Endeksler
         KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURT DIŞINDA           
           SÜREKLİ GÖREVLENDİRECEĞİ PERSONEL             
              HAKKINDA YÖNETMELİK (1)               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 6.12.1982, No: 8/4845        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 14.7.1965, No: 657          
                      13.12.1983, No: KHK/189       
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 11.1.1983, No: 17925         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 22, S. 2869        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Esaslar                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;                      
  a) Yurtdışında sürekli göreve atanacak personelin teminini, seçime hazır-  
lanmasını, seçim şartlarını, seçimi, seçilen personelin eğitimini, güvenlik   
soruşturmalarını ve atama esaslarını,                      
  b) Yurtdışı görevlere atandıktan sonra çalışma ve hareket tarzlarını, di-  
siplin ve idari bağlantılarını, sicil ve denetim işlemleri ile raporların ve-  
rilme esas ve usullerini,                            
  belirlemektir.                               
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, amacı sağlayacak şekilde tüm kamu kurum ve kuru-  
luşlarının (Genel ve katma bütçeli idarelerin, daire ve kuruluşların, döner   
sermayeli müesseselerin, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait ortaklık  
ve kurumların, mahalli idarelerin, kamu iktisadi teşebbüslerinin, özel kanunla 
kurulmuş bankaların, kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların ve kamu   
yararına çalışan derneklerden özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla  
sağlanmış olanların ve kefalet sandıkları gibi kuruluşların); yurtdışında sü-  
rekli görevlendirecekleri personelin nitelik, seçim ve görevlendirilmeleri ile 
bu personelin çalışma usullerini kapsar. Kuruluşların özel kanun hükümleri   
saklıdır.                                    
  Kurs, öğrenim, eğitim, araştırma görgü ve bilgilerini artırmak amacıyla   
yurtdışına gidecek personel ile ilgili olarak; Bakanlar Kurulunun 1/2/1974   
gün ve 7/7756 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt-  
dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 
  296 - 1 sayılı Yönergeye tabi olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli hak-  
kında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.                    
  Yurtdışı Sürekli Görev ve Görevlilerle İlgili Tanımlar:           

  Madde 3 - Misyon Şefi; Büyükelçilikte, Büyükelçi'yi Daimi Temsilciliklerde, 
Daimi Temsilci'yi Başkonsolosluklarda; Başkonsolos'u veya bunların gaybubeti  
halinde ilgili temsilcilikteki en kıdemli Dışişleri Bakanlığı meslek memurunu  
ifade eder.                                   
  Yurtdışında sürekli görevliler; kamu kurum ve kuruluşlarının; yabancı ül-  
keler nezdinde Ülkemizi temsil eden ve akredite bütün personeli ile Milletler- 
arası kurum, kuruluş, daire ve yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere yurt-  
dışında sürekli görev yapan personeli ifade eder.                
-----------------                                
(1) Bu Yönetmelikte geçen "Yabancı Dil Bilgisini Tespit Yönetmeliği" ifadeleri, 
  30/6/1995 tarih ve 95/7114 sayılı Kararname ile" Yurt Dışında Görevlendiri- 
  lecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" olarak değiştirilmiş ve 
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Büyükelçilikler ve elçilikler ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdin- 
de, özel kanunlarla belirtilen Bakanlıkların ihtisas alanına giren konularda  
görev yapmak üzere; Başmüşavirlik, Müşavirlik, Ataşelik, Öğrenci Müfettişliği, 
Turizm ve Tanıtma Bürosu ve diğer bir ünvanla memurluk kurulması, Bakanlar Ku- 
rulunun onayı alınmak kaydıyle yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların özel ka- 
nunları ve bu yönetmelik esaslarına göre sağlanır.               
  Görevlere Ait Esaslar:                           

