeme ise eczane deposundan alınır. Bunlar için ilaç ve   
sıhhi malzeme istek belgeleri ilgili uzmanlarca düzenlenir.           
  Sıhhi malzeme istek belgesi, başeczacının denetim ve uygun görmesi baştabi- 
bin onayı ile geçerli olur.                           
  d) İstek belgesi ile depodan eczaneye ve servislere verilen ilaç, malzeme  
için depo defterinde çıkış işlemi uygulanır. İstek belgeleri de musbit evrak  
olarak saklanır. Bunlar üzerinden ayniyat işlemleri yürütülür.         
                                        
  MADDE: 18 - Eczaneye alınan ilaçların sarf şekilleri ve ücretli ve ücretsiz 
verilecek ilaç, gözlük ve protezler:                      
  a) Yatan hastaların tabelalarına yazılan ilaçlar:              
  Servis uzmanının hasta tabelasına yazdığı ilaç isimlerini servis eczacısı, 
olmadığı takdirde servis hemşiresi protokol ve yatak numaraları ile beraber   
deftere kaydederek eczaneye verir.                       
  Eczanede ilaçlar şişe, kavanoz, kutu veya paketlere konularak ayrı ayrı   
temiz ve düzenli ambalajlar halinde hazırlanır. Üzerlerine yatak ve protokol  
numaraları kaydedildikten sonra ait olduğu servisin eczacısına veya hemşiresine 
teslim edilir.                                 
  b) Ücretsiz verilecek ilaç, gözlük ve protezler:              
  1005 sayılı kanuna göre İstiklal Madalyası alanlarla, buna benzer özel   
kanunlarla ücretsiz muayene ve tedavi hakkına sahip olanların muayene neticesi 
aldıkları reçetedeki ilaçlar, gözlük cam ve çerçevesi, diş protezi hastanece  
ücretsiz olarak sağlanır ve sağlık cüzdanlarına işlenir. Bunların reçeteleri  
baştabiblikçe onaylanır ve saklanır,                      
  c) Ücret karşılığı verilen ilaçlar:                     
  Kurumun bulunduğu yerde başka bir eczane bulunmadığı veya bulunupta, önemli 
ve acil bir vak'a için kullanılacağı tabib raporu ile kanıtlanmış ilaçlar,   
serbest eczanelerden herhangi biri tarafından piyasada bulunmadığının belirtil- 
mesi halinde perakende                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
satış fiyatı üzerinden ücreti alınmak suretiyle verilir. Alınan ücret ilaçların 
giriş şekline göre döner sermayeye veya Maliyeye yatırılır.           
                                        
  G - OLAĞANÜSTÜ HALLERDE YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI HİZMETLERİ :        
  -------------------------------------------------------------        
  MADDE: 19 - Olağanüstü hallerde (Deprem, yangın, su baskınları, kasırga,  
tayfun epidemiler (Salgınlar) gibi doğal afetler ile büyük kazalarda, toplu   
olaylarda) ve savaş durumunda ilgili kurum ve kuruluşlara yatak ve ilaç tahsis 
konusunda alınacak tedbirler aşağıdaki hususlara uygun şekilde önceden plan-  
lanır.                                     
  a) Kurum içinde:                              
    1 - Boşaltma; gelecek hasta ve yaralı miktarına ve mevcut afete göre   
mümkün olduğu kadar çabuk ve emin bir şekilde hasta ve personelin kurumdan veya 
kurumun bir kısmından çıkarılmasıdır.                      
    2 - Genişleme; boş yerlere karyola, şezlong, masa ve benzer eşyanın konu-
larak yatak adedinin arttırılması ve böylece kurum kapasitesinin genişletilmesi-
dir.                                      
    3 - İlk yardım mahallinde yapılacağından, yardım çantaları bulunan seyyar
ekipler teşkil edilmelidir.                           
    4 - Olağanüstü durumlarda bir kişi emir verir. Bu da baştabip veya onun 
görevlendireceği bir kişidir.                          
    5 - Gerek boşaltma ve gerekse genişleme durumlarında, çıkarılacak hasta- 
ları servis veya nöbetçi tabibi tayin eder.                   
    6 - Planlama yapılırken, kurumun tıbbi, idari ve mahalli hizmetleri ile 
bütün personel göz önüne alınmalıdır. Sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri,   
genel idare hizmetleri ve yardımcı hizmetler personeli önceden düzenlenecek   
şekle,göre acele olarak haberdar edilirler.                   
    7 - Hasta ve yaralılar için kabul ve çıkarma yeri olarak kurumun giriş  
katında geniş bir yer ayrılmalıdır. Muayene sonucu yaralı ve hastaların nerelere
yatırılacakları burada saptanır.                        
    8 - Hasta ve yaralılar kurumun bir odasında hazırlanan ilk tedavi yerine 
gönderilir. Burada şok, cerrahi ve tıbbi tedavi ile kırıklar ve yanıklar için  
gerekli tedbirler alınır.                            
    9 - Olağanüstü durumlarda olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları genel   
planı çerçevesinde il savunma sekreterliği ve ilgili kuruluşlarca hazırlanacak 
mahalli planlara göre gerekli ilaç ve sıhhi malzeme, baştabibin emri ve baş-  
eczacının sorumluluğu altında kurum mevzuatına uygun olarak sağlanır.      
  b) Kurum dışında:                              
    1 - Olağanüstü durumlarda yataklı tedavi kurumu ile kaza yeri arasındaki 
ulaşımı sağlayacak araçların, idari makamlarla koordinasyon yapılarak plaka   
numaraları ve şoförlerin ad ve soyadları saptanmalı, ayrılanların yerine yeni- 
leri konulmalıdır.                               
    2 - Olağanüstü hallerdeki kurum hizmetlerinin iyi işleyebilmesi için   
önceden sivil savunmanın işbirliği ile planlama yapılır ve buna idare edecek  
bir komite kurulur. Yapılan plan her çeşit afetlerde uygulanabilecek nitelikte 
olmalı ve Tabii Afetler Kanununa aykırılık taşımamalıdır.            
                                        
               H - BİLİMSEL KURULLAR               
              =========================              
  I- HASTANE KONSEYİ :                            
  --------------------                            
  MADDE: 20 - Yataklı tedavi kurumlarında baştabibin başkanlığı altında bütün 
servis, laboratuvar şef veya uzmanları, hastane müdürü ve başhemşirenin katıl- 
ması ile bir                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
konsey kurulur. Konsey salt çoğunlukla yılda en az 4 defa toplanır. Bunun    
dışında baştabib lüzum gördükçe gündemli olarak konseyi her zaman toplantıya  
çağırabilir. Bu toplantılarda kurumla ilgili ilmi ve idari konular görüşülerek 
çoğunluk ile alınan kararlar özel karar defterine kaydedilir. Oyların eşitliği 
halinde baştabibin bulunduğu tarafın oyu geçerli sayılır. Bu kararların uygu-  
lanması ve takibi baştabibliğe aittir.                     
  Ayrıca bilimsel çalışmaları, hasta teşhis ve tedavisi ile ilgili hususları 
düzenleyecek ve yönetecek görevliler veya komiteler seçilir.          
  Bu komitelerin çeşitleri ve üye adetleri yılın ilk toplantısında kurumun  
fonksiyonuna göre konsey tarafından tesbit edilir.               
                                        
  II - EĞİTİM PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU :                
  ---------------------------------------------                
  MADDE: 21 - Eğitim hastanelerinde ayrıca baştabible birlikte genel dal   
yataklı tedavi kurumlarında 5, özel dal tedavi kurumları ile yataksız kurumlarda
3 şeften oluşan Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kurulur. Kurum amiri   
kurulun başkanıdır. Üyeler arasından bir başkan yardımcısı seçilir. Başkanın  
bulunmadığı hallerde yardımcısı ona vekalet eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye 
de seçilir. Asil ve yedek üyeler kurumda mevcut şef ve şef yardımcıları tara-  
fından gizli oyla seçilir. Üyelerin görev süresi 3 yıldır. Tekrar seçilebilir- 
ler.                                      
  Bu kurul Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin 16. maddesi gereğince görev yapar. 
                                        
  III - SAĞLIK KURULLARI :                          
  ------------------------                          
  MADDE: 22 - Sağlık kurulları, tek tabibin yetkisi dışında kalan hususlarda 
kişilerin sağlık durumları hakkında karar vermeye yetkili organlardır.     
  Sağlık kurullarının teşkili için en az üç ayrı dal uzmanının bulunması,   
varsa bu kurula iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, K.B.B. nöroloji, ruh sağ- 
lığı ve hastalıkları uzmanının dahil edilmesi zorunludur. Bu uzmanlıklardan   
herhangi birinin bulunmadığı hallerde bunun yerine veya çok çeşitli dal uzman- 
larının bulunduğu yataklı tedavi kurumlarında da bunlara ilaveten kurula iştirak
edecek diğer uzmanları baştabib tesbit eder.                  
  Eğitim hastanelerinde Sağlık Kurullarına şefler, bulunmadığı zaman yerine  
bakan şef yardımcıları girerler.                        
  Sağlık kurullarının hastalık raporlarında ilgili dal uzmanlarının sağlam  
raporlarında ise, raporun kullanılacağı iş veya yerin özelliğinin gerektirdiği 
dal uzmanının veya uzmanlarının bulunması zorunludur.              
  Özel dal hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık kurulu ana  
daldan en az üç uzmanın iştiraki ile oluşur ana dalda üç uzman bulunmadığı   
hallerde kurul, baştabibin seçeceği diğer uzmanlarla tamamlanır.        
  Kurul başkanı baştabibtir. Bulunmadığı zaman başkanlığı baştabibin görev-  
lendireceği bir üye yapar.                           
  Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde kurul başkanın  
bulunduğu taraf çoğunluk kazanır.                        
  MADDE: 23 - Sağlık kuruluna üyelerden bir veya ikisi zorunlu sebeblerden  
dolayı geçici bir süre katılamazsa, baştabib, aynı daldan bir başka uzmanı,   
yoksa uzman bulunmayan dalda onun görevini yapabilecek en yakın branş uzmanını 
görevlendirebilir.                               
  MADDE: 24 - Aynı uzmanlık şubesinde birden fazla uzman bulunan yataklı   
tedavi kurumlarında mevcut uzmanlar birer ay nöbetleşe kurula katılırlar.    
  MADDE: 25 - Sağlık kurulunda ilgili dalda resmi uzmanın bulunmadığı haller- 
de, aynı şehirdeki resmi kurumların ilgili dal uzmanlarından birisi davet edi- 
lerek, kurula,                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
katılması sağlanır. Bu da bulunmadığı takdirde, baştabibin uygun göreceği ve  
valiliğin onaylıyacağı bir serbest uzmandan sağlık kurulunda yararlanılabilir. 
Bu durumda serbest uzman daha önce hastayı muayenehanesinde muayene eder, düzen-
leyeceği detaylı bir rapor sağlık kurulu evrakına bağlanır. Gerektiği takdirde 
kendisi bizzat kurula katılarak şifahi tamamlayıcı bilgi vermek zorundadır.   
  Yataklı tedavi kurumlarında ve civarında mevcut resmi sağlık kurumlarında  
laboratuvar bulunmadığı takdirde serbest laboratuvarlardan alınan laboratuvar 
raporları sağlık kurulunca değerlendirilmek kaydıyle işleme esas olarak kabul  
edilebilir.                                   
                                        
  MADDE: 26 - Sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için; mahalli en büyük  
idari amir tarafından havale edilmiş bir dilekçenin bulunması veya kişinin,   
kurumunun resmi yazısı ile gönderilmesi veya yataklı tedavi kurumunda yatan   
yahutta polikliniklere müracaat eden hastalardan lüzum görülenlerin ilgili   
uzmanınca baştabibliğe yazılı teklifinin baştabiblikçe havalesi gerekir.    
                                        
  MADDE: 27 - Sağlık Kurulu muayeneleri, ilgili uzmanlık dallarına ait po-  
likliniklerde yapılır. Önceden tesbit edilen Form (Ek 17 Form 68) poliklinik  
muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası kayıt edilmek suretiyle, bulgular   
ve teşhis yazılarak imza edilir. Laboratuvar tetkik sonuçları ve filimleri   
bu forma eklenir.                                
  Kurul buna göre, gereğinde hastayı veya rapor isteyen kişiyi bizzat da   
görerek karar verir.                              
  Kurul kararlarının kaydı için bir defter tutulur. (Ek 53 Form 112) Bu    
defterin her sahifesi numaralanarak hastane baştabibliğince önceden mühürlenir. 
Kurul üyeleri deftere kaydedilen rapor suretlerini de imza ederler. Kararlara  
muhalefet edenler raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere muhalefet neden-
lerini yazarak imzalarlar. İlgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor 
nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet nedeni yazılmadan  
imzalanır.                                   
  Kararın oybirliği veya çoğunlukla verildiği raporların karar bölümüne mut- 
laka yazılır.                                  
                                        
  MADDE: 28 - Raporların noksansız usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlen- 
mediği, hastanın kimliği ve göreviyle ilgili yerlerin tam olarak doldurulup   
doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıkları düzelttiril-
dikten sonra, baştabib tarafından tasdik edilir. (Ek 18 Form 69) Aslı ilgili  
daireye veya raporu isteyen kuruma kurum idaresi tarafından en kısa zamanda   
gönderilir. İstendiği takdirde, üzerine aslının posta ile gönderildiği açık-  
lanmak suretiyle tasdikli bir suret rapor sahibine verilebilir. Diğer nüshası  
dosyasında saklanır.                              
                                        
  MADDE: 29 - Bir sağlık kurulu kararına hasta veya sahipleri tarafından   
itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince  
ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna 
gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir.   
Çelişki halinde hasta Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının saptayacağı bir ha- 
kem hastaneye gönderilir. Bu hastane sağlık kurulunca verilen karar kesindir.  
                                        
  İ - YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İÇ ENFEKSİYONLARDAN KORUNMA HİZMETLERİ :    
  ---------------------------------------------------------------------    
  MADDE: 30 - Yataklı tedavi kurumları içersinde bulaşıcı hastalıkların per- 
sonele ve hastalara yayılmaması ve steril bölgelerin enfekte edilmemesi için  
aşağıdaki tedbirler alınır.                           
  a) Yatan hastaların bulaşıcı hastalık bakımından iyi kontrolu ve uygun   
bir şekilde ayırımı sağlanır.                          
                                        
                                        
  b) Personelden bulaşıcı bir hastalığa yakalanan veya yakalandığından şüphe 
edilenler işe başlatılırken portörlük bakımından gerekli kontrol yapılarak,   
icap eden tedbirler alınır.                           
  c) Bulaşıcı bir hastalığı bulunduğu bilinen veya şüphe edilen kimselerin  
hasta ziyaretine müsaade edilmez.                        
  ç) Hasta ve ziyaretçilerin kendiliklerinden, yarı steril ve steril bölgelere
veya civarına girmeleri ve buralarda hasta ziyaretleri yasaklanır.       
  d) Her türlü haşere ile uygun bir şekilde mücadele edilir.         
  e) Yataklı tedavi kurumu personelinin tüberküloz yönünden periyodik kontrol-
ları yaptırılır. Ayrıca özellikle yemek pişirilmesi, dağıtılması ve bulaşık yı- 
kanmasıyle ilgili personel başta olmak üzere, çalışanların barsak parazitleri, 
barsak enfeksiyonları, hepatit, beta hemolitik straptokok, stafilokokus aureus, 
klebsiella gibi sair enfeksiyonların portörlüğü bakımından düzenli olarak tet- 
kikler yaptırılır. Pertörlüğü saptananlar için gerekli bilimsel önlemler alınır.
                                        
  MADDE: 31 - Ameliyathane enfeksiyonlarını önlemek için ilave olarak aşağıda-
ki tedbirler de alınır.                             
  a) Hasta ile enfeksiyon:                          
    Ameliyathane enfeksiyonlarının önlenmesi için gerekli tıbbi önlemler alı-
nır.                                      
  b) Personel ile enfeksiyon:                         
    Ameliyata girecek personel yıkama tekniğine uygun olarak temizlenir.   
Eldivenlerin delik olmamasına, ameliyat gömleklerinin steril olmasına, ter ve  
sair ile ıslanarak bulaşmamasına dikkat edilir.                 
  c) Hava ile enfeksiyon:                           
    Fenni olmıyan havalandırma hava enfeksiyonuna sebeb olur. Personelin mas-
ke takmasına ve maskenin ıslanmamasına dikkat edilmesi gerekir.         
    Hava enfeksiyonu ençok sokak kıyafeti ile ameliyathaneye girilmesinden  
olduğu için çok acele hallerde bile ameliyathaneye girişte gömlek giyilmesi ge- 
rekir.                                     
  d) Aletlerle ve diğer malzeme ile enfeksiyon:                
    Aletler, eldivenler, dikiş materyeli, solusyonlar ve diğer malzeme ile  
enfeksiyon geçmesine mani olmak için çok emin bir sterilizasyon sistemi uygula- 
nır. Enaz ayda bir bakteriyolojik olarak sterilizasyon denetimi yapılır.    
    Her ameliyat gününden sonra ameliyathanede etkili bir dezenfeksiyon yapı-
lır.                                      
                                        
  J - MERKEZİ TIBBİ ARŞİV :                          
  -------------------------                          
  MADDE: 32 - Her yataklı tedavi kurumunda bir merkezi tıbbi arşiv kurulur.  
Bütün servislerin ve olanakları ölçüsünde polikliniklerin işi biten dosyaları, 
bilimsel çalışmalar, istatistik değerlendirmeler hastaların diğer müracaatların-
da kullanılmak üzere bir sıra ve düzen içersinde muhafaza edilir.(Ek 21 Form 72)
  Dosyanın çabuk ve kolay bulunması için; isme, hastalığa ve protokol numara- 
sına göre lüzumlu görülen çeşitli bulma kolaylıkları sağlıyacak kartoteks sis- 
temleri uygulanır.                               
  Merkezi tıbbi arşivin çalışma şekli Bakanlıkça çıkarılacak bir iç yönerge  
ile düzenlenir.                                 
                                        
  K - KİTAPLIK :                               
  --------------                               
  MADDE: 33 - Kitaplık temiz, tertipli ve usulüne uygun bir şekilde tasnif  
edilir. Aranan kitapların kolay bulunacağı bir şekilde gerekli kayıt ve karto- 
teks sistemi tutulur.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  L - TIBBİ FOTOĞRAFHANE :                          
  ------------------------                          
  MADDE: 34 - Özellikle eğitim hastanelerinde bilimsel çalışmalar ve eğitim, 
öğretim materyeli sağlamak için bir tıbbi fotoğrafhane bulunur.         
  Bu fotoğrafhanede, uzmanların lüzum gösterdiği vak'aların ilk durumları ile 
hastalığın seyir ve sonucunu tesbit için filim, fotoğraf ve slayt çekilir.   
Bunlar fotoğrafhanenin özel arşivinde isme, hastalığa ve kullanılması istenen  
diğer ihtiyaçlara göre arandığında kolayca bulunacak şekilde kaydedilerek muha- 
faza edilir.                                  
  M - SOSYAL HİZMETLER :                           
  ----------------------                           
  MADDE: 35 - Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurum- 
larında bir sosyal servis kurulur. Birden fazla sosyal hizmetler uzmanı bulun- 
duğu takdirde, içlerinden baştabib tarafından görevlendirilen bir tanesi bu   
servisin amirliği görevini de yürütür.                     
  Sosyal servis, yataklı tedavi kurumlarına müracaat eden, yatan ve kurumdan 
çıkan hastaların sosyal ve ekonomik sorunlarının saptanması, çözümlenmesi, has- 
tanın çevresi ve ailesiyle ilişkilerinin sağlanması, kurumun halkla ilişkiler  
işlerinin yürütülmesi ile görevlidir.                      
  Ayrıca kurum personelinin karşılıklı ilişkilerinde ve sosyal sorunlarında  
danışma ve yardım sağlama görevini de yapar.                  
                                        
               II - YÖNETİM HİZMETLERİ              
              ========================== :             
  A - HİZMET BİRİMLERİNİN YERLEŞİMİ :                     
  -----------------------------------                     
  MADDE: 36 - Yataklı tedavi kurumlarında hizmet birimleri; hasta ve iş sahip-
leri ile doğrudan ilişkili olan bölümler giriş kapılarına yakın olmak üzere, iç 
ve dış hasta akımı birbirine karışmıyacak, iyi bir hizmet akımı sağlayacak ve  
birbirleriyle ilişkili olan görevler veya hizmet birimleri birarada veya yakın 
bulunacak şekilde düzenlenir.                          
  B - ÇALIŞMA DÜZENİ VE ÇALIŞMA SAATLERİ :                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 37 - Yataklı tedavi kurumlarında çalışmalar günün 24 saatinde kesin- 
tisiz devam eder. Normal mesai saatleri dışındaki hizmetler, acil vak'aların  
muayene ve tedavisini acil ameliyat ve müdahalelerin yapılmasını ve yatmakta  
olan hastaların bakımlarının devamını kapsar.                  
  MADDE: 38 - Hasta bakımı gündüz hizmetleri saat 7 de başlar, 19'a kadar   
sürer.                                     
  Uzman tabib, diştabibi ve eczanede görev yapan eczacılarla, sosyal hizmet  
uzmanı, hastane müdürü,psikoloğ diyetisyen ve benzerleri ile genel idari hizmet-
leri sınıfına dahil personelin mesaileri saat 8.00 de başlar. Diğer Personelin 
günlük işe başlama ve bitirme saatleri ile hafta tatilini kullanacağı günler,  
hizmetin ve mahallin özelliği ve kurum personel kadrosu gözönüne alınarak Devlet
Memurları Kanunun ve diğer ilgili kanunlarla öngörülen günlük ve haftalık mesai 
saatleri içinde kalmak şartıyla baştabibçe düzenlenir.             
  Normal mesai saati dışındaki hizmetler, hizmetin niteliği ve personelin du- 
rumuna göre vardiye usulüyle veya nöbetçi görevliler vasıtasıyla yürütülür.   
  MADDE: 39 - Görevliler, sabah kahvaltısını göreve başlama saatinden evvel  
bitirmek zorunda olup, kurumun ve hastaların sabah temizliği, bakımları, hasta- 
ların kahvaltıları, nabız ve derecelerin alınması da saat 8.30 a kadar tamam-  
lanır.                                     
  Sabah kahvaltıları 7-7.30 arasında,öğle yemeği genel olarak 12.00-13.00 ara-
sında, akşam yemekleri ise saat 18.00-19.00 arasında verilir. Özel diyet ve tec-
rübe yemekleri tabibin lüzum gösterdiği şekilde, tabelada yazıldığı saatlerde  
hemşire nezaretinde yedirilir.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
  MADDE: 40 - Saat 15.00 den sonra servislerde sabahki gibi genel temizlik ya-
pılır. Hastaların akşam nabız ve teneffüs sayıları, ısı dereceleri alınarak de- 
rece kağıdına kaydedilir. Saat 17.00-18.00 arasında serviste uzmanlık eğitimi  
görenler veya nöbetçi tabibler tarafından, hastaların akşam vizitleri yapılır. 
Hastaların akşam yemeği verilir. Buna ilişkin diğer hizmetler de tamamlandıktan 
sonra gündüz hizmetleri bitmiş olur.                      
                                        
                C - NÖBET ESASLARI                
                ==================                
                                        
  MADDE: 41 - Genel olarak yataklı tedavi kurumlarında nöbet; normal çalışma 
saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde dışarıdan gelecek hastalarla, kurum 
içindeki hastaların acil durumlarında tıbbi ve bununla ilgili idari ve teknik  
yardımları vaktinde sağlıyabilmek, olması muhtemel idari ve teknik olay ve kasa-
lara zamanında müdahale edebilmek amacını güder.                
  a) Nöbet Saat 8.00 den ertesi gün 8.00 e kadar devam eder. Nöbetçi olanlar 
hiçbir surette kurumdan ayrılamazlar.                      
  b) Nöbetçi personel nöbeti teslim alacak personel gelmeden ve nöbetinde ge- 
çen önemli olaylar, izlenecek hususlar hakkında gerekli bilgiyi vermeden ayrıla-
maz.                                      
  Nöbeti teslim alacak vaktinde gelmediği takdirde,durum baştabibe bildirilir,
gerekli tedbir alındıktan sonra eskisi ayrılabilir.               
  c) Nöbet günleri ancak baştabiblik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde  
nöbetçinin kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması, değişikliğin hastane mü- 
dürü tarafından daha önceden nöbet cetvellerine işlenmesi ve ilgililere duyurul-
ması gerekir.                                  
  d) Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve perso- 
nel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere 
tabidir.                                    
  e) Gece nöbeti tutanlara ertesi günü görev verilmez. Geceyi yoğun mesai ile 
uykusuz geçiren personele, kurumun personel durumu ve imkanları müsait olmak,  
hizmeti aksatmamak kaydıyle evinde veya kurum içersinde lüzum görüldüğü sürece 
dinlenmesi için baştabib izin verebilir. Bu takdirde de bunlar acil durumlarda 
baştabib veya nöbetçi tabibin davetine uymaya mecburdurlar.           
  Hafta tatillerinde ve resmi tatil günlerinde nöbet tutanlara hizmeti aksat- 
mamak kaydıyle diğer iş günlerinde nöbet süresi kadar izin verilebilir.     
  f) Kurum nöbet cetvelleri her hizmet bölümü veya meslek gurubu için ayrı  
ayrı düzenlenir. Nöbet listeleri aylık olarak hazırlanır; tabib ve doğrudan baş-
tabibliğe bağlı görevlilerin listelerini baştabiblik, idareye bağlı personelin 
listesini hastane müdürlüğü, başhemşireliğe bağlı olanların listelerini ise baş 
hemşirelik düzenler ve bunları baştabib onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği
baştabib odasına,nöbetçi tabib odalarına ve ayrıca kurumun görülebilen bir yeri-
ne asılır. Birer örneği de Sağlık müdürlüğüne gönderilir.            
  Nöbet listeleri normal günler için ayrı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil 
günleri için de ayrı olarak düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıl- 
lık izinler dikkate alınır.                           
  g) Nöbet tutan her meslek grubu için sahifeleri numaralı ve tasdikli bir  
nöbet defteri tutulur. Nöbetçiler bu deftere nöbetlerinde geçen önemli olayları 
saat belirleyerek ve bir sonraki nöbetçiye devredilen tıbbi, idari ve teknik iş-
lerle ilgili önerilerini kaydeder. Nöbet defterleri hergün hastane müdürü tara- 
fından tetkik edilerek gerekleri yapılır. Önemli hususlarda baştabibe iletilir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                NÖBET TÜRLERİ                  
                =============                  
                                        
  MADDE: 42 - Nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak 
dört şekilde yürütülür. Acil ve branş nöbetlerinin hangi hallerde, tutulacağı  
hastanenin türüne, iş durumuna, personel mevcuduna, hizmetin gereklerine göre  
baştabib tarafından tesbit edilir. Eğitim Hastanelerinde de uzman ve uzmanlık  
eğitimi görenlerden kimlerin hangi nöbete gireceklerini ve ne nöbeti tutacakla- 
rını da baştabib tesbit eder.                          
  A) İcapçı nöbeti (Ev nöbeti): Uzman adedi nöbet tutacak miktarlardan az, fa-
kat birden fazla olan kurumlarda uzmanlar sırayla ev nöbetini tutarlar. Bunun  
için aylık ev nöbet listeleri hazırlanır. Ev nöbetçisi mesai saatleri dışında  
kurumun idari ve tıbbi her türlü gereklerinden sorumludur. Ev nöbetçisi akşam  
vizitlerini yapmaya, mesai dışında bulunduğu yeri bildirmeye, kuruma her davette
gelmeye mecburdur.                               
  B) Normal Nöbetler: Mesai saatleri dışında personelin mesai başlangıç saati-
ni değiştirerek veya vardiye sistemi ile gördürülemeyen veyahut bunların dışında
kalan hizmetlerin yürütülmesi için düzenlenen nöbet şeklidir. Bundan amaç; ilgi-
li hizmetin mesai saati dışındaki devamını sürdürerek idari ve tıbbi hizmetlerde
süreklilik sağlamaktadır. Bu nedenle, bu nöbete kalan görevliler mensub olduğu 
hizmet bölümü amirinin yetki ve sorumlulukları ile mesleğinin yetki ve sorumlu- 
luklarını haizdirler.                              
  Bu nöbetin tutulduğu kurumlarda, acil vak'alar için ayrıca nöbet veya hizmet
birimi bulunmadığı takdirde acil vak'a muayenesini ve gerekli ilk yardım ve te- 
daviyi nöbetçi tabib yapar. Vak'a kendi branşıyle ilgili değilse süratle ilgili 
dal uzmanını ve acil vak'a için gerekli görülen diğer personeli de davet eder. 
  Bu nöbetle birlikte acil veya branş nöbeti tutulan kurumlarda normal nöbeti 
tutan tabib, baştabib yetkilerini haiz olarak sadece idari amir sorumluluğunu  
yüklenir.                                    
  Eğitim hastaneleri dışında uzman baştabib yardımcısı ile birlikte uzman ta- 
bib adedi normal nöbet tutmaya müsait kurumlarda baştabib yardımcıları da normal
nöbete girerler.                                
  C) Acil nöbetler: Uzman durumu müsait olan kurumlarda lüzum görülen branşlar
için normal nöbete ilave olarak ayrıca acil nöbeti konulabilir. Bu takdirde acil
nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler ola-
cağını ve bunların miktarını baştabib tesbit eder.               
  Acil nöbeti tutanlar bir başka nöbete dahil edilmezler.           
  Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak, çağrıya ilgili dal uzma-
nı ve diğer personel uymaya zorunludur.                     
  D) Branş nöbeti: Birden fazla genel cerrahi, iç hastalıkları klinikleri ve 
kadın hastalıkları ve doğum kliniği bulunan yataklı tedavi kurumlarında uzman ve
klinik adedi gözönüne alınarak acil hizmet için kliniklere bütün personeliyle 
birlikte branş nöbeti tutturulabilir. Gerek görülürse ve uzman adedi yeterli bu-
lunduğu takdirde acil vak'ası bulunan dallardan birer uzman, yoksa kıdemli uz- 
manlık eğitimi görenler de bu ekibe eklenebilir, veya davet edilebilir. Branş  
nöbetini üstlenen klinikler, gece nöbetini ifa edecek tabib ve personel ekiple- 
rini düzenleyerek gereği yapılmak üzere baştabibliğe verirler. Bu kliniklere  
gereğinde başka hizmetlerden personel takviyesi yapılabilir. Branş nöbetlerini 
üstlenen klinikler o dalın acillerinin yatarak tedavi hizmetlerini de ifa eder- 
ler ve bu klinik personeline başkaca nöbet hizmetleri verilmez.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  MADDE: 43 - Tabib nöbetleri:                        
  A) Tek tabib bulunan kurumlarda, kurumda yatan hasta varsa, tabib arandığın-
da bulunabileceği yeri bildirmekle ve akşam vizitlerini yapmakla görevlidir.  
  B) Baştabib dahil iki veya üç uzman bulunan kurumlarda sadece ev nöbeti tu- 
tulur.                                     
  C) Baştabib dahil dört ve daha yukarı tabib bulunan kurumlarda normal nöbet 
tutulur. Ancak baştabib dahil beş veya yukarı tabib olduğu zaman baştabib nöbet 
tutmaz.                                     
                                        
  MADDE: 44 - Diştabibi nöbetleri:                      
  Dört veya daha fazla diş tabibi bulunan kurumlarda diştabibi nöbeti konulur.
  Kurumların bünyesinde diş tedavi protez merkezi bulunup bulunmadığına, acil 
vak'a durumuna, iş hacmine ve diş tabibi mevcuduna göre kaç diş tabibinin nöbet-
çi kalacağına baştabib karar verir.                       
                                        
  MADDE: 45 - Eczacı nöbetleri:                        
  Başeczacı dahil bilfiil eczanede görevli dört eczacı bulunan kurumlarda ec- 
zacı nöbeti tutturulur.                             
  Beş ve daha fazla eczacı bulunan kurumlarda başeczacı nöbete girmez kurumun 
iş hacmine, acil vak'a durumuna ve eczacı adedine göre kaç eczacının nöbete ka- 
lacağına baştabib karar verir.                         
                                        
  MADDE: 46 - Uzmanlık Eğitimi görenlerin nöbetleri:             
  a) Kurumda üçten fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu hallerde genel uz- 
manlık eğitimi görenler nöbeti tutulur. Bu nöbeti baştabib düzenler. Genel uz- 
manlık eğitimi görenler nöbeti tutanlar genel hastane nöbeti tutan uzman nezare-
tinde çalışırlar. Kurumdaki uzmanlık eğitimi görenlerin hepsi yalnız bir dalda 
bulunduğu takdirde servis nöbeti tutmazlar. Genel uzmanlık eğitimi görenler nö- 
betine girerler.                                
  Uzmanlık eğitimi görenlere hiçbir zaman uzman nöbeti tutturulamaz.     
  Bir serviste ikiden fazla uzmanlık eğitimi gören bulunduğu takdirde, bunlar 
sıra ile servis nöbeti tutarlar. Servis nöbetini servis şefi düzenler. Bu düzen-
lemede genel uzmanlık eğitimi görenler nöbeti göz önünde bulundurulur.     
                                        
  MADDE: 47 - Başhemşire yardımcılarının nöbetleri:              
  Başhemşire yardımcısı adedi dört veya daha fazla ise bunlar başhemşirelik  
nöbeti tutarlar.                                
                                        
  MADDE: 48 - Hemşire, ebe ve hemşire yardımcılarının nöbetleri:       
  A) Bünyesinde doğum servisi bulunmayan kurumlarda, hemşire, ebe ve hemşire 
yardımcısı (başhemşire dahil) toplamı ikiden fazla ise, bunlar arasında nöbet  
uygulanır. Başhemşire ile beraber dörtten fazla hemşire, ebe ve hemşire yardım- 
cısı bulunan kurumlarda başhemşire nöbete girmez, herhangi bir sebeble sayıları 
dörtten aşağı inerse başhemşire de nöbete dahil olur.              
  B) Bünyesinde doğum servisi bulunan kurumlarda ebelik görevi yapanlarla,  
hemşirelik görevi yapanlar için A Fıkrasındaki ölçüler dahilinde ayrı ayrı nöbet
düzenlenir. Kurumun özelliği, hizmetin gereği ebe ve hemşire görevi ifa edenle- 
rin adedine göre baştabiblik bu nöbetleri birleştirip ayırabilir. Ebelik ve hem-
şirelik hizmeti görenlerin miktarı yeterli olduğu ve hizmetin icapları gerektir-
diği takdirde baştabiblik ayrı ayrı yerlerde birden fazla hizmet yeri için hem- 
şirelik nöbeti ihdas edilebilir. (Genel servisler, acil bakım, yoğun bakım v.s. 
gibi) Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  MADDE: 49 - Tıbbi teknisyenlerin nöbetleri:                 
  a) Aynı branştan bir veya iki tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda bu teknis- 
yenler servis nöbeti tutmazlar. Gerekli ve acil hallerde sıra ile baştabib veya 
nöbetçi tabibin davetine gelirler.                       
  b) Aynı branşta ikiden fazla tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda baş tabibin 
lüzumlu gördüğü hallerde ve hizmet yerlerinde bunlar da kendi aralarında nöbet 
tutarlar.                                    
                                        
  MADDE: 50 - Yardımcı hizmetler sınıfı personelin nöbetleri:         
  Yataklı tedavi kurumlarında çalışan yardımcı hizmetler personeli gerekli  
hallerde baştabibin uygun göreceği şekilde nöbet tutarlar.           
                                        
  MADDE: 51 - İdari Memurların nöbetleri:                   
  a) Hastane Müdürü ve yardımcısı nöbetle yükümlü değildir.          
  b) Kurumda dört ve daha fazla idari memur bulunduğu takdirde, (Döner Sermaye
Sayman ve veznedarı hariç) bunlar da kendi hizmetlerinde nöbete tabi tutulurlar.
                                        
  MADDE: 52 - Teknik personel nöbetleri:                   
  a) Kadrolarında mühendis (makine,elektrik) bulunan kurumlarda mühendisler  
nöbet tutmakla yükümlü değildirler.                       
  b) Dört ve daha fazla teknisyeni bulunan yataklı tedavi kurumlarında bunlar 
da teknik hizmetlerde nöbete tabi tutulurlar. Ancak başteknisyen nöbete girmez. 
  C) Nöbet tutulmadığı zamanlarda gerekli ve acil hallerde mühendis ve teknis-
yenler görevlilerin davetine gelirler.                     
                                        
  D - HASTA KABUL HİZMETLERİ :                        
  ----------------------------                        
  MADDE: 53 - Yataklı tedavi kurumlarında hasta kabul işleri, hasta yatırıl- 
ması, çıkarılması ve diğer kurumlara nakledilmesi ile ölen ve doğanların kayıt 
vesair işlerini ve ölenlerin eşyalarının tereke hakimliğine gönderilmesi işlem- 
lerini kapsar.                                 
                                        
  MADDE: 54 - Yataklı tedavi kurumlarında ücretli ve ücretsiz olmak üzere iki 
şekilde hasta muayene ve tedavi edilir.                     
                                        
