Endeksler
                                        
         SOSYAL VE İDARi İLİŞKİLER UYGULAMA KOMİTESİ          
           ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK            
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  : 7.6.1982, No: 8/4826         
  Dayandığı Kararnamenin Tarihi    : 27.1.1982, No: 8/4221         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  : 26.7.1982, No: 17763         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 21, S. 1491         
                                        
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
            Amaç, Kapsam ve Tanımlar                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; Sosyal ve İdari İlişkiler Yüksek Koordinasyon Ku- 
rulu kararlarını uygulayacak olan Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komite-  
si'nin çalışma esaslarını belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.         
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komitesi, Ça-  
lışma Plan ve Programı faaliyetlerinin yürütülmesi esaslarını kapsar.      
                                        
  Yasal Dayanak:                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; 24 Şubat 1982 gün, 17615 sayılı Resmi Gazete'de  
yayımlanan Sosyal ve İdari İlişkiler Yüksek Koordinasyon Kurulu Kurulması Hak- 
kında Bakanlar Kurulu Kararının 13 üncü maddesi uyarınca çıkarılmıştır.     
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;                      
  a) "Kurul" deyimi, Sosyal ve İdari İlişkiler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nu. 
  b) "Komite" deyimi, Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komitesi'ni.     
  c) "İlgili Bakanlıklar" deyimi, Sosyal ve İdari İlişkiler Yüksek Koordinas- 
yon Kurulu'na üye Bakanlıkları.                         
  d) "Müsteşar ve Müsteşar Yardımcıları" deyimi, Sosyal ve İdari İlişkiler  
Uygulama Komitesi üyelerini.                          
  e) "Kurul Başkanı" deyimi, Başbakan veya Görevlendirdiği Bakanı.      
  f) "Komite Başkanı" deyimi, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarını.       
  ifade eder.                                 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                Komite                      
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 5 - Sosyal ve İdari İlişkiler Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun kararla- 
rını uygulamak maksadıyla Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komitesi kurulmuş- 
tur.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 6 - Sosyal ve İdari İlişkiler Uygulama Komitesi, Milli Eğitim Bakan- 
lığı Müsteşarının Başkanlığında, Devlet Bakanlığı temsilcisiyle aşağıda adları 
belirtilen,                                   
  a) Maliye,                                 
  b) Sağlık ve Sosyal Yardım,                         
  c) Çalışma,                                 
  d) Kültür ve Turizm,                            
  e) İmar ve İskan,                              
  f) Gençlik ve Spor,                             
  g) Sosyal Güvenlik Bakanlıkları, Müsteşar veya Müsteşar Yardımcıları ve   
Devlet Personel Dairesi Başkanından oluşur.                   

  Madde 7 - Sorunların çözümünü hızlandırmak, hedef alınan süre içerisinde  
tedbirleri alabilmek ve koordineli çalışabilmek için, ilgili komite üyelerinin 
bağlı bulundukları Bakanlık ve Kurumların bünyesinde bir çalışma grubu oluştu- 
rulur. Gereğinde Komite Sekreteryası çalışma gruplarından geçici olarak alına- 
cak personelle takviye edilir.                         
  Toplantı ve Çalışma:                            

  Madde 8 - Komite; Başkanın isteği üzerine gerek görüldüğünde toplanır.   

  Madde 9 - Komite; uygulama görevini yerine getirirken, çalışmaları hızlan- 
dırmak maksadıyla, Üye olmayan Bakanlık Müsteşarlarına da faaliyetleri hakkın- 
da bilgi verir, gerektiğinde onları veya sorumlu kişilerini toplantılara davet 
eder, veya bilgi isteyebilir.                          

  Madde 10 - Komite; Kurul direktif ve görüşleri doğrultusunda kendi çalışma 
planı ve program esaslarına göre çalışır.                    

  Madde 11 - Komitede görüşülmesi ve teklif olarak kurula sunulması gereken  
konular üzerinde üyeler, gerekirse kurum ve kuruluşlar, görüş ve tekliflerini  
seçeneklerle birlikte komite başkanına verir.                  

  Madde 12 - Komitenin sekreterya görevi Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 
Ancak; gerekli insan gücü, araç, gereç ve diğer mali ve idari ihtiyaçlar Komite 
Üyesi Bakanlıklar ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan sağlanır.       
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.       
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.