  Madde 4 -                                  
  a. Yurtdışı görevlerde esas olan hizmettir. Hizmetten beklenen amaç ise;  
Yabancı Devletlerle bunların temsilcilikleri ve temsilcileriyle, Milletlerarası 
kurullarla yapılan temaslarda Ulusal çıkarların savunulması, korunması, koordi- 
ne edilmesi ile her alanda gerek aynı misyonda ve gerek aynı ülkedeki diğer   
Misyonlarda bulunan diğer tüm görevliler arasında koordineli bir çalışma yapıl- 
ması ve görevi ile ilgili olarak bağlı olduğu Bakanlık veya kurumun, temel ve  
her türlü bilgi toplama ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu maksatla yurtdışı  
görevlere, hizmetin amacını sağlayacak nitelik ve yeterlikte personel gönderi- 
lir.                                      
  b. Dış ülkelerde bulunan Büyükelçilikler bulundukları ülkelerde (Ek ibare: 
30/6/1995 - 95/7114 K.) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Cumhurbaşkanının   
temsilcisi olup, Ülkemizde ilgili menfaatlerin korunması ve geliştirilmesinden 
birinci derecede sorumludurlar. Bu sorumluluğunu yerine getirmek üzere, o ülkede
bulunan kamu personelinin organizesini yapar, görev ve sorumlulukların yerine  
getirilip getirilmediğini kontrol eder. Görev ve sorumluluklarını yerine getir- 
meyenlerin veya ihmal gösterenlerin görevden alınmasını gerekçelerini belirtmek 
suretiyle teklif eder. Büyükelçi, Başbakanlık ve diğer Bakanlıklar tarafından  
çeşitli maksatlarla çıkartılan ve kendisine gönderilen, bütün personeli ilgi-  
lendiren kanun, yönetmelik, talimat ve emirleri personele duyurur ve uygulanma- 
sını sağlar.                                  
  c. Yabancı ülkelerde Türk Ulusunun onur ve itibarının korunması, o ülkede  
görev yapacak kamu kurum ve kuruluşları personelinin görevlerini her bakımdan  
yeterince yapmaları ve bu hususta azami titizlik ve duyarlık göstermeleri ile  
mümkündür.                                   
  d. Yurtdışındaki görevlere gönderilen her kamu kurum ve kuruluş personeli  
aynı zamanda Ülkemizi temsil etmekle yükümlüdür. Bu nedenle, bu kişilerin seçim 
ve atanmalarında yabancı dil bilgisi, temsil ve mesleki yeteneği esas unsurlar 
olarak kabul edilir.                              
  e. Bu şekilde yapılan atamalar sonunda yurtdışı daimi göreve gönderilen   
personelin, hizmet yerinde, Milli ve mesleki onur ve vakar gereklerine uymadığı 
mesleki çalışmalarında yetersizliği ve başarısızlığı, ticaret ve servet hırsına 
kapıldığı ödeme gücünün üstünde borçlandığı ve yönetmelik esaslarına aykırı ha- 
reket ettiği, Misyon Şefine belgelendirildiği takdirde, memur görev süresine  
bakılmaksızın bağlı olduğu Bakanlıkça atandığı usulle geri alınır ve hakkında  
gerekli işlem yapılır. Bu husus ilgili şahsın özlük dosyasına işlenir ve bir  
daha yurtdışına gönderilmez.                          
  f. Yurtdışı sürekli görevlere atanacak personelin seçiminde; bu personelin 
ehliyet, liyakat, bilgi, görgü ve hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olma- 
larına dikkat edilmelidir.                           
  g. Hangi sebeple olursa olsun TÜRKİYE'den dış ülkelere gidecek kamu perso- 
neli, görevlendirildiği yerde bulunan kendi kuruluşunun temsilcisini ziyaret  
eder, geliş nedenini bildirir. Temsilci, Misyon Şefine bilgi verir ve bu gibi  
personelin problemlerine yardımcı olmaya çalışır. Heyet halinde gidişlerde   
yalnız Heyet Başkanı temsilciyi ziyaret eder. Yurtdışına çıkan personel bulun- 
dukları yerde kendi kuruluşunun temsilciliği yoksa; geliş maksadı ile bulundu- 
ğu yeri, en geç o bölgeye girişinin ilk haftası içinde yazı ile o yerin bağlı  
olduğu Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine bildirir.              
                                        
