Endeksler
                                        
         KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN        
            KILIK VE KIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİK           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   :  16.7.1982, No: 8/5105       
  Dayandığı Kanunun Tarihi       :  14.7.1965, No: 657        
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   :  25.10.1982, No: 17849       
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    :  5, Cildi: 21, S. 2879       
                                        
             Amaç - Kapsam ve Deyimler               

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine   
uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmala- 
rını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı   
amaçlamaktadır.                                 

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli idareler, 
döner sermayeli kuruluşlar ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iştirak- 
leri ve müesseselerinde çalışan her sınıf ve derecedeki memurlar, sözleşmeli  
ve geçici görevle çalışan personel ile işçilerin kılık ve kıyafetlerinin düzen- 
lenmesine ilişkin esasları kapsar.                       

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a. "Kurum ve Kuruluş" deyimi, genel ve katma bütçeli kurumlar, mahalli ida- 
reler, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların iş- 
tirak ve müesseseseleri,                            
  b. "Memur" deyimi, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen sınıf-  
larda (yardımcı hizmetler sınıfı dahil) çalışanları,              
  c. "Sözleşmeli Personel" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B)  
fıkrası, 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son 
fıkrası ve özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak 2 nci madde kapsamına  
giren kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla 6/11/1980 gün ve 2333 sayılı Kanuna  
göre çalışanları,                                
  d. "Geçici Görevli" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkra- 
sına göre çalışanlarla kadrosunun bağlı bulunduğu kurum ve kuruluş dışında baş- 
ka bir kurum ve kuruluşta çalışanları,                     
  e. "İşçi" deyimi, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrasına giren 
ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen kurumlarda çalışanları,     
  ifade eder.                                 
               Ana İlkeler                    

  Madde 4 - Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici 
personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete 
uygunluk esastır.                                

  Madde 5 - 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakla- 
rı hususlar:                                  
  a. Kadınlar;                                
  Elbiseler temiz, düzgün, ütülü, sade; ayakkabılar ve/veya çizmeler sade ve 
normal topuklu, boyalı; görev mahallinde baş daima açık, saçlar düzgün taranmış 
veya toplanmış; tırnaklar normal kesilmiş olur. Ancak bazı hizmetler için özel 
iş kıyafeti varsa görev sırasında kurum amirinin izni ile bu kıyafet kullanı-  
lır.                                      
  Pantolon, kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise giyilmez. Etek 
boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyil- 
mez.                                      
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. Erkekler;                                
  Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boya- 
lı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahal- 
linde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. 
Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını  
aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Hergün sakal  
tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst  
dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uç- 
ları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı 
yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse 
tek tip elbise giyilir.                             
  (Değişik: 7/8/1991 - 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorap- 
sız dolaşılmaz.                                 
               Çeşitli Hükümler                  

  Madde 6 - Resmi elbise (üniforma) giymek zorunda olanlar ilgili kurum ve  
kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler.    

  Madde 7 - Sağlık, şantiye, arazi, atölye, maden ve benzeri yerlerde çalı-  
şanların çalışılan işin ve yerin özelliğine göre giyim eşyasının tipi, modeli  
ve rengi ilgili kurumca tespit edilir.                     
  Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen diğer esaslara uyulması zorunludur.    

  Madde 8 - Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendi- 
ren personelin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının gerektirdiği de- 
ğişiklikler yapılabilir.                            

  Madde 9 - Personel, görev yaptığı yerin ve mezun olduğu okulların rozetleri 
ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler (Atatürk'ün doğumunun 100.  
Yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan v.b. şeyler takamaz.          

  Madde 10 - Her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafların, bu Yö-  
netmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetlerle çekilmiş olması zorunludur.    

  Madde 11 - Yaz döneminde personelin kılık, kıyafeti 15 Mayıs - 15 Eylül   
tarihleri arasında uygulanır.                          
  Yaz kıyafetleriyle ilgili hususlar bakanlık merkez teşkilatında ilgili Ba- 
kanlarca; illerde, yapılan hizmetin mahiyeti ve çalışılan yerin iklim ve coğra- 
fik özellikleri gözönünde tutularak Valilerce tespit edilir.          

  Madde 12 - Merkezde ve taşrada protokole dahil olan bayan ve erkek kamu   
görevlileri resmi kutlama törenlerine koyu renk takım elbise ile katılırlar.  

  Madde 13 - Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu hükümlerine göre dü- 
zenlenen Toplu İş Sözleşmelerine bu Yönetmeliğe aykırı hükümler konulamaz.   
  Toplu İş Sözleşmeleri halen yürürlükte olan kuruluşlar için (Sözleşmenin  
yenilenmesine kadar) bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.             

  Madde 14 - 7/6/1963 tarihli ve 6/1835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 
Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararının Kara Kuvvetleri Sekizinci Bölüm 1 inci
maddesi, Deniz Kuvvetleri Dördüncü Kısım 1 inci maddesi, Hava Kuvvetleri Dör-  
düncü Kısım 1 inci maddesi hükümleri ile 22/7/1981 tarihli ve 8/3349 sayılı   
Bakanlar Kurulu Kararına bağlı "Milli Eğitim Bakanlığı ile Bakanlıklara Bağlı  
Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik"  
hükümleri saklıdır.                               

  Madde 15 - Diyanet İşleri Başkanlığında bilfiil din işleriyle ilgili perso- 
nelin giyim ve kuşamına ilişkin hususlar 17 nci maddede belirtilen mevzuata   
aykırı olmamak koşulu ile Başkanlıkça tespit ve bağlı olduğu Bakanlıkça onayla- 
nacak esaslar çerçevesinde yürütülür.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                Cezai Hükümler                  
                                        

  Madde 16 - Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere 657 sayılı Devlet memurla-
rı Kanununun disiplin cezalarına ilişkin hükümleri uygulanır.          
  İş Kanununa tabi işçilere de aynı derecedeki cezai hükümler uygulanır.   

  Madde 17 - Bu yönetmelik; 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafet- 
leri İle İlgili Kararname"; 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kanun"un 6 ncı maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan 1958 sayılı "Bazı Kisvelerin
Giyilemeyeceğine Dair Kanunun" tatbik suretini gösterir "Nizamname" hükümleri  
uyarınca düzenlenmiştir.                            
                                        

  Madde 18 - 27/1/1982 tarihli ve 8/4219 sayılı Kararname yürürlükten kaldı- 
rılmıştır.                                   
                                        

  Madde 19 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                   1306-1                   
                                        
 ------------------------------------------------------------------------------
     16.7.1982 TARİH VE 8/5105 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI        
    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN        
    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE       
 ------------------------------------------------------------------------------
                                        
         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
 ------------------------------------------------------------------------------
                        Farklı Tarihte          
                       Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe  
  Tarihi      Numarası          Maddeleri    Giriş Tarihi 
--------------------------------------------------------------------------------
 7/8/1991      91/2048            -       15/8/1991  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1991 (Ek - 9)