  MADDE: 55 - Yataklı tedavi kurumlarında ayaktan ve yatarak muayene ve teda- 
vileri ücretsiz olarak sağlanacaklar şunlardır.                 
  a) Doğum yapacak gebeler ve lohusalarla, doğum güçlüğü çeken ve doğumla il- 
gili bir intan ve ihtilatla müracaat eden hastalar (Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 
153 maddesine göre)                               
  Normal doğumlarda hasta ençok bir haftada; doğum sonu husule gelen ihtilat- 
larda da şifa veya salah elde edilinceye kadar bakım ve tedavide bırakılırlar. 
  Doğum psikozlarında akut belirtiler geçinceye kadar kurumda alıkonulur.Akut 
belirtiler geçtikten sonra hasta sahibine teslim veya bir ruh hastalıkları has- 
tanesine gönderilir.                              
  Her lohusa, kurumdan çıkarken çocuğunu da beraber götürmek zorundadır. Ancak
yaşayabilmeleri için özel bakımı gerektiren çocuklar yeteri kadar kurumda alıko-
nulabilir.                                   
  Fakir ve muhtaç kadınların doğurmuş oldukları çocuklarına kurumca bir takım 
kundak verilebilir.                               
  Doğum sırasında veya doğumdan sonra anneleri ölen çocukların sahipleri tara-
fından alınması için derhal kendilerine bildiri yapılır. Annenin ölümden itiba- 
ren bir ay içinde kurumdan alınmayan çocuklar hakkında 6972 sayılı Kanun hüküm- 
leri gereğince, mahkemelerce korunma kararı ve tedbirleri alınarak, ilgili ma- 
kamlar tarafından                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
bakılıp yetiştirilebilmelerini sağlamak için durum derhal o yerin sağlık ve sos-
yal yardım müdürlüğüne veya hükümet tabibliğine veya sağlık ocağı tabibliğine  
bildirilir.                                   
  b) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (M-49-54-57) hükümlerine göre bulaşıcı bir has- 
talığa tutulmuş olup da tecrit ve tedavisi gerekenler.             
  c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının veya kurumun bulunduğu yerin en bü- 
yük idare amirinin, fakirliğine kanaat getirerek yazılı emirleri ile yatırılma- 
sına lüzum gördüğü hastalar parasız tedavi edilir.               
  d) Yatılı ücretsiz okullara girecekler ve devlet hesabına burslu öğrenim ya-
pacaklar ile 1475 sayılı İş Kanununun 25. maddesi kapsamına girenler. (Bunlardan
sağlık kurulu muayene ücreti ve bununla ilgili tetkik ücretleri alınmaz.)    
  e) Yatılı ücretsiz ve burslu olarak devlet hesabına okuyanlar.       
  f) 1005 sayılı kanun veya buna benzer özel kanunlarla ücretsiz muayene teda-
vi hakkına sahip olanlar (Bu gibiler kendilerine hak tanıyan kanuni belgelerini 
ibraz etmekle yükümlüdürler.)                          
  g) Askerlik çağındakilerin askere alınmalarına engel olup da ameliyat ve te-
davi ile düzelebilecek arızalarının giderilmesi için 801 sayılı kanunun 2. mad- 
desi gereğince gönderilecek hastalar.                      
  h) Tutuklu veya hükümlü olanlardan başka sonraki fıkrada yazılı belgeyi ge- 
tirenler,                                    
  i) Ücretsiz tedavisi gerektiği, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının tesbit 
ettiği örneğe uygun belge ile saptananlar (Ek 22 Form 73) veya kurum baştabib- 
liğince ücret veremiyeceğine kanaat getirilenlerle, eğitim hastanelerinde bilim-
sel araştırma ve öğretim gibi nedenlerle yatmasında fayda görülenler.      
  Herhangi bir nedenle örneğine uygun fakirlik belgesini hasta yatırılması es-
nasında getiremiyenler baştabibliğe yazılı fakirlik beyanında bulunur. Usulune 
uygun belgeyi daha sonra getirmeyi taahhüt ederler.               
  Ücretsiz olarak yatırılması gereken emniyet mensupları da diğer memurlar  
gibi maaş derecelerine uyan sınıflara yatırılırlar.               
                                        
  MADDE: 56 - Ücretli muayene ve tedavi edilecekler:             
  Yukarıda sayılan haller dışında yataklı tedavi kurumlarında ayakta, yatarak 
muayene ve tedavi edilecekler ile ücretli sınıfta doğum yapmak isteyenlerden  
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanmış fiyat tarifesine göre yatak,  
yemek ve bakım ücretlerine ilaveten her türlü teşhis, tetkik tahlil tedavi ve  
doğum için ücret alınır. Alınan her ücret karşılığında bir vezne alındısı veri- 
lir.                                      
                                        
  MADDE: 57 - Ağır hastalar ve acil müdahaleyi gerektiren tıbbi, cerrahi vak'a
ve kaza, yaralanma hadiselerinin yaralıları müracaat halinde derhal yataklı te- 
davi kurumlarına kabul edilerek, gereken ameliyat ve tedavileri zamanında yapı- 
lır. Daha sonra hal ve vakti yerinde olanlardan bu Yönetmelik ve fiat tarifesi 
esasları çerçevesinde yattığı sınıfa göre tahakkuk ettirilecek ücretler alınır. 
Fakir olanlar hakkında da 55 maddenin (i) fıkrasına göre işlem yapılır.     
  Acil vak'alar, ücretli sınıfta boş yer bulunmadığı takdirde, boş yeri olan 
bir üst sınıfta geçici olarak ücret farkı istenmeksizin yatırılabilirler. Keza 
fakir hastalar da aynı zorunluluklarla ücretlilere mahsus yerlere baştabibin em-
riyle geçici olarak yatırılabilirler.                      
                                        
  E - SINIFLAR VE ÖZELLİKLERİ :                        
  -----------------------------                        
  MADDE: 58 - Yataklı tedavi kurumlarında özel oda, birinci, ikinci, üçüncü ve
genel hasta odaları olmak üzere beş sınıf bulunur.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Özel oda:                                
  Bu sınıftaki odalar tek yataklı ve suitli olup, tuvalet, refakatçının yata- 
cağı bir karyola ve şezlonğla gerekli mobilyaları ihtiva eder.         
  b) Birinci sınıf:                              
  Bu sınıftaki odalar tek yataklı ve müstakil tuvaletlidir.          
  C) İkinci sınıf:                              
  Bu sınıf odaları 2 - yataklıdır.                      
  d) Üçüncü sınıf:                              
  3 - 4 yataklıdır.                              
  Birinci, ikinci ve üçüncü sınıf odalar da hastalar için gerekli eşya ve mal-
zeme ile donatılmıştır.                             
  e) Yukardaki sınıflar dışında kalan odalarda bulunan hasta yatakları (genel 
hasta odaları) olup, bunlara Yönetmelik hükümlerine göre ücretsiz bakım ve teda-
vileri gerekenler yatırılır. Yapısı ve odalarının büyüklüğü dolayısıyla bu ayı- 
rımın uygulanamadığı yataklı tedavi kurumlarında genel, 3. sınıf, 2. sınıf hasta
odaları ayırımı hizmetin özelliği de gözönüne alınarak baştabib tarafından yapı-
lir; Ücretsiz hastalar için genel hasta odalarında yer bulunmadığı takdirde   
üçüncü sınıf yataklara da yatırılabilirler. Acil vak'alarda aciliyetin devamı  
süresince ve yatak sınıf farkı dikkate alınmadan hasta boş yatağa yatırılır.  
Tesbit edilen yatak sınıfları ile bunlarda yapılan değişiklikler Sağlık ve Sos- 
yal Yardım Bakanlığına bildirilir.                       
                                        
  F - ÜCRETLİ HASTALARIN YATIRILMA VE ÜCRET ÖDEME ŞEKİLLERİ :         
  -----------------------------------------------------------         
  MADDE: 59 - Ücretli hastaların sınıflarına göre yatacakları yatak, yiyecek, 
bakım ve tedavi ücretleri aşağıdaki esaslar çerçevesinde alınır.        
  a) Hastadan en az 5 günlük yatak, yiyecek ve bakım masrafı ile yapılacak te-
davinin özelliğine göre her türlü tedavi (ilaç dahil) ve müdahale ücretleri, kan
ve kan müstahzarları, narkoz ücretleri fiyat tarifesindeki belirli miktarlara  
göre emanet olarak peşin alınır. Karşılığında vezne alındısı verilir.      
  Hastanın tedavisine devam edilmesi gerekli görüldüğü takdirde, aynı şekilde 
en az beşer günlük tedavi ücreti alınmasına devam edilir. Tüberküloz, akıl has- 
talıkları, kanser gibi kronik hastalıklarda baştabib gerek görürse her seferinde
iki haftalık ücret emanet olarak peşin alınabilir. Hasta çıkarken tahakkuk eden 
(Ek 29 Form 80) tedavi ücreti peşin yatırdığından fazla olursa geri kalan borcu,
vezne alındısı ile tahsil edilir. Peşin ödediği ücretten, yapılan tahakkuka göre
parası artar ise, vezne alındıları geri alınarak ödeme fişi ile artan parası  
iade edilir. (Ek 26 Form 77)                          
  Ücretli hastalardan yatarak tedavi edildikleri sırada tedavilerinin devamı 
gerekli görüldüğü halde ücret ödemeyenler çıkabilecek durumda ise çıkarılırlar. 
Aksi halde 3. sınıf yataklara ücretsiz olarak nakledilirler.          
  Hastanın tedavisi sonunda çıkarken bu maddenin (c) bendinde belirtilen ücret
yönünden döner sermaye ile ilişiği kalırsa, hasta veya sahibinden borçlu kaldık-
dıkları miktar kadar bir senet alınır. Senet düzenlenmesinden sonra gösterilecek
fakirlik belgesi geçerli değildir. Bu senedin takibinden döner sermaye saymanı 
sorumludur.                                   
  b) Hastalardan bu yönetmelikteki esaslar dışında ve fiyat tarifesindeki ya- 
zılı miktarlardan başka hiçbir ad ve nedenle para istenemez ve alınamaz.    
  c) Ücretli hastaların çıkışlarında döner sermaye saymanlığı ile ücret yönün-
den tamamen ilişikleri kesildikten ve bu husus döner sermayece çıkış belgesinde 
belirtildikten sonra hasta kabul memurluğunca gerekli işlem yapılır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Ayaktan tedavilerde Röntgen, fizik tedavi, diğer laboratuvarlarda ücretli
yapılacak muayene ve tedavilerin ücretlerinin tahsili, ilgili uzmanın dolduraca-
ğı ücret miktarını gösteren fişlere göre döner sermaye saymanlığınca yapılır.  
  İlgili servis, vezne alındısını görmeden gerekli muayene ve tedaviyi yapmaz.
  G - MEMURLARIN VE SİGORTALILARIN MUAYENE ve TEDAVİ ÜCRETLERİ        
  ------------------------------------------------------------        
  MADDE: 60 - Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, 
Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığınca karşılananlar tahakkuk edecek her 
türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmaya müstahak olduğu sınıfı 
belirleyen bağlı oldukları daireler veya kurumlarca yataklı tedavi kurumlarına 
yazılmış bir yazı veya sevk kağıdı (Ek 16 Form 67) getirdikleri takdirde muayene
ve tedavileri yapılır ve tahakkuk edecek ücretleri bilahare ait olduğu yerden  
tahsil edilir. (Ek 23 Form 74)                         
  Acil ve hemen müdahale ve tedaviyi gerektiren durumlarda kurumun yazısı son-
radan alınmak kaydıyle gereği yapılır.                     
  H - YATAK KADROLARINA GÖRE HASTA KABULU :                  
  ---------------------------------------                   
  MADDE: 61 - Yataklı tedavi kurumlarına olağanüstü durumlar dışında mevcut  
yatak sayısından fazla hasta kabul edilemez.                  
  İ - HASTALARA REFAKAT ŞEKLİ VE KOŞULLARI :                 
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 62 - Hastaların yanında refakatçı kalması,kurumda ağır hasta bakımını
gerektiren hizmet birimi bulunmadığı takdirde ve tıbbi bir zorunluluk olmak kay-
dıyle ilgili dal uzmanının lüzum göstermesi ve baştabibin muvafakatı ile belir- 
tilen sürece mümkündür.                             
  Refakatçılar,mümkün olduğu ve lüzum görüldüğü takdirde kurumun vereceği özel
kıyafet ve kimlik kartını taşımak mecburiyetindedirler. Kadın servisinde erkek 
refakatçı kalamaz. Özel oda dışındaki refakatçılara yatak verilmek mecburiyeti 
yoktur. Sürekli kalan refakatçıların iaşesi genel esaslar dahilinde kurumca kar-
şılanır. Ücretli hastaların refakatçılarından Bakanlık fiat tarifesine göre üc- 
ret alınır.                                   
  Refakatçılar, tabiblerin direktifleri içerisinde hastalara bakmakla ve kurum
disiplinine uymakla yükümlüdürler. Refakatçılara hizmet edilmez.        
  J - SERBEST UZMAN TABİBLERİN RESMİ HASTANELERDEN FAYDALANMASI        
  -------------------------------------------------------------        
  KOŞULLARI :                                 
  -----------                                 
  MADDE: 63 - Özel hastane bulunmayan yerlerde yataklı tedavi kurumları dışın-
daki serbest uzman tabibler, acil müdaheleyi gerektiren vak'alarda kurumun o şu-
bede uzmanı olmadığı takdirde, ameliyat ve tedavilerini kendileri yapmak kaydıy-
le özel hastalarını yatırabilirler.                       
  Baştabiblikçe serbest uzmanların bu gibi istekleri incelenerek kesin gerek- 
lilik ve zorunluluk gördüğü takdirde hasta kabul edilir. Bu takdirde teşhis ve 
tedaviye ait bütün sorumluluklar hastayı yatıran tabibe aittir.         
  Bu şekilde yatırılacak hastaya yapılacak işlemler ve hasta ücretleri bu yö- 
netmelik ve yataklı tedavi kurumlarının diğer ilgili mevzuatına tabidir. Aynı  
şekilde hastaya bakacak serbest tabib de kurumun nizam ve usullerine uymak zo- 
rundadır.                                    
  Bünyesinde hiç bir tabib bulunmayan kurumlarda bu hususlardaki kararları  
varsa o yerin en büyük sağlık amiri yoksa en büyük mülki amiri verir.      
  Acil hallerde izin sonradan alınır.                     
  MADDE: 64 - Görevli uzman tabib her hangi bir nedenle kurumda geçici olarak 
bulunmadığı takdirde, o mahalde aynı dalda başka bir resmi uzman tabib de yoksa,
yatan hastaların hayati tehlike arzetmeleri halinde, baştabib tarafından ilgili 
serbest                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
uzmanlardan bir veya birkaçı kuruma davet edilebilir. Bunların ücreti mahalli  
tabib odası rayicine göre, ücretsiz hastalar için genel bütçenin ilgili harcama 
kaleminden, ücretli hastalar için döner sermayeden ödenir.           
  MADDE: 65 - Yataklı tedavi kurumunda yatan ve tedavi gören hasta veya aile- 
sinden birisi, bir veya birkaç uzmanla konsultasyon yapılmasını istediği takdir-
de, müdavi tabibin muvafakatı, baştabibin müsaadesiyle ücretleri hasta veya sa- 
hipleri tarafından ödenmek şartıyla,istenen uzmanların hastayı görmesine müsaade
edilir.                                     
  Müdavi tabibin konsultasyona muhalefeti halinde, gereğine baştabib karar  
verir. Yapılan konsultasyonun neticesi müşahade kağıdına etraflıca yazılarak al-
tı muayene eden tabibler tarafından imza edilir.                
  Kurumun görevli tabibi, konsultasyon kararı çoğunluk ile de olsa, kendi özel
görüş ve fenni kanaatina aykırı tedavi ve ameliyata zorlanamaz. Bu takdirde te- 
davi ve müdahale hasta veya sahibinin muvafakatı ile konsultasyona katılan uzman
tabib tarafından yapılır.                            
  K - YATACAK HASTALARIN KABUL ŞEKLİ VE İŞLEMLERİ :              
  -------------------------------------------------              
  MADDE: 66 - Polikliniklere müracaat eden veya hariçten gönderilen hastalar, 
çalışma saatlerinde polikliniklerde görevli tabibler, çalışma saatleri dışında 
nöbetçi veya acilde görevli tabiblerce muayene edilerek, yatırılmaları gerekli 
görülenler, muayeneyi yapan tabib tarafından hasta giriş kağıdı doldurulup (Ek 9
Form 60) poliklinik sıra numarası kaydedilip imzalandıktan sonra baştabib veya 
yardımcısı, bunların bulunmadığı hallerde nöbetçi tabibin onayı ile ait olduğu 
servis ve sınıfa yatırılmak üzere hasta kabul memurluğuna gönderilir.      
  Aynı dalda birden fazla klinik bulunan yataklı tedavi kurumlarında hastalar,
kliniklerdeki boş yataklara baştabibin tesbit edeceği esaslar dahilinde bir sı- 
raya göre yatırılırlar.                             
  Yatan hastalardan tecridi icap edenlerin kabul kağıdlarına kırmızı kalemle 
(tecrid) kelimesi yazılır.                           
  Özel dal hastanelerinde polikliniğe müracaat eden her hasta için kimliğinin,
klinik ve laboratuvar bulgularının, teşhis ve tedavilerinin gösterileceği ve  
hastanın ileriki kontrollarında da kullanılabilecek şekilde özel muayene fişleri
düzenlemek suretiyle hastalar bu fişlerle polikliniğe gönderilirler. (Ek 9 Form 
60). Bu fişler yatmıyan hastalar için arşiv esaslarına uygun olarak muhafaza  
edilir. Bu formun arka yüzü de hasta kabul işlemleri için düzenlenir.Yatan has- 
talar için yapılacak yatma işlemi bu form üzerinde yapılır. Çıkışta dosyasında 
muhafaza edilir. Bu formun kullanıldığı kurumlarda ayrıca hasta kabul kağıdları 
kullanılmaz. Kurum imkanları müsait olduğu hallerde,diğer yataklı tedavi kurum- 
larında bu sistem uygulanır.                          
  MADDE: 67 - Hasta kabul memurluğuna gönderilen her hasta veya sahibi kimlik 
belgesini veya tasdikli bir suretini, bunlar sağlanmadığı takdirde onun yerine 
geçecek resmi bir belgeyi, yabancı uyruklu ise pasaportunu hasta kabul memuruna 
vermek zorundadırlar.                              
  Bu belgeyi vermeyenler, (Acil vak'alar hariç) kuruma kabul edilemezler. Acil
vak'alarda kimlik belgesinin en kısa zamanda sağlanmasına çalışılır.      
  Hasta kabul memuru kimlik belgesine göre hastanın künyesini hasta kabul def-
terine geçirir (Ek 43 Form 102) ve hasta tabelasının (Ek 1 Form 51) buna ait kı-
sımlarını doldurur. Hastanın kimlik belgesinin çıkarken geri verilmek üzere alı-
konulduğu hasta kabul kağıdına kayıt olunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu suretle alınan kimlik belgesinden hasta kabul memuru sorumludur. Ancak  
durumları bu işlemlere imkan bırakmıyacak derecede ağır ve acil tedavi veya mü- 
dahaleyi gerektiren hastalar, geciktirilmeden tedavi edilecekleri yere gönderi- 
lir. Gerekli işlem ondan sonra tamamlanır.                   
  Hasta kabulde gerekli işlemleri tamamlanan hastalar yatacağı servisten gele-
cek hemşire veya hastane hizmetlisine teslim edilerek gönderilir.        
                                        
  MADDE: 68 - Yatan hastalar, kurumda kaldıkları sürece çeşitli ihtiyaçlarını 
karşılayacak miktardan fazla para, mücevherat ve kıymetli eşyayı yanlarında   
bulunduramazlar. Kurum yetkililerine teslim edilmeyen eşyanın kaybından idare  
sorumlu değildir. Hastaların para ve kıymetli şeyleri hastanın yattığı serviste 
yetkili veya hasta kabuluyle ilgili iki görevli ve hasta (şuuruna sahip değilse 
hastayı getiren kimse) huzurunda sayılır. Bunlar kopya kağıdıyla üç nüsha olarak
tutanakla saptanır ve tutanağın altı imza edilir. (Ek 25 Form 76). Bu eşyalar, 
imza mukabilinde tutanağın bir nüshası ile beraber çalışma saatinde hastane mü- 
dürüne, yoksa idare memuruna, çalışma saati dışında ise sonradan bunlara teslim 
edilmek üzere nöbetçi memuruna, bir nüshasıda hasta veya sahibine verilir.Bunlar
değerli eşya ve para kayıt defterine kaydolunur.(Ek 44 Form 103)        
  Hasta emanetteki parasından ihtiyacı kadarını imzası mukabilinde alabilir. 
                                        
  MADDE: 69 - Hasta çıkarken emanetteki para ve eşyalarını görevliler huzurun-
da teslim alır. Görevliler teslim ettiklerini, hasta da tam olarak aldığını bil-
diren yerleri imzalar. (Ek 25 Form 76)                     
                                        
  MADDE: 70 - Hastaların üzerindeki giyim eşyaları varsa hasta odalarındaki  
dolaplarında yoksa veya kurum idaresince gerek görüldüğü takdirde bu iş için ay-
rılmış özel depoda birbirine karışmayacak, zarar görmiyecek ve kolay bulunacak 
bir şekilde düzenli olarak saklanır. Bu takdirde teslim alınanlar hasta kabul  
kağıdına kaydedilerek hastaya imzalatılır ve imza mukabilinde özel depo ilgili- 
sine teslim edilir. Depo ilgilisi bunları emanet eşya defterine kaydeder.Servise
giren hastaların icapettiği takdirde çamaşır ve gecelikleri servis tarafından  
verilir. Lüzum görüldüğü takdirde hastaların çamaşır değiştirmeden ve yatırılma-
dan önce banyo yapmaları sağlanır. Hastalar hiçbir şekilde kurumda giyilmesine 
ve kullanılmasına izin verilmiş kıyafetlere aykırı giyim, kuşam kullanamazlar. 
                                        
  L - YATIRILAN HASTALARA YAPILACAK İŞLEMLER :                
  --------------------------------------------                
  MADDE: 71 - Hasta dosyaları tıbbi müşahade muayene kağıdı ile (Ek 11 Form  
62) derece kağıdı ve hasta tabelası (Ek 1 Form 51) (ilaç ve iaşe tabelası) olmak
üzere üç esas kısımdan ibarettir. Bunlardan başka kurumların ve kliniklerin   
özelliklerine göre ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni ile uzmanlarca 
gerekli görülen ve baştabiblikçe kabul edilen formlar ve kağıtlar eklenir. Müşa-
hade-muayene ve derece kağıdına hastaların kurumda saptanan bütün müşahadeleri 
ve yapılan bütün muayeneleri (klinik,fizik,şimik,bakteriyolojik) sonuç ve bulgu-
larla, tedavi ve günlük değişiklikler yazılır. Kesin teşhise varılmadan müşahade
kağıtlarına teşhis yazılmaz.Ancak hastanın girişinde hasta giriş kağıdına muhte-
mel teşhis yazılır.                               
  Hasta tabelasına da, hastalara içerden ve dışardan verilen, kullanılan ve  
uygulanan bütün ilaçlar ve tedbirlerle, gündelik iaşe maddeleri yazılır.Tabe-  
lada yazılı ilaç, tedavi vesair tedbirleri hastalara uygulayan hemşireler, uygu-
lama sonuçlarını zamanında ve düzenli olarak hemşire defterine işlerler. Hasta- 
lara uygulanacak tedavileri, teşhis, ameliyat ve müdahaleler için yapılacak ha- 
zırlıkları, laboratuvar tetkik                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
isteklerini sağlıklı bir şekilde takip ve uygulanması, nöbet ve vardiye devirle-
rinde bir sonra görev alacakların zamanında bunları yerine getirmesini sağlıya- 
cak, kurumların hizmet ve personel durumlarına uygun sistem ve yöntemler geliş- 
tirilir ve bunları gerekli kıldığı kayıtlar ve fişler düzenlenir.        
                                        
  MADDE: 72 - Hasta yatağına yatırıldıktan sonra en kısa süre içinde ilgili  
tabibler tarafından muayenesi ve gerekli laboratuvar tetkikleri yapılarak bulgu-
ları dosyasına işlenir. Gerekli tedavi şekli tesbit edilerek tabelasına kaydedi-
lir. Müşahadesi ilgili tabibler tarafından 24 saat içinde tamamlanır. Tabibler- 
den başka kimse müşahade alamaz. Müşahadeler okunaklı ayrıntılı olarak yazılır. 
Müşahadelerin vaktinde usulüne uygun alınıp alınmadığını hastane baştabibleri  
kontrol eder.                                  
                                        
  MADDE: 73: Yatan her hastanın tedavisi uzman tabibin tertip ve tavsiyesi  
üzerine uzmanlık eğitimi görenler ve hemşirelerce uygulanır.Bakımı da hemşireler
tarafından sağlanır.                              
                                        
  MADDE: 74 - Yatan hastaların sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok  
önemli hallerde servis tabibinin kabulü ve baştabibin muvafakatı ile engeç aynı 
gün saat 20'de dönmek kaydıyle izin verilebilir. İzinli çıkış işlemi hasta   
tabelası üzerinde yapılır ve biri izinli çıkacak hastada, biri kapıcıda kalmak 
üzere iki nüsha izin çıkış belgesi düzenlenir. (Ek 20 Form 71)         
                                        
  MADDE: 75 - Yataklı tedavi kurumlarına yatırılan tutuklu ve hükümlülerin  
kurumda kaldıkları sürece muhafazaları ilgili adli makamlarca sağlanır. Bu   
gibilerin kaçmasından veya suç işlemelerinden kurum idaresi sorumlu tutulamaz. 
Ancak kurum yöneticileri tutuklularla ilgili hasta ziyareti ve benzeri işlerle 
kontrol ve muhafaza işlerinde adli sorumlulara yardımcı olacak özel tertip ve  
tedbirler aldırır, durumdan devamlı bilgi sahibi olur. Kurumda hükümlülere   
mahsus demir parmaklıklı, pencereli koğuş veya oda bulunmadığı veya bunlara   
ayrılan yataklar dolu olduğu takdirde hükümlü ve tutuklu, ilgili adli makam-  
larca başka bir kuruma sevkedilir. Adli mercilerce müşahade altına alınmasına  
lüzum görülen vak'alar, ancak müsait yerleri veya ilgili uzmanı bulunan kurum- 
lara sevk edilebilirler.                            
  Tutuklu ve hükümlülerin yattığı kurumlarda, bütün inzibatı sorumluluğu üze- 
rine alan cezaevi sorumlularınca yeteri kadar muhafız bulundurulur.       
  Tutuklu ve hükümlü hastalar ve bunların muhafazası ile ilgili görevliler  
kurum disiplinine uymaya mecburdurlar.                     
                                        