                                        
                                        
  Yurtdışında Sürekli Görevlere Atanacak Personelde Aranacak Nitelikler:   

  Madde 5 -                                  
  a. Temsil Yeteneği (Eş ve Çocukları da Kapsar);               
  Yurtdışında sürekli görevlere gönderilen kamu kurum ve kuruluşları perso-  
nelinin, seçim ve atanmalarında temsil yeteneği esastır ve bu husus seçimde   
mesleki yetenek ile birlikte değerlendirilir.                  
  Temsil yeteneği; şahsın ve ailesinin görgü kurallarına vukufları; terbiye, 
nezaket ve tevazuları, muhite intibak, arkadaş edinme ve geçinme kabiliyetleri, 
temizlik ve giyimlerine itina dereceleri, genel kültür düzeyleri, tutum ve dav- 
ranışlarındaki olgunlukları gibi nitelikler dikkate alınarak belirlenir. Yurt- 
dışına atanacak personelin kendisi ve ailesi (Eş ve Çocukları), tavır davranış 
ve ahlaki nitelikleri bakımından Ülkemizi üstün bir düzeyde temsil etmeğe ye-  
terli olmalıdır. Kumar ve aşırı derecede içki gibi zaafları bulunanlar yurtdışı 
göreve gönderilmezler.                             
  b. Olumlu Sicil ve Kanaat;                         
  Şahsın görev yaptığı kamu kurum ve kuruluşlarında hizmeti boyunca emsali  
arasında temayüz etmiş olması, yılı içinde olumlu sicil alması ve özlük dosya- 
sında yurtdışı görev yapmasına engel olan herhangi bir olumsuz kayıt ve kanaa- 
tin bulunmaması gereklidir. Yurtdışına sürekli olarak atanacak personelin "Per- 
sonel Nitelik Belgesinde" (Ek-1) belirtilen hususlar hakkında sicil amirlerin- 
den olumlu kanaat alması, daha önce verilen sicil ve kanaatların müsbet olması 
gerekir.                                    
  c. Mesleki Bilgi ve Yeterlik;                        
  Yurtdışı sürekli görevlere atanacak personel, Ülkemizin yararları bakımın- 
dan gidilecek yere ve vazifeye göre mesleki bilgi ve yeterlik bakımından ehli- 
yetli ve liyakatli olmalıdır.                          
  d. Yabancı Dil Bilgisi;                           
  Teşkilat Kanunlarına göre yurtdışı kuruluşları bulunanların veya yurtdışı  
kuruluşları bulunmamakla beraber Dışişleri Bakanlığı kadrosuyla atanacakların  
yabancı dil bilmeleri şarttır.                         
  Bu itibarla;                                
  (1) Tercihan görevlendirildiği Ülkenin lisanını veya o ülkede geçerli diğer 
yabancı dillerden herhangi birini bildiğini gösteren belgeye sahip olmayan per- 
sonel, yurtdışında kesinlikle görevlendirilmez.                 
  (2) Kurum ve kuruluşlar personelin okuma, yazma ve konuşabilme bakımından  
yabancı dil bilme derecesini aşağıda belirtilen şekilde tespit ederler.     
  (a) Yurtdışı göreve seçilecek personelin yabancı dil bilgisini tesbit,   
"Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik"  
ne göre yapılır.                                
  (b) Dışişleri Bakanlığı mensupları; "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memur- 
ların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" ne tabi olmayıp, bunlar hakkında bu   
Bakanlığa ait özel yönetmelik hükümleri uygulanır.               
  (c) (Mülga: 30/6/1995 - 95/7114 K.)                     
  (d) (Mülga: 30/6/1995 - 95/7114 K.)                     
  (3) (Mülga: 30/6/1995 - 95/7114 K.)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e. Müteakip Yurtdışı Görevler; Yurtdışı sürekli görevde bulunan personelin 
müteakip yurtdışı sürekli göreve gidebilmesi için bu yönetmelikte aranan nite- 
liklerle birlikte daha önceki yurtdışı görevlerinde ilgili Bakanlık ve bağımsız 
kuruluşlar ile misyon şeflerince tevsik edilen başarı göstermiş olması esastır. 
               İKİNCİ BÖLÜM                    
     Yurtdışı Sürekli Görevler İçin Adayların Temini ve           
           Seçime Hazırlanması                    
  Adayların Temini ve Seçime Hazırlanması:                  

