Endeksler
                                        
          SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONEL YÖNETMELİĞİ (1)       
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 31.5.1982, No: 8/4821        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 28.7.1981, No: 2499         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 24.8.1982, No: 17792        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi    : 5, Cildi: 21, S.1452         
                                        
                 BÖLÜM : I                  
                GENEL HÜKÜMLER                 
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu personelinin hizmet şart- 
larını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini 
ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını,ödeneklerini ve diğer özlük  
işlerini düzenler.                               
                                        
  Kapsam :                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun personeli hakkında   
uygulanır.                                   
                                        
  Saklı Hükümler :                              

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda,  
genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye   
Kurul'un Karar Organı yetkilidir.                        
                                        
  Dayanak :                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelik, 28/7/1981 gün ve 2499 sayılı Kanun'un 29 uncu mad- 
desi uyarınca düzenlenmiştir.                          
                                        
  Kavramlar :                                 

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda  
gösterilmiştir.                                 
  a) Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu,                     
  b) Başkan : Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,                
  c) Meslek personeli : Bu Yönetmeliğin 43 üncü maddesinde tanımlanan perso- 
nel,                                      
  d) Kariyer dışı ihtisas personeli : Meslek personeli ve yardımcı hizmetler 
sınıfı dışında kalan uzman personel.                      
  Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmasıyla oluşan organ, bu 
Yönetmelikte "Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı" olarak anılacaktır.     
                                        
  İstihdam Şekilleri :                            

 

 
  Madde 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun hizmetleri aşağıda istihdam şekille- 
ri gösterilen personel tarafından yürütülür :                  
  A) Sürekli Personel (Kurul Memurları) ;                   
  Kurul hizmetlerinin gerektirdiği, kadroya bağlı asli ve sürekli görevlerde 
ve yönetim kademelerinde devamlı çalışmak üzere bu Yönetmeliğe göre atanan   
memurlardır.                                  
--------------------                              
(1) Bakanlar Kurulunun 3/10/1988 tarih ve 88/13358 sayılı Kararıyla bu yönetme- 
likte geçen "Maliye Bakanı" ibaresi "İlgili bakan", "Maliye Bakanlığı" ibaresi 
"Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık "olarak değişti-  
rilmiştir.                                   
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1989 (EK - 2)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B) Sözleşmeli Personel;                           
  a) Kurul, Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasları düzenleyen 
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu Kararın ek ve değişikliklerine tabi 
değildir.                                    
  b) Maliye Bakanlığı'ndan uygun görüş alınması koşuluyla Kurul'un özel bir  
meslek bilgisini ve ihtisasını gerektiren kadroya bağlı asli ve sürekli görev- 
lerinde ve yönetim kademelerinde, bu görevlere ilişkin kadrolar karşılık göste- 
rilmek suretiyle sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilir.       
                                        
  Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz.            
  Yukarıdaki fıkraya göre Kurul'da çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrola- 
rının her türlü yetki ve sorumluluğunu taşırlar.                
  Sözleşmeli personele ödenecek ücret ve tabi olacakları diğer hususlar söz- 
leşmelerinde gösterilir.                            
  c) 5434 ve 506 sayılı Kanunlara göre kendilerine emekli aylığı bağlanmış  
olanlar da bu aylıkları kesilmeksizin yukarıdaki esaslara göre Kurul'da sözleş- 
meli olarak çalıştırılabilirler. Ancak bu personele ödenecek ücret, karşılık  
gösterilerek atandıkları kadroda çalışanlara Kurul'ca verilebilecek aylık üc-  
ret ve diğer parasal haklar toplamının dörtte üçünü geçemez.          
                                        
  C) Yarı Zamanlı Personel;                          
  Tabip, hukukçu,mütercim, mühendis, mimar, proje ve mali tahlil uzmanı ve  
benzeri gibi özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına sahip personel, Maliye   
Bakanlığından uygun görüş alınması koşuluyla Kurul'un tam gün çalışmayı gerek- 
tirmeyen iş ve hizmetlerinde, kadro karşılığı sözleşme ile yarı zamanlı (Part  
Time) olarak çalıştırılabilir. Ancak bu personelden, aynı zamanda kamu kesimi  
dışındaki iş ve görevlerde çalışanlara, Kurul'un meslek sırrı kapsamına giren  
hizmetleri gördürülemez.                            
  Karşılık gösterilen kadrolara başka atama yapılamaz.            
  Bu personele ödenecek ücret ve tabi olacakları diğer hususlar sözleşmele-  
rinde gösterilir.                                
                                        