  M - HASTALARIN ÇIKARTILMASI :                        
  -----------------------------                        
  MADDE: 76 - İyileşen veya kurumda yatmasına lüzum kalmıyacak şekilde salah 
bulan veya kurum da yatmalarında fayda görülmeyen hastaların dosyaları servis  
şefi veya uzmanı tarafından tabelasına teşhis, çıkış tarihi, hastalığın ista-  
tistik kod numarası ve çıkarılmasına ilişkin gerekli açıklama yazılıp imza   
edildikten sonra gereği yapılmak üzere idareye verilir.             
  Ocaklardan ve koruyucu sağlık hizmeti yapan kuruluşlardan gönderilen    
hastaların çıkışında konulan teşhis, yapılan tedavi ve çıkıştan itibaren iz-  
lenecek hususlarla, uygulanacak tedavi şekli usulüne uygun olarak sevk eden   
kuruma gönderilmek üzere gerekli bilgiler de doldurularak veya düzenlenerek   
hastane müdürüne verilir. Aynı şekilde tabibler ve diğer yataklı tedavi kurumla-
rından yazı ile gönderilen hastalar hakkında da yazılı bilgi verilir. Taburcu  
edilen hastalara amaca uygun bir epikiriz verilmesi gerekir. (Ek 15 Form 66)  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kendi kendine gidemiyecek derecede zayıf ve kimsesi bulunmayan veya aileleri
tarafından alınmayan hastaların imkan varsa kurum tarafından, yoksa mahalli be- 
lediye veya idare amiri delaletiyle yerlerine gönderilmelerini sosyal hizmet uz-
manı, yoksa hastane müdürü sağlar.                       
  MADDE: 77 - Çıkarılacak hastalara öğle yemeğiden sonra servis sorumlu hemşi-
resi tarafından eşyaları usulüne göre teslim edilir. Üzerlerinden çıkan kurum  
çamaşırları eksiksiz olarak teslim alındıktan sonra gönderilirler.       
  MADDE: 78 - Çıkarılacak hastaların sabah vizitesinde kesin olarak saptanması
ve bu suretle boşalacak yatakların öğleden evvel ilgili yerlere bildirilmesi zo-
runludur.                                    
  MADDE: 79 - Bu yönetmelik hükümlerine uymayan, yapılan uyarmaları dinlememe-
yi alışkanlık haline getiren, gereken tetkik ve tedaviyi yaptırmayan,(hastalığın
verdiği şuursuzluk ve ıstırap halleri hariç) diğer hastaların şikayet ve rahat- 
sızlığına sebep olan hastalar (kalmalarında kesin ve hayati bir zorunluluk bu- 
lunmamak şartıyle) servis uzmanının teklifi ve baştabibin tasvibi ile kurumdan 
çıkarılabilirler.                                
  Kurum eşyasını ve malzemesini kasden tahrip eden veya kaybına sebebiyet ve- 
ren hastalar hakkında da aynı hükümler uygulanır. Bu gibiler ayrıca yaptıkları 
zarar ve ziyanı ödemekle yükümlüdürler.                     
  MADDE: 80 - Hastalıkları ağır olup da çıkarılmalarında sakınca olan hastalar
kendi istekleriyle kurumdan çıkmakta ısrar ettikleri takdirde kendilerinin veya 
yakınlarının imzalı muvafakatları alınarak servis uzmanını imzasıyle çıkarılabi-
lirler. Ancak bulaşıcı ve salgın hastalıklara tutulmuş olanlar hastalıklarının 
bulaşma ihtimali kaybolmadan çıkarılamazlar.                  
  N-ÖLÜM VUKUUNDA YAPILACAK İŞLER :                      
  ---------------------------------                      
  MADDE: 81 - Servislerde ağırlaşan hastalar görevliler tarafından servis ta- 
bibine; çalışma saatleri dışında ise nöbetçi tabibine haber verilir. Agoniye gi-
renler, diğer hastalardan ayrılırlar. Bu gibi hastaların yakınları baştabib veya
nöbetçi tabib tarafından en seri vasıta ile haberdar edilir.          
  Kimsesi bulunmayanların son istekleri mümkünse bir tutanakla tesbit edilir 
ve yapılması mümkün görülen dini ödevler, tecrit odasında ve servisi sessizliği-
ni bozmamak şartıyle yaptırılır.                        
  MADDE: 82 - Ölüm vukuunda servis veya nöbetçi tabibi ölüm sebebini ve zama- 
nını tesbitle tabelasına kayıt ve altına imza eder.               
  Ölüm tesbitinden sonra servis tabibi veya nöbetçi tabib ve kurumda görevli 
iki kişi huzurunda ölünün yanında bulunan kişisel eşyası ve parası tesbit ve  
müfredatıyle tabelasına kayıt olunarak usulüne göre muhafaza edilir. Ölünün, ta-
belasındaki kimliği aynen delikli bir kartona yazılarak sağ ayağının başparmağı-
na bağlanır ve cenaze gasılhaneye nakledilerek, özel defterine kaydı yapılır.  
  MADDE: 83 - Ölenlere ait gömme izni, servis tabibinin veya nöbetçi tabibin 
raporuna dayanarak kurumun Baştabibi tarafından verilir ve usulü dairesinde res-
mi tabibler tarafından onaylanır. Ancak adli vak'alarda savcılıkla ilgili işlem 
tamamlandıktan sonra defin muamelesi yapılır.                  
  Cenaze kimsesizse; kurum idaresi defin ruhsatı ile birlikte belediyeye yahut
yetkililere gerekli müracaatı yaparak gömme işlemlerini tamamlatır ve bunların 
belediye tarafından defni sağlanır.Bu cenazelerin gerektiğinde kefenlerini kurum
verir. Belediyenin ilgili resmi yazısı ile varsa mezarlığın adı, ada, parsel nu-
marası ölü kaydına mahsus deftere yazılır. (Ek 54 Form 113)           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ölenlerin; adı, soyadı, doğduğu yeri ve kuruma girerken tesbit edilen adre- 
si, ölüm nedeniyle birlikte on gün içinde hastanın bulunduğu yerin nüfus daire- 
sine yazılı olarak bildirilir. Kurumdaki ölü veya canlı doğumlar da bir ay için-
de o yerin nüfus dairesine bildirilir.                     
  Ölüm anında sahibi yanında olmıyan cenazelerin sahiplerinin gelmesi için uy-
gun bir süre beklenir. Ancak sahiplerine duyrulmak kaydıyle bu süre hiç bir şe- 
kilde bir haftayı geçemez.                           
  MADDE: 84 - Ölenin ailesi, yakınları cenazelerini almak isterlerse kendile- 
rine imza karşılığı teslim edilir. Ancak cenazeyi gömecekleri yer ölümün vuku  
bulduğu belediye sınırları dışında ise,nakli için gerekli işlem yapılarak,alınan
belgenin kurum idaresine ibrazı mecburidir.                   
  Medeni kanun hükümlerine göre kişilik kazanmamış ölü doğan çocuklar düşük  
mahsulleri ve ampute edilmiş organlar adli sakınca bulunmadığı ve aileleri tara-
fından, plasentalar ise tıbbi maksatlarla kullanılmak üzere ilgililerce alınma- 
dıkları takdirde gömülür veya tesisatı olan kurumlarda fenni şekilde yok edilir.
Bu takdirde olay bir tutanakla saptanır.                    
  Tıbbi ve hukuki sakınca bulunduğu hallerde cenaze, sahiplerine verilmez. Ge-
rekenler kurum tarafından yapılır ve cenaze sahiplerine bilgi verilir.     
  Polikliniklerde veya kurum dışında ölenler, baştabibin muvafakatı ile kurum 
morguna kabul edilebilirler.                          
  MADDE: 85 - Ölen hastaların elbise ve eşyaları ile mücevher ve paraları, o 
yerdeki yetkili mahkemeye teslim edilir. Mahkemeye teslim edilen emanet eşyanın,
muhallefat defterindeki kayıtlarının emanet defterindeki kayıtlara uyması ve  
emanet defterindeki sıra numarasının da muhallefat defterine aynen yazılması  
gereklidir.                                   
  O-ADLİ İHBAR İŞLEMLERİ VE OTOPSİ :                     
  ----------------------------------                     
  MADDE: 86 - Yataklı tedavi kurumlarında muayene ve tedavi edilen vak'aların 
Türk Ceza Kanununun (530) nci maddesinin müstesna kıldığı haller dışında geçik- 
meksizin Cumhuriyet Savcılığına haber verilmesi zorunludur. Ayrıca yaralı ve ce-
setten çıkarılan delil niteliğini haiz eşyanın adli makamlara aynen ve geçikmek-
sizin teslimi gerekir.                             
  MADDE: 87 - Yataklı kurumlarında ölenlere, tıbbi lüzum görüldüğü takdirde, 
sahibinin izni alınmak şartıyla otopsi yapılır. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre 
"Sari ve salgın hastalıktan vefat eylediği zan ve şüphe edilen eşhas üzerinde, 
ilgili tabib tarafından lüzum gösterildiği takdirde veya adli makamların yazılı 
veya sözlü istekleri üzerine Ceza Mahkemeleri Usulu Kanununun 79.maddesindeki  
esaslar çerçevesinde sahibinin rızası alınmadan otopsi yapılır.         
  P-TEMİZLİK HİZMETLERİ :                           
  -----------------------                           
  MADDE: 88 - Temizlik; poliklinik, servis, laboratuvar, ameliyathane, mutfak,
çamaşırhane, bahçe gibi hizmet birimlerinde ayrı ayrı ve bu birim personeli ta- 
rafından yapılır.                                
  Temizlik, baştabib, baştabib yardımcısı, hastane müdürü, tabibler, başhemşi-
re ve hemşireler tarafından devamlı kontrol edilir.               
  Temizlik yaparken tuvaletlerin, banyoların, enfekte ve steril bölümlerinin 
ayrı ve kendi koşullarına göre temizliklerinin yapılmasına itina edilir. Bunun 
dışında periyodik olarak tuvaletlerin ve zeminlerin dezenfekten maddelerle genel
temizlikleri yaptırılır. Bu hususlarda gerekli önlemleri almak ve yöntemleri  
sağlamak için                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ilgili bir uzman başkanlığında başhemşire, hastane müdürü, baştabibin lüzum gö- 
receği diğer personelin katılmasıyle bir "Temizlik Komitesi" kurulur. Bu komite-
ce, temizliğin birimlere göre kimler tarafından, ne zaman ve ne şekilde yapıla- 
cağı ile bunların ve temizlik maddelerinin sarf şeklinin kimler tarafından kont-
rolunun sağlanacağı hususları bir iç yönerge ile tesbit edilir.Birimlerin temiz-
lik sorumluları ait oldukları birimlerde bir çizelgede belirtilerek denetimde  
görülecek şekilde asılı bulundurulur. Bu komitenin sekreterliğini hastane müdürü
yapar. Toplantı ve kararlar özel bir deftere kayıt ve imza edilerek kararın bir 
örneği uygulanmak üzere baştabibe verilir.                   
  Yataklı tedavi kurumlarında temizlik hizmetleri yapılırken kokuların önlen- 
mesi, çöplerin fenni şekilde yok edilmesi, haşaratın öldürülmesi gibi işler de 
birlikte yürütülür.                               
  Kurumun yakılabilecek artıklarının ayrı toplanmak suretiyle yakılması sağla-
nır. Yiyecek gibi yakılması mümkün olmıyan artıklar uygun kapalı kaplarda ve  
yerlerde topanır. Bunların konulduğu kap ve yerler muntazaman dezenfekten ve in-
sektisidlerle ilaçlanır.                            
  R-MUTFAK VE BESLENME HİZMETLERİ :                      
  ---------------------------------                      
  BESLENME TÜRLERİ:                              
  MADDE: 89 - Kurumlarda; kadrolarında bulunan tüm personel ile yönetmelikler 
gereği hastanede staj yapan öğrencilere ve hizmet içi eğitime gelen sağlık ve  
yardımcı sağlık personeline öğle yemeği, bunlardan kurumda yatanlarla bu yönet- 
meliğin ilgili maddelerindeki hükümlere göre sürekli olarak kurumda kalanlar ve 
nöbetçilere üç öğün yemek ve vardiye uygulanan kurumlarda vardiyaya kalan perso-
nele çalışma sürelerine isabet eden öğünlerde yemek verilir.          
  MADDE: 90 - Hastaların beslenmeleri normal ve rejim yemeği olmak üzere ikiye
ayrılır.                                    
  a) NORMAL YEMEK:                              
  Normal yemek verilmesi gereken hastalara hergün sabah kahvaltısı öğle ve ak-
şam yemekleri verilir. Bu yemeklerin grubları, tarifleri ve günlük azami miktar-
ları ek tablolarda gösterilmiştir.                       
  Normal iaşe edilen bütün hastalardan, tedavi eden tabib tarafından lüzumlu 
görülenlere ayrıca ikindi kahvaltısı veya gece sütü gibi ilave öğünler verilebi-
lir. 89. madde gereğince iaşesi gerekenlerin hepsine normal yemek, gece nöbeti 
tutanlara da gerek görülürse gece kahvaltısı verilir. Kahvaltılarda ekmek, çay 
veya süt dışında en fazla 3 çeşit kahvaltılık verilir. Peynirle yumurta beraber 
verilmez.                                    
  Normal yemekler her öğünde üç kaptır. Düzenlenmesinde et, sebze nişastalı  
gıda maddeleri meyve veya tatlı bulunmasına dikkat edilir. Aynı öğünde iki etli,
iki nişastalı veya 2 sebzeli, aynı günde iki öğün tatlı ve nişastalı yemek ve- 
rildiği zaman hamur tatlısı verilmez.                      
  Öğle yemeği ile akşam yemeği aynı olabileceği gibi, aynı erzakı kullanmak  
kaydıyle ve üç kabı geçmemek şartıyla akşam yemeğinin bir veya iki türü değişti-
rilebilir.                                   
  b) REJİM YEMEĞİ:                              
  Hastalara tıbbi zorunluluk veya tedavi gereği olarak verilecek her türlü ye-
mek ve besin maddeleri rejim yemeğine girer. Tedavi ve beslenmeleri özellik gös-
teren hastalara, tedavi eden tabibin lüzum göstereceği her çeşit yiyecek, tabe- 
lalara cins ve miktarları yazılmak şartı ile verilir. Rejim yapması gereken ta- 
bib ve kurum                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
personeli rapor almak suretiyle raporlarında belirtilen süre kadar rejim hasta- 
ları gibi iaşe edilirler.                            
  MADDE: 91 - Her gün hasta tabelalarına yazılan normal ve rejim yemekleri,  
servis sorumlu hemşiresi tarafından, hasta mevcudu, çıkacak yemeklerin tür ve  
miktarlarını gösterip şekilde değerlendirilmesi kolay bir cetvel halinde topla- 
narak imza edilmek suretiyle idareye verilir. (Ek 41 Form 92)          
  Yardımcı sağlık hizmetleri personelinin izin ve vardiye durumları göz önüne 
alınarak yemek adedi başhemşire tarafından, diğer personel için hastane müdürü 
tarafından aynı esaslara göre birer cetvel tanzim edilir. (Ek 39 Form 90)    
  Bunlar bir araya getirilerek hesaplanan, normal ve rejim rasyonu ile yiye- 
ceklerin miktarları saptanarak günlük tüketim maddeleri tabelası düzenlenir (Ek 
40 Form 91) ve ertesi günün erzakı saat 15.00 de buna göre çıkarılır.      
  MADDE: 92 - İstihkak karşılığı anbardan çıkarılacak veya dışardan satın alı-
nacak erzak, ertesi günün yemeğine kullanılacağından sabah pişirilmeye hazır ha-
le getirilecektir.                               
  Hastane müdürü bu hususları sağlayacak şekilde işleri ayarlamak ve anbarın 
açılma ve günlük gıda maddelerinin teslim alınma şeklini düzenlemekle yükülüdür.
  Hergün artan ekmekler,gelir kaydedilerek ertesi gün bu miktar eksik verilir.
  S-ÇAMAŞIR VE ÇAMAŞIR YIKAMA-ÜTÜ İŞLERİ :                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 93 - Çamaşır işleri; kirli çamaşırların servislerden çamaşırhaneye  
gelişi, yıkanış ve kurutuluşu, ütüleme işleri, tasnif ile servislere dağıtılması
ve depolama hizmetlerinden ibarettir.                      
  Kurumca sağlanan veya kurum terzihanesinde dikilen her türlü çamaşır çama- 
şırhane yetkilisine, depo memuru tarafından zimmetle teslim edilir. Bu teslim  
edilen eşyalardan çamaşırhane yetkilisi kurum deposuna karşı sorumludur. Çama- 
şırhane yetkilisi servislere ihtiyacı miktarınca vereceği çamaşır vesaireyi ta- 
kip etmekle görevlidir. Servis sorumlu hemşireleri kendilerine zimmet mukabili 
teslim edilen bu gibi eşyadan çamaşırhane yetkilisine karşı sorumlu olup, bu  
hizmet akışından başhemşirede baştabibe karşı sorumludur. Hastane müdürü ise bu 
konuda başhemşireye yardım etmekle yükümlüdür.                 
  Servisler, kirli çamaşırlarını çamaşırhaneye götürür ve götürdüğü kadar te- 
miz çamaşır alır. Çamaşırhane kendisine gelen kirlilerden, yıpranmış fakat tami-
ri kabil olanları onarılmak üzere zimmet veya makbuzla terzihaneye verir. Kulla-
nılmaz duruma gelenlerini ayrı bir yerde toplar. Zaman zaman başhemşire, hastane
müdürü ve çamaşırhane yetkilisi tarafından bunların tür ve miktarları tutanakla 
belirlenerek temizlik işlerinde kullanılmak üzere başhemşireye teslim edilir.  
İmha edilenler bir tutanakla çamaşırhane zimmetinden düşülür. Yerine verilecek 
yeni çamaşırlar da zimmete geçirilir. Yeni açılacak servisler hizmeti çevirmeye 
yarıyacak ilk çamaşırları gerekli belgeleri düzenleyerek çamaşırhaneden alırlar.
  Çamaşırhaneye yıkanmak üzere gönderilen çamaşırlardan enfekte olanlar Kan, 
cerehat vesair ifrazatla bulaşık bulunanlar ve normal çamaşırlar renkleri birbi-
rinden farklı ve üzerinde servis işareti bulunan ayrı torbalar içersinde çama- 
şırhaneye teslim edilir. Enfekte olanlar dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduktan
sonra kan, cerahat vesair organik madde ve ifrazatla bulaşık olanlar temizleyici
bir solusyonda bırakılarak lekeleri eritilip, yıkanır. Çamaşırhanede çalışan  
personelin el ve ayakları için koruma tedbiri alınır.              
  MADDE: 94 - Personelin gömlekleri ve lüzum görülen diğer çamaşırları ayrı  
olarak yıkanır ve kolalanır. Bütün hasta çamaşırları ütülenir ve muntazam katla-
narak, varsa genel çamaşır deposuna yoksa, servis dolaplarına yerleştirilir.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Ş-HASTANE ZİYARETLERİ:                           
  MADDE: 95-Yataklı Tedavi kurumlarında yatan hastaların yakınları tarafından 
ziyaret edilmelerine, bölgesel koşullar ve kurumun durumu gözönüne alınarak,  
hergün veya haftada birkaç gün olmak üzere öğleden sonralara baştabibin saptı- 
yacağı saatlerde izin verilir.                         
  Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabib veya nöbetçi tabibin izni 
ile mümkündür.                                 
  Baştabiblikçe gerekli görüldüğü takdirde bir veya birkaç uzmanlık dalı için 
ayrı ayrı ziyaret günleri düzenlenebilir.                    
  MADDE: 96-Yataklarından kalkabilen ve hasta oda ve dairelerinden çıkmala-  
rında sakınca olmıyan hastalar için mümkünse hasta odaları dışında ayrı ziyaret 
yerleri ayrılır.                                
  Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmaz ve hasta ziyaretle- 
ri 15 dakikadan fazla olamaz.                          
  Ziyaretçilerin hasta yataklarında oturmaları ve hasta eşyasını kullanmaları 
önlenir. On yaşından aşağı ziyaretçi çocuk kabul edilmez. Zorunlu hallerde baş- 
tabib veya nöbetçi tabibin izni ile çoçukların ziyaretine müsaade edilebilir.  
  MADDE: 97-Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla,  
ziyaretlerinde herhangi bir sebeble sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi 
yasaktır.                                    
  MADDE: 98-Hastalara dışardan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır.      
  Ziyaretçiler tarafından getirilen her türlü gıda maddesi veya eşya kapıda  
alıkonularak çıkarken sahibine iade edilir.                   
  Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve  
hükümlüler Cezaevi Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret 
edilebilirler. Bu ziyaret saatinde cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın  
bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri görür, üzerlerini arar ve 
ziyarete izin verir.                              
  Kurum idaresi, tutuklu ve hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araş- 
tırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu cezaevi görevlisine aittir. 
  III-SATINALMA AYNİYAT DEPO VE AMBAR HİZMETLERİ:               
  -----------------------------------------------               
  MADDE: 99-Bu hizmetler kurum için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, yiyecek, 
temizlik, yakacak benzeri tıbbi ve sıhhi malzeme, demirbaş, döşeme ve cihazla- 
rın satın alınma, muayene ve tesellüm depolama, sarf işleri ile her çeşit ona- 
rım ve mali işlemlerin mevcut tüzük, yönetmelik ve kararname hükümlerine göre  
yapılmasını kapsar.                               
  A-SATIN ALMA İŞLERİ:                            
  MADDE: 100-Yataklı tedavi kurumlarında satın alma işleri satın alma komis- 
yonu, tarafından 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve ihale kanunu ile Sağlık ve   
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sağlık Kurumları ve Esenleştirme (Rehabilitas- 
yon) tesislerine verilecek Döner Sermaye hakkında 209 sayılı kanun ve bu kanuna 
ilişkin 106 Sayılı Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.             
  B-MUAYENE VE TESELLÜM:                           
  ----------------------                           
  MADDE: 101-Satınalma veya irsal yolu ile kuruma gelen bir malın muayene ve 
tesellümü, Ayniyat Talimatnamesi esaslarına göre muayene ve tesellüm komisyonu 
tarafından yapılır,                               
  a) Muayene ve tesellüm komisyonu: Hastane Müdürü (Bunun bulunmaması halinde 
baştabibin tayin edeceği kimsenin) başkanlığında, alınan malın ve yapılan işin 
özelliğine göre, bu konuda yetkili birinin (cihaz, alet ve tıbbi malzemede il- 
gili dal uzmanı tabib,                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ilaçlarda eczacı, gıda maddelerinde diyetisyen veya ahçı gibi) ve baştabi- 
bin tayin edeceği üç kişiden kurulur.                      
  b) Muayene ve tesellüm komisyonu, malın muayenesi ile birlikte tartırılarak 
 veya sayılarak ambar veya depoya konulmasından sorumludur.           
  Teslim alınan mal, muayene ve tesellümden sonra komisyonca (muayene ve te- 
sellüm belgesi) düzenlenerek imza edilir.                    
  Günlük olarak alınan et, ekmek, sebze, süt, yoğurt gibi maddelerin muayene 
ve tesellümünde iki nüsha düzenlenecek girdi pusulalarının birer nüshası idare 
memurluğunca saklanır. Ay sonlarında veya tesbit edilen muayyen süre sonunda  
girdi pusulalarının toplamına göre muayene ve tesellüm belgesi düzenlenerek (a) 
fıkrasındaki komisyonca imzalanır.                       
  Muayene ve tesellüm işleri günlük çalışma saatleri içinde yapılır.     
  c) Toptan veya parakende gelen odun, kömür, fuel-oil, mazot ve benzeri ya- 
kacak maddeleri, otomatik kantar tartı kartelasını havi olanlar kartela mikta- 
rına göre, bunun dışındakiler tartılarak, hastane müdürü, nöbetçi memuru ve an- 
bar memurundan oluşan komisyonca muayene ve tesellüm edilir. (Ek 36 Form 87)  
Her defası için ikinüsha girdi pusulası düzenlenir ve imza edilir. Malın tamamı 
veya taksit miktarı tamamlandığında girdi pusulaları toplamına göre (a) fıkra- 
sındaki komisyonca muayene ve tesellüm belgesi imzalanır ve buna göre ayniyat  
tesellüm makbuzu düzenlenir.                          
  d) Girdi pusulalarının diğer nüshası ayniyat tesellüm makbuzu dipkoçanına  
bağlanır.                                    
  e) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından veya diğer bir kurumdan gelen   
hertürlü malın irsaliyesindeki miktar ve evsafa uygunluğu (a) fıkrasındaki ko- 
misyonca tespit ve buna göre tesellüm edilir.                  
  C-DEPOLAMA:                                 
  -----------                                 
  MADDE:102 Satın alınan maddelerin mukavele esaslarına diğer kurumlardan ge- 
lenlerin irsaliye muhteviyatına uygun olmaları halinde Ayniyat Talimatnamesi  
hükümlerine göre kesin tesellüm makbuzu düzenlenerek ikinci nüshası Sayıştay  
hesabı bakımından ayniyat saymanına verilir. Dip koçanı da ithalat evrakı ola- 
rak depo veya ambar memurluğunca saklanır.                   
  Ambar veya depoya giren her türlü malzeme, yiyecek, ilaç ve giyecek düzenli 
bir şekilde tasnif edilerek yerleştirilir. Haşarattan, sıcaktan, soğuktan ko-  
runması ve yangına karşı her türlü tedbir alınır.                
  D-SAYIM KOMİSYONU:                             
  ------------------                             
  MADDE: 103-Kurumlarda Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre sayım yapmak  
üzere her mali yıl başında baştabibin tayin edeceği ve içlerinde ayniyat say-  
manının, yoksa mutemedinin bulunacağı üç kişilik bir komisyon kurulur.     
  Bu komisyon kurumda mevcut her türlü demirbaş, malzeme ve mefruşat ile er- 
zak vesair maddelerin sayımını, yapar. Bu sayımda mevcutların resmi kayıtlara  
göre fazlası, eksiği saptanır. Bozulan, çürüyen, kırılan ve dökülenler nedenle- 
ri ile beraber bir tutunakla belirtilerek noksanlar baştabibliğe bildirilir.  
Kullanılmayacak hale gelen eşya, malzeme, ilaç ve erzak hakkında usulüne göre  
kayıt silme işlemi uygulanır.                          
  E-AMBARDAN ERZAK VE MALZEME ÇIKARILMASI:                  
  MADDE: 104-Ambardan erzak, Ayniyat Talimatnamesinde ve aşağıda hükümlere  
göre çıkarılır.                                 
  a) Hasta ve personelin iaşesi için gerekli tüketim maddeleri günlük tüke-  
tim maddeler tabelası ile ambardan çıkarılır. (Ek 40 Form 91)          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tüketim maddeleri günlük tabelası,kopyalı iki nüsha olarak düzenlenir. Kop- 
yalı nüshası müteselsil numaralanarak çıkış belgesi olarak kullanılır.     
  b) Hazırlayan sorumlular ile ita amirinin imzasından sonra erzakın çıkarıl- 
ması için hastane müdürüne verilir. Ambardan erzak Nöbetçi tabib veya memur,di- 
yetisyen ve başhemşire huzurunda her gün saat 15.00 de çıkarılarak ahçıbaşına  
teslim edilir ve müştereken imzalanır.                     
  c) Her iki nüshasında kullanılmayan haneler hazırlayan sorumlular tarafından
kırmızı mürekkepli kalemle kapatılır.                      
  d) Ambardan çıkan ve ambara giren maddeler ambar defterine günü gününe kay- 
dedilir.                                    
  e) Ambardan çıkacak diğer maddeler için kuruşlu çıkış belgesi tanzim edilir.
(Ek 38 Form 89)                                 
  f) Servislerin ihtiyacı bulunan temizlik maddelerinin günlük veya periyodik 
süreler için servis sorumlu hemşireleri tarafından başhemşireye bildirilecek ih-
tiyaç miktarları,başhemşire tarafından ihtiyaca uygunluğu kontrol edilerek tek 
bir ihtiyaç belgesi halinde hastane müdürlüğüne (Yoksa idare memurluğuna) veri- 
lir. Tüketim maddeleri günlük tabelasının (Ek 40 Form 91) 7 nolu bölümündeki  
özel sütunlarına işlenmek suretiyle ambardan çıkışı sağlanır. İmza mukabilinde 
de Başhemşire tarafından istekte bulunan servis ve birimlere dağıtılır.     
  Ambar ve depolardan çıkacak diğer maddeler için de; ihtiyaç gösteren servis 
veya birisinin istek belgesi (Ek 37 Form 88) düzenleyerek idareye vermesi ve bu-
nun üsulüne uygun çıkış işleminin yapılması gerekir.              
  F- AYNİYAT İŞLERİ :                             
  MADDE: 105-Devlet mallarının,muhafazası,ihracı,başka kurumlara nakil,kayıt- 
tan düşme ve imhası Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre yapılır.       
  a) Satın alınan veya başka kurumlardan gelerek teslim alınan mallar için ay-
niyat tesellüm makbuzu düzenlenir. Bu makbuzların birinci nüshaları,satın alınan
mallardan tahakkuk evrakına bağlanır. Başka kurumlardan gelen mallar için ise  
malı gönderen kuruma gönderilir. İkinci nüshaları Sayıştay hesabı için ayniyat 
saymanına gönderilir,dip koçanları da ambarda evrakı müsbite olarak saklanır.  
  b) Her gün ambar ve depodan çıkan demirbaş ve müstehlik eşya ile erzak mik- 
tarı ayniyat yevmiye defteri ve aynı miktarlar ambar veya depo defterine işle- 
nir.                                      
  c) Servis ve bürolarda bulunan eşya,birer liste ile tespit edilerek bulundu-
ğu odanın duvarına asılır. Bu listelere göre eşyanın kontrolu yapılır.     
  d) Kayıttan düşme ve imha: Demirbaş eşyadan kullanılma vesair nedenlerle es-
kiyen,bozulan ve çürüyenlerin kayıttan düşülmesi için servis ve laboratuvarlarda
hazırlanan tutanaklara göre 1000 liraya kadar olanlardan ita amirince kabul edi-
lenler,1000 liradan fazla olanların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tasdi- 
kinden sonra demirbaş defterinden düşümleri yapılır.              
  Müstehlek eşya ve malzemeden kullanılmaz hale gelenler,düzenlenen tutanak- 
larla ita amirince tasdik edilerek kayıttan düşürülür. Düşümleri yapılan demir- 
baş eşyadan satılmasına lüzum görülenler o yerin mal memurluğuna yazılarak oraca
satışı yapılır. Kuruma resmi yazı gelince eşya alıcıya teslim edilir.      
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının izni ve amirleri ile başka kurumlara  
verilen malzemenin,karşılığında alınan ayniyat tesellüm makbuzlarına göre kayıt-
tan düşme işlemleri yapılır.                          
  Bu makbuzların da birer nüshası Sayıştay dosyasına konur.          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               IV. TEKNİK HİZMETLER                
               ====================                
  A - ÇALIŞTIRMA - BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ :                
  MADDE: 106 - Yataklı tedavi kurumlarında teknik hizmetleri;bina ve eklenti- 
lerinin elektrik,sıhhi tesisat,santral,çamaşır makinaları,tıbbi cihazlar ve kli-
ma tesisleri ile motorlu araçların çalıştırılma,bakım ve onarım işlerini kapsar.
                                        
  MADDE: 107 - Tesis ve cihazların randımanlı çalışması ve ömürlerinin uzatıl-
ması için iyi kullanma,koruyucu bakım,(boya badana,temizleme,yağlama) tamir ve 
parça değiştirme gibi tedbirlerin zamanında alınması gerekir ve bu işlerde çalı-
şan personel olanaklar ölçüsünde eğitilir.                   
  Her tesis ve cihaz için uygulanan büyük tamir ve parça değiştirmeler kendi- 
leri için tutulan dosyalarına düzenli olarak işlenir. Ayrıca yapılan tamir ve  
parça değiştirme bir tutanakla belirtilir.                   
  Gereken Cihaz ve araçların üzerlerinde çalıştırma talimatları ile bakım ve 
kontrol formları asılı bulundurulur.                      
                                        
  B - BAHÇE HİZMETLERİ :                           

  MADDE 108 - Yataklı tedavi kurumları bahçesi ve varsa otopark yerler herza- 
man düzenli,bakımlı ve temiz olacaktır. Bundan hastane müdürü sorumludur.    
                                        
      V-TIBBİ HİZMETLERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ         
      ===================================================         
  MADDE: 109 - Yataklı tedavi kurumlarında servis,laboratuvar şef ve uzmanla- 
rı,başeczacı,başhemşire,hastane müdürü gibi doğrudan baştabibe bağlı hizmet bi- 
rim amirleri,servis veya birimlerinin tertip,düzen ve verimli çalışması,temizlik
işleri bakımından ve hizmetlerin bu yönetmelik esaslar içersinde yürütülmesin- 
den,maiyetlerinin görevlerini zamanında,en iyi bir şekilde yapmasından ve eğiti-
minden baştabibe,doğrudan baştabibe bağlı olmıyan birim sorumluları ise bu hu- 
suslarda bağlı bulundukları,başhemşire,hastane müdürü gibi birinci derecedeki  
amirlerine,daha aşağıdaki kademeler ise kendinden önce gelen bir üst amire karşı
sorumludurlar.                                 
                                        
  A-BAŞTABİBİN GÖREV VE YETKİLERİ                       
  ===============================                       
  MADDE: 110 - Yataklı tedavi kurumları,eğitim hastanelerinde servis ve labo- 
ratuvar şefleri,genel hastanelerde servis ve laboratuvar uzmanları özel dal has-
tanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde özel dal servis şef veya uzmanların-
dan idarede temayüz etmiş olanlar arasından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca
atanacak Baştabibler tarafından yönetilir.                   
  Özel Dal hastanelerinde ve rehabilitasyon merkezlerinde baştabib aynı zaman-
da bilimsel direktörlük görevini de yapar. Baştabib diğer kurumlarda da imkan  
ölçüsünde klinik ve laboratuvarların bilimsel çalışmaları ile ilgilenir ve bun- 
lara yön verir.                                 
  a) Kurumun tıbbi,idari ve eğitim hizmetlerinin görevlilerce en iyi şekilde 
yürütülmesini sağlar. Bu hizmetlerin yapılmasını izler,en az haftada bir defa  
denetler.                                    
  b) Kurumun verimli olarak çalıştırılması,işlerin sürat ve kolaylık içinde  
yapılması,kaliteyi düşürmeden ekonomi sağlanması ile hizmeti olabilecek en yük- 
sek düzeye çıkarmak için gerekli tedbirleri alır.                
  Bu yönetmelikte belirtilen yetkilerini gerektiğinde yardımcılarına ve diğer 
kademelere devredebilir.                            
  c) Kanun,tüzük,yönetmelik,kararname,resmi emirler hükümlerine uyarak iş gö- 
rür,kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercidir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bakanlıkla ve Valilikle yapacağı yazışmaları bağlı bulunduğu sağlık müdür- 
lüğü kanalı ile yapar.                             
  d) Kurumun bütün personelinin görev ve hizmetle ilgili hallerde doğrudan  
doğruya amiridir.                                
  e) Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenen çalışma saatlerinde  
bütün personelin görevleri başında bulunmalarını, belirli saatte görevlerine  
başlamalarını yakından izler, bunun için de çalışma saatinin başlangıç ve bi-  
timinde olmak üzere iki defa devam cetvelini imza ettirerek düzenli devamları- 
nı sağlar ve kontrol eder.                           
  f) Her sabah nöbet defterini inceler ve yazılan hususlar hakkında görüşle- 
rini bildirir ve gerekli emirleri verir. Çalışma saatleri içinde görev başında 
bulunmayanlara ve devamsızlığı görülenlere veya bu yönetmelik hükümlerine aykı- 
rı harekette bulunanlara 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre işlem yapar. 
  g) Hergün en geç uzmanların geldiği saatte kurumda bulunur ve görevlerini  
tam olarak bitirmiş ise uzmanlarla birlikte ayrılabilir. Ancak görev dolayısiy- 
le lüzumunda çalışma saatleri içinde de kurumdan ayrılabilir.          
  Günlük çalışma saatleri içindeki ayrılışlarında yardımcısını, yoksa nöbetçi 
tabibi vekil bırakır. İzin veya hastalık gibi nedenlerle ayrılışlarında kurumda 
bulunan yardımcısı veya uzman tabiplerden biri (Kendisinin önerisi ile) vekalet 
eder. Herhangi bir nedenle daimi ayrılışında yerine Bakanlıkça bir başkası ta- 
yin edilip göreve başlayıncaya kadar baştabiblik görevi sağlık müdürünün tekli- 
fi, o yerin en büyük idare amirinin onayı ile tayin edilecek bir tabip tarafın- 
dan görülür.                                  
  h) Gerekli gördüğü hallerde uzmanları ve diğer yetkilileri toplantıya davet 
ederek kurumun çeşitli konuları hakkında istişarelerde bulunur.         
  i) Hastaların tıbbi müşahade ve muayenelerine, teşhis ve tedavilerine ken- 
dilerine gösterilen ihtimam ve ilgiye dikkat ve nezaret eder.          
  j) Kurumda çalışan bütün personelin hastalar ve iş sahiplerine karşı fena  
davranışlarda bulunmalarını önler. Bütün personelin, hastaların moralini boza- 
cak söz ve hareketlerine, hastalar ve yakınları yanında teşhis tedavi konuların-
da tartışma ve tenkitte bulunmalarına engel olur. Ayrıca kurumda düzen ve disip-
lini sağlamak üzere gerekli gördüğü tedbiri alır.                
  k) Hastaların teşhis ve tedavilerinde gerekli laboratuvar muayenelerinden  
geçirilmeleri hususunu izler ve denetler.                    
  l) İdare, ambar, depo, eczane, laboratuvar vesair yerlerin hesap ve ayniyata
ait kayıtlarını, idareye ait evrak ve dosyaların görevliler tarafından usulüne 
göre ve düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.                 
  m) Kurum ve bölümlerinde bulunan bütün fenni alet ve cihazlarla ecza ve la- 
boratuvar malzemesinin, eşya, mefruşat ve demirbaşların kayıtlarını muntazaman 
ve Ayniyat Talimatnamesi ve bu yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde tesbit 
ve tescil ettirerek icabına göre saklama veya kullanılmalarını sağlar.     
  n) Tabipler tarafından bu yönetmelik çerçevesinde hastalara verilmek üzere 
vizitede tabelaya yazılan ilaç, yiyecek ve içeceklerin tıbbi yönden iyi bir şe- 
kilde hazırlanmasından sorumludur.                       
  o) Kurumun bütün bölümleriyle, tesisat, cihaz ve malzemesini belirsiz zaman-
larda ve sık sık kontrol eder. Bunlarda düzen, güvenlik, temizlik hususlarında 
rastladığı kusur ve noksanlara sebep olanlarla, bunları düzeltmiyenler hakkında 
gerekli işlemi yapar.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ö) Kurum eşya ve malzemesinden bozulanların mevzuata uygun olarak onarımını 
sağlar. Kurumun bina ve bölümlerinde büyük onarım, değiştirme ve düzeltilmesi  
gereken kısımlarla, yapılacak inşaat hakkındaki fikir ve mütalaalarını plan ve 
keşifleriyle birlikte her sene bütçe hazırlanmadan evvel Sağlık ve Sosyal Yar- 
dım Bakanlığına bildirir.                            
  p) Bu yönetmelik hükümlerine aykırı düşmemek şartıyla hizmetlerde sürat ko- 
laylık ve ekonomi sağlıyacak tedbirleri alır ve yöntemleri geliştirir. Bunlar da
ilgililer tarafından aynen uygulanır. Daha evvel merciinden izin alınması gere- 
ken hallerde emirlerin tebliğinden önce bu iznin alınmasını sağlar.       
  r) Acil vakalarda, görevli uzman bulunmadığı takdirde, diğer bir resmi kuru-
mun aynı dal uzmanını; bunun da bulunmadığı hallerde ilgili serbest uzmanları  
kuruma davet edebilir.                             
  Resmi tabipler bu gibi davetlere gelmek zorundadırlar. Serbest tabibler ha- 
yati tehlike bulunduğu bildirildiği halde gelmezlerse, durumu savcılığa bildire-
rek acele tedbir alınmasını ister. Davet edilen serbest tabiplerin ücretleri  
madde 64 deki esaslara göre ödenir.                       
  s) Aynı dalda birden fazla klinik bulunan kurumlarda boş yataklara hastala- 
rın ne şekilde yatırılacağı hususunda hastane uzmanlarının fikrini alarak bir  
prensib tesbit eder.                              
  ş) Baştabib veya görevlendireceği yardımcısı, tabiblerin veya sağlık kurulu-
nun düzenlendiği raporların usulüne uygun olduğunu,okunaklı bir şekilde yazıldı-
ğını, herhangi bir yanlışlık olmadığını kontrol edip, varsa düzeltirerek tasdik 
eder. Bu raporlarda sevk usulüne ve fenne uygunsuzluk gördüğü takdirde dikkatini
çekmek suretiyle ilgiliye veya kurula iade eder. Tek tabib raporlarında hastayı,
varsa aynı dalda başka bir uzmana havale edebilir.               
  t) Baştabib varsa yardımcılarından birini, gerekirse bir kaçını yoksa uzman-
lardan bir veya birkaçını personel için daire tabibliği yapmak üzere görevlendi-
rir.                                      
  u) Sağlık Hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde sağlık ocağı tabibleri
ve personelin hizmet içi eğitim proğramlarının en iyi şekilde uygulanmasını sağ-
lar.                                      
  v) Baştabib, başhemşire ve hastane müdürünün görüşünü almak suretiyle hem- 
şire, ebe ve yardımcı hizmetler sınıfı personelin, eğitim hastanelerinde ise ta-
babet uzmanlık tüzüğü hükümlerine uygun olarak uzmanlık eğitimi görenlerin görev
yerlerini belirler bu hususta kendisine yapılan önerileri değerlendirerek karara
bağlar.                                     
  y- Personelin hizmetin gereğine göre yıllık izinlerini yılın ilk ayında dü- 
zenler. Diğer yataklı tedavi kurumları ile kilit personel için işbirliği yapar. 
  B - BAŞTABİB YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:               
  ----------------------------------------------               
  MADDE: 111 - Baştabib yardımcısı her hususta baştabibe yardım eder ve ona  
karşı sorumludur.                                
  Baştabibin hizmetle ilgili konularda vereceği emirleri yerine getirmekle yü-
kümlüdür.                                    
  Baştabip yardımcısının birden fazla olduğu kurumlarda baştabip bunlar ara- 
sında görev bölümü yaparak, bir tanesini adli vak'a veya işlemlerin takip ve sü-
ratle sonuçlandırılması için görevlendirir.                   
  C - ŞEF VE UZMANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  -----------------------------------------                  
  MADDE: 112 - Eğitim hastanelerinde sorumlu servis ve laboratuvar uzmanlarına
şef, diğer kurumlardaki uzmanlara servis veya laboratuvar uzmanı denir.     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Eğitim hastanelerinde aynı dalda birden fazla şef bulunduğu takdirde bilim- 
sel niteliği, tercübesi, kurum içinde ve meslekdaşları arasındaki saygınlığı  
gözönüne alınarak içlerinden birisi baştabib tarafından bölüm başkanı olarak  
seçilir ve Bakanlığa bildirilir.                        
  Bölüm başkanı ilgili branşta bütün kliniklerin bilimsel ve idari amiri olup,
klinikler arasında koordinasyonu, mevcut imkanların müşterek ve verimli bir şe- 
kilde kullanılmasını sağlar.                          
  Bölümün diğer klinikler ve idare ile olan ilişkilerini düzenler.      
  MADDE: 113 - Şef ve uzmanlar servis, klinik veya laboratuvarlarında çalışan 
personelin görev ve hizmetle ilgili hususlarda amiridir.            
  Servis ve laboratuvarlarda mevcut bütün personel ile Bakanlıkça servislerine
verilmiş her dereceden mesleki okul öğrencileri ve kursuyerlerin iş başında öğ- 
retim ve eğitimleriyle ilmi ve ameli bakımdan gelişmelerini, aralarında görev  
bölümüne ve çalışma düzenini sağlamak, yayın yapmalarına yardım etmek ve diğer 
şubelerle ilişkiler kurmakla yükümlü olup, bunların ve hasta bakımı hizmetleri- 
nin düzenli olarak yürütülmesinden, bölümlerinde disiplinin sağlanmasından ve  
temizliğinden baştabibe karşı sorumludurlar.                  
  Ç - SERVİS ŞEF VE UZMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ:             
  --------------------------------------------------             
  MADDE: 114 - Servis şef ve uzmanları:                    
  a) Servislere kabul edilen hastaları uzmanlıkları çerçevesinde muayene ve  
tedavi eder. Kendi servisinin polikliniğini yaparlar. Ayrıca çeşitli uzmanlık  
dalları bulunmayan küçük yataklı tedavi kurumlarında Tababet ve Şuabatı Sanatla-
rının Tarzı İcrasına Dair Kanunun hükümleri çerçevesinde diğer uzmanlık şubele- 
rine ait hastaları da muayene ve tedavi etmekle yükümlüdür. Ancak ilk tedaviden 
sonra mutlaka ilgili dal uzmanının görmesi gereken vakaları, gereği yapılmak  
üzere baştabibe bildirir.                            
  Şef ve uzmanlar, hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun  
olarak yazılmasından sorumludurlar.                       
  b) Her ne zaman olursa olsun şubelerinde çıkan önemli ve acil vakalar nede- 
niyle kurumca kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve tedaviyi 
yapmakla yükümlüdürler.                             
  Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen davet- 
leri kabul ve görüşlerini bildirmek zorundadırlar. Aynı şubeden birçok uzman  
bulunan kurumlarda bu çeşit hizmetler baştabibin düzenleyeceği sıraya göre nö- 
betleşe yapılır.                                
  c) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecbur bir bulaşıcı hastalık görüldü- 
ğünde, ihbar vesikasıyle durumu baştabibe bildirirler.             
  d) Orijinal çalışmalara esas teşkil edebilecek nadir vakalara rastladıkça, 
hastane bilimsel konseyine sunulmak üzere bütün belgeleri ile beraber baştabibe 
verirler.                                    
  Servis şef ve uzmanları, servis istatistiklerinin düzenlenmesi ve zamanında 
idareye verilmesi ile servis protokol defterinin usulüne uygun olarak tutulma- 
sından sorumludurlar.                              
  e) Kurum içinde yapılacak ameliyatlarda; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sa- 
natlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun aşağıda belirtilen 70. maddesine uymala- 
rı zorunludur. (Tabipler, diştabipleri ve dişçiler yapacakları her nev'i ameliye
için hastanın, hasta küçük veya tahtı hacirde ise veli veya vasisinin evvelemir-
de muvafakıtını alırlar. Büyük ameliyei cerrahiyeler için bu muvafakatın tahriri
olması lazımdır. Veli veya                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
vasisi olmadığı veya bulunmadığı veya üzerinde ameliyat yapılacak şahıs ifadeye 
muktedir olmadığı takdirde muvafakat şart değildir.) Ameliyatı yapan uzman, ame-
liyatın sonunda yaptığı ameliyatı ameliyat kayıt defterine kaydeder (Ek 52 Form 
11)                                       
  f) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları baştabibe 
bildirirler.                                  
  g) Servislerine lüzumlu alet, ilaç ve sıhhi malzeme için örneğine uygun bi- 
rer istek belgesi (Ek 37 Form 88) düzenleyerek baştabibe havale ettirdikten son-
ra bunların cinsine göre imza mukabilinde eczane veya depodan alınmasını sağlar.
  h) Servislerine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim  
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından sorumludur.           
  i) Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ile aile planlaması kursu görmüş  
diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu 
çalışmaları düzenlemekle yükümlüdürler.                     
  D - LABORATUVAR ŞEF VE UZMANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ:           
  -------------------------------------------------------           
  MADDE: 115 - Yataklı tedavi kurumlarında büyüklüğüne ve fonksiyonuna göre  
bakteriyoloji, biokimya, patolojik, anatomi, hormon, nükleer tıp, hematoloji ve 
radyoloji gibi çeşitli laboratuvarlardan birkaçı veya hepsi bulunabilir.    
  a) Hastanelerin bakteriyoloji, biokimya, hematoloji, patolojik anatomi rad- 
yoloji vesair laboratuvarlarında görevli şef ve uzmanlar, laboratuvarlarına ge- 
len kendi şubeleri ile ilgili bütün tetkik ve tahlilleri, serolojik ve biyolojik
teamül ve testleri yapmakla yükümlüdürler.                   
  Ölen hastalardan, (87 inci maddedeki açıklamaya göre) lüzum görülenlere   
otopsi yapmak, ameliyat veya otopsi ile alınan organ ve parçalarını muhafaza et-
mek ve gerekli preparatları hazırlamak, muayene ve tetkik neticelerini raporla 
ait olduğu servise bildirmek, koleksiyon ve müze yapmak, patolojik anatomi uz- 
manlarının görevleridir.                            
  Bazı laboratuvar uzmanları noksan bulunan kurumlarda, mevcut laboratuvar uz-
manları kendi uzmanlık dallarına yakın şubelerin de basit muayene ve tahlilleri-
ni yaparlar.                                  
  b) Resmi müracaatları karşılayacak laboratuvar bulunmayan il ve ilçelerde bu
muayeneler baştabibin izni ile başka kurum laboratuvarlarında ücret karşılığında
yaptırılır.                                   
  Özel laboratuvar bulunmayan yerlerde halk tarafından istenilen özel muayene-
ler, baştabibin izni ve yürürlükteki usullere göre ücretli yapılır.       
  c) Rontgen teşhis şef ve uzmanları, servis ve polikliniklerden tabiblerin  
muayene fişi ile gönderdikleri hastaların gerekli radyolojik tetkiklerini yap- 
makla yükümlüdür.                                
  Radyolojik muayene için gönderilen hastaların fişlerine, gönderen uzman has-
talığın mahiyeti ve yapılacak işlem hakkında gerekli bilgileri yazar. Radyoloji 
uzmanı da muayene neticesini kanaatiyle birlikte açık bir şekilde yazarak flim- 
ler ile beraber ilgili uzmana gönderir. Filmlere hastanın ismi, protokol numara-
sı ve filmin çekildiği tarihi yazar. Birden fazla film çekildiği takdirde, kaç 
film gönderildiği fişine i işaret edilir.                    
  d) Radyoloji uzmanları, laboratuvar için alınan çekilmemiş filmlerin deftere
kaydedilmesinden, çekilen filmlerin ölçüleri ve sayıları ile hangi hasta için  
çekildiğinden, protokol numarası, ismi ve tarihi ile yazılmasından, bozuk çıkan-
ların usulüne göre imhasından sorumludurlar.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Poliklinik hastalarının filmlerinin ilgili uzmanlar tarafından görülmesiyle 
iadesinden sonra röntgen arşivinde muhafaza edilmesi sağlanır. Poliklinik rönt- 
gen raporları iki kopyalı olarak hazırlanır ve biri hastaya verilir.      
  Servislerden gönderilen hastaların filmleri servis dosyalarında saklanmak  
üzere servise gönderilir.                            
  Kurumda çekilmiş olan filmler, filmi hastalar temin etmiş olsalar dahi, hiç-
bir suretle dışarıya verilemez. Ancak; adli bir kovuşturma için ilgili resmi ma-
kamlarca istenilirse kovuşturma sonunda iade edilmek üzere verilebilir.     
  Ancak, hasta isterse fiyat tarifesindeki ücretin 2 mislini ödemek şartiyle, 
kendisine ikinci bir grafi yapılır ve film kendisine verilir.          
  e) Radyoterapi uzmanı, ışın tedavisi için kendisine gelen hastaları muayene 
 ederek radyoterapi endikasyonunu koyar.                    
  Tedavi planı hazırlanmasında lüzumlu bilgileri radyasyon fizikçisine verir. 
Fizikçinin bulunmadığı hallerde planı ve fizikçinin diğer görevlerini olanaklar 
ölçüsünde kendisi yapar.                            
  Radyoterapinin devam ettiği sürece, hastalığın seyrini yakından izlemek   
amacıyla belirli zamanlarda muayene ve kontrol eder.              
  Radyoterapi uzmanı, gerektiğinde hastayı gönderen uzmanla hasta hakkında  
görüşmeler yapar.                                
  Laboratuvarlarında bulunan tedavi cihazlarının çalışmalarını sık sık kont- 
rol ile gerektiğinde kalibrasyonlarını yaptırır.                
  Bu uzmanlar radyoterapi, fizik tedavi, rehabilitasyon için dışarıda gelen  
hastaların baştabip tarafından kendilerine gönderilmesi halinde usulüne göre  
gerekli tedavileri yaparlar.                          
  f) Laboratuvar şef uzmanları kendi laboratuvarlarında bulunan tıbbi cihaz, 
alet, malzeme ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın muhafazası ile   
tüketim maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanılmasından sorumludurlar.    
  Tecrübe hayvanları bulunan laboratuvarlarda bunların bakım, beslenme ve   
yetiştirilmesine bu laboratuvarların sorumlu şef veya uzmanları nezaret eder-  
ler.                                      
  E- ANESTEZİ UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 116 - Kendisine bir gün önceden verilecek ameliyat listelerine göre 
vak'aların niteliklerini ve ameliyat sürelerini gözönüne alarak günlük ameli-  
yathane çalışma listelerini düzenler. Ameliyat olacak hastaların ameliyata ha- 
zırlanması için gerekli incelemeler ile konsültasyonların yapılmasını ve bu   
hastaların premedikasyonunu sağlar.                       
  a) Narkoz ve ameliyat sonrası bakım yerlerinde çalışan personelin hizmetle 
ilgili amiri olup, onların düzenli ve verimli çalışmalarını ve hizmet içi eği- 
timlerini sağlar.                                
  Bölümünden baştabibe karşı sorumludur.                   
  b) Hastanın sağlık durumuna göre, anestezi altında ameliyat yapılıp yapıl- 
mayacağı hususunda karar verir.                         
  c) Operatörle görüşerek ameliyatın özelliğinin ve hastanın genel durumunu  
gözönünde bulundurmak suretiyle hastaya ameliyat masasında en uygun pozisyonu  
verir ve anestezi tekniğini tesbit ederek gerekli anestetiği hastaya uygular  
veya kendi kontrolu altında teknisyenlere uygulatır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Anestezi ve ameliyat altında iken hastanın durumunu,normal şartlarda   
seyrini temin için bütün kontrolleri (teneffüs sistemi, Üriner sistem, se-   
rebral sistem, kan ve elektrolitler, anoksiya, hastanın ateşi, terlemesi vs.)  
yapar veya kendi sorumluluğu altında teknisyenlere yaptırır. Anestezi şekli   
ve seyrini ameliyat kağıdına kaydeder. (Ek:12 Form 63)             
  e) Ameliyat sonu hastanın normal hayati fonksiyonlarını kazanıncaya kadar  
gerekli gördüğü bütün tedbir ve tedavileri uygular. Bu hususta operatörle    
ve lüzum gördüğü diğer uzmanlarla konsültasyon yapar. Ameliyathane ve steri-  
lizasyon işlerinde ameliyathane sorumlusuna yardımcı olur.           
  f) Narkoz ve ameliyat sonrası bakım birimindeki her türlü cihaz, alet,   
ilaç ve sıhhi malzemenin sağlanması, bakım, muhafaza ve sarfından sorumlu-   
dur.                                      
                                        