 

 
  Madde 6 - Kamu kurum ve kuruluşları yurtdışında sürekli görevlendirecekleri 
personel'de bu yönetmelikte belirlenen genel ve özel niteliklerin dışında;   
  a. Hizmetin gereği bakımından aranacak diğer özel şartları,         
  b. Adayların temini ile ilgili hususları,                  
  c. Adayların seçime hazırlanması ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışı ko- 
nular ve yabancı dil konuları ile ilgili eğitim hususlarını,          
  Bu yönetmelik ile "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esasla- 
rına Dair Yönetmelik"e uygun olarak çıkarılan yönergede düzenler ve yürütürler. 
  Müsteşar ve Genel Müdür seviyesine ulaşan kamu personeli yurtdışı sürekli  
görevde seviyesinden daha aşağı bir kadroya atanamaz. Yurtdışı sürekli görev  
kadrosu müktesebatı ile uygun olmalıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 
ilgili hükümleri saklıdır.                           
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
     Yurtdışı Sürekli Görevlere Atanacak Personelin Seçimi         
             Ve Seçilenlerin Eğitimi                
  Personel Seçimi:                              

  Madde 7 -                                  
  a. İhtiyaçların tesbiti ve seçimden önce yapılacak işler.          
  (1) Kamu Kurum ve Kuruluşları kabul edilen veya kaldırılan yurtdışı kadro  
tasarılarını her yıl Ağustos ayı sonuna kadar tesbit eder ve onay için Başba-  
kanlığa gönderirler.                              
  (2) Kamu Kurum ve Kuruluşları "Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların  
Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik" ne göre başarı gösteren personeli hizmetin  
gerektirdiği şartlara uygun şekilde, mesleki safahatını ve gördüğü hizmetiçi  
eğitimi de dikkate alarak bir sıralamaya tabi tutarlar.             
  (3) Yurtdışı sürekli görevlere aday gösterilen uygun nitelikteki personel  
için tanzim edilecek " Personel Nitelik Belgesi " (Ek-1), personelin sicil   
amirleri tarafından 2 nüsha olarak tanzim edilir. Bu nüshalardan biri persone- 
lin sicil dosyasına konur, diğeri ise, "Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim  
Komisyonu" na verilmek üzere ilgili Personel Ünitesine gönderilir. Personel   
Nitelik Belgeleri ile özel gizlilik derecesi taşır ve ilgililerden başkasına  
gösterilmez. (1)                                
  (4) Personel ünitesi bir nüshası kendisine gelen "Personel Nitelik Belgesi" 
ni inceleyerek, belgedeki bilgilerin doğruluğu ve personelin temsil yeteneğine 
sahip olup olmadığını mevcut kayıtlardan kontrol eder. Yapılan kontrolde her-  
hangi bir yanlışlık mevcutsa aynen iade ederek gerekli düzeltmenin yapılmasını 
sağlar.                                     
  (5) Yurtdışına gidecek olan aday personel hakkında Milli İstihbarat Teşki- 
latı ve İçişleri Bakanlığına Güvenlik Tahkikatı yaptırılır. Bu şahısların tam  
teşekküllü hastahanelerden temin edecekleri sağlık raporları ile birlikte Gü-  
venlik Tahkikatı belgeleri "Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyonu"na 
gönderilir. İlgili makamlardan Güvenlik Tahkikatı sonucu alınmadan aday perso- 
nelin Komisyona bildirilme işlemleri yapılmaz.                 
------------------                               
(1) Bu fıkrada sözü edilen Ek-1 için 11.1.1983 tarih ve 17925 sayılı Resmi Ga- 