  D) Geçici Personel;                             
  Bir yıldan az süreli ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Kurul'un Ka-  
rar Organı tarafından saptanan geçici hizmetlerde ve özel uzmanlık gerektiren  
işlerde belirlenen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan   
ve işçi sayılmayan personeldir.                         
  Geçici olarak istihdamlarına gerek ve zorunluluk duyulan yerli ve yabancı  
uzmanlar, yukarıdaki fıkraya göre sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler.    
  Geçici personele ödenecek ücret ve tabi olacakları diğer hususlar, sözleş- 
melerinde gösterilir.                              
                                        
  Personel Politikası :                            
                                        

  Madde 7 - Kurul'un personel politikası, ilgili birimlerin ve Personel Ko-  
misyonunun görüşü alınarak Kurul'un Karar Organı tarafından belirlenir.     
  Personel politikasının uygulanmasından ve geliştirilmesinden başta Genel  
Sekreter olmak üzere İdari va Mali İşler Dairesi Başkanlığı ve diğer tüm yöne- 
ticiler sorumludur.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Personel Politikasının İlkeleri :                      

  Madde 8 - Kurul'un personel politikasının temel ilkeleri şunlardır:     
  a) Personelin kişiliğine saygı duyulur ve hakları korunur.         
  b) Personele bilgi, yetenek ve yeterliliklerine göre, çalışma koşulları ile 
yetişme ve gelişme yönünden gereken olanaklar sağlanır.             
  c) Personel başarıya ulaşmak için özendirilir, bilgi ve görgüsünü, mesleki 
yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır, üstün başarı gösterenler ödüllen- 
dirilir.                                    
  d) Personele, yaptığı işin önemine ve niteliğine uygun, rahat ve güvenli ça-
lışma ortamı sağlanır.                             
  e) Personele, kendisini ilgilendiren konularda zamanında ve yeterli bilgi  
verilir. Personelin görüş, düşünce ve önerilerini idareye bildirmesini kolaylaş-
tırıcı önlemler alınır.                             
  f) Her kademedeki yönetici, personelin çalışma hevesini ve gücünü geliştiri-
ci bir çalışma havasının yaratılmasına, ve iyi ilişkiler kurulmasına çaba göste-
rir.                                      
                                        
  Personel Komisyonu :                            

  Madde 9 - Personel Komisyonu, Genel Sekreter'in, başkanlığında Başhukuk Da- 
nışmanı ile daire başkanlarının katılmasıyla oluşur.              
  Komisyonda, personel politikasının temel ilkelerine, işgücü planlamasına,  
kadro ve ücretlere, yetiştirme esaslarına ve eğitim programlarına, meslekte yük-
selme ve ödüllendirmelere, disipline ve personel işleri ile ilgili diğer konula-
ra ilişkin görüş ve öneriler belirlenir.                    
  Komisyonda görüşülecek konular ile toplantı gün ve saatleri Komisyon Başkanı
tarafından saptanarak üyelere duyurulur.                    
  Komisyonda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde  
Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.                 
  Gerekçeli Komisyon kararları, karşı görüşlerle birlikte Kurul Başkanı'na su-
nulur.                                     
  Personel Müdürü de Komisyon toplantılarına katılır ve Komisyonun raportörlü-
ğünü yapar.                                   
                                        
  İş Gücü Planlaması :                            

  Madde 10 - Kurul'un personel tedarikine esas olmak üzere, her yıl hizmet  
gruplarının özellikleri gözönünde tutularak, ileriki yılların iş gücü ihtiyacını
saptamak amacıyla nitelik ve sayı bakımından sistemli tahminler yapılır ve bu  
ihtiyacın hangi kaynaklardan nasıl karşılanabileceği Kurul'un Karar Organı tara-
fından bir plana bağlanır.                           
  İş gücü planının hazırlanmasında esas olarak, Kurul'un iş hacminde beklenen 
gelişmeler, merkez ve taşra teşkilatının ihtiyaçları, teknik ve sosyal gelişme- 
lerin personel istihdamına etkileri, personelin hizmet içi eğitim ve yetiştiril-
mesi için mevcut olanaklar ve gerekli süreler, çeşitli nedenlerle boşalması muh-
temel kadrolar gözönünde tutulur.                        
                                        
                 BÖLÜM : II                  
              PERSONELİN İŞE ALINMASI               
                                        
  Atanma Şartları :