  F-ŞEF YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE:117-Servis, poliklinik, ameliyathane doğum salonu ve laboratuvarlar- 
da şeflerin yardımcıları olup herhangi bir sebeple geçici olarak şeflerin bulun-
madığı hallerde onların görevlerini üzerine alırlar.              
  a) Servis ve laboratuvar şeflerinin yönetimi altında bilimsel usul ve vası- 
talarla tetkik, tedavi, ameliyat ve müdahalelerde şefe yardım ederler. Şefler  
tarafından kendilerine bırakılan ameliyat vesair müdahaleleri yaparlar. Uzman- 
lık eğitimi görenlerin yetiştirilmesinde şeflere yardımcı olurlar.       
  b) Uzmanlık eğitimi görenlerin ve diğer görevlilerin servis, poliklinik,  
ameliyathane, doğum salonu ve laboratuvarlardaki hizmetlerinde amiridirler.   
  c) Ameliyat ve müdahalelerden evvel ve sonra hasta için gerekli her türlü  
ihtimamı göstermek ve tedbirleri almakla ve icabeden tahlilleri zamanında yap- 
tırmakla yükümlüdürler. Görevli oldukları servis, ameliyathane, doğum ve labora-
tuvar bölümlerinin temizlik ve düzeninden ve mevcut cihaz, alet ve malzemenin 
temininden ve iyi bir şekilde kullanılmasından, aletlerin temizlettirilip yer- 
lerine konmasından sorumlu olup, alet ve cihazlardan vesair malzemeden herhangi 
bir sebeple kullanılmıyacak hale gelmiş olanları, bozulan ve kaybolanları    
vaktinde şeflere haber vermekle yükümlüdürler.                 
  d) Uzmanlık eğitimi görenler tarafından yazılan müşahade ve tabelaları tet- 
kik ve kontrol ederler. Servis ve laboratuvara devamlı ve geçici olarak gönde- 
rilen öğrenci ve kursuyerlerin devam ve eğitimlerinden doğrudan sorumludurlar. 
                                        
  G-UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  ------------------------------------------------              
  MADDE: 118 - Uzmanlık eğitimi görenler, hizmet icap ettirdiği ve kurumun  
yer durumu müsait olduğu takdirde Baştabibin izniyle kurumda devamlı kalabilir- 
ler. Bu takdirde yemekleri kurumca sağlanır.                  
  MADDE: 119 - Uzmanlık eğitimi görenler, Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre tayin
edilir ve yetiştirilirler. Bunlar, Uzmanlık eğitimi gördükleri sürece aşağıda  
açıklanan fenni ve idari hizmetleri yapmakla yükümlüdürler.           
  a) Poliklinikten servislere yatırılmak üzere gönderilen hastalar, uzmanlık 
eğitimi görenlerin gözetiminde servis hemşireleri tarafından yataklarına yatırı-
lır. Uzmanlık eğitimi görenler yatırılan bu hastaların hemen müşahadelerini   
alır ve dikkatli bir şekilde muayene ederek, muayene neticelerini değerlendirir 
ve acil tedavi ve müdahaleyi gerektiren vakaları derhal ilgili uzmanlara bil-  
dirir. İlgili uzmanın vakaya el koymasına kadar geçecek zaman içinde gerekli ilk
ve                                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
acil tedbirleri alır. Acil olmayan vakaların muayene ve tetkik neticelerini   
tamamlıyarak ertesi gün sabah vizitesinde kendi mütalaasiyle birlikte, ayrın-  
tılarıyle servis uzmanına bildirir.                       
  b) Vizite de uzmanlarla beraber bulunarak serviste geçen olaylar ve hasta- 
lar hakkında uzmanlara bilgi verirler.                     
  Serviste yapılabilecek laboratuvar muayenelerini bizzat yaparlar. Hastane  
laboratuvarlarına gönderilmesi gerekenleri zamanında göndererek neticelerini  
izler ve müşahade kağıtlarına yazarlar.                     
  c) Servis ve laboratuvar şef ve şef yardımcılarının verecekleri görev ve  
hizmetle ilgili bütün emir, direktif ve tavsiyeleri vaktinde tam olarak yapmakla
yükümlüdürler.                                 
  d) Poliklinik ve laboratuvarlarda da aynı şekilde görev yapar ve buralarda- 
ki hizmetleri bittikten sonra kendilerine verilmiş diğer işleri tamamlarlar.  
  e) Servis ve laboratuvarlarda meydana gelen fenni ve idari acil iş veya   
hizmetler için hemşire ve hastabakıcılar tarafından her davet edilişte gelmeye 
ve gereken tedbirleri almaya, uzmanın müdahalesini gerektirecek hallerde ça-  
lışma saatleri içinde servis uzmanına, bunun dışında nöbetçi uzmana, gerekirse 
ilgili servis uzmanına bulunduğu yerde süratle haber vermek zorundadırlar.   
  f) Şubelerinin aylık, üç aylık ve senelik hastalık istatistik cetvellerini 
vesair evrakını düzenlemek ve fenni kayıtlarını tutmak ve ayrıca hastane başta- 
bibi veya servis ve laboratuvar şeflerinin verecekleri bu çeşit hizmetleri de  
yapmakla yükümlüdürler.                             
  g) Hizmet yerlerindeki hemşire, ebe, hemşire yardımcısı tıbbi teknisyen ve 
yardımcı hizmetlilerin görevlerini gözetler ve işlerini yerinde ve yolunda gör- 
melerini sağlarlar, servisin temizliği, intizamı, hastaların bakımı, ilaçların 
ve yemeklerin tabelalara göre verilip verilmediğini kontrol ederler. Görevini  
iyi yapmıyanlara uyarmada bulunurlar. Kusurları tekrarlayanları ve uyarmaları  
dinlemiyenleri ilgili amirlerine haber verirler.                
                                        
  H-DİŞ TABİBLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:                   
  -------------------------------------                    
  MADDE: 120 - Kadrolarında diş tabibi bulunan hastanelerde diş tabipleri de 
diğer uzmanlar gibi diş polikliniği, diş tedavi ve protez hizmetlerine ait fen- 
ni ve idari işleri bizzat yapmakla yükümlüdürler.                
  Bünyelerinde birden fazla diş tabibi bulunan Yataklı tedavi kurumlarında  
diş tabiblerinden birisi baştabib tarafından Valilik onayı ile diş ünitesi   
sorumlusu olarak seçilir.                            
  Ünite sorumlusu diş servisi veya diş tedavi protez ünitesinin düzenli ve  
verimli çalışmasından baştabibe karşı sorumludur. Buranın ihtiyaçlarının sağ-  
lanması için gerekli işlemleri zamanında yapar. Diş tabibleri ve bu bölümde   
çalışan diğer personelin görevlerini düzenler, aralarındaki işbirliğini kurar. 
  Diş tabipleri, kurumda yatan hastaların dişlerini tedavi ettikleri gibi   
hariçten müracaat edecek diş hastalarını da polikliniklerde muayene ve tedavi  
ederler. Diş tabipleri, müdahale ettikleri ve yatmasına lüzum gördükleri vaka- 
ları baştabibin bilgisi altında cerrahi servislerinden birine yatırır, müşahade-
sini alır, tedavi eder ve izlerler.                       
  Kadrosu ve olanakları bulunan kurumlarda diş grafileri ve protez yapılabi- 
lir. Protez yapılacak kurumlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca saptanır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  I-BAŞECZACININ GÖREV VE YETKİLERİ:                     
  ---------------------------------                      
  MADDE: 121 Eczacı sayısı birden fazla olan kurumlarda hastane eczacılığı  
konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi olan eczacılardan birine kurumun tek- 
lifi üzerine Bakanlık tarafından başeczacılık görevi verilir.          
  a) Eczanede bulundurulması gereken belirli ilaçları daima bulundurmak ve  
ilaçların her zaman taze ve kodekse uygun olmasını sağlamakla yükümlüdür.    
  b) Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaçların, alet ve malzemenin  
iyi bir şekilde muhafazasından ve usulü dairesinde sarfedilmesinden, depoya   
giren çıkan ilaçların depo memuru tarafından gelir gider defterleri ile depo  
defterine düzenli olarak işlenmesinden sorumludur. Depo memuru bulunmayan    
kurumlarda bu hizmeti mevcut eczacılardan birisine; oda yoksa eczacı teknis-  
yeni veya bu işi yapabilecek diğer bir görevliye yaptırır.           
  c) Eczaneden servis ve laboratuvarlara günlük olarak çıkacak ilaçların   
umumi konsomasyonunu yaptırarak, gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hane-  
sine işlenmesinden sorumludur.                         
  d) Eczanede mevcut ilaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara  
yerleştirilmesinden, her ilacın üzerine kodeksteki ismiyle pratikte kullanılan 
ismini gösteren etiketler konulmasından, şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla  
ışıktan muhafazası gereken maddelerin Türk Kodeksine göre tasnif edilerek ay-  
rı dolaplara konulmasından sorumludur.                     
  e) Uyuşturucu maddelerin gelir ve giderlerini Bakanlıkca hazırlanmış def-  
tere kaydedilmesi ve bu maddelerin sarf şeklinin uyuşturucu maddelere ait    
kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılmasını ve   
her ay sonunda bu defterin baş tabibe onaylatılmasını sağlamakla yükümlüdür.  
  f) Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli ol-  
mayan ilaç ve sıhhi malzemenin, yetkili laboratuvarlarca muayeneleri sonunda  
verecekleri rapor ve Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yoketme ve kayıttan  
düşme işlemlerini yapar.                            
  g) Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşan- 
lar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarır.         
  h) Eczanede imal edilen bütün ilaçların Türk Kodeksine ve eczacılık sanat  
ve fennine uygun olmasından, imalat için kullanılan maddelerin cins ve miktar- 
larının günü gününe imalat defterine yazılmasından, imal edilen ilacın da gün- 
lük gelir, gider defterinin gelir hanesine kaydedilip ilacı yapan eczacıya imza 
ettirilmesinden sorumludur.                           
  i) İlaçlar yapılırken eczane laboratuvarında hazır bulunarak eczanede ça-  
lışanlar tarafından kendisine sorulabilecek mesleki ve fenni soruları cevaplan- 
dırır ve sanatla ilgili konularda gerektiğinde onları uyarır.          
  j) İşlerinin ağırlığına göre eczanedeki ilaçların bir kısmını emrindeki   
eczacılara teslim edebilir. Bu halde ilaçların sorumluluğu başeczacının kontro- 
lu altında teslim alanlara aittir.                       
  k) Kurumun ilaç ve sıhhi malzeme ihtiyaçlarını zamanında bildirmeye, sağ-  
 lanması için hazırlayacağı listeleri baştabibe vermeğe zorunludur.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Düzenlediği ihtiyaç listelerinin fenni şartlarını da saptar ve alınan    
ilaç ve malzemenin Türk Kodeksindeki niteliklere uygun olup olmadığını tayin  
ve gereğinde her eşit analizlerini yaptırmak zorundadır. Kurumlarda Türk Kodek- 
sine aykırı ilaçlar bulunmasından başeczacı sorumludur.             
  l) Her mali yıl sonunda, o yıl içinde eczane deposuna ve eczaneye giriş ve 
çıkış kayıtlarına göre ertesi yıla devreden ilaçları ve miktarlarını gösterir  
cetvellerin düzenlenmesini sağlar. Kayden devreden miktarlarla, fiilen mevcut  
olanların uygunluğunu araştırır ve bunlarla ilgili işlemleri yapar. Sonucunu  
bir sonraki yıla ait ilaç ve malzeme ihtiyaç listesiyle birlikte baştabibe ve- 
rir.                                      
  m) Eczacıların, ecza depo memuru ile eczane memur ve hizmetlilerinin    
hizmetle ilgili hususlarda amiri olup, bunlar arasında görev bölümü yapar.   
Bunların düzenli, tertipli ve verimli çalışmaları için gereken tedbirleri    
alarak çalışmalarını izler ve kontrol eder.                   
  n) Eczane ve ecza deposunda bulunan tıbbi cihaz, alet, ilaç, sıhhi malzeme 
ve kimyevi maddeler ile bütün demirbaş eşyanın bakım, muhafaza ve sarfından   
sorumludur.                                   
  o) Kurum personeline ve bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerine ait reçete- 
leri yapan anlaşmalı eczanelerin getirdiği reçete ve faturaların kontrolunu   
yapar veya bu iş için bir eczacıyı görevlendirir.                
  İ - ECZACILARIN GÖREV VE YETKİLERİ:                     
  ----------------------------------                     
  Madde : 122 - Eczacılar, baştabib tarafından kurumun eczane, laboratuvar ve 
kliniklerinde çalışmak üzere görevlendirilirler. Bu görevlendirme münavebe ile 
de olabilir.                                  
  a) Eczane ve laboratuvarlarda görevli eczacılar, başeczacı veya laboratuvar 
şefi tarafından verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler.            
  b) Kliniklerde çalışan eczacılar klinik şef veya uzmanı ile vizit ve kontr- 
vizitlere çıkar, yazılan ilaçları eczaneden teslim alır ve bunların usulüne uy- 
gun olarak hastalara ulaşımını sağlar. Servis acil ilaç dolaplarının eksiklik- 
lerini zamanında tamamlar. İlaçların sarflarını yapar ve ayrıca baştabibin   
vereceği meslekleri ile ilgili görevleri yerine getirir.            
  c) Başeczacı bulunmayan kurumlarda eczacı, başeczacıya ait bütün görevleri 
yapar. Eczacı bulunmayan kurumlarda ise eczane hizmetleri baştabibin sıhhi ve  
fenni sorumluluğu altında görevlendirilecek bir eczacı teknisyeni veya hemşire 
tarafından yürütülür. Mali sorumluluk ta bu görevliye aittir.          
  d) İmalat için lüzumlu toksit maddelerin tartıları bizzat eczacılar tarafın-
dan yapılır. Eczacılar, tabela veya reçetelerde rastlıyacakları kodekse uygun  
olmayan tertip hatalarında ilgili tabibi uyarırlar.               
  e) Eczanede veya depoda azalmaya başlıyan kimyevi ve galenik maddelerle müs-
tahzarları bir liste halinde yazarak sağlanmaları için başeczacıya verirler.  
  J - FİZİKOTERAPİSTLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                 
  ------------------------------------------                 
  Madde: 123 - Fizikoterapistler, fizik tedavi konusunda yüksek öğrenim görmüş
gerekli bilgi ve beceriyi kazanmış sağlık personeli olup, rehabilitasyon ekibi- 
nin tabii üyesidirler. Uzman tabib tarafından görülerek tedavi endikasyonu sap- 
tanmış hastalara fizik tedavi vasıtalarını, tıbbi egzersizleri uygularlar; me- 
sajları, hastaların ortez ve protez eğitimlerini, adele testi günlük yaşayış  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
faaliyetleri testi ve uygulamalarını, branşla ilgili diğer ölçüm ve testleri  
yaparlar. Hastaların tedavi yönünden ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde 
çalışırlar. Gerektiğinde hastaların tedavisinin gidişi hakkında tabibe bilgi  
verirler. Hasta konseylerine iştirak ederler. Hastaların kazalardan korunmala- 
rı için gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Kullandıkları cihaz ve malzemele- 
rin iyi kullanımı ve bakımından sorumludurlar.                 
  K - DİYETİSYENLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                   
  ---------------------------------------                   
  Madde: 124 - Diyetisyen: Sağlıkla ilgili herhangi bir yüksek öğretim kurumu- 
nun beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim proğramını tamamlıyarak lisans derecesi
ve diyetisyen ünvanı kazanmış kişidir. Birden fazla diyetisyeni bulunan yataklı 
tedavi kurumlarında bunlardan biri baştabiblikçe başdiyetisyen olarak görevlen- 
dirilir.                                    
  Başdiyetisyen kurumun ihtiyaçlarını gözönünde tutarak bir hizmet proğramı  
hazırlar. Bunun uygulanmasını ve yürütülmesini sağlar.             
  Diyetisyenler arasında işbölümü yapar. Başdiyetisyen doğrudan baştabibe kar-
şı sorumludur.                                 
  Yataklı tedavi kurumlarındaki hizmet yerlerine göre diyetisyenlerin görev ve
yetkileri aşağıda belirtilmiştir.                        
  a) Diyetisyenin idari görev ve yetkileri,                  
  1 - Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli ol- 
masını sağlar.                                 
  2 - Mutfak, yemekhane ve anbar hizmetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde 
yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca anbarın düzenli, stokların usule uygun olup 
olmadığını kontrol eder. Bu hususta gerekli temel ilkeleri saptayarak en iyi  
şekilde uygulanmasını sağlar.                          
  3 - Normal yemek alan hastalarla personel için, mevsimlik yemek listelerini 
baştabibin uygun gördüğü bir komite ile beraber düzenler.            
  4 - Kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili maddelerin teknik şartnamele- 
rinin hazırlanmasında bulunur.                         
  5 - Planlanan yemek listeleri ve yönetmelik eki istihkak cetvellerine göre 
tüketim maddeleri günlük tabelalarını hazırlar, ayrıca bir görevlisi varsa   
hazırlattırır ve birlikte imzalarlar.                      
  6 - Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını,  
yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğra-
madan pişirilmesini sağlar ve dağıtımını kontrol eder.             
  7 - Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak  
saklanmasını sağlar ve denetler.                        
  8 - Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına  
uygun düzeltmeler yapar.                            
  9 - Mutfak personelini seçer ve baştabibin onayına sunar.          
  10 - Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptar ve sağlanması için 
hastane müdürüne bildirir.                           
  11 - Hazırlanan yiyeceklerin hastalara ve personelin sofrasına kadar kaliteli
ve gerekenlerin sıcak bir şekilde getirilmesini sağlar. Servis ofislerinin yemek
dağıtımı, bulaşık yıkanması, hasta kahvaltı ve yiyeceklerinin          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
muhafazası ve sair hususlarda bunların düzenli ve usulüne uygun olması için ge- 
rekli tedbirleri aldırır.                            
  12 - Beslenme ile ilgili fiyatları, maliyet kontrollerini ve istatistikle- 
ri yapar ve gerekli kayıtları tutar.                      
  13 - Personel yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yer- 
lerin ve yemek kaplarının modern usullerle temizlenmesini sağlar.        
  14 - Personelden özel diyet alanların listelerini hazırlar ve onları bu ko- 
nuda eğitir.                                  
  15 - Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim proğramını hastane müdürü 
ile birlikte planlıyarak yaptırır. Beslenme ile ilgili seminer ve konferanslara 
katılır.                                    
  b) Diyetisenlerin tedaviye ilişkin görev ve yetkileri:           
  1 - Tabibin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip   
eder. Hasta ile mülakat yaparak istek ve alışkanlıkları ile hastane olanaklarını
gözönünde tutmak suretiyle gıda ve yemek çeşiti planlanmasını yapar. Rejim yeme-
ği tabelalarını hazırlattırır.                         
  2 - Rejim yemeği hazırlanma ve pişirme esasları hakkında ilgililere direktif
verir. Rejim yemeği mutfağının çalışmalarını ve diyet hazırlanma hususlarını dü-
zene koyar ve kontrol eder. Gerektiğinde rejim yemeğini kendisi hazırlar.    
  3 - Süt çocukları ile küçük çocuklar için hazırlanan mama ve rejim yemekle- 
rinin hazırlanması, pişirilme ve dağıtılma esaslarını saptar. Bu konuda ilgili- 
lere direktif vererek hazırlattırır. Gerektiğinde mamaları kendisi hazırlar.  
  4 - Rejim yemeği tepsilerini kontrol eder. Rejim yemeklerinin cins, miktar 
nitelik, görünüş, sıcaklık-soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen ve tertip 
edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını, dağıtılmadan evvel görür ve düzenli
dağıtım yapılması için gerekli tedbirleri aldırır.               
  5 - Diyetisyenler, yatan hastaları muntazam dolaşarak bunların diyet ve nor-
mal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tesbit eder. Yemek listelerinin 
yapımında bu istekleri dikkate alır. Normal veya rejim yemeği yiyen hastaların 
tabibin tesbit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle mümkün olduğu kadar deği- 
şik yemeklerini sağlar.                             
  Hastaların yemeklerini yiyip yemediklerini kontrol eder. Hastayı yemek reji-
mi hususunda eğitim ve artıkların miktarını saptayarak hergün tüketmiş olduğu  
besinler hakkında gerekirse tabibe bilgi verir.                 
  Diyetisyen bu yönetmeliğe ekli günlük istihkak cetvellerinde gösterilen mik-
tarlar üzerinde çıkarılan yemeklerden artan ve dökülenler olduğu takdirde bunla-
rın yapımında bir kişi için hesaplanan gıda maddelerinin miktarını, baştabibin 
onayını almak suretiyle daha aşağı miktarlara indirerek ekonomi sağlar.     
  Kurumlarda diyet uzmanı bulunmadığı takdirde bunun idari görevlerini hastane
müdürü yürütür.                                 
  6 - Kurumdan ayrılan hastalara önerilen yemek rejimi şeklini evlerinde uygu-
lamaları için fikir verir, örnek listeler hazırlayarak hastayı rejimi hususunda 
eğitir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7 - Servis mutfaklarının hijyen standartlarına uygun olarak işlemesini sağ- 
lar.                                      
  8 - Çeşitli hastalıklarda verilmesi gerekli rejimler konusunda tabiblerle  
birlikte araştırma yapar.                            
  c) Diyetisyenin poliklinikteki görev ve yetkileri:             
  1) Poliklinik hastalarına, tabibin belirttiği ilkelere ve hastanın sosyoeko-
nomik durumuna göre rejim düzenler, yazılı ve sözlü olarak hasta ve yakınlarına 
rejim hakkında bilgi verir.                           
  2 - Beslenme ile ilgili poliklinik kayıtlarını tutar.            
  L - SOSYAL HİZMETLER ŞEFİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  ------------------------------------------------              
  MADDE: 125 - Sosyal hizmet uzmanı; Sosyal Hizmetler akademisi veya muadili 
fakülte mezunu, kişilerle iyi ilişkiler kurabilecek ve kuruluşlar arasında ile- 
tişimi sağlayacak yetenekte sağlık personelidir. Birden fazla sosyal hizmet uz- 
manı bulunan kurumlarda içlerinden biri baştabiblikçe sosyal hizmetler şefi ola-
rak görevlendirilir.                              
  Sosyal Hizmetler şefi: Kurumun ihtiyaçlarını gözönünde tutarak bölümünün  
hizmet proğramını hazırlamak, uygulamak ve yürütmekle yükümlüdür. Bölümündeki  
sosyal hizmetler uzmanları ile diğer personelin işbölümünü yapar ve çalışmaları-
nı denetler.                                  
  Sosyal hizmetler şefi, kurum içinde ve kurum dışında çeşitli meslek grupları
ve kuruluşlarla ve teşhis, tedavi hizmetleri açısından diğer yataklı kurumlarla 
gerekli işbirliği ve koordinasyonu baştabibin bilgisi dahilinde sağlar.Bu husus-
ların yerine getirilmesinde baştabibe karşı sorumludur.             
  M - SOSYAL HİZMETLER UZMANININ GÖREV VE YETKİLERİ:             
  ------------------------------------------------              
  MADDE: 126 - Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde aile-
si ve yakın çevresi (Hastane iş, okul v.b.) ile işbirliği yapar, posta ve halkla
ilişkiler hizmetlerini yürütür. Bunun için kuruma müracaat eden hasta sahibi ve 
ziyaretçilerin müşküllerinin çözümlenmesinde, aranan hastaların kolayca bulunma-
sında gerekli görülen her türlü tedbirleri alır ve aldırır.           
  Hastaların gerektiğinde sosya-ekonomik durumlarının tetkikini yaparak hasta-
ne harcamalarına katılıp katılmıyacağını araştırır ve değerlendirir. Aldığı so- 
nucu Bakanlıkça saptanan bir forma doldurarak hasta evraklarının arasına ekler. 
Maddi yetersizliği olanlara diğer dış kurumlardan sürekli veya geçici destek  
sağlanmasına yardımcı olur.                           
  Uzun süre yatacak hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler dü- 
zenler moral gücünün arttırılmasını sağlar.                   
  Kurum ile diğer sosyal hizmetler ve sağlıkla ilgili kurumlar arasında başta-
bibin izni ile işbirliğini sağlayarak kurumun gelirini arttıracak proğram ve ça-
balara katılır ve teşhis, tedavi hizmetleri bakımından diğer yataklı kurumlarla 
koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlar.                      
  Kurum içinde bulunan gönüllü kişilerin çalışmalarını düzenler, yoksa bu tip 
çalışmaların kuruma yönelmesini sağlar.                     
  Öncelikle kurum personelinin ve olanaklar oranında, yatan hastaların çocuk- 
ları için kreş ve gündüz bakımevi açılmasına yardımcı olur.           
  Kurum sonrası oluşacak kişisel ve toplumsal ve ekonomik koşulların yeniden 
düzenlenmesine yardımcı olur.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  N- RADYASYON FİZİKÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:                
  ----------------------------------------------               
  MADDE: 127 - Radyasyon fizikçisinin (Sağlık, fizikçisi) yüksek fizik mühen- 
disi olması şarttır. Bitirdiği yüksek okul ders proğramında bu dersi okumuş ve 
mastır yapmış olanlar tercih edilir. Bulunmadığı takdirde bu konuda en az beş  
sene çalışmış olanlar tercih edilir. Birden fazla olduğu takdirde içlerinden en 
kıdemlisi şef olarak seçilir. Teşhis, tedavi, araştırmada radyoterapi uzmanının 
isteğine göre kullanılacak iyonize ışının cins ve kaynaklarını seçer.      
  Radyoterapi uzmanından tedavi konusunda aldığı bilgiler ışığında hastanın  
tedavi planını yapar, izodoz eğrilerini çizer, planın uygulanmasında hazır bu- 
lunur.                                     
  Radyasyon fizikçisi, radyo izotop maddeleri ve iyonize ışın kaynaklarını  
usulüne uygun olarak depo ve muhafaza eder.                   
  Bu madde ve kaynakları kullanılmaya hazırlar ve kullanma ve muhafaza yer-  
lerine nakledilmesini sağlar. Uygulama esnasında gerekli korunma tedbirlerini  
alır. İzotoplu hastaları tecrit eder ve onlardaki izotop artıklarını zararsız  
hale getirir. Bu işlemde kullanılan alet ve malzemeyi radyo aktiviteden arıta- 
rak yeniden kullanılacak hale getirir. İzotoplu cenazelerin muhafaza ve def-  
nedilmesinde gerekli tedbirleri alır.                      
  Radyasyon fizikçisi, radyo aktif materyelle çalışanların ve iyonizan ışın- 
ların etkisine uğrayanların alabilecekleri maksimum dozları tespit ederek alı- 
nan ışının zararlı düzeye gelmesinden önce bu kimselerin radyoterapi uzmanının 
bilgisi altında tehlikeli sahadan uzaklaştırılmalarını sağlar.         
  Laboratuvarda bulunan radyasyon cihaz ve kaynaklarını ışın bakımından kont- 
rol ederek lüzum görülenlerin kalibrasyonunu yapar.               
  Radyaterapi bölümünde bulunan uzmanlık eğitimi görenlerin ve teknik perso- 
nelin eğitiminde radyoterapi uzmanına yardımcı olur.              
  O- KLİNİK PSİKOLOĞUN GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 128 - Klinik psikoloğ, mesleki yöntem ve teknikleri uygulayarak has- 
taların ruhsal sorunlarının çözümlenmesine yardım edecek yetenekte, psikoloji  
öğretimi yapan herhangi bir fakülte veya yüksek okul mezunu sağlık personeli-  
dir.                                      
  Ruh sağlığı ve hastalıkları hastanelerinde hastaların meşguliyet tedavileri 
ile hastanelerdeki hemşirelerin psikiatrik hastaların bakımları konusunda eği- 
timi çalışmalarında kendilerine verilen görevleri yaparlar.           
  Psikologlar, meslek usul ve teknikleri (mülakat, psikoanalitik vb. kullana- 
rak hastaların ruhsal problemlerinin çözümlenmesinde gerekli testleri (Zeka,  
kişilik vb.) uygular, yorumunu yapar. Hastalığın teşhis ve tedavisinde, hasta- 
ların tabible işbirliği kurmasında yardımcı olur.                
  Hastanın günlük yaşayış ve davranışlarını izler, bulguları ilgili uzman ta- 
bibe verir. Hasta personel ilişkilerinin, tedavi ve bakım olanaklarının etkili 
şekilde gelişmesi için gerekli koordinasyonu sağlar.              
  Servisteki test malzemesinin iyi kullanılmasından ve bakımından sorumludur. 
  Ö- BAŞHEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİLERİ:                    
  -----------------------------------                     
  MADDE: 129 - Başhemşire; yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi 
mezunu olup, mesleklerinde enaz on yıl çalışmış ve iyi sicil almış hemşireler  
arasından baştabibin teklifi ile Bakanlıkça atanır. Hasta bakım hizmetlerinin  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
en iyi şekilde görülmesini sağlamakla görevli olup doğrudan Baştabibe karşı so- 
rumludur. İsterse sürekli olarak kurumda kalabilir. Bu takdirde yiyecek ve ya- 
tacakları kurumca sağlanır.                           
  a) Kurumda çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri,   
başebe ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci  
derecede amiri olup hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin zamanında ve 
gereğince yönetmelik hükümlerine göre görev yapmalarını sağlamak ve kontrol et- 
mekle yükümlüdür.                                
  Gerekli noksanlıkları tıbbi konularda baştabibe, idari konularda hastane  
müdürüne bildirir.                               
  b) Hizmetlerin yapılması sırasında gördüğü eksik ve kusurları gidermek ve  
yapamıyacağı veya yetkisi dışında kalan işleri baştabibe zamanında bildirmekle 
görevlidir.                                   
  c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi 
ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve istekleri- 
ni baştabibe iletir ve verilen kararları uygular.                
  d) Hemşire, ebe, hemşire yardımcısı ve yardımcı hizmetler sınıfı personeli- 
 nin, mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hiz- 
met içi eğitimini sağlar. Yeni mesleğe girmiş olanlara mesleğin yüceliğini an- 
latır. Hastalara karşı müşfik olmaları ve daima iyi davranmaları hususunda   
uyarmalarda bulunur. Kendi tutum ve hareketleriyle onlara iyi bir örnek olmağa 
çalışır.                                    
  e) Hasta bakımı ile ilgili hususlardan sorumlu olarak özellikle, hastaların 
temizlik ve beslenmelerine ve yatıp kalkmalarına, ilaçlarının vaktinde verilip 
verilmediğine, yemeklerinin bölüm ve dağıtımına nezaret eder.          
  f) Klinik ve polikliniklerin genel temizlik ve düzenini sağlar. Hasta ziya- 
retlerinin servislerde hasta bakımı yönünden kontrolunu yapar.         
  g) Hemşire ve kendisine bağlı diğer personele ait nöbet ve izin cetvelle-  
rini düzenler ve baştabibe onaylatır. Bu listelerde sonradan değişiklik yapmak 
gerekirse baştabibe haber verir.                        
  P- BAŞHEMŞİRE YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:               
  ------------------------------------------------              
  MADDE: 130 - 100 Yataklı ve daha büyük kurumlarda baştabib tarafından mes- 
leklerinde enaz beş yıl çalışmış ve iyi sicil almış hemşireler arasından stan- 
dart kadroya aşmamak üzere yeteri kadar baş hemşire yardımcısı görevlendirilir. 
Başhemşire yardımcısı sürekli olarak kurumda kalabilir. Bu takdirde yiyecek   
ve yatacak kurumca sağlanır. Başhemşire yardımcısı, başhemşirenin vereceği gö- 
revleri yapmakla ve başhemşirenin bulunmadığı hallerde de kendisine vekalet   
etmekle yükümlüdür.                               
  R- SERVİS SORUMLU HEMŞİRELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:            
  ----------------------------------------------------            
  MADDE: 131 - Hemşire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler,   
ameliyathane ve hemşirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sü-  
rekliliğini sağlamak için Baştabiblikçe servis veya bölüm sorumlu hemşirelik-  
leri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler. Hafta tatil- 
lerini cumartesi, pazar günleri yaparlar.                    
  a) Başhemşirenin o servisteki yardımcısı olup, servisinde bulunan bütün   
hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, hasta bakımında çalışan yardımcı hizmetler  
sınıfı personelinin iş bölümünü yapar, bunların çalışmalarını izler.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Servis hemşirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup servis şef  
ve uzmanlarının ve baş hemşirenin direktifleri ile hasta tedavi bakımının en  
iyi şekilde yapılmasıyla ve servisindeki düzen ve disiplini sağlamakla yüküm-  
lüdürler.                                    
  c) Servis demirbaş ve tüketim maddelerini teslim alır. Bunların muhafaza-  
sından ve yerinde kullanılmasından sorumludurlar.                
  d) Servisin temizliğini, yatan ve çıkan hastaların işlemlerini, hemşire   
ve diğer hizmetlilerin görev taksimi ve düzenlenmesini bizzat yapar ve bunla-  
rın çalışmalarını denetler, yemek dağıtımının, acil ilaç dolabının işlerliğini 
düzenler.                                    
  e) Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane hemşirelerinin birinci de- 
recede amiri olup buradaki hemşirelik hizmetlerinin düzenli yürütülmesinden   
ameliyathane sorumlusuna ve başhemşireye karşı sorumludur.           
  f) Servis eczacısı bulunmadığı hallerde ona ait görevleri yapar veya yap-  
tırır.                                     
  g) Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar.      
  S- HEMŞİRELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                     
  -----------------------------------                     
  MADDE: 132 - Hemşire, hasta ile tıbbi ve psikolojik bakımından devamlı il- 
gilenebilecek yapıda ve yetenekte sağlık meslek lisesi mezunu yardımcı sağlık  
personelidir. Kurumun yatak adedi azaltılmamak kaydıyla isteyen hemşireler   
gerek görüldüğü takdirde baştabib izniyle kendilerine ayrılan yerlerde topluca 
kalabilirler.                                  
  Bu takdirde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri kurumca sağlanır. Hemşireler 
servislerindeki hastane hizmetlilerinin hizmette birinci derecede amiridir.   
  Hemşireler sabah çalışmasına, kurumun hasta odalarının ve hastaların ge-  
nel temizliğini yaptırmakla başlarlar. Hastaların hal ve hatırlarını sorar,   
derecelerini alır, nabız ve teneffüslerini sayar, derece kağıtlarına tenefüsle- 
rini çizerler. (Nabız kırmızı, ateş siyah, teneffüs mavi kalemle çizilir.)   
  a) Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını gözönünde bulundurmak sure- 
tiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirir. Moral gücünü  
olumlaştırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlar. Hastaları tabiplerce yapılacak  
muayene ve tedaviye hazırlar.                          
  b) Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulama- 
larını meslekleri dahilinde ve tabiblerin tariflerine göre yapmak göreviyle   
yükümlüdürler. Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat   
içirir ve tatbik ederler, enjeksiyonları yaparlar ve bunları hemşire notuna   
miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalarlar.                 
  Sık sık kontrolü icabeden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlar- 
da yoklar ve bunlara ait ilaçları verir, yemeklerinin de usulüne uygun verilme- 
sini sağlar. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yaparlar.   
Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hem- 
şireye verirler.                                
  c) Hastalara iyi muamele etmek, onların dertlerini dinlemek, teselliye muh- 
taç olanları ve ameliyat heyacanı içinde bulunanları teselli ve teskin etmek,  
sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek hemşirelerin esas görevleridir.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyeli hastalardan alır ve labora-  
tuvara gönderirler.                               
  Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetler,      
kendisi yemek yiyemiyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirirler.  
Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya gönderirler, gidemiyenlerin   
yataklarında temizliğini yaptırırlar.                      
  d) Servis acil dolabında bulunan ilaçları servis şefi, uzmanı veya nöbetçi 
tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygular. Sarfi-  
yatını özel sarf defterine kaydeder. Eczaneden alınan bu ilaçların sarfı, bu  
defter üzerinde yapılır.                            
  Hastalara bu dolaptan verilen ilaçlar anında tabelalarına renkli kalemle  
yazılır. Ertesi günü bu ilaçlar eczaneden tabela ile alınarak yerine konur.   
  e) Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç vesair malzemeyi 
iyi bir şekilde saklamaya ve bunları yerine göre kullanmaya ve ilgili tabipler 
tarafından istendiği zaman hazır bulundurmaya, bunların dikkatsizlik ve israf  
suretiyle boşa gitmelerini önlemek zorundadırlar. Bu gibi şeylerin kasten veya 
dikkatsizlik nedeniyle kaybından sorumludurlar.                 
  f) Kendilerine teslim edilen eşya, ilaç ve malzemeyi servislerde veya ser- 
vis ambarlarında özel dolaplarda saklarlar. Bu dolapların düzenli ve tasnifli  
olması, ilaçların üzerinde etiketlerinin bulunması, güve, karınca vesair böcek- 
lerden, sıcaktan, soğuktan ve ışıktan korunması hususunda gerekli tedbirleri  
alırlar.                                    
  g) Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini   
kontrol eder ve sağlar. Hastaların yatak, çamaşır ve vücut temizliklerine dik- 
kat eder, gördükleri noksanları giderir ve gidertirler.             
  h) Ameliyathane hemşireleri, ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yer-  
lerde onun görev ve yetkilerini üzerlerine alırlar.               
  Ayrıca sorumlu görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otaklavların 
bakım ve işletilmesi ile de yükümlüdürler.                   
  i) Laboratuvar hemşireleri, uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlil- 
leri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmekle yükümlüdürler.  
Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek  
görevleridir. Laboratuvarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz  
ve her zaman kullanıma hazır bir halde bulundurmaktan sorumludurlar.      
  j) Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak 
fizyoterapist, sosyal hizmet, diyet uzmanları ve psikoloğlarla işbirliği yapar 
ve bunların servislerdeki çalışmalarını kolaylaştırır.             
  k) Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları  
hakkında bilgi vermek ve bakabilecekleri sayıda çocuğa sahip olma yolları    
hakkında anneleri aydınlatmakla yükümlüdürler.                 
  Ş- EBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                       
  --------------------------------                      
  MADDE: 133 - Ebeler, sağlık meslek okulu mezunu, doğum ve doğum kontrolü  
ile ilgili kendisine düşen görevleri yapabilecek yeteneklere sahip, gerekli   
kursları görmüş yardımcı sağlık personelidir. Kurumun yatak adedi azaltılmamak 
kaydıyle isteyen ebeler gerek görüldüğü takdirde baştabib izniyle kendilerine  
ayrılan yerlerde topluca kalabilirler.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu takdirde kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri kurumca sağlanır. Baştabib  
tarafından doğum odalarındaki ebelerden bir tanesi doğum bölümünün sorumlu   
ebesi olarak görevlendirilir. Servis sorumlu hemşirelerinin görev ve yetkileri- 
ni haizdir.                                   
  Kurumlarda doğum işleriyle vazifelendirilmiş ebeler, müracaat eden kadın-  
ların fenni olarak doğuma hazırlanmaları için yetkileri dahilinde her türlü   
tedbirleri alır ve hazırlıkları yaparlar. Meslek ve sanatlarının gerektirdiği  
şekilde ana ve çocuğu muayene ederler. Özellikle çocuk kalp seslerini yakın-  
dan izler, müşahadelerine yazarlar. Gerekli gördükleri hallerde her türlü jeni- 
kal muayeneleri de yaparlar, müşahedelerini bir not halinde de yazarak tespit  
ederler ve doğumun seyrini dikkatle ve sürekli bir şekilde izlerler.      
  Normal doğumları kendileri yaparlar.                    
  Doğum güçlükleri veya arızaları mevcut olan veya durumunu kesin olarak   
tesbit edemedikleri vakaları uzman tabibe derhal haber verirler.        
  a) Doğan çocukların cinsiyetini, boy ölçüsünü, kafa çaplarını, göğüs çev-  
resini, beden ağırlığını, yapısında mevcut bütün arızaları ve anormallikleri,  
kalıtsal belirtileri, plasanta ve kordonun niteliklerini tespit ve kaydeder-  
ler.                                      
  b) İkiz veya daha fazla sayıda doğan çocukların doğum sıralarını, ne kadar 
ara ile doğduklarını, ölü doğanların; doğumdan sonra bir müddet daha teneffüs  
edip etmediklerini dikkat ve titizlikle tetkik ve kaydederler.         
  c) Doğan çocukların birbirlerine karıştırılmamasına son derece dikkat eder- 
ler ve bu amaçla her doğan çocuğun bileğine anasının ad ve soyadını, cinsiyeti- 
ni doğum tarih ve saatini belirten bir kart bağlamak zorundadırlar. Bu etiket  
çocuk hastaneden çıkıncaya kadar bileğinde bırakılır.              
  Ayrıca bu hususta kurum İdaresince konulmuş usuller varsa onları da uygu-  
larlar.                                     
  d) Doğan çocukların göbeğinin fenni usullere uygun olarak kesilip bağlan-  
ması ve sarılması, çocuklar için tedbirlerin alınması ebelerin görevidir.    
  e) Doğum odalarının doğum ve müdahaleler için gerekli alet ve malzemenin  
her zaman temiz ve kullanmaya elverişli bir şekilde bulundurulmasını sağlarlar. 
  f) Ebe ve ebe hemşireler, bu asli görevleri yanında hemşirelerin gördükleri 
hizmetleri de görmek ve kurumlarda onların uymak zorunda bulunduğu hükümlere  
uymakla yükümlüdürler.                             
  g) Bu görevleri dışında aile planlaması kursu görmüşlerse ailelere doğum  
kontrolu ile ilgili her türlü bilgiyi vermekle yükümlüdürler.          
  T- HEMŞİRE YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİ:               
  ----------------------------------------------               
  MADDE: 134 - Hemşire yardımcıları, hemşirelerin bilfiil yardımcısı olarak  
onların emir ve direktiflerine göre çalışan sağlık meslek okulu mezunu yardım- 
cı sağlık personelidir. Gerektiğinde bunlara doğrudan doğruya hemşirelerin   
görevleri de gördürülebilir.                          
  Hemşire yardımcıları da yiyecekleri ve yatacak yerleri bakımından hemşire- 
ler gibi işlem görürler.                            
  U- HASTANE HİZMETLİLERİNİN GÖREVLERİ:                    
  -------------------------------------                    
  MADDE: 135 - Hastane hizmetlileri, hastanenin temizliği, hastaların labo-  
ratuvar vesair yerlere götürülüp getirilmesiyle ilgili her türlü hizmetleri   
yapan yardımcı hizmetler sınıfı personelidir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Servis sorumlu hemşiresi ve hemşirelerinin direktif ve sorum-        
luluğu altında, servislerin genel temizliklerini yapar ve hasta yemeklerini   
mutfaktan getirirler, Hemşirelerin dağıttığı yemek servisini yaparlar, hastala- 
rı bir yerden bir yere (Laboratuvar, servislere) götürüp getirirler. Laboratu- 
vara gidecek muayene materyelini götürürler ve kendilerine verilen saatte neti- 
celerini alırlar.                                
  Bizzat hasta bakımı ve hemşirelik hizmetleriyle ilgili olmamak üzere tabib, 
çalıştığı servis veya laboratuvarların hemşire, ebe ve tıbbi teknisyeni tara-  
fından verilen emir ve görevleri yerine getirirler.               
  Hastaların istek ve ihtiyaçlarını, servisteki önemli olayları,ağırlaşan   
hastaların ıstırablarını nöbetçi hemşireye derhal bildirirler, kendilerine   
teslim edilen hasta ve kurum eşyasından sorumludurlar.             
  Hastane hizmetlilerinin kendilerine verilen görevlere uyumunu ve bu konu-  
larda eğitimini ilgili tabib, hemşire ve tıbbi teknisyenler sağlar.       
  VI- TIBBİ TEKNİSYENLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                
  --------------------------------------------                
  MADDE: 136 - Tıbbi teknisyenler sağlık meslek lisesi mezunu olup, branşla- 
rında çalışabilmeleri için gerekli kursları görmüş, bilgi ve beceri kazanmış  
yardımcı sağlık personelidir. Bunların görev ve yetkileri aşağıda açıklanmış-  
tır.                                      
  A- ANESTEZİ TEKNİSYENLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  ------------------------------------------------              
  MADDE:137 - Anestezi teknisyeni; anestezi uzmanı veya bunun bulunmadığı   
hallerde ameliyathane sorumlu uzmanının sorumluluğu altında, bunların ve ameli- 
yatı yapan uzmanın direktiflerine göre ameliyatın ve narkozun salimen ve rahat 
bir şekilde sonuçlanması için gerekenleri yapar.                
  a) Anestezi cihazının bakımından, temizlenmesinden, sterilizasyonundan ve  
daima kullanılabilir halde bulundurulmasından sorumludur.            
  Anestezi cihazını ve ameliyat masasını her ameliyattan önce kontrol eder.  
Ameliyata hazır duruma getirir. Oksijen, azot protoksit bombalarının dolu olup 
olmadığına bakar.                                
  Anestezi cihazındaki arızaları, anestezik maddelerle, anestezide kullanılan 
bütün yardımcı ilaç malzeme ihtiyacını anestezi uzmanına vaktinde haber verir. 
  b) Anestezi uzmanı bulunmayan yerlerde anestezi teknisyeni, ameliyat olacak 
hastaları en az bir gün önce görür. Dosyaları inceler. Anestezi ve ameliyat   
yönünden noksan olan tetkikleri tamamlattırır. Herhangi bir zorlukla karşıla-  
şırsa operatör'e haber verir.                          
  B- AMELİYATHANE TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  -------------------------------------------------              
  MADDE: 138 - Ameliyathane teknisyeni, ameliyathane sorumlu uzmanı veya bu  
bulunmadığı takdirde ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında ve bunların  
direktiflerine göre ameliyatın salimen ve rahat bir şekilde sonuçlanması için  
gerekenleri yapar.                               
  Ameliyathanedeki bütün cihaz ve aletlerin bakım, temizlik her an çalışır  
halde bulunmalarından, muhafaza, ikmal ile gerekli sterilizasyon işlerinden   
sorumludur. Ayrıca ameliyathanedeki yardımcı hizmetler sınıfı personelin eği-  
timinde de yardımcı olur.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  C- ECZACI TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:                 
  ------------------------------------------                 
  MADDE: 139 - Eczacının denetimi altında çeşitli ilaçları hazırlar ve şi-  
şeleri etiketler.                                
  İlaç ve tıbbi malzemeyi ambalajlarından çıkarır, ayniyatla karşılaştırır.  
Depoya koyar, depo memuru yoksa depo defterine gelir kaydeder. Eczaneden ve   
servislerden usulüne uygun olarak istenilen ilaçlar verir.           
  Eczanenin temiz, düzenli olmasını ve kullanılan malzemenin temizlenmesini, 
bunların kullanılmaya hazır halde bulunmasını sağlar.              
  Eczanedeki yardımcı hizmetler sınıfı personelin hizmet içi eğitimlerine   
yardım eder.                                  
  Günlük gelir - gider defterlerini işler ve tevhit cetvellerini hazırlar.  
                                        