  zeteye bakınız.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b. Seçim Komisyonunun Teşkili, Görevleri ve Seçimde Dikkat Edilecek Hu-   
suslar                                     
  (1) Kamu kurum ve kuruluşlarında; ilgili Bakanlığın Müsteşarının Başkan-  
lığında, bir Müsteşar Yardımcısı ve ilgili kuruluşun Genel Müdürü dahil olmak  
üzere 5 kişiden teşekkül eden "Yurtdışı Sürekli Görev Personel Seçim Komisyo-  
nu" kurulur. İlgili personel ünitesinin amiri veya eşiti bu komisyonun sek-   
reterya görevini yapar. Seçim komisyonu, seçime tabi adayların bu Yönetmelikte 
yeralan esaslara uygunluğunu tesbit eder ve yurtdışı kadrolara atanacakların  
asıl ve yedek olarak seçimlerini yapar.                     
  (2) Seçim komisyonu, personel ünitesi tarafından gönderilen; personel nite- 
lik belgeleri, personel ile ilgili güvenlik tahkikatları sonuçları ve sağlık  
raporlarını incelendikten ve gerekli değerlendirmeye tabi tuttuktan sonra, sü- 
rekli görevle yurtdışına gidecek personelin asıl ve yedeklerini tespit eder.  
  (3) Seçimde dikkat edilecek özel hususlar;                 
  (a) Yabancı dil bilgisi yurtdışı görevde esas unsurlardan biridir.     
  (b) Komisyon; personelin, yabancı dil bilgisi ile birlikte, sicil durumu,  
hizmet ve temsil yeteneğini de dikkate alarak seçim yapar.           
  (c) Yaygın dillerden başka mahalli dili de bildiğini belgelendirenler sa-  
dece yaygın dili bilenlere tercih edilir.                    
  (d) (Mülga:30/6/1995 - 95/7114 K.)                     
  (4) Seçimden sonra yapılacak işler.                     
  (a) Seçim komisyonu tarafından seçilen asıl ve yedek personel hakkındaki  
belgeler ilgili personel ünitesine geri verilir.                
  (b) "Seçim Komisyonu Tutanağı" ve "Seçim Komisyonu Karar Defteri", güvenlik 
tahkikat raporları ile birlikte ilgili Bakan'a sunulur.             
  (c) Yurtdışı sürekli görevlere atanacak personele ait "Atama Karar Tasarı- 
sı"; 2451 sayılı Kanuna göre ve 1173 sayılı "Milletlerarası Münasebetlerin Yü- 
rütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun" un 5 nci maddesi gereğince; ilgili  
Bakan ve Dışişleri Bakanı'nın imzalamasından sonra en geç Mart ayı sonuna ka-  
dar Başbakanlığa gönderilir.                          
  (d) Başbakanlığa gönderilen Atama Karar Tasarısına atanacak personel ile  
ilgili "Personel Nitelik Belgesi", "Seçim Komisyon Kararı", Güvenlik Tahkikatı 
sonucu ve "Biyografi Formu" eklenir.                      
  (e) Atama Karar Tasarısı, Başbakanlıkta yapılacak incelemeden ve Başba-   
kan'ın imzalamasından sonra Cumhurbaşkanının onayına sunulur.          
  (f) Çeşitli nedenlerle ilk yapılan atamadan vazgeçilen personelin yerine  
yapılacak atamalarla ilgili Bakanlığın Seçim Komisyonu toplanmadan, Müsteşar;  
yedek adayı, o da olmazsa Genel Müdürlerle istişare yaparak Seçim Kuruluna gön- 
derilen aday listesi içinden en uygun olanını seçer.              
  c. Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Dışişleri Bakanlığı mensuplarının 
atanma usulleri kendi özel kanunlarına göre yapılır. (Dışişleri Bakanlığı men- 
suplarının Güvenlik Tahkikat İşlemleri bu maddenin a fıkrasının (5) nci bendine 
göre yapılır.)                                 
  Yurtdışı Sürekli Görevlere Seçilen Personel Eğitimi:            