  D- LABORATUVAR TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  -------------------------------------------------              
  MADDE: 140 - Laboratuvara gelen muayene materiyelini analize hazırlar. Acil 
tetkikleri ayırır ve önce yapılmasını sağlar. Muhafazası gereken tahlil materi- 
yelini usulüne göre muhafaza eder.                       
  Laboratuvar şef ve uzmanın kontrolü altında basit laboratuvar tahlillerini 
yapar.                                     
  Standart solüsyon, kültür vasatları, boyalar ve antikoagülanları formülle- 
rine göre hazırlar. Laboratuvar uzmanının hizmetle ilgili diğer emirlerini   
yerine getirir.                                 
  Laboratuvarda kullanılan cam eşya ve aletleri uzmanın direktifine göre te- 
mizler ve otoklavdan geçirir.                          
  Malzeme ve cihazların devamlı kontrol ve sayımını yaparak ihtiyaçları    
zamanında amirine bildirir, defter kayıtlarını tutar, Kan ve Plazma kapaklarını 
kapayıp, ambalajlarını yapar ve dolabında saklar.                
  Laboratuvar hayvanlarının bakımı ile kafeslerinin temizliği ve etiketleri- 
nin konulmasına sağlar.                             
  Laboratuvar temizliğini yaptırır. Devamlı temiz ve düzenli olmasını sağlar. 
  Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağından iken 
alır.                                      
  E- RÖNTGEN TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:                
  -------------------------------------------                 
  MADDE: 141 - Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap 
ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her  
türlü radyografileri yapar.                           
  Filimlerin banyolarının yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili ser-  
vis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi ya-  
pılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir.       
  Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve   
kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır.         
  Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatis-  
tiklerini hazırlar.                               
  Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Labo-  
ratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine   
yardım eder.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  F- RADYOTERAPİ TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  ------------------------------------------------              
  MADDE: 142 - Radyoterapi teknisyeni, radyoterapi uzmanının direktifi ve   
radyasyon fizikçisinin (yoksa uzmanın) ölçü ve hesaplarına göre, iyonizan    
ışınlı tedaviyi uygulamakla, yükümlüdür.                    
  Poliklinik ve protokol defterini düzenli olarak tutar, servis ve labora-  
tuvarın tıbbi istatistiklerini hazırlar. Cihazların bakım, muhafaza ve en uy-  
gun şekilde çalışmasını sağlar. Gördüğü arızaları en kısa zamanda şef veya uz- 
mana haber verir.                                
  G- FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:     
  --------------------------------------------------------------------    
  MADDE: 143 - Fizik tedaviye ve rehabilitasyona muhtaç hastalara uzmanın   
veya fizyoterapistin uygun gördüğü tedavileri uygular.             
  Tedavi esnasında hastalara gözlemcilik eder ve güvenliklerini sağlar.    
Aletleri kullanırken şifayı geciktirecek olayları ve hastaların incinmelerini  
önliyecek gerekli tedbirleri alır.                       
  Alet ve cihazların bakımını, malzeme, çamaşır ve eşyalarını iyi bir şekilde 
kullanılmasını sağlar, kayıtları ve istatistiklere esas olacak bilgileri hazır- 
lar. Laboratuvarın temizlik ve düzenini sağlar.                 
  H- DİŞ PROTEZ TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:               
  -----------------------------------------------               
  MADDE: 144 - Diş tabipleri ve ağız, diş ve çene ile ilgili uzman tabiplerin 
hastadan almış oldukları ölçülere ve onların direktiflerine göre laboratuvarda 
çeşitli protezleri hazırlar, servis malzemesinin temizlik ve bakımını ve ser-  
visin düzenini sağlar. Kayıtları ve istatistikleri tutar.            
  Gereğince diş tabibine veya uzmana yardım eder.               
  I- RUH SAĞLIĞI KLİNİK TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:           
  -------------------------------------------------------           
  MADDE: 145 - Ruh sağlığı kliniklerine özgü hemşirelik hizmetlerini tümüyle 
yürütür. Hastaları ziyaret ederek durum ve ihtiyaçlarını tesbit ile mesleki   
personele bildirir. Tabipler tarafından tavsiye edilen ve hastalara evde uygu- 
layacakları tedavi usullerini kendilerine ve yakınlarına öğretir.        
  Hastaların her zaman durumları hakkında bilgi sahibi olmak, ruh hastalık-  
ları bakım, usul ve tekniği içinde tabibin önerilerini yapmak, hastaların duru- 
munu değerlendirerek gerektiğinde ilgililere bildirmekle görevlidir.      
  J- PATOLOJİK ANATOMİ TEKNİSYENİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:           
  ------------------------------------------------------           
  MADDE: 146 - Ameliyat ve otopsilerde insan veya hayvan organlarından çı-  
karılan parçalardan örnekler alır. Bunları ayırır ve numaralar.         
  Doku kesitlerini bilimsel yöntemlere göre hazırlar ve muayene sonucu be-  
lirler.                                     
  Laboratuvar malzemelerinin bakım ve temizliği ile kayıtların usulune uygun 
yapılmasını sağlar.                               
  VII- İDARİ İŞLERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ:             
  ---------------------------------------------------             
  ---------------------------------------------------             
  A- HASTANE MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 147 - Hastane Müdürünün; sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya   
temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun   
olup hastane işletmeciliği konusunda mastır veya doktora yapmış ayrıca hastane 
müdür yardımcılığı veya benzeri idari hizmetlerde 10 sene başarı ile hizmet   
vermiş olması gerekir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.                 
  a) Baştabipliğe bağlı olarak kurumun idari, mali ve teknik hizmetlerini ka- 
nun, tüzük, yönetmelik ve emirler uyarınca yürütmekle yükümlü ve yetkilidir.  
  b) Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaç- 
larını zamanında tesbit eder ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır.    
Baştabibin vereceği talimata göre sonuçlandırır.                
  c) Satınalma, depolama, ambar ve depodan çıkış hizmetlerini yakından izler 
ve gereği gibi yapılmasını sağlar.                       
  d) Günlük iaşe tabelalarını kontrol eder, buna göre anbardan çıkacak veya  
dışardan gelecek gıda maddelerinin vaktinde mutfağa teslimini sağlar.      
  e) Cihaz, her türlü motor, eşya ve bina onarımı gibi işlerin ilgililerce  
zamanında yapılmasını sağlar.                          
  f) İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını 
sağlamakla genel idare hizmetlerinde çalışan kendisine bağlı personelin mevcut 
kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev yetki ve sorumluluklarını belirle- 
mekle yükümlü ve doğrudan baştabibe karşı sorumludur.              
  g) Kurumda gerekli emniyet tedbirlerini alır. Sivil Savunma uzmanı yoksa  
sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için ge- 
nel olarak Devlet Kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri titizlikle  
yürütür.                                    
  h) Kurumun periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuvar çalışma cetvel- 
lerini vaktinde, doğru ve eksiksiz olarak düzenleterek merciine gönderir. Keza 
sıhhi, idari, mali ve herçeşit evrak ve cetvellerin de kurumca zamanında düzen- 
lenip ait olduğu makama gönderilmesini sağlar.                 
  Bulaşıcı hastalıklar teşhisi konulan vak'aları ve bunlardan ölenleri kuru- 
mun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı bir şekilde haber  
verir.                                     
  i) Ambarda bulunan ve ambardan çıkarılan herçeşit maddenin ambar kayıtla-  
rındaki miktarlara ve günlük yiyecek ve içeceklerin tabeladaki miktarları ile  
şartnamelerindeki niteliklere uygunluğunu kontrol eder. Noksan ve kusurlar gö- 
rürse baştabibe bilgi vererek düzeltilmesini sağlar.Uygun nitelikte olmadığı  
ilgililerce bildirilen besin maddelerini baştabibin izniyle geri çevirir.    
  B - HASTANE MÜDÜR YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:             
  ---------------------------------------------------             
  MADDE: 148 - Hastane müdürünün eğitim şartlarına haiz olması ve idari hiz- 
metlerde 5 sene başarı ile hizmet etmiş bulunması gerekir. Onun görevlerine   
yardım eder. Hastane müdürünün kendisine vereceği idari, mali ve teknik görev- 
lerde kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere göre hizmet görür, hastane müdü- 
rünün yokluğunda onun görevini yapar.                      
  C - SAĞLIK İSTATİSTİKÇİSİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:              
  ------------------------------------------------              
  MADDE: 149 - Sağlık istatistikcisi fakülte ve yüksek okulların istatistik  
eğitim ve öğretimi yapan bölümlerinden mezun olup, kurumlarda istatistik ve   
tıbbi dökümantasyon bölümüyle, arşiv ve hasta kabul bölümünün ve kendisine bağ- 
lı olan birimlerdeki hizmetlerin düzenli, koordine ve istatistik hizmetlerine  
uygun bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunlarla ilgili her türlü evrakın dos- 
yalanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri alır.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu birimlerdeki personele göre gerekli iş bölümünü yapar. Gerekli araç ve  
gereçlerin sağlanması konusunda ilgililere teklifte bulunur.          
  Kurumda tutulan formları doldurur veya düzenli bir şekilde doldurulmasını  
sağlar.                                     
  Kurumda yapılması mümkün olan istitastiki değerlendirmeler için gerekli   
tablo ve grafikleri hazırlar. Baştabiplikçe kurum çapında yapılacak değerlen-  
dirme çalışmalarına katılır ve istatistiki rapor düzenler. İstatistiklerin dü- 
zenlenmesinde temel kavramlara uymak zorundadır.                
  İstatistiki formlarla ilgili dosya sistemi kurar ve arşivle gerekli iliş-  
kileri sağlar. İstatistik arşiv ve hasta kabul bölümlerinde görev alan perso-  
nel sağlık istatistikçisine, sağlık istatistikçisi de yukarıdaki görevlerin   
yerine getirilmesinde hastane müdürüne karşı sorumludur.            
  Sağlık istatikçisinin bulunmadığı hallerde varsa bu görevi hastane müdür  
yardımcılarından birisi, yoksa hastane müdürü yapar.              
  D - İSTATİSTİK MEMURUNUN GÖREVLERİ:                     
  -----------------------------------                     
  MADDE: 150 - İstatistik memuru lise ve dengi okul mezunu olup konusunda   
kurs görmüştür. Kurumlardaki istatistik birimlerinde, sağlık istatistikçisinin 
vereceği görevleri yapmakla yükümlüdür.                     
  E - İDARE MEMURUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:                   
  ---------------------------------------                   
  MADDE: 151 - İdare memuru, hastane müdür yardımcısı bulunmayan kurumlar da 
hastane müdürünün yardımcısıdır. Hastane müdür ve yardımcısının bulunmadığı yer-
lerde, baştabibin sorumluluğu altında hastane müdürünün görevlerini yapmakla  
yükümlü olup onun yetkilerini kullanır.                     
  F - AYNİYAT SAYMANININ GÖREV VE YETKİLERİ:                 
  ------------------------------------------                 
  MADDE: 152 - Ayniyat Saymanı: Kurumun tüm Devlet mallarını (döner sermaye  
hariç) kapsayan ayniyat işlemlerini mevcut kanun, tüzük ve yönetmelik hükümle- 
rine göre yönetmek ve gerekli kayıtları tutmakla görevlidir.          
  Ambar ve depo memurlarınca düzenlenen ve imzalanan ayniyat tesellüm makbuz- 
larına ayniyat saymanı kendine ait yeri imza ederek baştabibe onaylatır. Depo  
ve ambar memurlarının hizmetlerini ayniyat açısından kontrol etmekle yükümlüdür.
Ayniyat Talimatnamesi hükümleri dairesinde kayıtları tutar ve Sayıştay hesabını 
verir.                                     
  G - AMBAR VE DEPO MEMURUNUN GÖREVİ:                     
  -----------------------------------                     
  MADDE: 153 - Ambar ve depo memuru, ayniyat saymanının mutemedidir. Ayniyat 
Talimatnamesi hükümlerine göre ambar ve depoya konulacak erzak, eşya, alet ve  
malzemenin geçici kabul ve kat'i tesellüm işlemleriyle, bunların gerek Ayniyat 
Talimatnamesi ve gerekse bu yönetmelik hükümlerine göre ihraçlarını ve bunlarla 
ilgili kayıtları ve diğer işlemleri yapar. Ambar ve depo memuru erzak eşya ve  
malzemenin iyi bir şekilde korunmasiyle bunlardan bozulmaya müsait olanların  
zarara uğramadan bir an evvel sarf veya kurumlara devri suretiyle elden çıka-  
rılması ile ilgili işlemlerin yapılması için amirlerine zamanında haber vermek- 
le yükümlüdür.                                 
  Ambar ve depo memuru stokları azalmış olan erzak, eşya ve malzemenin hizme- 
ti aksatmayacak şekilde, zamanında temini için hastane müdürüne yazılı olarak  
ihtiyaçlarını bildirir. Mali yıl başından evvel bir yıllık kesin sarfları göz- 
önüne almak suretiyle gelecek mali yılın kesin sarflarını ve depo ve      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ambar miktarlarını göz önüne alarak gelecek yıl alınması gereken erzak eşya ve 
malzemenin cins ve miktarlarını tesbit eder, ilgililere bildirir.        
  Ambardan çıkan maddeleri ambar defterine günü gününe kaydeder. Giren madde- 
lerin fatura fiyatlarını hizalarına yazar ve yıl sonunda her tür için ortalama 
fiyatları tesbit eder.                             
  Ambardan çıkartılanların yıl sonundaki miktarlarını ortalama fiyatlarla ku- 
ruşlandırarak 18 nolu istihmal ve istihlakata ait eşya için taşra cetveli düzen-
ler.                                      
  H - HASTA KABUL MEMURUNUN GÖREVLERİ:                    
  ------------------------------------                    
  MADDE: 154 - Hasta kabul memuru; en az lise ve dengi okul mezunu olup hasta 
kabulü, hasta çıkarılması, doğumlar ve ölümlerle ilgili bütün işlemleri yapmakla
yükümlüdür. Bu bölümde çalışanların birinci derecede amiridir.         
  a) Hasta kabul yerinin temizliğini, düzen ve disiplinini sağlar.      
  b) Kuruma yatırılan hastaların kabul evrakı ve kimlik belgelerini tetkik  
ederek künyelerini eksiksiz bir şekilde saptar ve hasta kabul defterine yazar. 
(Ek: 43 Form 102)                                
  Herhangi bir nedenle istenen bilgileri veremiyecek durumda olan ve kimlikle-
ri belirlenemeyen hastaların kimliklerinin saptanması için baştabibe ve nöbetçi 
tabibe bilgi verir ve tabelalarını çıkartarak hasta kabul defterine kayıt ettiği
künyelerini aynen bunlara geçirir ve giriş evrakını da ayrıca saklar.      
  c) Hasta kabul defterine hastaların ayrıntılı kimlikleriyle beraber giriş  
tarih ve saatlerini, geldikleri yeri ve açık adreslerini, hangi servise yatırıl-
dıklarını, çıkardıklarında çıkış tarihleriyle protokol numaralarını, hastalık ve
sonuçlarını (şifa, selah haliyle, vefat) tabeladan naklen kayıt ve işaret eder. 
Ölenlerin gün ve saati ile cesetleri hakkında ne gibi işlem yapıldığını kurumca 
nereye gömüldüklerini ailesine teslim edilenleri ayrıca yazar.         
  Hasta kabul defterinde her yıl protokol numarası birden başlıyarak yeniden 
verilir. Defter bitmemişse bir sahife ara ile defter kullanılmaya devam edilir. 
  d) Kurumda doğum olduğunda, doğan çocuğun doğum günü ve saati, ana ve baba- 
sının adı ve soyadı ile tabiyet ve dinleri, çocuğun cinsiyeti günü gününe servis
protokol defterine kaydolunmakla beraber çıkışında bunlar kabul defterine işle- 
nir.                                      
  Yeni doğan çocuklara ayrıca bir tabela çıkarılması ve gerek anaya ve gerekse
çocuğu ait numaraların karşılıklı her iki tabelaya yazılması ve kurumdan çıktık-
larında bu tabelaların birbirine bağlı olarak saklanması gerekir.        
  Hasta kabul memuru, kurumda doğan çocukların doğumlarını, ilgili cetvellere 
kaydederek bir ay içinde baştabiplik yoluyla nüfus idarelerine bildirmek zorun- 
dadır.(Ek: 50 Form 109)                             
  e) Ölen hastaların tabelasındaki ve hasta kabul defterindeki açıklamalara  
göre ve basılı örneklerindeki yazılı bölümleri bütün ayrıntılariyle ve okunaklı 
olarak doldurup (hastanelere mahsus ölüm haber ihbar varakası) düzenler. Her iki
tabela ile birlikte baştabibe götürüp imza ettirildikten sonra         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ihbar varakası nüfus dairesine gönderilmek üzere idareye verilir. Gömme izni de 
uygun şekilde onaylatılır ve mezarcıya verilmek üzere imama teslim edilir.   
  f) Her gün kuruma kaç hasta girip çıktığını ve kaç ölüm olduğunu bir cetvel 
halinde düzenleyip ertesi gün sabahleyin ve sonunda da günlük cetvellerin top- 
lamını yaparak sağlık istatistikçisine, yoksa hastane müdürüne verir.      
  g) Hasta emanet eşya deposunda ayrıca bir görevli bulunmadığı takdirde, ya- 
tan ve çıkan hastaların elbise para ve değerli eşyaları hakkında, bu yönetmeli- 
ğin "hastaların kabulü" kısmında yazılı hükümlere göre işlemleri yapar.     
  h) Devlet daire ve kurumlarına mensup bir kimsenin kurumda ölümü halinde,  
mensup olduğu daire ve kuruma ölümün vukuu ve teşhisinin resmi bir yazı ile en 
kısa zamanda bildirilmesi için gereken işlemleri yapar.             
  i) Yatan hastaların ziyaretciler tarafından kolayca bulunması için kurulacak
sistemin işlemesi bakımından sosyal hizmet, sosyal servis, halkla ilişkiler veya
müracaata, yatan ve çıkan hastaları muntazam ve anında bildirir.        
  İ - SATINALMA MEMURUNUN GÖREVLERİ:                     
  ----------------------------------                     
  MADDE: 155 - Satın alma memuru yürürlükteki mevzuata uygun olarak hastane  
müdürünün emirlerine göre, satın alma ile ilgili işlemleri yapmakla yükümlüdür. 
  Mevzuatın verdiği yetki çerçevesinde satın alma memuru elinde bulunan avans-
tan ödemek suretiyle, satın alınması gerekli ihtiyaçların alımını yapar avansın 
usulü dairesinde mahsubunu yaptırır.                      
  Alımı kendisine emredilen şeyleri ayrıntılariyle ayrı bir deftere kaydeder. 
  J - İAŞE MEMURUNUN GÖREVLERİ:                        
  -----------------------------                        
  MADDE: 156 - İaşe memuru hastanede varsa diyet uzmanına, yoksa hastane müdü-
rüne bağlı olarak çalışır.                           
  Hastalara tabiplerce yazılan ve servisler tarafından idareye verilen rasyon 
cetvellerini toplar, yemeğe müstehak olan personelin mevcudunu ve çalışma siste-
mine göre kahvaltı ve yemek öğünlerini dikkate alarak personel rasyonunu hesap- 
lamak suretiyle günlük tüketim maddeleri tabelasını düzenleyerek hastane müdürü-
nün tayin ettiği saatte kontrol için diyet uzmanına, yoksa hastane müdürüne ve- 
rir.                                      
  K- ARŞİV MEMURUNUN GÖREVLERİ:                        
  -----------------------------                        
  MADDE: 157 - Sağlık istatistikçisine bağlı olarak 66. maddeye göre arşivleme
yapılan kurumlarda ilk müracaat eden hastaların arşiv defterine kaydını yaparak 
polikliniğe gidecek muayene fiş veya dosyasını hazırlar ve her dosya üzerine ar-
şiv defterindeki kayıt numarasını işler.                    
  İşi biten hasta dosyalarını, arşiv tekniği bakımından kontrol ile noksanla- 
rını tamamlattırıp düzenli bir şekilde yerleştirir.               
  Yardımcı kayıtları (çeşitli endeks tipleri) geliştirir ve istatistikle ilgi-
li bir görevli yoksa istatistik yapar ve bunları uluslararası hastalıkları tas- 
nifine göre hastalık ve ameliyat kod numaraları konulmuş dosyalara yerleştirir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Tabiblerin inceleme, araştırma, makale, test, istatistik ve rapor hazırla- 
mak gibi ilmi çalışmalarında ve günlük arşiv araştırmalarında kendilerine yar- 
dımcı olur.                                   
  Arşivi devamlı olarak gözetimi altında bulundurur. İlgisi olmayanlara dos- 
ya vermez. Arşivin genel düzen ve temizliğini sağlar.              
  L - KÜTÜPHANE MEMURUNUN GÖREVLERİ:                     
  ----------------------------------                     
  MADDE: 158 - Kütüphane memuru enaz lise mezunu tercihan herhangi bir fakül- 
tenin kütüphanecilik bölümü mezunu olup hastane müdürüne bağlı olarak mevcut ki-
tapları, yazarın adı veya kitabın konusu veya kitabın adına göre kataloğlar dü- 
zenleyerek kartlara geçirilmesini sağlar.                    
  Yeni gelen kitapların konu, yazar adı ve kitabın adını belirtmek suretiyle 
ilgililere duyurur.                               
  Mecmua abone işlerini yaptırır, bunların düzenli gelmelerini takip eder.  
  Okuyuculara imza karşılığında verilen kitapların, kime verildiğini, kitabın 
adı, kataloğ numarası ve verildiği tarih ile beraber bir deftere kaydeder veya 
kitap alışverişi için özel kartlar tutar ve belirli zamanda gelip gelmediğini  
izler.                                     
  Kitapların bakım ve onarımları ile ciltleme işlemlerini sağlayıcı tedbirle- 
rin alınmasından doğrudan doğruya sorumludur.                  
  Kitaplığın genel düzen ve temizliğini sağlamakla yükümlüdür.        
  M - HALKLA İLİŞKİLER MEMURUNUN GÖREVLERİ:                  
  -----------------------------------------                  
  MADDE: 159 - Halkla ilişkiler memuru sosyal hizmet uzmanı bulunmayan kurum- 
larda müracaat ve halkla ilişkiler hizmetlerini yürütür. Bu takdirde hastane mü-
dürüne bağlı olarak görev yapar. Sosyal hizmet uzmanı bulunan kurumlarda, sosyal
hizmet uzmanına bağlı olarak çalışır. Hasta sahiplerini hastalarını aramaları  
için düzenlenen pano veya listelere giren veya çıkan hastaları muntazam işler, 
hastaların posta hizmetlerini düzenler.                     
  N - TIBBİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  ----------------------------------------                  
  MADDE: 160 - Tıbbi sekreter, lise veya dengi okul mezunu daktilobilir per- 
soneldir. Hasta müşahade kağıtlarını, tıbbi raporları ve tıbbi mesleki mektupla-
rı tabiplerin söyledikleri şekilde ve usulüne uygun olarak daktilo ile yazar.  
  Tabipler tarafından teyp, pikap ve diğer kayıt cihazlarına söylenenleri de- 
şifre eder.                                   
  Bilimsel toplantılarda konuşulanları not alır.               
  Gerektiğinde hasta müşahade kağıtları ve raporların örneklerini çıkartır.  
  O - TIBBİ FOTOĞRAFÇININ GÖREV VE YETKİLERİ:                 
  -------------------------------------------                 
  MADDE: 161 - Tıbbi fotoğrafçı, tıbbi fotoğrafhanenin sorumlusu olup, bura- 
nın bu yönetmelik ve baştabib emirlerine uygun olarak işlerini bir düzen ve   
tertip içerisinde yürütmekle yükümlüdür.                    
  P - İMAM VE GASSALIN GÖREVLERİ:                       
  --------------------------------                      
  MADDE: 162 - İmam ve gassal, gömme izni belgesi ile gasilhaneye gelen her  
cenazenin geldiği servis ve konulan teşhisi, başka yerden gelmişse nereden gel- 
diğini, gasilhaneye geliş-gidiş gün ve saatini, hastanece defnedilmişse hangi  
mezarlığa ve hangi numaralı mezara gömüldüğünü, cenaze sahiplerine verilmişse  
kime teslim edildiğini, adli ve resmi makamlarla ilişkisi varsa, kimin emri   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ile kime teslim edildiğini okunaklı ve düzenli bir şekilde bir deftere kaydet- 
mekle yükümlüdür. Her ölünün sağ ayağının başparmağına bağlanmış olan künye   
kartonunun muhafazasından imam ve gassal sorumludur.              
  Bu işlemlerden sonra imam ve gassal erkek cenazeleri yıkar, teçhiz, tekfin 
eder, gerekli dini ödevleri yapar ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümlerine göre 
mezarlığa gömülmelerini sağlar. Kurumda kadın gassal yoksa kadın ölülerin ga-  
sil, teçhiz ve tekfinleri hastanece temin edilecek bir kadın gassala yaptırılır.
  İmam ve gassal Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 57 nci maddesinde sayılan hasta- 
lıklardan ölenlerin cesetlerini antiseptik eriyiklere batırılmış çarşafa sardı- 
rıp, gasilhaneye naklini sağlar. Gasilhanede üzerine sabunlu kaynar su döküle- 
rek ve kefeni antiseptik bir eriyikle ıslatarak tabuta koydurur. Kuduz, kolera, 
çiçek, şarbon ve vebadan ölenlerin üzerine bir kat toprak bir kat kireç koymak 
ve üstünü de toprakla örtmek suretiyle gömdürür.                
  İmam ve gassal, bazı sorumluluklar nedeniyle hastanelere getirilen cenaze- 
leri, ölüm raporları bulunmak şartıyla ve baştabibin müsaadesiyle gasilhaneye  
alır, yıkanma, teçhiz ve tekfin işlemlerini yapar. Bunlar için ayrı bir defter 
tutar ve gerekli bilgileri kaydeder. Bu cenazelerin gömülmesinden de sorumludur.
Ancak, cenaze masrafları sahipleri tarafından karşılanır.            
  İmam ve gassal hastanede ağırlaşan hastalarla, sahiplerince kaldırılacak  
cenazelerin dini ödevlerini de yerine getirmek zorundadır.           
  İmam ve gassal gasilhanenin temizliğini yaptırmak ve cenazenin kokuşmamasını
sağlamakla yükümlüdür.                             
  Boş zamanlarda görevleriyle ilgili olmak koşuluyla hasta kabul, arşiv veya 
posta işlerinde görevlendirilir.                        
  VIII - TEKNİK VE DİĞER İŞLERDE ÇALIŞANLARIN GÖREV VE YETKİLERİ:       
  ===============================================================       
  A - MÜHENDİSİN GÖREV VE YETKİLERİ:                     
  ----------------------------------                     
  MADDE: 163 - Standart kadrosunda mühendis bulunan büyük kurumlarda mühendis 
teknik işlerde çalıştırılan bütün memur ve hizmetlilerin görevle ilgili husus- 
larda amiri olup baştabibe karşı sorumludur.                  
  Kurumun bütün cihaz ve motorlu araçları ve tesislerin işletilme, bakım ve  
müştemilatı gibi bina ve tesislerin tamir, boya, badana vesair işlerinde çalışan
bütün teknik personelin iş bölümünü yapar. Teknik servise gelen bakım onarımla 
ilgili istekleri bir bir deftere kaydederek, bunların aciliyet ve önemine göre 
önceliklerini saptayarak, ilgili teknisyenin iş defterine kaydettirir. Her sabah
başteknisyenle beraber işyerlerini gezerek teknik ekibi ve verilen işlerin yapı-
lıp yapılmadığını kontrol eder, gerekli emirleri verir. Bunların meslekle ilgili
problemlerinin çözümlenmesine yardım eder. Personelin hizmet içi eğitimle kali- 
fiye hale gelmesini sağlar. Musluk, kapı kilidi, sıhhi tesisat vesair gibi ye- 
rinde kolay tamir edilebilir arızaların süratle giderilmesi için her gün belirli
saatlerde bir tamir çantasıyle dolaşıp bu işleri yapabilecek bir teknisyeni gö- 
revlendirir.                                  
  B - BAŞTEKNİSYENİN GÖREV VE YETKİLERİ:                   
  --------------------------------------                   
  MADDE: 164 - Kadrosunda birden fazla teknisyeni bulunan kurumlarda bunlardan
birisi hastane müdürünün teklifi ile baştabib tarafından başteknisyen olarak gö-
revlendirilir.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Başteknisyen, mühendis bulunan hastanelerde onun yardımcısı olup vereceği  
hizmetle ilgili emirlere göre görev yapar.                   
  Başteknisyen mühendis bulunmıyan hastanelerde hastane müdürüne bağlı ola-  
rak mühendisin görev ve yetkilerini üstlenir.                  
  C - TEKNİSYENİN GÖREVLERİ:                         
  --------------------------                         
  MADDE: 165 - Teknisyen, hastanede bulunan bütün sıhhi ve fenni tesisler ve 
cihazların, muayene, kontrol, bakım, işletme ve küçük onarımlarını yapmakla ve 
muhafazasiyle yükümlüdür. Teknisyen ayrıca önemli ve acil hallerde ve gerekti- 
ğinde çalışma saatleri dışında yapılacak davete derhal uymak zorundadır.    
  D - SANTRAL MEMURUNUN GÖREVLERİ:                      
  --------------------------------                      
  MADDE: 166 - Kurumun dış ve iç haberleşme hizmetlerini görür. Santral memu- 
ru, hariçten müracaatlara nezaketle cevap verir. Hastaların durumu hakkında bil-
gi isteyenlere servis ilgililerinin izni ile bilgi verir.            
  Şehirlerarası konuşmalar için bir defter tutar, konuşanı ve konuştuğu yeri 
kaydeder. Konuşma özel ise, postaneden bildirilen ücretin tahsili için durumu  
idareye bildirir.                                
  E - ŞÖFÖRÜN GÖREVLERİ:                           
  ----------------------                           
  MADDE: 167 - Erzak, hasta ve cenaze nakliyatını özel araçlarıyle yapan has- 
tanelerde işe göre bir veya birkaç şöför çalıştırılır. Şöför mevcut motorlu   
araçlara mahsus yönetmeliğe göre hareket eder.                 
  F - AŞÇIBAŞI VE AŞÇININ GÖREVLERİ:                     
  ----------------------------------                     
  MADDE: 168 - Aşçıbaşı veya aşçı, günlük tüketim maddeleri tabelasına göre  
anbar memuru tarafından görevlilerin huzurunda kendisine teslim edilen bütün  
besin maddelerini (bulunan yerlerde diyetisyenin direktif ve kontrolu altında) 
mevcut listeye göre tertipli ve düzenli ve iyi bir şekilde pişirip iştah açıcı 
bir şekilde hazırlamak, yeter sıcaklıkta dağıtımını sağlayıp, hastalara ve per- 
sonele göndermekle yükümlüdür. Aşçıbaşı veya aşçı teslim aldığı erzak vesair  
maddeleri tamamen yerine sarfetmek ve israfına katiyen meydan vermemek zorunda- 
dır.                                      
  Aşçıbaşı veya aşçı bakırdan yapılmış tencerelerin daima kalaylı bir halde  
bulunmasına dikkat etmek ve kalaysız olanları vaktinde kalaylatmak üzere derhal 
idare memuruna haber vermek zorundadır. Mutfağın genel temizliğini yapmak ve  
yaptırmak ve pişirmek üzere kendisine teslim edilen maddeleri temiz bir halde  
ve bozulmıyacak şekilde saklanmasını sağlamakla görevlidir.           
  G - ÇAMAŞIRHANE VE ÜTÜHANE SORUMLUSUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:         
  -----------------------------------------------------------         
  MADDE: 169 - Hastane müdürüne bağlı olup çamaşırhane ve ütühanenin sorumlu- 
sudur. Bu yönetmelik hükümlerine göre baştabiblik emirlerine uygun olarak bura- 
nın düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlar. Buralarda çalışanların gö-
rev taksimini yapar, çalışmalarını kontrol eder. Çamaşırhane ve ütühane ile ser-
visler arasındaki ilişki ve alışverişi düzenler.                
  H - ÇAMAŞIRCININ GÖREVLERİ:                         
  ---------------------------                         
  MADDE: 170 - Çamaşırcı, çamaşır makinaları ile makina yoksa, elle çamaşırla-
rı yıkamak ve kurutmakla yükümlüdür.                      
  Yıkanan çamaşırları kuruduktan sonra ütüye, tamiri gerekenleri terziye gön- 
derir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Çamaşırcı, çamaşır yıkama, sıkma ve kurutma makinalarının kullanma ve ba-  
kımından sorumludur. Arızaları zamanında, çamaşırhane ve ütühane sorumlusuna  
bildirir.                                    
  Hastane hizmetlileri tarafından usulüne uygun olarak getirilen bulaşıcı   
hastalıklı hastalara ait çamaşırları birbirine karıştırmıyarak ayrı ayrı yer-  
lerde bulundurur. Bunlardan bulaşıcı hastalıklara ait olanları diğerlerinden  
ayrı olarak yıkar. Bu çeşit çamaşırları yıkarken çamaşırhanenin hiçbir tara-  
fını bulaştırmamağa ve aynı zamanda kendini intana uğratmamaya son derece dik- 
kat eder.                                    
  Ayrıca çamaşırhane ve ütühane sorumlusu bulunmayan kurumlarda çamaşırcılar- 
dan en yetenekli olanı hastane müdürünce çamaşırhane ve ütühane sorumlusu ola- 
rak görevlendirilir.                              
  İ - ÜTÜCÜNÜN GÖREVLERİ:                           
  -----------------------                           
  MADDE: 171 - Ütücü, çamaşırhanelerde yıkanan gömlek ve lüzumlu diğer çama- 
şırları kolalayıp, muntazam ütüler ve sahiplerine verilmek üzere dolaplara askı 
ile asar.                                    
  Ayrıca ütülenmesi gereken ve hizmet esnasında giyilen her türlü giyecekler 
ile hasta pijaması, masa örtüsü, peçete ve diğer çamaşırları ütüler.      
  J - TERZİNİN GÖREVLERİ:                           
  -----------------------                           
  MADDE: 172 - Terzi, çamaşırhaneden gönderilen kurutulmuş çamaşırların yır- 
tık ve söküklerini tamir eder. Kopmuş düğmeleri diker.             
  Kurum tabib, memur ve müstahdemlerinin görev sırasında giyecekleri gömlek- 
leri, hasta çamaşırlariyle yatak çarşaf ve yastık kılıflarını ve benzeri kurum 
çamaşırlarını biçer, diker ve bunları çamaşırhane ve ütühane sorumlusuna veril- 
mek üzere depoya teslim eder.                          
  İmalat için ambardan aldığı mensucatı cins ve miktar olarak bir deftere kay-
deder ve işlenmiş eşyanın cins ve miktarını da bir defterde gösterir.      
  Birden fazla terzi bulunan terzihanelerde içlerinden birisi terzihaneye ait 
idari işleri yönetmek, terzihanenin düzenli çalışmasını sağlamak için hastane  
müdürünce sorumlu seçilir.                           
  K - BAHÇIVANIN GÖREVLERİ:                          
  -------------------------                          
  MADDE: 173 - Bahçıvan, kurum bahçesini bir plana göre düzenlemek, tarhlar  
vücude getirerek, çiçeklerle süslemek, ağaçlar dikip yetiştirmek, bahçenin yol- 
larını temizlemek, çiçekleri sulamak, ağaçları vaktinde budamak ve mevsimine  
göre fide ve fidan yetiştirmek, gereken aşıları yapmakla yükümlüdür. Kendisine 
teslim edilen işi ile ilgili aletleri iyi kullanmak ve muhafaza etmekle görev- 
lidir.                                     
  L - KAPICININ GÖREVLERİ:                          
  ------------------------                          
  MADDE: 174 - Kapıcı, kuruma giren ve çıkan herkese ve herşeye gözlemcilik  
etmek, hasta ve personelin izinsiz dışarıya çıkmamasına ve dışardan kimsenin  
izinsiz içeri girmemesine, kurum eşyasından birşey götürülmemesine dikkat etmek 
ve şüpheli gördüğü kişileri kurum idaresine haber vermekle yükümlüdür.     
  a) Görevi hakkında hastane müdürünce düzenlenen ve giriş kapısı yanına ası- 
lan direktif gereğince hareket eder. Bu direktifin tamamen yürütülmesi ve uygu- 
lanmasından sorumludur. Önemli durumlarda nöbetçi tabibine veya hastane müdürü 
ile başhemşireye başvurarak durumu haber vermek ve aldığı emirleri yerine ge-  
tirmek zorundadır.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Muayene için kapıya gelen hastalara iyi muamele ederek muayene yerine  
gönderir ve icabederse yardımda bulunur. Belirli ziyaret günlerinde hastalarını 
görmek üzere gelen ziyaretcileri iyi bir şekilde karşılayarak kendilerine yol  
gösterir ve bunların hastane müdürü, mesai dışında nöbetçi tabibin iznini al-  
madan hastaları için hariçten içeriye eşya sokmamalarına dikkat eder.      
  c) Kapıcı binası ile kapı çevresinin temizlik, düzen ve güvenini sağlamakla 
yükümlüdür.                                   
  M - BERBERİN GÖREVLERİ:                           
  -----------------------                           
  MADDE: 175 - Berber, hasta ve kurum personelini traş eder. Dışardan kimseyi 
traş edemez.                                  
  Kullanılan traş aletlerini her defasında temizler. Berber malzemesinin te- 
mizliğinin yapılması için gerekli eriyikleri, berber gömleği, önlük ve diğer  
ihtiyaçlarını kurum idaresinden ister. Berber odasının temizliğinden ve burada 
bulunan demirbaş eşyanın bakım ve muhafazasından sorumludur.          
  N - BANYO VE HAMAM PERSONELİNİN GÖREVLERİ:                 
  ------------------------------------------                 
  MADDE: 176 - Banyo ve hamam personeli, banyo ve hamam dairelerini ısıtmak  
ve gerekli suyu hazırlamak, iç ve dış kısımların temizliğini yapmak, yıkanmaya 
gelen hastalar giyinirken icabında yardım etmekle yükümlüdür.          
  Hamam takımlarının her kullanışında onların çamaşırhanede yıkanıp kaynama- 
sını sağlar. Takımların daimi surette temiz bulundurulmasını temin eder.    
Bunların eski ve kullanılmaz hale gelenlerini zamanında idareye bildirmekle   
yükümlüdür.                                   
  Banyo ve hamamlarda hastalardan başkası yıkanamaz.             
  O - EMNİYET HİZMETLİLERİNİN GÖREVLERİ:                   
  --------------------------------------                   
  MADDE: 177 - Üç vardiye halinde 24 saat kurumun binaları ile bahçesinin em- 
niyetini sağlamak, görevlilerin giriş ve çıkışlarını kontrol etmek, bekçi    
saatlerini belirli sürelerde kurmak suretiyle devamlı görev yapmak, vardiyala- 
rına ait vukuatı varsa sivil savunma uzmanına yoksa hastane müdürüne ve kolluk 
kuvvetlerine anında haber vermekle yükümlüdürler.                
  IX - NÖBETÇİ PERSONELİN GÖREV VE YETKİLERİ:                 
  -------------------------------------------                 
  A - NÖBETÇİ UZMAN TABİPLERİN GÖREV VE YETKİLERİ               
  -----------------------------------------------               
  MADDE: 178 - Nöbetçi uzman tabip, baştabip kurumda bulunmadığı zamanlarda  
onun vekilidir. Birden ziyade uzman nöbetçi tabibi bulunan kurumlarda baştabi- 
bin yaptığı listeye göre birisi kendisine vekalet eder. Nöbetçi uzman tabip, bu 
vekaleti zamanında meydana gelecek tıbbi, teknik ve idari işlerden ve işlemler- 
den sorumludur.                                 
  MADDE: 179 - Nöbetçi uzman tabip, gündüz mesaisi bitiminde hastane müdürü  
tarafından kendisine verilecek nöbet ekibini ve diğer bütün görevlileri göste- 
rir listeye göre, bunların görev başında bulunup bulunmadıklarını tesbit eder, 
denetler ve çalışmalarını sürekli izler.                    
  MADDE: 180 - Nöbetçi uzman tabibi servislerin akşam vizitelerini ve yeni  
gelen hastaların muayenelerini yapar veya uzmanlık eğitimi görenlere yaptırır. 
Başhemşire tarafından kendisine verilecek olan listedeki ağır ve sürekli bakıma 
tabi hastaları izler, ve tedavi ve bakımları için gerekli önlemleri alır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B - NÖBETÇİ ECZACININ GÖREV VE YETKİLERİ:                  
  -----------------------------------------                  
  MADDE: 181 - Nöbetçi eczacı; nöbet esnasında,yatan ve acil olarak başvu-  
ran hastalar için usulüne uygun olarak yazılan ve istenilen ilaçları verir. Çok 
acil durumlarda ilaçların muamele ve kayıt işlemlerini sonradan yapar.     
  MADDE: 182 - Nöbetçi eczacı, nöbet zamanında harcanan ilaç ve tıbbi malze- 
melerin cins ve miktarlarını vizite defterine kaydeder. Nöbetin bitimin de bu  
harcamanın özetini ilaç sarfiyat cetveline yazarak imzaladıktan sonra başecza- 
cıya verir.                                   
  C - NÖBETÇİ UZMANLIK EĞİTİMİ GÖRENLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:         
  -----------------------------------------------------------         
  MADDE: 183 - Baştabib, nöbetçi uzman tabib ve servis şeflerinin emir, ta-  
limat ve verdikleri yetkiler çerçevesinde, nöbetleri esnasında gelen hastaların 
usulÜne uygun olarak muayene ve tedavilerini yapar ve ön müşahadelerini alır-  
lar. İçinden çıkamadığı vak'aları nöbetçi uzmana haber verirler.        
  Servis nöbetçileri servisinde yatan hastaların her türlü tedavi ve bakımla- 
rı ile servisin düzeninden sorumludur.                     
  D - NÖBETÇİ HEMŞİRENİN GÖREV VE YETKİLERİ:                 
  ------------------------------------------                 
  MADDE: 184 - Nöbetçi hemşire, nöbetçi tabibin emrinde, onun direktiflerine 
göre, çalışır. Nöbet tuttuğu servis ve hizmet yerlerinde hastaları muayeneye  
hazırlamak, tabibin lüzum göstereceği tedavileri usulüne uygun olarak uygula-  
mak, kendisine düşen kayıtları yapmak, durumu ağırlaşan hastaları nöbetçi    
tabibe bildirmekle yükümlüdür.                         
  Birden fazla hemşire nöbeti tutulan kurumlarda her nöbet biriminin tüm hem- 
şirelik hizmetlerinden, o birimin nöbetçi hemşiresi sorumludur. Bu takdirde ve 
başhemşire nöbeti tutulmayan ve birden fazla hemşirenin nöbet tuttuğu durumlar- 
da kıdemli nöbetçi hemşire, baş hemşire görevlerini de üzerine alır.      
  E - NÖBETÇİ EBENİN GÖREV VE YETKİLERİ:                   
  --------------------------------------                   
  MADDE: 185 - Nöbetçi tabibin kontrolu altında, vereceği direktiflere bu yö- 
netmelik hükümlerine göre doğumları izlemek, nöbetinde gelen normal doğumları  
yapmak, normal olmıyanları nöbetçi tabibe haber vermektir.           
  Doğum odasında kendisine düşen kayıtları yapar, evrakları düzenler doğum ve 
sancı odalarının temizlik, düşer ve disiplinini sağlar.             
  F - NÖBETÇİ İDARİ MEMURUN GÖREV VE YETKİLERİ:                
  ---------------------------------------------                
  MADDE: 186 - Nöbetçi idari memur, çalışma saati dışında, kurum kadrosunda  
bulunan bütün idari memurların görevlerini üzerine alır. Çıkarılan yardıma   
muhtaç hastaların sevkini sağlar, Teknisyenle birlikte hastanenin bütün bölüm- 
lerini dolaşarak idari ve teknik arızaların giderilmesini sağlar, önemli hal-  
lerde nöbetçi uzmanı durumdan haberdar ederek onun mütalaa ve direktifi daire- 
sinde hareket eder. Nöbetçi idare memuru, nöbetinde idari işlerle uğraşanlarla 
nöbetçi teknisyenlerin birinci derecede amiridir.                
  X - ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:                            
  ---------------------                            
  A - YAKACAK İSTİHKAKI:                           
  ----------------------                           
  MADDE: 187 - Kurumun her türlü yakıt istihkakı (kok, linyit, maden kömürü, 
fuel-oil, mazot ve ağır yağ) kurumun soba, kalorifer, termosifon, mutfak vesai- 
re gibi yerlerdeki sarfiyatı, mevsim, iklim, kurum, yatak adedi, genişliği ve  
faaliyeti gözönüne alınmak suretiyle baştabip başkanlığında teknisyen ve ilgili 
memurlardan kurulu bir komisyon tarafından günlük olarak saptanır. Yakacak is- 
tih-                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kakının günlük miktarı tüketim maddeleri günlük tabelasında (Ek:40 Form 91)   
gösterilmek suretiyle, hesabı ambar defterine işlenir. Ancak muhtelif sebepler- 
le istihkak olarak günlük tüketim maddeleri tabelası ile verildiği halde kulla- 
nılmayanlar tekrar ambara gelir olarak kaydolunur.               
  B - HAYVAN YEMLERİ:                             
  ------------------                             
  MADDE:188-Kurumlarda bakılmakta olan hizmet ve tecrübe hayvanlarıyle aşı  
ve serum üretiminde kullanılan bütün hayvanlar için ek cetvellerde gösterilen  
yemler verilir. Ancak bu yönetmelikte tesbit olan hayvanlardan başka bir hay-  
van beslenmesine veya cetvelde bulunmayan yem verilmesine lüzum hasıl olduğun- 
dan gerekli miktarlar baştabip veya kurum amiri tarafından saptanır. Tecrübe  
hayvanları için yem sanayinin hazırladığı yemlerden faydalanılabilir.      
  C - KIYAFET:                                
  ------------                                
  MADDE:189-Kurumun kadrosunda bulunan tüm personel, hizmet süresinde aşağı- 
daki hükümlere uygun olarak giyinir.                      
  1) Tabipler, Diştabibleri, Eczacılar beyaz patiska veya ketenden önden tek 
sıra dört düğmeli, açık devrik yakalı, arkası yırtmaçlı ve kemerli bir gömlek  
giyerler.                                    
  Gömleğin iki yan, bir göğüs cebi vardır. Bu göğüs cebi üzerine adı ve soya- 
dı kırmızı iplikle işlenir. Gömlek boyu diz kapağının 5 cm altındadır.     
  2) Baş Hemşire ve Muavinleri:                        
  -----------------------------                        
  Baş hemşire ve Muavinleri, lacivert terilen veya poplinden yapılmış etek,  
ceket şeklinde bir forma giyerler.                       
  a) Ceket önden düğmeli erkek yakalı ve kolları manşetli olarak hazırlanır. 
Forma renginde olan düğmeler yukarıdan aşağıya 5 er cm. aralıklı dikilir. Gö-  
ğüste cepler vardır.                              
  Yaka ve kol manşetleri beyaz pikeden olup, manşetler çift katlı, yaka ise  
yuvarlak erkek yaka tipinde ve daima kolalı olarak kullanılır.         
  b) Etek arka iki parça, ön tek parça ve önden pilikaşelidir. Etek boyu diz 
kapağının 10 cm. altındadır.                          
  c) Her hemşire kendi mezun olduğu okulun rozetini kullanır. Kep daima beyaz 
patiskadan olup, kolalı olarak giyilir. Okul rozeti yakanın ön açıklığına baş  
hemşirelik arması göğüs cebi üzerine takılır. Kepin kalkan kısmının arka kena- 
rından 1 cm. mesafede kalkan boyunca ve 1 cm. genişliğinde kırmızı bir şerit  
bulunur.                                    
  d) Ayakkabı, kapalı veya önü ve arkası açık beyaz ve (sport) kısa kalın   
topukludur. (Topuk ses vermemelidir.) çorap açık ten renginde naylondur.    
  e) Yaz mevsiminde kollar kısa ve takma olabilir.              
  3-Hemşire:                                 
  ----------                                 
  Hemşire forması beyaz terilen veya poplinden yapılmış, etek,ceket şeklinde- 
dir.                                      
  a) Ceket önden düğmeli erkek yakalı ve kolları manşetli olarak hazırlanır. 
Forma renginde olan düğmeler yukarıdan aşağıya 5 er cm. aralıklarla dikilir.  
Göğüste her iki tarafta cepler vardır.                     
  b) Etek arka iki parça, ön tek parça ve önden pilikaşelidir. Etek diz kapa- 
ğının 10 cm. altındadır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Her hemşire mezun olduğu okulun rozetini kullanır. Kep daima beyaz pa-  
tiskadan olup, Kolalı olarak giyilir. Okul rozeti yakanın ön açıklığına takı-  
lır. Kepin kalkan kısmının arka kenarından 1 cm. mesafede kalkan boyunca ve   
1 cm. genişliğinde kırmızı kordela bulunur.                   
  d) Ayakkabı, kapalı veya önü ve arkası açık beyaz ve (Sport) kısa kalın   
topukludur. (Topuk ses vermemelidir.) çorap beyaz naylondur.          
  e) Kollar yaz mevsiminde takma ve kısa olabilir.              
  4-Hemşire Yardımcısı:                            
   -------------------                            
   Hemşire Yardımcısının forması, hemşire formasının aynısı olup, etek ce-  
ket şeklindedir.                                
   Kepin kalkan kısmının arka kenarından 1 cm. mesafede kalkan boyunca ve  
1 cm. genişliğinde mavi kordela bulunur.                    
   Ayakkabı ve çorap hemşireninki gibidir.                  
  5-Ebe:                                   
  ---------                                  
  Ebe forması, hemşire yardımcısının aynı olup, önden aşağıya kadar açık ve  
7 şer cm. aralıkla beyaz düğmeler ile iliklenir.                
  Kep:Hemşire yardımcısının aynı olup, yeşil şeritlidir. Ayakkabı ve çorap  
diğerleri gibidir.                               
  Başhemşire, Hemşire, Hemşire Yardımcısı, ebe formaları arka yapılışları ay- 
nıdır.                                     
  6-Bayan Tıbbi Teknisyenler:                         
  (Laboratuvar, röntgen, sağlık tedavi, eczacı, diş, narkoz, ameliyathane ve  
diğer tıbbi teknisyenlerle Sosyal Hizmetler ve Diyetisyenler.)         
  Sağ göğüs cepli, beyaz poplinden sol yandan düğmeli kısa kollu bir buluz  
ile mavi ketenden düz bir etek giyerler. Etek boyu diz kapağının 10 cm. altın- 
dadır.                                     
  Ayakkabı ve çorap hemşireninki gibidir.                   
  Kep giymezler.                               
  7-Erkek Tıbbi Teknisyen:                          
  ------------------------                          
  (Laboratuvar, röntgen, sağlık tedavi, eczacı, diş, narkoz, ameliyathane ve 
diğer tıbbi teknisyenlerle Sosyal Hizmetler ve Diyetisyenler.)         
  Erkek tıbbi teknisyenler, beyaz patiskadan, kapalı ve dik yakalı önden beş 
düğmeli uzun bir gömlek giyerler. Bu gömleğin ön ve arkası 2 şer parçadan ya-  
pılmış olup, uzun kolludur. Sol göğüs ve yanlarda cepleri vardır. Gömlek boyu  
diz kapağının 15 cm. altındadır.                        
  8-Kadın müstahdem ve terzi:                         
  ---------------------------                         
  Gri patiskadan bebe yakalı önden aşağıya kadar düğmeli uzun ve arkaları ke- 
merli, iki yan bir sol göğüs cebi bulunan gömlek giyerler.           
  Gömlek boyu diz kapağının 10 cm. altındadır.                
  Bone:Önden 4 parmak kıvrılıp bastırılmış, arkası daha ince kıvrılarak las- 
tik geçirilmiş ve saçları önden tamamen, arkadan kısmen içine alan gri patis-  
kadan olacaktır.                                
  9-Erkek Müstahdem ve terzi:                         
  ---------------------------                         
  Gri Patiskadan dik yakalı aşağıya kadar önden düğmeli uzun ve arkadan ke-  
merli iki yan, bir sol göğüs cebi bulunan gömlek giyerler. Gömlek boyu diz   
kapağının 15 cm. altındadır.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bundan başka gömlek renğine uygun koyu bir kumaş pantolon giyerler.     
  Kadın ve Erkek Müstahdemler : Vazife esnasında altı lastik veya plastik   
siyah ayakkabı giyerler.                            
  10 - Berberler :                              
  ----------------                              
  Beyaz patiskadan, açık devrik yakalı iki yan ve bir göğüs cebi bulunan   
önden düğmeli arkadan kemerli ceket giyerler.                  
  11 - Ameliyathane kıyafeti :                        
  ----------------------------                        
  Kadın tabip ile yardımcı kadın personel, yeşil veya mavi renkli keten    
veya bezden (V) yakalı kısa kollu, beli arkadan bağlanan kuşaklı gömlek giyer. 
  Erkek tabip ile personel aynı renkten (V) yaka kısa kollu ceket ile     
pantolon giyer.                                 
  12 - İdari ve mali personel (Erkek memurlar) :               
  ----------------------------------------------               
  Mesai saatleri içinde gri renkli ketenden, açık devrik yakalı iki yan    
ve bir göğüs cebi bulunan önden düğmeli arkası kemerli ceket giyerler.     
  İmamlar da aynı kıyafeti giyer.                       
  13 - İdari ve mali (Kadın memurlar) :                    
  -------------------------------------                    
  Aynı erkek memurların kumaşından açık devrik yakalı önden aşağı kadar    
7 cm. ara ile dikilmiş düğmelerle iliklenen bir gömlek giyerler. Gömleğin    
solda bir göğüs cebi iki yandan gizli cepleri vardır. Gömlek ön ve arkada    
dörder parçadan müteşekkildir. Gömlek boyu diz kapağının 10 cm. altındadır.   
  14 - Teknik Personel :                           
  ----------------------                           
  a)Baş Teknisyen :                              
  -----------------                              
  Koyu mavi patiska veya ketenden, önden tek sıra düğmeli, açık devrik ya-  
kalı arkası yırtmaçlı ve kemerli, iki yan, bir göğüs cebi (solda) bulunan    
uzun gömlek giyerler.(Gömlek boyu diz kapağının 10.cm. altındadır.)       
  b) Teknisyen ve yardımcıları, makinist, demirci, elektrikçi,marangoz, boya- 
cı, bahçıvan, vs. : Koyu mavi renkli tulum giyerler.              
  15 - Aşçıbaşı :                               
  ---------------                               
  Koyu gri devrik yakalı önden düğmeli,yanlarda üstten cepli kısa ceket    
ve düz pantolon üzerine beyaz Amerikan bezinden yapılmış askılı önlük giyer.  
  Başlık : Başa geçen bir çember kısım ile üzerinden yüksek, büzgülü     
ve kabarık aşçıbaşı başlığı giyer.                       
  16 - Aşçı yamağının kıyafeti aşçıbaşınınkinin aynı olup, yanlız başlığı   
takke şeklindedir.                               
  17 - Şoför, kapıcı ve dış işlerde çalışan hizmetlilere verilecek kıyafetin 
şekli ve rengi kendi işlerine uygun renk ve nitelikte olur.           
  D - LOJMANLARDA OTURMA KOŞULLARI :                     
  ----------------------------------                     
  MADDE : 190 - Yataklı tedavi kurumları personelinin oturmalarına ayrılmış  
kısımları ile daire ve lojmanları bulunan kurumlarda oturma yöntemleri, yü-   
rürlükteki mevzuata ve Devlet Memurları Konut Yönetmeliği hükümlerine göre   
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca bir yönerge ile tesbit edilir.       
  MADDE : 191 - Mesai saatleri dışında varlığından yararlanmak maksadıyle   
kurumlarda devamlı olarak kalmalarına izin verilenler kendilerine topluca    
ayrılan yerlerde yatarlar. Her ne surete olursa olsun konuk kabul edemezler.  
Bu maksatla ayrılan yerler Devlet Memurları Konut Yönetmeliği hükümlerine    
tabi değildirler. Bu gibi yerlerde oturanlar konuklarını kurumun genel salon-  
larında veya baştabiplikçe ayrılan bir odada kabul edebilirler.         
                                        
                                        
                                        
                                        
  E - KREŞLER :                                
  -------------                                
  MADDE : 192 - 100 veya daha fazla kadın personelin çalıştığı yataklı kurum- 
larda veya ünitenin bulunduğu il veya ilçedeki sağlık kuruluşlarındaki çalışan 
kadın personel mevcudu 100 den fazla olduğu hallerde , bina müsaitse burada,  
değilse bahçe içersinde ayrı olarak Bakanlığın müsaadesi ile hastane dernek-  
leri, gönüllü kuruluşlar tarafından veya döner sermayeli olarak 0-6 yaşındaki  
çocuklar için kreş açılabilir.                         
  Döner sermayeye bağlı olmıyarak açıldığı takdirde, kar gözetmemek kaydıyle 
tesbit edilecek ücretleri tahsil, bunların sarfı ve kreşin idare için Hastane  
Baştabibinin uygun göreceği şahıslardan müteşekkil bir yönetim komitesi     
kurulur. Kreş, hastanenin mutfak, çamaşırhane gibi tesislerinden yararlanır.  
  Evde bakacak kimsesi olmıyan hasta annelerin çocukları da, sağlık açısın-  
dan mahzur olmadığı takdirde usulüne uygun olarak kurum kreşine alınabilir.   
  Döner sermayeli açıldığı takdirde ; kreşde kalacak çocuklardan Bakanlıkça  
bu maksatla yapılacak ücret tarifesine göre döner sermaye adına ücret tahsil  
edilir.                                     
  Çocukların kreşe alınma koşulları ve kreşlerin özellikleri SSYB Sosyal   
Hizmetler Daire Başkanlığı kreş talimatına uygun olacaktır.           
  F - DİNİ ÖDEVLERİN YAPILMA ŞEKLİ :                     
  --------------------------------                      
  MADDE : 193 - Kurumlarda rasgele yerlerde ibadet edilmez. Kurum olanakları 
müsait olduğu takdirde hastalardan ibadetlerini yerine getirmek isteyenlere   
yer ayrılabilir.Agoni halindeki hastalara hangi din ve mezhepten olursa olsun  
istenildiği takdirde dini telkin ve dualar yapmak üzere bir din adamı davet   
edilebilir.                                   
  G - GÜRÜLTÜ - ALKOL - SİGARA YASAĞI :                    
  -------------------------------------                    
  MADDE : 194 - Yataklı tedavi kurumlarında bütün personel, hastalara, hasta 
sahiplerine ve ziyaretçilere güleryüz ve şefkatle muamele etmeye mecburdur.   
Ancak kurumun huzur ve sükünunu hiç bir kimse, hiçbir nedenle bozamaz Bağırmak 
yüksek sesle konuşmak, gürültü etmek, başkalarını, rahatsız edecek şekilde   
teyp, radyo, televizyon çalmak, hasta odalarında ve müsaade edilen yerler    
dışında sigara içmek yasaktır.                         
  Kurum içinde hiç bir suretle alkollü içki kullanılmaz ve bulundurulmaz.   
  H - YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME HÜKÜMLERİ :                    
  --------------------------------------                   
  MADDE : 195 - 3.11.1973 gün ve 7/7387 sayılı kararname ile yürürlüğe    
giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve değişiklikleri yürür-   
lükten kaldırılmıştır.                             
  MADDE : 196 - Bu yönetmelik yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.      
  MADDE : 197 - Bu yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı   
yürütür.                                    
                TABLO : I                    
          Normal Yemek Günlük İstihkak Cetveli            
               (Büyükler için)                  
                                        
         Günlük   Haftalık                      
         Azami   Azami                       
         Miktarı  Verilme                      
 Besin'in Cinsi: (Gr.)   Sayısı  :    Kullanma ve Değiştirme Şekli :  
 Ekmek      500     7        Hasta için istihkaktan 100 gr.  
                        ekmek kesilerek yerine 30 gr.  
                        Bisküi verilebilir.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          Günlük    Haftalık                    
          Azami     Azami                     
          Miktarı    Verilme                    
 Besinin Cinsi   (Gr.)    Sayısı :   Kullanma ve Değiştirme Şekli:  
 Süt veya Yoğurt  250      7    Bu süt veya yoğurt, gerektiğinde  
                      yemeklerde kullanılabilir.     
 Çay        1,5      7    Gerektiğinde büski ile beraber   
                      ikindi kahvaltısında da verilebilir.
 Şeker       20       7    Kahvaltılar için          
 Şeker       50       5    Tatlılar için            
 Beyaz Peynir    40       5    Kahvaltılar için (yerine 20 gr.kaşar
                      veya eritme peyniri verilebilir.  
 Beyaz Peynir    20       2    Börek ve makarna için        
 Yumurta      1 Adet     2    Kahvaltılar için          
 Yumurta      1/2 "     2    Börekler için            
 Yumurta      1/4 "     4    Çorbalar için            
 Reçel veya marmelat 30      7    Kahvaltılar için(yerine aynı miktar 
                      pekmez bulama veya bal verilebilir.)
 Kahvaltılık yağ                                
 (Margarin)     15       3    Kahvaltılar için          
 Zeytin       25       4    Kahvaltılar için (Yerine aynı miktar
                      yeşilzeytin verilebilir.)      
 Et-Kemikli    200       7    Et yerine bir öğün için 150 gr.   
                      Tavuk Hindi, Balık verilebilir.   
 Baklagiller-Kuru  50       4    Yemekler için            
 Baklagiller-Kuru  15       1    Aşure için             
 Baklagiller-Unu  20       2    Çorbalar için            
 veya mercimek                                 
 Pirinç       60       3    Pilavlar için (Yerine bir defayı  
                      geçmemek üzere bulgur verilebilir.) 
 Pirinç       20       2    Çorbalar için            
 Pirinç       40       3    Dolma ve sarmalar için       
 Pirinç unu     20       1    Tatlılar için            
 Pirinç       10       2    Köfte için             
 Buğday tanesi   15       1    Aşure için             
 Bulgur       60       1    Pirinç pilavı yerine haftada bir  
                      defa bulgur pilavı verilebilir.   
 Makarna      60       1    Yerine aynı miktar kus kus     
                      verilebilir.            
 Şehriye      20       2    Çorba için             
 Arpa Şehriye    10       2    Pilava karıştırmak için       
 Tarhana      20       1    Çorba için             
 Buğday Unu Böreklik50       1    Börek için (yerine 75 gr. yufka   
                      verilebilir.)            
 Buğday unu     50       1    Helva ve hamur tatlılar için    
 Buğday unu     15       1    Un çorbası için           
 Buğday unu     10       2    Köfte ve çorbaların terbiyesi için 
 Nişasta      20       1    Pelte için             
 İrmik       50       1    Helva veya revani için       
 Tel Kadayıf    50       1    Tatlı için             
 Taze sebzeler   350       7    Yemek salata, çorba, Garnitör, Püre 
                      için (Yerine 2 şer defayı geçmemek 
                      üzere patetes veya 250 gr. Konserve 
                      sebze verilebilir.         
 Kuru Soğan     50       7    Yemekler ve salatalar için (Yerine 
                      12 gr. taze soğan verilebilir.)   
 Taze meyveler   200       4    Taze meyve, komposto, meyve, püresi 
 (Kavun Karpuz   500       4    ve meyve suyu için         
 olursa)                                    
 Kuru meyve     50       2    Hoşaflar için            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
             TABLO : I 'İN DEVAMI                 
           ==========================                 
                                        
 Kuru üzüm      10     1    Aşure için              
 Kuru incir      10     1     "  "               
 Domates Salçası   15 gr.   7    Yemekler için (Yerine 100 gr. domates)
 Maydonoz, Nane ve                               
 dereotu       10     7    Köfte,dolma,sarma,salata ve yemekler 
                     için (Hangisi lazım olursa o alınır.) 
 Sade yağ veya                                 
 Margarin       40     7    Çorbalar, yemekler ve tatlılar için  
 Nebati sıvı yağ                                
 veya Zeytinyağ    30     7    Sebze yemekleri, salata dolma ve   
                     sarmalar için,            
 Ceviz içi      10     3    Aşure hafif ve ağır tatlılar için   
 Fındık içi      10     1    Aşure için              
 Çam Fıstığı      5     4    Z. yağlı dolmalar, pilav       
 Kuş üzümü       5     3    Pilav için              
 Tahin Helvası    75     1                       
 Baharat(Karabiber,  1/2    3                       
 Yenibahar, Tarçın,                              
 Vanilya)                Yemekler(köfteler, Sütlüler v.b.) için
 Tuz         20     7    Yemekler için             
                                        
               TABLO : II                    
       ÇOCUKLAR İÇİN NORMAL YEMEK GÜNLÜK İSTİHKAK            
               CETVELİ                      
        Günlük azami miktarlar (Gr.)                  
                                        
                 Haftada     Kullanma ve          
                 Azami      Değiştirme           
 Besinin Cinsi :  Miktarı   Verilme S.   Şekli :            
--------------------------------------------------------------------------------
 Et(Kemikli) ve                                
 benzerleri     120     7      Kurubaklagiler verildiğinde et 
                        miktarı orantılı olarak düşülür.
 Kurubaklagiller   30     7                      
 Yumurta        1     7      Kahvaltı            
 Süt, yoğurt,    400     7      Süt ve muhallebi katkıları   
 Muhallebi                   listenin devamıdır.       
 Peynir        30     7      Kahvaltı            
 Taze Sebze     200     7      Çorba, püre, yemek ve salata  
 Taze Meyve     200     7      Meyve suyu, meyve komposto-kavun
                        karpuz olursa 500 gramdır.   
 Ekmek        300     7      Bisküvi verildiğinde ekmek gra- 
                        majı bisküvi miktarının iki ka- 
                        tı azaltılır.          
 Şehriye Pirinçunu-                              
 Bakliyatunu     20     7      Muhallebi sebze çorbası     
 Patates-Pirinç-                                
 bulgur irmik     40            Püre, pilav börek ve tatlılar  
                        için              
 Kahvaltılık tereyağ 15     7      Tereyağ verilmediği zaman    
                        kahvaltıda zeytin verilebilir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bitkisel sıvı yağ   15    7    Çorba,püre ve sebze yemekler için 
  Şeker         20    7    Kahvaltı için           
  Şeker         50    7    Süt,muhallebi ve tatlılar için   
  Reçel - Bal - Pekmez  20    7    Kahvaltı              
  Çay          1.5   7    Kahvaltı              
                                        
                 TABLO : III                  
          BEBEKLER İÇİN NORMAL YEMEK GÜNLÜK İSTİHKAK          
                  CETVELİ                   
          Günlük azami miktarlar                    
                                        
                  Haftada   Kullanma ve           
                  Azami    Değiştirme           
Besinin Cinsi      Miktarı  Verilme S.  Şekli              
------------------------------------------------------------------------------- 
Et (Kemikli) ve benzer-  30    7     Kurubaklagiller verildiğinde et 
leri kurubaklagiller              miktarı orantılı olarak düşürü- 
                        lür.               
Yumurta           1    7     4.aydan itibaren 1/8 yumurta   
                        sarısıyla başlanır.6.ayda tam  
                        yumurta verilir.         
Süt - Yoğurt - Muhallebi 500    7     Süt ve muhallebi katkıları liste-
                        nin devamındadır.        
Peynir           10    7     Kahvaltı             
Taze Sebze        150    7     Çorba,püre yemek ve salata    
Ekmek           25    7     Bisküvi verildiğinde ekmek    
                        gramajı bisküvi miktarının iki  
                        katı azaltılır.         
Pirinç unu - Tahıl unu                             
Patates - Pirinç      20    7     Muhallebi,sebze çorbası püre ve 
                        pilav için            
Tereyağ           5    7     Kahvaltı             
Bitkisel sıvı yağ      5    7     Çorba,püre ve sebze yemekleri  
                        için               
Şeker           50    7     Süt muhallebi,çay ve tatlılar  
                        için               
Reçel - Bal - Pekmez    10    7     Kahvaltı             
Çay            1     7     Kahvaltı             
Taze meyve        150    7     Meyve suyu,meyve püresi,meyve  
                                        
                                        
           HAYVANLARA VERİLECEK YEM MADDELERİ            
                CETVEL : (A)                   
       Kuru Yemekler   Yeşil Yem   Yataklı Tuz           
       -------------   ----------   -----------           
        Arpa Kuru     Yonca     Sap Saman            
Çeşitleri   Saman yulaf ot   Çayır otu   Kuru ot             
------------ ---------------  ------------- ---------------         
Beygir Ağır  6 kg.7 kg.-       30 kg.  3 kg. 30 gr.          
Beygir Hafif 4 " 5 " -       25 "   3 "  30 "           
Sığır     3 " 5 " 3       20 "   1 "  20 "           
Merkep    3 " 3 " -       15 "   1 "  10 "           
Dana     2 " 2 " 2       10 "   1 "  10 "           
Koyun,Keçi  1 " 2 " -       5 "   -    5 "           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Not: 1 - Bu miktarlar azami olup hayvanların durumlarına göre        
       istihkakları ayarlanır.                      
     2 - Bu hayvanlara yeşil yem verildiği zaman arpa ile yulaf istih-   
       kakları yarıya indirilir.Kuru ot ve saman verilmez.        
     3 - Beygirlerin arpa veya yulaf istihkakları kırılarak veya ezilerek  
       verildiği takdirde kuru ot istihkakından (1) kiloğram indirilerek 
       yerine (2) kiloğram ince saman (Düğen samanı) verilir.       
                                        
          BİR GÜNLÜK İSTİHKAK                     
            CETVEL (B)                       
                                        
Hayvan  Arpa Kuru ot Tuz                          
Çeşitleri Gr.  Gr.   Gr.                          
--------- ---- ------- -----                         
Tavşan   20  -    1 Temin edildiği müddetçe yaz devresinde 200 gr.yonca,
              kışın lahana yaprağı,havuç,pancar ve ıspanak 200 gr.
              üzerinden verilir.                 
                                        
Kobaylar  20  -    1 Temin edildiği müddetçe günde 200 gr. üzerinden yon-
              ca,lahana yaprağı,havuç pancar ve ıspanak verilir. 
                                        
Hayvan     Buğday    Ekmek    Süt    Et             
Çeşitleri   Gr.      Gr.     Gr.    Gr.             
------------  ------    -------   ----   -----            
Fare      5       5      5     -              
Sıçan      10      10     10    -              
Güvercin    20      -      -     -              
Tavuk      30      30 Arpa   -     -              
Köpek            1000         500              
Kedi             250         100              
  Bu miktarlar azami olup hayvanların durumlarına göre istihkakları ayarlanır.
  Not: Tavşanlara günde 20 gramdan kobaylara 10 gramdan sap saman yahut ot,  
fareler için 5 gram ve sıçanlar için 10 gram üzerinden yataklık olarak saman  
verilir.                                    
           HASTANE İŞLETMECİLİĞİNDE TEMEL KAVRAMLAR          
  A - HASTA YATAĞI :                             
  -----------------                              
  Ayrılmış ödeneği özel personeli,gerekli teşhis ve tedavi vasıtalar bulunan 
ve hastaların istifadesine hazır bulundurulan yataklardır.           
  Uygulamada üç türlü yatak deyimi vardır.                  
  1 - Kadro (Kontenjan) Yatağı;hastaneye Bakanlık onayı ile tahsis edilen   
yatak sayısıdır.                                
  2 - Fiili yatak;belirli bir süre sonunda her ay veya bir yıl sonunda Hasta- 
nede hasta yatağı olarak serili (boş veya dolu,yatak sayısıdır.)        
  3 - Kadro ve fiili yatak sayısına dahil edilmeyen yataklar:         
    a) Yeni doğan bebeklerin sepetleri                   
    b) Doğum için kullanılan yataklar                    
    c) Poliklinik ve laboratuvarlarda,muayene,küçük müdahale ve hastaların 
istirahatı için kullanılan yataklar,                      
    d) Anestezi odası ve ameliyathanede,uyuma ve bekleme için kullanılan  
yataklar,                                    
    e) Ameliyat sonu bakım odası ve yoğun bakım yatakları,         
    f) Hastanede devamlı olarak kalanlarla nöbetçi personelin yataklarıdır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B - YATAN HASTA SAYISI:                           
  ------------------------                           
  Belirli bir süre (genellikle üç ay veya bir yıl) içerisinde hastaneye yatı- 
rılan hasta sayısıdır.                             
  C - HASTA YATIRILMA ORANI:                         
  -------------------------                          
  Belirli bir sürede (üç ay veya bir yıl) içerisinde hastaneye yatırılan has- 
taların o bölge (Hastanenin bulunduğu il veya ilçe) nüfusuna oranıdır.     
  D - ÇIKAN HASTA:                              
  -----------------                              
  Bir yıl içerisinde hastaneye yatırılan,hastaların,şifa,salah hali,ile evle- 
rine veya başka kurumlara çıkarılmalarıdır.Ölüm vakaları da buna dahildir.   
  E - YATILAN GÜN SAYISI:                           
  ------------------------                           
  Hastanın hastanede kaldığı günlerin toplamıdır.Hesaplanmasında hastanın   
giriş çıkış günlerinden yalnız girdiği gün sayılır çıkış günü sayılmaz hastanın 
çıkış tarihinden giriş tarihi çıkarılarak elde edilir.Aynı gün yatıp çıkan has- 
tanın hasta günü 1 gün olarak kabul edilir.                   
  F - HASTA GÜNLERİ:                             
  --------------------                             
  Belirli bir süre (üç ay veya bir yıl) içerisinde çıkan (Çıkarılan ve ölen) 
hastaların hastanede yattıkları gün sayılarının toplamıdır.           
  G - ORTALAMA HASTA GÜNÜ:                          
  ------------------------                           
  (Bir hastanın ortalama kalış günü) toplam hasta günleri sayısının çıkan   
(çıkarılan ve ölen) hasta sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.      
  Genel hastanelerde ortalama bir hafta, kronik hastanelerinde ortalama 30 gün
doğum hastanelerinde ortalama 3 gündür.                     
  Bir yatağın ne derecede verimli kullanıldığını gösterir.          
  H - REFAKET GÜNLERİ:                            
  ---------------------                            
  Refakatlerin hastanede kaldığı günler toplamıdır.              
  I - YATAK İŞGAL ORANI:                           
  ----------------------                            
  Belirli bir süre (3 aya veya bir yıl) içerisinde hastane yataklarının ne  
oranda hasta tarafından kullanıldığını gösterir hesaplama formülü        
                                        
                 Hasta günleri x 100              
Yatak işgal oranı = ------------------------------------------------------   
            90 - 92 gün veya 1 yıl (365 gün) x fiili yatak sayısı  
            Genel Hastanelerde normali      % 80 - 85      
            Kronik  "      "       % 95 - 100 dür.   
  Hastane yataklarının yeterli kullanılıp kullanılmadığını gösterir      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     BU SAYFADA YER ALAN "TABLO" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI       
    SAYFASINA BAKINIZ.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "SAĞLIK PERSONELİNE AİT KILIK KIYAFETİN RESİMLİ     
ŞEKLİ" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA BAKINIZ.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
FORM NO: F0RMUN ADI                      EK NO:     
-------- ---------------------------------------------------- -------------- 
51    Hasta tabelası                     1       
52    Hastalık istatistik fişi                2       
53    Hastalık istatistik formu                3       
54    Servise yatan ve servisten çıkan hastalara ait            
     günlük kayıt formu                   4       
55    Hasta ve yatak muvazene fişi              5       
56    Hasta ve yatak muvazene formu              6       
57    Laboratuvar,röntgen,ilaç ve kan çalışmaları form    7       
58    Diş servisi çalışmaları formu              8       
60    Hasta giriş kağıdı                   9       
61    Derece kağıdı                     10       
62    Tıbbi müşahade ve muayene kağıdı            11       
63    Ameliyat kağıdı                    12       
64    Röntgen istek fişi                   13       
65    Laboratuvar istek fişi                 14       
66    Çıkış özeti (epikriz)                 15       
67    Hastanın muayene istek formu              16       
68    Sağlık kurulu muayene kağıdı              17       
69    Sağlık kurulu raporu                  18       
70    Doğum raporu                      19       
71    Hasta izin belgesi                   20       
72    Arşiv Dosyası                     21       
73    S.S.Y.B.bağlı yataklı tedavi kurumlarında ücretsiz          
     tedavi edileceklere ait belge             22       
74    Ücreti kurumunca ödeneceklerin poliklinik               
     muayene fişi                      23       
75    Poliklinik fişi                    24       
76    Bölümü değerli eşya makbuzu              25       
77    Ödeme fişi                       26       
78    Mahsup fişi                      27       
79    Yatan hastalar için ücret tahakkukuna esas olan fiş  28       
80    Yatan hasta ücret tahakkuk fişi            29       
81    Tahakkuk belgesi                    30       
82    Kasa gelir döküm çizelgesi               31       
83    Satınalma teklif belgesi                32       
84    Satınalma önkararı                   33       
85    Satınalma kararı                    34       
86    Üretim-Tüketim belgesi                 35       
87    Girdi belgesi                     36       
88    İstem belgesi                     37       
89    Çıkış belgesi                     38       
90    Yemek yiyecek personel listesi             39       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
FORM NO     FORMUN ADI                    EK NO:    
--------  ------------------------------------------------- ---------------  
 91     Tüketim maddeleri günlük tabelası           40      
 92     ........ bölümü gıda gereksinim çizelgesi       41      
                                        
 101    Poliklinik defteri                  42      
 102    Hasta kabul defteri                  43      
 103    Değerli eşya ve para kayıt defteri          44      
 104    .....Bölüm kayıt defteri               45      
 105    .....Bölümü tedavi defteri              46      
 106    Laboratuvar defteri                  47      
 107    Kan kayıt defteri                   48      
 108    Röntgen laboratuvarı defteri             49      
 109    Doğum kayıt defteri                  50      
 110    Ameliyat kayıt defteri                51      
 111    Sağlık Kurulu kayıt defteri              52      
 112    Ölüm kayıt defteri                  53      
                                        
                                        
                                        
  Bu sayfada yer alan "şema" için mezuat külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Dikkat --------------------- Alerji yapıyor. (Kırmızı kalemle yazılacak)   
-----------------------------------------------------------------------------  
 TARİH   VERİLEN İLAÇLAR    Tedavi ile ilgili öneriler   Yemekler   
                  veya yapılacak müdehale ve          
                  hazırlıklar                 
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                              Ek No: 2       
                                        
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM                             
  BAKANLIĞI          HASTALIK İSTATİSTİK FİŞİ        ___   
FORM NO    : 52/A                  Hastalık Kodu |___|  
HASTANIN ADI  :                     Hastalığın Adı------  
                                        
           --------------------        --------------------  
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
| Sıra|Hasta|Yattığı|Çıktığı |Taburcu |Ölüm |Tab. |      | Mesleği |   | 
| No: |Kabul|Tarih: |(taburcu|    |   |olan |      |     | Yaşı| 
|   |No: |    |olduğu |    |   |ve  | İLİ ----|  -----|   | 
|   |   |    |veya öl-|    |   |ölen.|    |KOD|  |KOD |   | 
|   |   |    |düğü)  |    |   |yat- |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |Tarihi |    |   |tık- |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |    |   |ları |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |    |   |gün |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |    |   |sayı-|    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |    |   |sı: |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |--------------|   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |E|K|E|K |E | K|   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
| Sıra|Hasta|Yattığı|Çıktığı |Taburcu |Ölüm |Tab. |      | MESLEĞİ |   | 
| No: |Kabul|Tarih: |(taburcu|    |   |olan |      |     | YAŞI| 
|   |No: |    |olduğu |    |   |ve  | İLİ ----|  -----|   | 
|   |   |    |veya öl-|    |   |ölen.|    |KOD|  |KOD |   | 
|   |   |    |düğü)  |    |   |yat. |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |Tarihi |    |   |gün |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |    |   |sayı-|    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |    |   |sı: |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    |--------------|   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
|   |   |    |    | | | | | | |   |    |  |  |  |   | 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "HASTALIK İSTATİSTİK FORMU" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ  
AYNI SAYFASINA BAKINIZ.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "HASTALIK İSTATİSTİK FORMU" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ  
AYNI SAYFASINA BAKINIZ.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "SERVİSE YATAN VE SERVİSTEN ÇIKAN HASTALARA AİT GÜNLÜK 
KAYIT FORMU" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA BAKINIZ.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "HASTA VE YATAK MUVAZENE FORMU" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYA-  
TININ AYNI SAYFASINA BAKINIZ.                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     T.C.                    İli :________________    
  SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI        Yıl :________________    
  FORM NO: 57 ___________________HASTANESİ    Aylar :_____________    
                                        
    LABORATUVAR RÖNTGEN İLAÇ VE KAN ÇALIŞMALARI FORMU            
                                        
 I. LABORATUVAR                 II. RÖNTGEN          
----------------------------------     ----------------------------------- 
| ÇALIŞMALAR       |    |     |   ÇALIŞMALAR     | Sayı | 
|            | Sayı |     ----------------------------------- 
|------------------------|-------|     |24-Çekilen radyoskopi  |    | 
| B | 1-Kan analiz, test-|    |     |------------------------|--------| 
| İ |  leri       |-------|     |25-Çekilen radyografi  |    | 
| Y |--------------------|    |     |------------------------|--------| 
| O | 2-İdrar  "  "  |-------|     |26-Diğer        |    | 
| K |--------------------|    |     ----------------------------------- 
| İ | 3-Gaiha  "  "  |-------|                       
| M |--------------------|    |       III- TÜKETİLEN İLAÇ       
| Y | 4-Diğer  "  "  |-------|     ----------------------------------- 
| A |          |    |     |27-Şişe         |    | 
|------------------------|-------|     |------------------------|--------| 
|5-Bakteriyolojik testler|    |     |28-Ampul        |    | 
|------------------------|-------|     |------------------------|--------| 
|6-Hematolojik testler  |    |     |29-Draje, tablet, kapsül|v.s.  | 
|------------------------|-------|     |------------------------|--------| 
|7-Ümmülnoljik testler  |    |     |30-Yapılan tertip    |    | 
|------------------------|-------|     ----------------------------------- 
|8-Rezistans testleri  |    |                       
|------------------------|-------|     N. KAN TEMİNİ, TÜKETİMİ VE ANALİZ  
|9-Çekilen EEG      |    |     ----------------------------------- 
|------------------------|-------|     | TE- |31-Kan merkezinden |   | 
|10-Çekilen EKG     |    |     | MİN |------------------- |-----| 
|------------------------|-------|     | EDİ- |32-Bağış olarak   |   | 
|11-Yapılan kültür    |    |     | LEN |------------------- |-----| 
|------------------------|-------|     | (Şİ- |33-Para ile     |   | 
|12-Yapılan tübaj    |    |     | ŞE) |          |   | 
|------------------------|-------|     | --------------------------|-----| 
|13-Endoskopik muayene  |    |     | TÜ- |35-cc. olarak    |   | 
|------------------------|-------|     | KE- |          |   | 
|Rad- |14-Radyoterapi  |    |     | Tİ- |          |   | 
|yo- |------------------|-------|     | LEN |          |   | 
|te- |15-Elektroterapi |    |     | ------------------------- |-----| 
|ra- |------------------|-------|     | YA- |Grup  |36-ABO   |   | 
|pi  |16-Hidroterapi  |    |     | PI- |tayini |----------- |-----| 
|ve  |------------------|-------|     | LAN |    |37-Rh    |   | 
|Fi- |17-Mekanoterapi  |    |     | ANA- |------------------- |-----| 
|zik |------------------|-------|     | LİZ |38-Crossmatch    |   | 
|te- |18-Diğer     |    |     |   |--------------------|-----| 
|davi |         |    |     |   |39-Kahn       |   | 
|------------------------|------ |     |   |--------------------|-----| 
|PA- |19-Otopsi     |    |     |   |40-Wasserman    |   | 
|TO- |------------------|-------|     ----------------------------------- 
|LO- |20-Biopsi     |    |                       
|Jİ  |------------------|-------|    Formu düzenleyin.------------------  
|   |21-Ameliyat matery|eli  |    Başhekim     ------------------  
|   |------------------|-------|                       
|   |22-Diğer     |    |               ----/---/    
|------------------------|-------|             RESMİ MÜHÜR VE İMZA 
|23-Diğer laboratuvar ça-|    |                       
|  lışmaları      |    |                       
----------------------------------                       
                                        
NOT: Formu düzenlemeden önce arkadaki açıklamayı okuyunuz.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   T.C.                         İl ------------  
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM----------- HASTANESİ                  
                              Yıl ------------  
BAKANLIĞI      DİŞ SERVİSİ ÇALIŞMALARI FORMU    Aylar ------------  
FORM No: 58                                   
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|   |     |Cerrahi mü- |       |           |     | 
|   |Polik-  |dahale sayı: |       |           |     | 
|Aylar | nilik  |-----------------------------------------------------------| 
|   |Sayısı: |   |   |   |Müte- |   |Kanal |   |0-6 |7+ | 
|   |     |Çekim |Diğer |Sabit |harrik|Dolgu |tedavi |Diğer |yaş |yaş | 
|------|---------|------|------|------|------|------|-------|------|----|----| 
|   |     |   |   |   |   |   |    |   |  |  | 
|------|---------|------|------|------|------|------| ------|------|----|----| 
|   |     |   |   |   |   |   |    |   |  |  | 
|------|---------|------|------|------|------|------|-------|------|----|----| 
|   |     |   |   |   |   |   |    |   |  |  | 
|------|---------|------|------|------|------|------|-------|------|----|----| 
|TOPLAM|     |   |   |   |   |   |    |   |  |  | 
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
-----------------------------                          
|Serviste görevli |Sayı-  |           Servis Şefi --------------- 
|personel     |sı   |                          
|------------------|--------|                 İmzası -------- 
|Diş Hekimi    |    |                          
|------------------|--------|                          
|Diş protez teknis.|    |                  ----/----/---- 
|------------------|--------|                          
|Hemşire      |    |                   BAŞHEKİM   
|------------------|--------|                          
|Diğer       |    |                   İMZA/MÜHÜR  
-----------------------------                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                   T.C.                    
            SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI            
            ....................... HASTANESİ            
                                        
Form No: 60                      Başvuru tarihi :........ 
               HASTANE GİRİŞ KAĞIDI                
 Arşiv No                                    
Poliklinik :...............             Hastane Kabul No:     
Poliklinik Kayıt No:.......                           
Muayene Tarihi:............                           
                                        
Adı, Soyadı         ................................................. 
Baba adı           ................................................. 
İşi             ................................................. 
Doğum yeri ve tarihi     ................................................. 
Geldiği yer         ................................................. 
Kimin tarafından gönderildiği:................................................ 
Nüfus Adresi         ................................................. 
Son oturduğu yerin adresi  ................................................. 
Gereğinde baş vurulacak yakını ve adresi, Tel. No: ........................... 
.............................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Kısa öyküsü   ............................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Fizik bulgular : ............................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Tanı : ....................................................................... 
Yattığı takdirde alınacak önlemler : ......................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Yatırılacak bölüm : .......................................................... 
Hastayı yatıran Doktorun Adı Soyadı : ........................................ 
.......... Sınıf ücreti                 İmza          
.......... Ücretsiz                               
------------------------------------------------------------------------------ 
Yattığı Saat : ............................................................... 
Klinikteki yetkilinin Adı, Soyadı : ............................. İmza     
------------------------------------------------------------------------------ 
  Hastaneye yatacak bütün hastaların (Çocuk olması durumunda velilerinin)   
imzalamak zorunda olduğu koşullar.                       
  Benim veya hastamın hastanede yattığı sürece, hastane iç kurallarındaki mad-
deleri bilerek, ona uymak zorunda bulunduğumu, gereken tıbbi ve cerrahi tedavi- 
leri, kabul ettiği mi, Herhangi bir nedenden hastane kurallarına aykırı bir ha- 
rekette bulunmayacağımı bildiren bu belge hastane yönetimine tarafımdan imza  
edilerek verilmiştir.                              
                                        
..../..../19...                     Hasta veya Velisi   
                             (Adı,Soyadı,İmza)   
                                        
Not : Yatan her hasta, nüfus cüzdanı veya kimlik belgesini hastane yönetimine  
   bırakıp, çıkarken alacaktır.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
-----------------------------------------------------------------------------  
|  Emanet Eşya Torba No                           | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|   EŞYA   | ADET |    EŞYA  | ADET |    EŞYA  | ADET  | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 1 | Pantolon |    | 9 | Palto  |    | 17 | Kuşak  |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 2 | Entari  |    | 10 | Atkı   |    | 18 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 3 | Gömlek  |    | 11 | Kazak  |    | 19 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 4 | Don    |    | 12 | Kemer  |    | 20 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 5 | Çorap   |    | 13 | Baş Örtü |    | 21 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 6 | Ayakkabı |    | 14 | Yelek  |    | 22 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 7 | Ceket   |    | 15 | Manto  |    | 23 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|  |      |    | 16 | Şapka  |    | 24 |     |     | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|                                      | 
| Emanet Eşya Defteri No   :......................     .../.../19.. | 
|                                      | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
|                                      | 
| Bu kağıtta yazılı emanet eşyayı teslim aldık                | 
|                                      | 
|                                      | 
| Bölümün sorumlu hemşiresi    Hasta emanet eşya    Hastanın veya  | 
| Adı, Soyadı ve imzası      Depo Sorumlusu      yakının imzası  | 
|                                      | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| Teslim edenlerin imzası     Beraberindekinin imzası          | 
| Hasta                                   | 
|                                      | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| Bu kağıtta yazılı emanet eşyayı teslim ettik.               | 
|                                      | 
| Bölümün sorumlu hemşiresi    Hasta emanet eşya    Hastanın veya  | 
| Adı, Soyadı ve imzası      Depo sorumlusu      yakının imzası  | 
|                                      | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| Teslim alan :                               | 
 ----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   T.C.                    
            SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI            
            ........Hastanesi Derece Kağıdı             
                                        
                                        
Adı,Soyadı:.....Yattığı Bölüm  :.......Oda ve Yatak No:... Tedavi Eden Hekim 
Baba Adı :.....Bölüm Kayıt No :.......           ................. 
Cinsiyeti :.....Nakledilen Bölüm:.......Oda ve Yatak No:... ................. 
Yaşı   :.....Bölüm Kayıt No :.......                    
------------------------------------------------------------------------------- 
  TARİH                                    
------------------------------------------------------------------------------- 
Yattığı Günler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
------------------------------------------------------------------------------- 
Sol. Nab. Der.                                 
------------------------------------------------------------------------------- 
70  160 41                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
60  140 40                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
50  120 39                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
40  100 38                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
30  80 37                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
20  60 36                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
10  40 35                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
 KAN BASINCI                                  
------------------------------------------------------------------------------- 
  DIŞKI                                    
------------------------------------------------------------------------------- 
  İDRAR                                    
------------------------------------------------------------------------------- 
  KUSMA                                    
------------------------------------------------------------------------------- 
 AĞIRLIK                                    
------------------------------------------------------------------------------- 
ALDIĞI SIVI                                   
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       T.C.                          Ek No: 11 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı                        
.................... Hastanesi                         
                                        
                                        
             TIBBİ MÜŞAHADE VE MUAYENE KAĞIDI            
                                        
Arşiv No       :..................... Bölüm Kayıt No :................. 
Hasta Kabul No    :..................... Giriş Tarihi  :................. 
Bölümü        :..................... Çıkış Tarihi  :................. 
Hastanın Adı, Soyadı ............................ Mesleği ................... 
Yaşı....... Adresi  ........................................................ 
Tanı : .................................. SONUÇ .............................. 
Bölüm sorumlusu ......................... Asistan ............................ 
Giriş (kaçıncı olduğu)  1.   2.   3.   4.   5.+.           
============================================================================== 
Esas Yakınması :.............................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Soy Geçmişi .................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Öz Geçmişi ................................................................... 
.............................................................................. 
SİSTEMLERİN SORGULAMASI ...................................................... 
Baş .......................................................................... 
Göz .......................................................................... 
K.B.B. ....................................................................... 
Solunum ...................................................................... 
Kalp ve Dolaşım .............................................................. 
Sindirim ..................................................................... 
Ürogenital ................................................................... 
Ruh ve Sinir ................................................................. 
Metebolizma .................................................................. 
Sosyal durum ................................................................. 
ÖYKÜSÜ ....................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Form No: 62                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
FİZİK İNCELEME BULGULARI                            
------------------------------------------------------------------------------ 
Ateş :......... Nabız :.......... Kan Basıncı :.......... Solunum :........... 
Genel Durum :................................................................. 
.............................................................................. 
Göz ......................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Ağız - K.B.B. ................................................................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Boyun ........................................................................ 
.............................................................................. 
Solunum ...................................................................... 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Kalp ve Dolaşım .............................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Karın ........................................................................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Sinir Sistemi ................................................................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Kol ve Bacaklar .............................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Lenta Sistemi ................................................................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
ÖN TANI :..................................................................... 
                                        
                                        
                                        
                 GÜNLÜK GÖZLEM                 
            (Yapılan ameliyat, müdahaleler ile            
 TARİH      hastada gözlenen ve saptanan değişiklikler)         
----------- ----------------------------------------------------------------- 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
........... ................................................................. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 GÜNLÜK GÖZLEM                 
            (Yapılan ameliyat, müdahaleler ile           
 TARİH       hastada gözlenen ve saptanan değişiklikler)         
----------- ------------------------------------------------------------------ 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
........... .................................................................. 
Not : Eğitim ve Özel dal hastanelerinde zorunlu olarak ve diğer hastanelerde  
   hastalıkların özelliklerine göre buna ek olarak gerekli görülen özel kli- 
   nik muayene ve bilgi formları eklenebilir                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          T.C.                       Ek No: 12 
   Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı                     
   ....................... Hastanesi                     
                                        
                 AMELİYAT KAĞIDI                
------------------------------------------------------------------------------ 
| Adı ve Soyadı :.................Ameliyat öncesi tanı :......................| 
|.............................................................................| 
| Yaşı     :................ Hasta Kabul No    :......................| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| Yapılan ameliyat :................. Asistan  :............................| 
|....................................                     | 
| Operatör     :..................Asistan  :............................| 
| Asistan     :..................Narkozitör :............................| 
| Ameliyat Evresi :         Hemşire  :............................| 
|                   Hemşire  :............................| 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
| Ameliyat sonrası TANI :.....................................................| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| Narkoz (türü, seyri, yan etkileri, alınan önlemler) :            | 
|                                       | 
|                                       | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| Ameliyatı yapan doktorun           Narkozu verenin        | 
| Adı, Soyadı, İmzası              Adı, Soyadı, İmzası      | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
| Not : Hasta dosyasında saklanacaktır.                    | 
------------------------------------------------------------------------------- 
Form No: 63                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                             Ek No: 13       
       T.C.                  Tarih: ..../...../......  
    S.S.Y. BAKANLIĞI                            
................... Hastahanesi                         
                                        
                RÖNTGEN İSTEK FİŞİ               
                                        
Adı      : ......................  Soyadı: ............................  
Yaşı     : ......................  Kadın    Erkek    Çocuk     
Hasta Kabul No: ......................                     
Yattığı Bölüm : ......................                     
------------------------------------------------------------------------------ 
Tanı: ........................................................................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
Verilecek Gerekli Bilgiler: .................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
İstenen İnceleme: ............................................................ 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
İncelemeyi İsteyen Doktorun Adı - Soyadı: .................................... 
                İmzası : .................................... 
                                        
    Form No: 64                               
                                        
                         Tarihi: ....../....../...... 
                                        
               R Ö N T G E N R A P O R U             
                                        
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
............................................................................... 
Raporu Hazırlayan Doktorun Adı - Soyadı: ...................................... 
               İmzası  : ...................................... 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      T.C.                    Ek No: 14        
    S.S.Y.BAKANLIĞI               ....../....../......    
...............Hastanesi                            
                                        
              LABORATUVAR İSTEK FİŞİ               
                                 Servisi    
Gönderen yer       : ....................................-----------   
                                Polikliniği   
Hastanın adı, Soyadı   : .................................................. 
Servis Protokol veya                              
Poliklinik Kayıt Sıra No : .................................................. 
Teşhisi          : .................................................. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Gönderilen Materyal    : .................................................. 
              .................................................. 
İstenen Tetkikler     : .................................................. 
              .................................................. 
              .................................................. 
                                        
                          İSTEYENİN          
                       ADI, SOYADI, İMZASI        
                       ...................        
                       ...................        
                                        
   Form No: 65                                
                                        
TETKİK SONUÇLARI:                                
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
                                        
                           LABORATUVAR UZMANININ   
                           ADI, SOYADI, İMZASI    
                           .....................   
                           .....................   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                Ek No: 15    
         T.C.                              
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı                      
  ......................Hastanesi      Hasta Kabul No: ............   
                                        
                ÇIKIŞ ÖZETİ                   
                                        
Hastanın Adı Soyadı : ..................  Giriş Tarihi: ..................  
Yattığı Bölüm    : ..................  Çıkış Tarihi: ..................  
Yaşı         : ..................                    
                                        
      Yakınması: .....................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
                                        
      Öyküsü (kısaca): ...............................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
      Klinik Bulguları (kısaca): .....................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
      Röntgen Bulguları: .............................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
............................................................................  
  Form No: 66                                 
                                        
                                        
                                        
   Laboratuvar Bulguları: .................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
   Çıkış Durumu ve Bulgular: ..............................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
  Kesin Tanı: .............................................................  
  Öneriler: ...............................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
.............................................................................  
Dr. Adı Soyadı: .............................. İmzası: ......................  
Not: Çift nüsha düzenlenecek biri hastaya verilecek, diğeri dosyasında saklana- 
   caktır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
HASTANIN MUAYENE İSTEĞİ                             
T.C. Standart form no. 1-02-001                         
------------------------------------------------------------------------------ 
| 1.Kurumu                                  | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 2. Memurun soyadı, adı        | 3. Hastanın soyadı, adı      | 
|---------------------------------------|------------------------------------| 
| 4. Görevi               | 5. Sicil no. | 6. Kadro derecesi | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 7. Adresi                                 | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 8. Kurum yetkilisinin soyadı, adı, unvanı, imzası  | 9. Kurum kayıt   | 
|                           |   çıkış tarihi  | 
|                           |---------------------| 
|                           | 10. Kurum kayıt  | 
| (Tedavi giderleri kurumumuzca ödenecektir.)     |   çıkış no.   | 
|----------------------------------------------------------------------------| 
| 11. Sağlık kuruluşunun adı       |  18. Sağlık kurumunun adı    | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
| 12. Sağlık kuruluşu kayıt tarihi ve no.|  19. Sağlık kurumu kayıt tarihi | 
|                    |    ve no.           | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
| 13. Teşhis               |  20. Baştabibin havalesi     | 
|                    |                  | 
|                    |                  | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
| 14. Tedavi               |  21. Teşhis           | 
|                    |                  | 
|                    |                  | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
| 15. Karar               |  22. Tedavi           | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
|                    |  23. Karar            | 
|                    |                  | 
|                    |-----------------------------------| 
|                    |                  | 
|                    |                  | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
| 16. Muayene edenin soyadı, adı, unvanı |  24. Tabibin soyadı, adı, imzası | 
|   imzası, tarih           |                  | 
|                    |                  | 
|                    |                  | 
|----------------------------------------|-----------------------------------| 
| 17. Onaylayanın unvanı, imzası, tarih, |  25. Baştabibin imzası, tarih,  | 
|   mühür               |    mühür            | 
|                    |                  | 
|                    |                  | 
------------------------------------------------------------------------------ 
DMO STOK NO. 715.011                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
FORMUN KULLANIMI                                
----------------                                
 1. Bu form, memur ile bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerin,          
 a. Kurum tabibi, merkezi hükümet polikliniği, hükümet tabibi, sağlık ocağı, be-
  lediye tabibi, gerektiğinde serbest tabip, sağlık memuru, hemşire veya ebe 
  tarafından muayene isteği;                         
 b. Hastanece muayenelerinin gerekmesi;                     
  hallerinde kullanılır.                           
 2. Form, iki veya gerekli görülen hallerde üç nüsha olarak düzenlenir.     
 3. Form elle doldurulacak şekilde düzenlenmiştir.               
AÇIKLAMA                                    
--------                                    
  Aşağıda gösterilen rakamlar, formdaki soru bilgi başlığı rakamlarına karşı- 
  lıktır.Açıklanması gerekli görülmeyen soru bilgi başlıkları hakkında açıkla-
  ma yapılmamıştır.                              
 3. Hastanın soyadı, adı                            
  --------------------                            
  Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu (eş, çocuk, ana, baba) hastanın soyadı, 
  adı yazılır.                                
 7. Adresi                                   
  ------                                   
  Hastanın muayenesinin yapılacağı adres belirtilir.             
 8. Kurum yetkilisinin soyadı, adı, unvanı, imzası               
  ---------------------------------------------                
  Kurum bünyesinde, hastayı muayeneye gönderen kişinin soyadı, adı, unvanı ya-
  zılır ve imzalanır.                             
10. Kurum kayıt çıkış no.                            
  ---------------------                            
  Bu bölüme, kurum kayıt çıkış numarası veya doktorun vereceği protokol numa- 
  rası yazılır.                                
11. Sağlık kuruluşunun adı                           
  ----------------------                           
  Kurum tabibi, hükümet tabibi, sağlık ocağı, belediye tabibi, v.b. kuruluşun 
  adı yazılır.                                
15. Karar                                    
  -----                                    
  Bu bölümde, verilen istirahatin süresi de belirtilir.            
16. Muayene edenin soyadı, adı, unvanı, imzası, tarih              
  -------------------------------------------------              
  Sağlık kuruluşunda muayeneyi yapan ve gerektiğinde hastayı hastaneye götüren
  yetkilinin soyadı, adı ve unvanı yazılır ve imzalanarak tarih belirtilir.  
17. Onaylayanın unvanı, imzası, tarih, mühür                  
  ----------------------------------------                  
 a. Muayene eden özel tabip ise imzası,                     
 b. Muayene eden sağlık memuru, hemşire veya ebe ise raporu ilgili ocak veya  
  hükümet tabibi veya sağlık ve sosyal yardım müdürlüğünce onaylanması bu   
  bölümde gösterilir.                             
18. Sağlık kurumunun adı                            
  --------------------                            
  Hastanın gönderildiği hastanenin adı yazılır.                
24. Tabibin soyadı, adı, imzası                         
  ---------------------------                         
  Hastanede muayene eden tabibin soyadı, adı yazılır ve imzalanır.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Form No.68                                  
-----------------------------------------------------------------------------  
|     T.C.                     Ek No: 17      |  
| SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM                    ------------|  
|    BAKANLIĞI       SAĞLIK KURULU MUAYENE      |      |  
|----------------HASTANESİ       KAĞIDI          |      |  
| Rapor No: ---------------------               |      |  
| Adı soyadı    : --------------------------------------- |      |  
| Baba adı     : --------------------------------------- ------------|  
| Doğum yeri,tarihi : ---------------------------------------       |  
| Görevi      : --------------------------------------   ----------|  
| İş yeri adresi  : -----------------------------------------------------|  
| Oturduğu adres  : -----------------------------------------------------|  
| Rapor istek nedeni: -----------------------------------------------------|  
| Boyu : ---------- Kilosu: -------- Cinsiyeti:   ERKEK    KADIN  |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|       | Poliknilik def- |               |      |  
|       | teri      |               |      |  
| BÖLÜMLER  |------------------|  BULGULAR         |   İmza |  
|       | Tarih |  No  |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| Akıl    |    |     |               |      |  
| Sinir Has- |    |     |               |      |  
| talıkları |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| Cilt    |    |     |               |      |  
| Hastalık- |    |     |               |      |  
| ları    |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| Göz    |    |     |               |      |  
| Hastalık- |    |     |               |      |  
| ları    |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| İç     |    |     |               |      |  
| Hastalık- |    |     |               |      |  
| ları    |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| Genel   |    |     |               |      |  
| Cerrahi  |    |     |               |      |  
|       |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| İdrar   |    |     |               |      |  
| Yolları  |    |     |               |      |  
|       |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| K.B.B.   |    |     |               |      |  
|       |    |     |               |      |  
|       |    |     |               |      |  
|-------------|--------|---------|------------------------------|-----------|  
| Ortapedi  |    |     |               |      |  
|       |    |     |               |      |  
|       |    |     |               |      |  
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|        |  Poliknilik |               |       | 
|        |  Defteri   |               |       | 
| BÖLÜMLER   |---------------|    BULGULAR        |   İMZA  | 
|        | Tarih | No |               |       | 
|---------------|--------|------|------------------------------|-------------| 
| Kadın    |    |   |               |       | 
| Doğum    |    |   |               |       | 
|---------------|--------|------|------------------------------|-------------| 
| Beyin    |    |   |               |       | 
| Cerrahi   |    |   |               |       | 
|---------------|--------|------|------------------------------|-------------| 
| Çene     |    |   |               |       | 
| Cerrahi   |    |   |               |       | 
|---------------|--------|------|------------------------------|-------------| 
|        |    |   |               |       | 
|        |    |   |               |       | 
|---------------|--------|------|------------------------------|-------------| 
|        |    |   |               |       | 
|        |    |   |               |       | 
|---------------|--------|------|------------------------------|-------------| 
|        |    |   |               |       | 
|        |    |   |               |       | 
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------ 
|        |   Kayıt Defteri |             |      | 
| Laboratuvar  |--------------------|    BULGULAR      |  İMZA  | 
|        |  Tarih |  No  |             |      | 
|----------------|----------|---------|--------------------------|-----------| 
| Bakteri-   |     |     |             |      | 
| yoloji    |     |     |             |      | 
|----------------|----------|---------|--------------------------|-----------| 
| Biokimya   |     |     |             |      | 
|        |     |     |             |      | 
|----------------|----------|---------|--------------------------|-----------| 
| Hematoloji  |     |     |             |      | 
|        |     |     |             |      | 
|----------------|----------|---------|--------------------------|-----------| 
| Patoloji   |     |     |             |      | 
|        |     |     |             |      | 
|----------------|----------|---------|--------------------------|-----------| 
| Radyoloji   |     |     |             |      | 
|        |     |     |             |      | 
|----------------------------------------------------------------------------- 
| Not: Her ilgili, doldurulduğu sütunu imzalayacaktır.             
------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     T.C                                  
   S.S.Y.B.                            Fotoğraf  
........ Hastanesi                               
                SAĞLIK KURULU                  
                  RAPORU                    
Rapor No:              Tarihi ..../..../....           
                                        
Soyadı,Adı : ............................ Baba Adı : ......................... 
Doğum Yeri ve Tarihi : ........................................................ 
Görevi ve Çalıştığı Kurum : ................................................... 
Sicil No: ..................................................................... 
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
Rapor İstek Nedeni     : .................................................. 
Sevk Eden Kurum      : .................................................. 
Sevk Belgesi Tarih ve No  : .................................................. 
Sevk Eden Klinik veya Uzman: .................................................. 
------------------------------------------------------------------------------ 
Boy : .................................. Kilo : ............................. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Klinik Bulgular : ............................................................. 
............................................................................... 
............................................................................... 
------------------------------------------------------------------------------- 
Röntgen Bulgular : ............................................................ 
............................................................................... 
............................................................................... 
--------------------------------------------------------------------------------
Laboratuvar Bulgular : .........................................................
................................................................................
................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------
Tanı : .........................................................................
--------------------------------------------------------------------------------
Karar : ........................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------
................. Uzmanı ................. Uzmanı ..................... Uzmanı 
Dr. .............. Dr. ............................Dr. .........................
.................. Uzmanı ................. Uzmanı ..................... Uzmanı 
Dr. .............. Dr. ........................... Dr. .........................
    Kurul Başkanı                      Baştabip    
  Dr. ..................               Dr. ....................
                                        
Not : Hastalık durumunda kısaca klinik bulgularla kararı etkileyen röntgen   
   ve laboratuvar bulguları,sağlam raporlarında ise bulgular bölümlerine   
   "sağlam" yazılacaktır.                          
--------------------------------------------------------------------------------
  Form No: 69                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                               Ek No: 19     
--------------------------------------------------------------------------------
                               Tarih .../.../19...
      T.C.                                
   SAĞLIK VE SOSYAL                             
   YARDIM BAKANLIĞI                             
...........Hastanesi Baştabibliği                        
                                        
             D O Ğ U M  R A P O R U                
                                        
    ..../..../..... Tarihinde ........................ Protokol numarası ile
hastanemize yatırılıp .../..../..... tarihinde canlı ............ çocuk doğuran 
............... eşi ...............nın isteği üzerine bu rapor verildi.     
                                        
    İmza, Tasdik Olunur.                           
                                        
   Form No: 70                                
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                  Ek No: 20  
                                        
                                        
Cilt No:  :               Cilt No  :              
Sahife No :               Sahife No :              
       T.C.                    T.C.          
   SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM          SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM     
     B A K A N L I Ğ I             B A K A N L I Ğ I      
................. Hastanesi        ...................... Hastanesi   
                                        
                                        
   HASTA İZİN BELGESİ               HASTA İZİN BELGESİ     
-------------------------------      ----------------------------------- 
                                        
Servisi    : ..............      Servisi     : ................. 
Adı Soyadı   : ..............      Adı Soyadı    : ................. 
Baba Adı    : ..............      Baba Adı     : ................. 
Niçin Ayrıldığı: ..............      Niçin Ayrıldığı : ................. 
Ayrılış Saati : ..............      Ayrılış Saati  : ................. 
Dönüş Saati  : ..............      Dönüş Saati   : ................. 
Servis Uzmanı : ..............      Servis Uzmanı  : ................. 
                                        
        (İmza ve Mühür)                (İmza ve Mühür)  
          Baştabip                    Baştabip   
        .../.../19...                 .../.../19..   
                                        
--------------------------------      ----------------------------------- 
   Form No: 71                 Form No: 71          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Form No: 72             T.C.              Ek No: 21  
              SAĞLIK VE SOSYAL BAKANLIĞI              
              ............... HASTANESİ              
H A S T A N I N                      ARŞİV DOSYA NO:..... 
-------------------------                            
SOYADI VE ADI : ..............                         
BABA ADI   : ..............                         
Doğum Yeri ve Tarihi : ............                       
                                        
             A R Ş İ V  D O S Y A  Z A R F I          
--------------------------------------------------------------------------------
           1. GİRİŞ  2. GİRİŞ  3. GİRİŞ  4. GİRİŞ   5. GİRİŞ 
          ---------  ---------  ---------  ----------  ----------
Genel Protokol No :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Yattığı Servis   :                              
------------------------------------------------------------------------------ 
Servis Şefinin Adı :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Servis Protokol No :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Yattığı Tarih   :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Çıktığı Tarih   :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
TEŞHİS ve Kod No  :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Yapılan Tedavi   :                              
------------------------------------------------------------------------------ 
YAPILAN AMELİYAT                                
ve Kod No     :                               
------------------------------------------------------------------------------- 
HAST.ÇIKIŞ DURUMU                                
(Şifa-salah                                   
 haliyle-ölüm)  :                               
------------------------------------------------------------------------------- 
 DÜŞÜNCELER   :                               
------------------------------------------------------------------------------- 
ARŞİVE GELİŞ TARİHİ:                              
------------------------------------------------------------------------------- 
TESLİM ALAN ARŞİV                                
GÖREVLİSİ     :                              
--------------------------------------------------------------------------------
DİKKAT : BU ZARF GİZLİDİR.                           
     İLGİLİ HASTANE GÖREVLİSİNDEN BAŞKASINA VERİLMEZ.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                             Ek No: 22       
                                        
                                        
        SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARINDA      
             ÜCRETSİZ TEDAVİ EDİLECEKLERE AİT BELGE         
                                        
                                        
                   Köyü                    
................................. ____________ Muhtarlığına ;         
                  Mahallesi                  
                                        
                                        
  Aylık net gelirim asgari ücretin altındadır.Bu nedenle hastane ücretini öde-
yecek durumda değilim. Bu beyanımın doğruluğuna ait sorumluluk şahsıma ait olmak
üzere,durumumum onaylanmasını arz ederim.                    
                                        
                     Hastanın veya Bakmakla Yükümlü Olanın 
                        Adı,Soyadı,İmzası,Tarih     
                                        
                                        
    HASTANIN AÇIK KİMLİĞİ                          
------------------------------------------------------------------------------- 
Adı Soyadı.............Baba Adı.............. Ana Adı......................... 
İli........İlçesi.........Köyü/Mah. ..........Hane No ... Cilt No... Sayfa No.. 
Oturduğu Adres ................................................................ 
------------------------------------------------------------------------------- 
Bakmakla Yükümlü Olanın Adresi: ............................................... 
------------------------------------------------------------------------------- 
Yukarıdaki beyanının doğru olduğunu ve tedavi ücretini ödeyecek geliri bulunma- 
dığını tasdik ederiz.                              
                                        
                  Mahallesi                  
..............................  ________________ İhtiyar heyeti        
                   Köyü                    
                                        
                        Muhtar, Adı, Soyadı İmzası    
                            Mühür          
                                        
   Üye              Üye               Üye     
Adı,Soyadı,İmzası      Adı,Soyadı,İmzası        Adı,Soyadı,İmzası 
                                        
                                        
                                        
Form No: 73                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       T. C.                          Ek No: 23 
      S.S.Y.B.                               
............Hastanesi       ÜCRETİ KURUMCA                
Döner Sermaye Sorumlu        ÖDENECEKLERİN        Muayene Tarihi 
    Saymanlığı        POLİKLİNİK MUAYENE FİŞİ    .../.../....... 
  Form No: 74                                 
------------------------------------------------------------------------------- 
Adı Soyadı     :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Kurumu       :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Sicil No.     :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Emekli Sicil No.  :                              
------------------------------------------------------------------------------- 
Sıra     Yapılan       Protokol veya                
No.      İncelemeler     Kayıt No.       ücreti    imza  
---------   ------------    ---------------    -----------  -------- 
 1      Poliklinik                            
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
    T O P L A M                               
--------------------------------------------------------------------------------
 Açıklama : " Yapılanlar" sütununa incelemenin yapıldığı laboratuvar veya    
      birimin adı yazılacaktır.                      
                                        
Not : Bu fiş resmi yazılara iliştirilecek ve muayene sonunda Döner Sermayeye  
   hasta sevk kağıdı ile birlikte geri verilecektir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Ek No: 24 
------------------------------------------------------------------------------ 
     T.C.                        T.C         
    S.S.Y.B                      S.S.Y.B.       
...............Hastanesi           ... .................Hastanesi   
Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı       Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı  
............. Lira Poliklinik Fişi      ............Lira Poliklinik Fişi  
                                        
   No : .................            No : ...................   
                                        
Hastanın Adı,Soyadı : ............     Hastanın Adı,Soyadı : ........... 
...................................     ................................. 
Tarih : ..../.../......           Tarih : .../..../.......      
Fişi Kesenin Adı,Soyadı : .........     Not:Bu fiş muayeneden sonra doktor 
................. İmzası: ........        tarafından iptal edilir.    
                                        
Form No:75                  Form No: 75            
------------------------------------------------------------------------------- 
                                 Ek No: 25   
      T.C.                                
     S.S.Y.B.                               
.............Hastanesi                             
.............Bölümü                      Cilt No : ....... 
             Değerli Eşya Makbuzu         Makbuz No:....... 
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                       P A R A       Değerli Eşya 
                    --------------------  --------------- 
Hasta      Para veya Değerli                       
Kabul      Eşya Sahibinin Adı,   Rakamla        Cins,Türü Adedi
No.       Soyadı ve Baba Adı     (TL.)  Yazıyla   Nitelikleri   
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
 Teslim Edenin       Bölümde Teslim      Teslimde Hazır Bulunanlar 
                           ------------------------- 
 Adı,Soyadı       Alanın Adı,Soyadı,     Görevi,Adı,  Görevi,Adı, 
  İmzası         Görevi,İmzası       Soyadı,İmzası Soyadı,İmzası
                                        
                                        
  Bu makbuzda yazılı para ve değerli eşyayı aynen teslim aldım.        
   Teslim Edenin      ..../.../....      Teslim Alanın       
GÖrevi,Adı,Soyadı,İmzası             Görevi,Adı,Soyadı,İmzası   
                                        
  Bu makbuzda yazılı emanet eşya ve paramı (harcamış ise kalanını) aynen tes- 
lim aldım.                                   
                                        
   Teslim Edenin      ..../..../.....     Teslim Alanın      
Görevi,Adı,Soyadı,İmzası              Adı,Soyadı,İmzası      
                                        
Form No: 76                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Form No: 77                          Ek No: 26   
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
T.C. SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM                  Sıra No: ....... 
BAKANLIĞI     Hastanesi                          
--------------------                              
Döner Sermaye S.Saymanlığı     ÖDEME FİŞİ         Tarih:../../.... 
Form No: 77                                   
------------------------------------------------------------------------------- 
Borçlu hesabın adı         Lira K.  Alacaklı Hesabın    Lira K. 
------------------------------------------------------------------------------- 
Yönetim ve İşletme Masraf Hs.         BANKA Hs.            
------------------------------------------------------------------------------- 
                        KASA Hs.             
------------------------------------------------------------------------------- 
                        ALACAKLILAR Hs.         
------------------------------------------------------------------------------- 
                        GENEL GELİR Hs.         
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                        T O P L A M           
------------------------------------------------------------------------------- 
   T O P L A M                                
------------------------------         Kime Ödendiği : ............... 
Bl.  Md. Ödeneğin Türü     Lira K           ............... 
--------------------------------------------                  
                        Ne için Ödendiği: ............. 
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
--------------------------------------------  Ödenen bu para önce bir hesaba 
                        borç yazılmışsa ilgili fişin  
--------------------------------------------                  
                                        
---------------------------------------------                  
                                        
---------------------------------------------  Tarih : .../.../...Numarası:... 
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
  T O P L A M                                 
------------------------------------------------------------------------------- 
 Yalnız  ................................................ Tl. ÖDEYİNİZ.    
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
Eki   : ...........     Yetkili İmzalar      Yukarıda yazılı parayı 
Çek No : ...........  ------------------------     tamamen aldım.    
Kasa Def No: ........  Sorumlu Sayman  İta Amiri           ÖDENDİ 
Yev. Mad.No: ........                   İMZA     VEZNEDAR
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       T.C.                                
 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı                  Ek No:27 
 ---------------------- Hastanesi              Sıra No:      
 Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı               Tarihi : ../../198
                                        
 Form No: 78                                  
------------------------------------------------------------------------------ 
  Borçlu Hesapları     Tutarı     Alacaklı Hesapları    Tutarı  
------------------------------------------------------------------------------ 
  İ S M İ         Lira K.      İ S M İ        Lira K. 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
   T O P L A M                T O P L A M           
------------------------------------------------------------------------------ 
     Bu mahsup işlerini gerektiren önceki işlerin    Genel Hasılatın  
                              ------------------- 
 Türü ........Tarihi ..........No. su ...............   Böl. Mad. Tutarı  
                                        
                                   Lira K. 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
                              TOPLAM        
------------------------------------------------------------------------------ 
                            Yetkili imzalar     
 Eki    ............     Memur       --------------------------- 
 Yevmiye                      Sorumlu Sayman  İta Amiri 
 Madde No: ............                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                 Ek No: 28   
                 T. C.                     
                 S.S.Y.B.                    
          .............................Hastanesi            
           Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı             
          YATAN HASTALAR İÇİN ÜCRET TAHAKKUKUNA            
               ESAS OLAN FİŞ (*)                 
        _______                             
Hasta Kabul No:|_______|                            
                                _______     
Hastanın Yattığı Bölüm:            Bölüm Kayıt No: |_______|     
Hastanın Adı, Soyadı:             Yatış Tarihi : Çıkış Tarihi:   
................................................../..../... ..../..../........ 
------------------------------------------------------------------------------ 
Yattığı Sınıf:     Yattığı Gün Sayısı:    Refakat Gün Sayısı:      
Lüks...............  .......................  ............................ 
Birinci............  .......................  ............................ 
İkinci.............  .......................  ............................ 
Üçüncü.............  .......................  ............................ 
    TOPLAM     .......................  ............................ 
------------------------------------------------------------------------------ 
Röntgen İnceleme Türü  Adedi  Ücret    Yapılan Diğer Tetkikler:     
---------------------  -----  -------  Laboratuvar Adı:  Ücreti:      
.....................  .....  .....TL. Hayati Kimya Lab. .......TL.     
.....................  .....  .....TL. Baktriyoloji Lab. .......TL.     
.....................  .....  .....TL. Patoloji   Lab. .......TL.     
.....................  .....  .....TL. Hematoloji  Lab. .......TL.     
------------------------------------------------------------------------------- 
 Yapılan Ameliyatlar:           Yapılan Diğer Tedaviler:       
  Türü:   Adedi:   Ücreti:    Türü:         Ücreti:      
------------------------------------------------------------------------------- 
Özel   ..........  ......... TL. Anestezi  Ücreti....................TL. 
Büyük   ..........  ......... TL. Işın Tedavi "  ....................TL. 
Orta   ..........  ......... TL. Fizik Tedavi "  ....................TL. 
Küçük   ..........  ......... TL. Alçı Bedeli "  ....................TL. 
Plak   ..........  ......... TL. Çivi Bedeli "  ....................TL. 
Vida   ..........  ......... TL. ........................................ 
Vüc.Protez..........  ..........TL. ........................................ 
------------------------------------------------------------------------------- 
  Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığına,                     
  Tedavi ücretinin tahakkuk ve tahsiline esas olmak üzere ..../.../....tari- 
hinde taburcu edilen hastanın ücret durumu yukarıda gösterilmiştir.       
      Klinik Asistanı          Klinik Uzmanı          
  Dr. ..............................  Dr. ..............................   
  İmza .............................  İmza .............................   
------------------------------------------------------------------------------ 
              TAHAKKUK VE TAHSİLAT                 
    Türü:        Lira Kr.       Tahsilat     Lira Kr.  
----------------------- ------- ----- -------------------------- ------- ----- 
Yatak Ücreti      ....... ..... ...........sayılı makbuzla        
Ameliyat Ücreti     ....... ..... peşin alınan tedavi ücreti ...... ..... 
Anestezi Ücreti     ....... ..... Geri Ödenecek Miktar:    ...... ..... 
Pansuman Ücreti     ....... ..... ........................................ 
İlaç Ücreti       ....... ..... Tedavi Ücreti Toplamı    ...... ..... 
Röntgen Ücreti     ....... ..... Peşin Alınan Ücret     ...... ..... 
Diğer Lab.İnceleme Ücreti:..... ..... Kalan Borç Miktarı     ...... ..... 
Diğer Tedaviler Ücreti: ...... .....                      
Toplam          ...... .....                      
----------------                                
(*) Bu fiş bölüm sorumlusunca doldurulacaktır.                 
                                        
Form No: 79                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  NOT: BU SAYFADA YER ALAN TABLO İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI SAYFASINA   
BAKINIZ.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     T.C.                                 
 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI                       
  ---------- HASTANESİ                  Bütçe Yılı------   
  Form No: 81         TAHAKKUK BELGESİ        Ek No: 30    
-----------------------------------------------------------------------------  
|B | M |          | Ödenmesi ta- |                |  
|Ö | A | ÖDENEĞİN ÇİŞİDİ  | hakkuk eden  |   NOT            |  
|L | D |          | miktar    |                |  
|Ü | D |          |---------------|                |  
|M | E |          |  LİRA |Kr. |                |  
|--|---|--------------------|---------|-----|-------------------------------|  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
| |  |          |     |   |                |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|        TOPLAM                           |  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|Paranın   |                               |  
|hangi iş  |                               |  
|için ve-  |                               |  
|rileceği:  |                               |  
|------------|--------------------------------------------------------------|  
|Alacaklı-  |                               |  
|nın ad ve  |                               |  
|soyad ile  |                               |  
|işi adresi |                               |  
|------------|--------------------------------------------------------------|  
|      |         ÇEŞİDİ                | Sayısı|  
|      |------------------------------------------------------|-------|  
|Bağlı    |------------------------------------------------------|-------|  
|Belge-   |------------------------------------------------------|-------|  
|lerin    |------------------------------------------------------|-------|  
|---------------------------------------------------------------------------|  
|  Yukarıda miktarı yazılı (*) -------------------------------------------|  
|Lira ------------- kuruş gider tahakkuk etmiştir. Ödenmesi gereklidir.   |  
|                                      |  
|                                      |  
|                             TAHAKKUK MEMURU  |  
|                                      |  
|                             ADI VE SOYADI   |  
|                                      |  
|                                      |  
|                                      |  
|(*) Lira, kuruş yazı ile doldurulacaktır.                 |  
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     T.C.                                  
    S.S.Y.B.                                 
        Hastanesi      ------------------- Günü          
 -----------------------      KASA GELİR DÖKÜM       ---- ---- ---- 
|Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı    ÇİZELGESİ                
|Form No: 82                                  
|------------------------------------------------------------------------------ 
|Vezne |Alacak-|  Genel Gelir Dökümü    |Genel |Borçlu-|Güvence |Genel | 
|Alındı| lar  |-----------------------------|Gelir |lar  |Mektubu |Toplam| 
|No:  |-------|2/1 |2/2 |2/3 |2/4 |3/2 |3/4 |Toplamı|    |Alacaklı-|   | 
|   |    |  |  |  |  |  |  |    |    |lar Hesa.|   | 
|   |    |----|----|----|----|----|----|-------|-------|---------|------| 
|   |Lira  |Lira|Lira|Lira|Lira|Lira|Lira| Lira |Lira  | Lira  | Lira| 
|------|-------|----|----|----|----|----|----|-------|-------|---------|------| 
|   |    |  |  |  |  |  |  |    |    |     |   | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|                                       | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|Toplam                                    | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
                                        
   Memur                         Doğrudur      
                             Sorumlu Sayman     
                                        
                                        
                                        
                              Ek No: 32      
        T. C.                              
  Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı            .../.../19...    
  ....................Hastanesi                        
  Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı                       
                                        
             Baştabiplik Makamına                 
                                        
  Hastanemiz ücretli hastalarının gereksiniminde kullanılacak olan aşağıda  
cins ve miktarı yazılı malzeme ve hammaddenin satın alınabilmesi ve gereği için 
komisyona sevkini arz ederim.                          
                                        
                             ...............Şefi  
                OLUR                      
              Döner Sermayeye                   
            ..../..../....Baştabip                 
                                        
 Miktarı        Alınacak Malzemenin Cinsi                
------------   ------------------------------------------------------------- 
Form No: 83                                   
                             Ek No: 33       
                                        
                 T. C.                     
          SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI              
           .................... Hastanesi               
         Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı Satınalma           
                                        
                 ÖN KARARI                   
Bütçe yılı:                                   
                                        
Karar No :                                   
                                        
Karar Tarihi:...../...../.....                         
                                        
  Hastanemiz için alınması gerekli olan...................................... 
yaptırılması ve temin edilmesi hakkında Baştabiplik makamının.................. 
tarih ve............sayılı olurlarını içeren.................................. 
Bölüm Şefliğinin................tarih ve.................sayılı istemlerine ait 
yazılarının incelenmesinde; alınması veya yaptırılması gerekli olan............ 
106 sayılı yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılan masraf türünden olduğu görül- 
mekle aynı yönetmeliğin 18 inci maddesinin (.......) fıkrası uyarınca.......... 
suretiyle teminine komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi.         
                                        
                                        
                                        
Komisyon Başkanı           Üye         Üye          
  Baştabib          Sorumlu Sayman                  
                                        
                                        
                                        
Form No: 84                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                Ek No : 34    
                 T. C.                     
          SAĞLIK ve SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI              
           ..........................Hastanesi            
           Döner Sermaye Sorumlu Saymanlığı              
                                        
              SATIN ALMA KARARI                  
                                        
Bütçe Yılı  :..............                          
Karar No.  :..............                          
Karar Tarihi :..../...../...        Satınalınacak Malzemenin       
                                        
                        Miktarı      Tutarı    
       C İ N S İ           Adet   Kg.    Lira   Kr.   
----------------------------------------- ------- -------- --------- -------  
..................................... .....................................  
..................................... .....................................  
..................................... .....................................  
..................................... .....................................  
..................................... .....................................  
  Öneriyi Yapan Bölüm         Gerekli Belgesinin Tarih ve Numarası  
------------------------------------- -------------------------------------  
  Hastanemizde Döner Sermaye hesabına yatan hastaların....................... 
hizmetinde kullanılmak üzere .................Bölüm Şefliğince düzenlenen Lis- 
tede cins ve miktarları yazılı malzemenin Döner Sermaye hesabına satın alınması 
usulüne dair evvelce verilen..../..../....tarih ve......sayılı ön karar ince-  
lendi.                                     
  Söz konusu edilen malzemeler ve onarımın 106 sayılı yönetmeliğin 7'inci mad-
desinde açıklanan masraf çeşitlerine uygun olduğu, Satınalma şekli de Yönetmeli-
ğin 18'inci maddesindeki tarifler gereğince yapıldığı görüldüğünden cins ve mik-
tarları ile değerleri yukarıda yazılı malzemeler ve onarıma ait teklif veren  
firmaların                                   
                                        
    Firma Adı        Adresi          Teklif Tutarı    
----------------------- ------------------------ ---------------------------- 
....................... ........................ ............................ 
....................... ........................ ............................ 
....................... ........................ ............................ 
....................... ........................ ............................ 
....................... ........................ ............................ 
                                        
  Yukarıda adı geçen Firmaların vermiş oldukları teklif mektupları incelenmiş 
olup en ucuz öneriyi yapan..........................................Firmasından 
satın alınması uygun görüldüğünden usulü dairesinde yukarıda yazılı malların sa-
tın alınmasına veya yaptırılmasına..............T.L. lik tutarının Döner Sermaye
Saymanlığının.........Yılı Bütçesinin.............bölüm ve...........maddesinde 
konulmuş olan ödenekten sarfolunmalarına karar verildi.             
                                        
 Komisyon Başkanı         Üye             Üye       
               Döner Sermaye                   
               Sorumlu Saymanı                  
                                        
                                        
  Form No: 85                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                - 1425 -                     
                                        
  BU SAYFADA YER ALAN "ÜRETİM-TÜKETİM BELGESİ" İÇİN MEVZUAT KÜLLİYATININ AYNI 
SAYFASINA BAKINIZ.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       T.C                                
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI                        
     ---------------------HASTANESİ                     
                               No:...........   
   Form No: 87         GİRDİ BELGESİ         Ek No: 36    
 ----------------------------------------------------------------------------- 
|   CİNSİ       | Birimi|   MİKTARI     |           | 
|            |    | ----------------------| Nereden geldiği   | 
|            |    | Rakam ile |Yazı ile |           | 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------|-------|-------------|---------|---------------------| 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
                                        
                                        
 Yukarıda cins ve miktarı yazılı (....) kalem (x) malzeme / erzak / ilaç   
teslim alındı.                                 
                               ---/--/---     
                TESLİM ALANLAR                  
                                        
   --------------------           -----------------        
  Yukarıda cins ve miktarı yazılı-------kalem (x) malzeme / erzak / ilaç   
muayene edilerek şartname ve niteliğine uygun olduğu görülmüştür.        
                                        
                                ----/---/---   
                                        
 MUAYENE KOMİSYON BAŞKANI      ÜYE     ÜYE    ÜYE         
 --------------------------     ------------------  -------------     
                                        
                                        
(X) Gereksizler çizilir.                            
                                        
                                        
                                        
     T.C.                                 
  SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI            Ek No: 37     
.................. Hastanesi             Cilt No :..............  
                         Sahife No :...............  
                                        
  FORM No :         İSTEM BELGESİ                  
--------------------------------------------------------------------------------
  İSTENİLEN MALZEMENİN                             
--------------------------------------------------- Yapılacak Eşyanın     
MİKTARI                      -----------------------------
--------------------    CİNSİ                        
Rakamla Birim Yazıyla------------------------- Miktarı    Adı       
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
 Yukarıda cins ve miktarı yazılı malzemenin verilmesini arzederim.       
                              ......./....../..... 
                              ........... Atölyesi 
                              Sorumlusu      
                              .....................
 İstenen miktarların gereksinimine ve ikmal narmlarına uygun olduğunu      
arzederim.                                   
          BAŞHEMŞİRE               ......./....../.... 
         ...................                      
                              Ayniyat Saymanı   
                              ................... 
................................. veriniz.                   
              ....../...../....                  
            Hastane Müdürü                     
            .................                    
                          ............................
    Yapılan, yukarıda belirtilen miktardaki                 
teslim aldım.                      ......./....../.....  
                               Depo Memuru    
                             ...................  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       T. C.                       Cilt :........  
 Sağlık ve Sosyal Yardım Baknlığı              Sahife:........  
 ---------------------- Hastanesi                       
                                        
  Form No : 89           ÇIKIŞ BELGESİ               
------------------------------------------------------------------------------- 
    Çıkan Eşyanın             İstek Kağıdı Fiatı Tutarı Depo 
------------------------------------------------------------------------ Defteri
     CİNSİ    Miktarı Ölçü  Tarihi No  Lira K. Lira K.    No: 
               Birimi                      
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Yukarıda yazılı eşya tamamen alınmıştır. ---/---/--- İlgili Bölüm Şefi  İmza 
Yevmiye defterinin (-------) numarasına kaydedilmiştir.             
                            ---/---/---       
                           Depo Memuru    İmza  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
    T.C.                                   
 SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI              ----/---/198   
---------------     HASTANESİ             -----------Günü   
 Form No: 90      YEMEK YİYECEK PERSONEL LİSTESİ              
--------------------------------------------------------------------------------
 Personel mevcudu     Adet  Kahvaltı  Çift Yiyen.  Tek Yiyen.     
--------------------------------------------------------------------------------
  Doktor                                   
 H ----------------------------------------------------------------------------
 A Diş Tbb.                                  
 S ----------------------------------------------------------------------------
 T Eczacı                                   
 A ----------------------------------------------------------------------------
 N Diğer Sağlık Sınıf. Pers                          
 E ----------------------------------------------------------------------------
  Laboratuvar Teknisyeni                           
 M ----------------------------------------------------------------------------
 E Hemşire - Ebe.                               
 V ----------------------------------------------------------------------------
 C Gn. İdare Pers.                               
 U ----------------------------------------------------------------------------
 D Teknik Hizmetliler                             
 U ----------------------------------------------------------------------------
  Hizmetli                                  
  ----------------------------------------------------------------------------
  Öğrenci-Kursiyer v.b.                            
  ----------------------------------------------------------------------------
     TOPLAM                                 
 ------------------------------------------------------------------------------
  Doktor. Ecz. Diş Tbb.                            
  ----------------------------------------------------------------------------
 N Diğer Sağ. Sınıf. Pers.                           
 Ö ----------------------------------------------------------------------------
 B   Hemşire-Ebe.                              
 E ----------------------------------------------------------------------------
 T Laboratuvar Teknisyeni                           
 Ç ----------------------------------------------------------------------------
 İ Gnl. İd. Personeli.                             
 L ----------------------------------------------------------------------------
 E Teknik Hizmetliler                             
 R ----------------------------------------------------------------------------
  Geçici hizmetliler                             
  ----------------------------------------------------------------------------
     TOPLAM                                 
 ------------------------------------------------------------------------------
 GENEL TOPLAM                                 
 ------------------------------------------------------------------------------
  Yemek     Kahvaltı         Başhemşire     Hastane Müdürü  
                                        
  NOT : Geçici hizmetliler sadece çift kahvaltı verilmektedir.         
     Klinik personeli için Başhemşire diğer personel için Hastane Müdürü  
     tarafından ayrı ayrı doldurulur.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   NOT:BU YÖNETMELİKTE YER ALAN TABELALAR İÇİN 13.1.1983 TARİH VE 17927    
     SAYILI RESMİ GAZETE'YE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 2.CİLDİNİN   
     1430.SAYFASINA BAKINIZ.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  NOT:BU YÖNETMELİKTE YER ALAN TABLOLAR İÇİN 13.1.1983 TARİH VE 17927     
    SAYILI RESMİ GAZETE'YE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 2.CİLDİNİN    
    1431.SAYFASINA BAKINIZ.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  NOT:BU YÖNETMELİKTE YER ALAN ÇİZELGE İÇİN 13.1.1983 TARİH VE 17927     
    SAYILI RESMİ GAZETE'YE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 2.CİLDİNİN    
    1432.SAYFASINA BAKINIZ.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  FORM NO: 101       POLİKNİLİK DEFTERİ        Ek No: 42     
------------------------------------------------------------------------------ 
Sıra      Adı, Soyadı, Baba  Yaşı Cin-  TANI   KARAR  Düşünceler 
No:  Tarih:  Adı ve Oturduğu      si   (KOD)      ve Fiş No:  
        Adres:          yet                  
-----------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------  
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------- 
                                        
                                        
                                        
 FORM NO: 102         HASTA KABUL DEFTERİ           EK NO: 43 
------------------------------------------------------------------------------- 
Kayıt Yattığı ADI, SOYADI Doğum TANI Yattığı Çıkış Tedavi OTUR- NÜFUSTA  
No:  Bölüm  VE BABA ADI Tarihi (KOD) Tarih Tarihi:Sonucu: DUĞU KAYITLI  
                                ADRES OLDUĞU   
                                   ADRES   
-----------------------------------------------------------------------------  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
     T.C.                                  
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI __________ BÖLÜMÜ     TARİH ___/___/   
____________HASTANESİ-TEDAVİ DEFTERİ            Ek No: 46      
Form No: 105                                  
|------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|Oda ve| Adı ve Soyadı| Ağızdan tedavi| Saat |Dıştan tedavi| Saat| İzlenecek  |
|Yatak |       |        |   |       |   | diğer    |
|No:  |       |        |   |       |   | konular   |
|------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |       |        |   |       |   |       |
|   |       |        |   |       |   |       |
|------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |       |        |   |       |   |       |
|   |       |        |   |       |   |       |
|------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |       |        |   |       |   |       |
|   |       |        |   |       |   |       |
|------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |       |        |   |       |   |       |
|   |       |        |   |       |   |       |
|------|--------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|
|   |       |        |   |       |   |       |
|   |       |        |   |       |   |       |
--------------------------------------------------------------------------------
HEMŞİRE _____________                              
                              İMZA         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu sayfada yer alan şema için Mevzuat Külliyatının aynı sayfasına bakınız. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  T.C.                                    
 S.S.Y.B.                                    
                                        
------------------       SAĞLIK KURULU KAYIT DEFTERİ           
---------------Hastanesi                            
 Form No : 111                         Ek No : 52   
--------------------------------------------------------------------------------
Ropor   Rapor    Adı - Soyadı               Kurul Bşk'nın 
No    Tarihi    Baba Adı      Tanı     Karar  Adı-Soyadı İmzası
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
   T.C.                                   
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI                        
----------------------HASTANESİ                         
Form No: 112            ÖLÜM KAYIT DEFTERİ      EK No : 53   
--------------------------------------------------------------------------------
Sıra  Hasta kabul Ölüm Tarihi Adı, soyadı, Emanet eşya D. eşya Mezarlık, Ada
No:  No:           doğum tarihi def. No   kay.no Pars.No:   
                  ve yaşı:            Nak. İzin  
                                 bel.Tarih No: 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