  Madde 8 - Yurtdışı sürekli görevlere seçilen personel; (Misyon Şefleri   
hariç) yurtdışına gönderilmeden önce, bilhassa istihbarat, istihbarata karşı  
koyma ve güvenlik konularında kurslar ile, görevlendirildiği ülkeye oryantasyonu
sağlayacak eğitime tabi tutulurlar.                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Kurslar en az 1 ay, en çok 6 ay süreli olarak düzenlenir kursların süresi, 
sorumlu kurum, her yıl Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığının teklifi 
ile Başbakanlıkça kararlaştırılır.                       
  Eğitimi için gerekli destek Başbakanlığın bildireceği Bakanlıklar ile Ge-  
nelkurmay Başkanlığınca sağlanır. Hizmetçi Eğitim ilgili Bakanlıklarca verilir. 
Bu maksatla Bakanlıklar asgari 15 günlük bir "Hizmetiçi Eğitim Proğramı" dü-  
zenlerler.                                   
  Bu eğitim sonunda tanzim edilecek bilgelerle, yurtdışında başarılı olamıya- 
cakları anlaşılanların atamaları iptal edilir.                 
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
         Yurtdışına Sürekli Görevle Atanma Esasları           

  Madde 9 - Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kuruluş kanunlarındaki hükümler 
saklı kalmak şartiyle yurtdışına atanacaklar hakkında aşağıda belirtilen esas- 
lar uygulanır. (Özel kanun hükümleri saklıdır.)                 
  a. Yurtdışında kalma süresi 3 yıldır.                    
  b. Yurtdışındaki sürekli görevlerinden yurtiçindeki görevlerine dönenlerin 
tekrar yurtdışına sürekli göreve atanabilmeleri için, hizmetin gerektirdiği   
istisnalar dışında, yurtiçinde en az 3 yıl hizmet yapmış bulunmaları zorunlu-  
dur. Büyükelçi olarak atanacaklar hakkında bu hüküm uygulanmaz.         
  c. Süresinin bitiminden önce yurtdışından Merkeze alınması uygun görülen  
personele 1 ay önce tebligat yapılır. Ancak, çok zaruri hallerde ve özel se-  
beplerle merkeze alınacaklarda bu süre uygulanmaz.               
  d. Yurtdışı görevlere atanacakların Ağustos ayı sonunda göreve başlayacak- 
ları şekilde eğitimleri ve idari işlemleri tamamlanır.             
  Sınırlayıcı Hükümler:                            

  Madde 10 -                                 
  a. Bütün nitelikleri haiz bulunmak, mutlaka dış görevlere gitmeyi gerektir- 
mez                                       
  b. Seçim sırasında personelin nitelikleri ve aranan vasıflardan bir veya  
birkaçının mevcut olmaması halinde, personel yurtdışına gönderilmez.      
  c. Yurtdışı sürekli görevlerden dönen bir şahsın, ikinci veya daha fazla  
yurtdışı sürekli göreve gönderilmesi için, bu Yönetmelikte aranan niteliklere  
sahip bulunduğu ve o şahsın önceki yurtdışı görevinde üstün başarı gösterdiği  
ilgili Bakanlıkça tevsik edilmelidir.                      
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
      Yurtdışı Sürekli Görevlerde Koordinasyon Sorumlulukları       
  Yurtdışı Görevlilerin Koordinasyon Kuracağı Makamlar: