Endeksler
                                        
         SERMAYE PİYASASI KURULU FON, BÜTÇE VE MUHASEBE         
                 YÖNETMELİĞİ                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 3.5.1982, No: 8/4688           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 28.7.1981, No: 2499            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 24.6.1982, No: 17734           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 21, S. 1291           
                                        
                  I. BÖLÜM                   
                GENEL HÜKÜMLER                 
                                        
  Yönetmeliğin Konusu ve Kapsamı:                       

  Madde 1 - a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yasal faaliyetlerinden sağladığı  
gelirler ile Kurul'a ait nakit, kıymetli evrak, her türlü taşınır ve taşınmaz  
eşya, mal, kıymet ve bunların gelirleri, kiraları ve satış bedelleri ile Hazine 
yardımından oluşan Özel Fon'un malvarlığının yönetimi ve bu işlerle görevli   
olanların yetki ve sorumlulukları,                       
  b) Kurul bütçesinin hazırlanmasına, içeriğine ve kabulüne, bütçenin uygulan-
masına, Fon gelirlerinin tahsiline ve giderlerinin yapılmasına, bütçe uygulama 
sonuçlarına ilişkin genel esaslar,                       
  c) Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri   
ışığı altında, Kurul'un hesap ve kayıtlarının mevzuata uygun olarak tutulması, 
aylık ve yıllık mizanların çıkarılması, bilançonun ve gelir tablosunun düzenlen-
mesi, kıymetlerin korunması işlemleri,                     
  d) Kurul'un satınalma, satma, yapım, onarım, tesis, bakım, taşıtma işleri ve
benzeri işler,                                 
  e) Yukarıdaki iş ve işlemlerin denetlenmesinde uyulacak kural ve yöntemler, 
    bu Yönetmelikte düzenlenmiştir.                     
                                        
  Saklı Hükümler:                               

  Madde 2 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda,  
genel hükümlere göre karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye   
Kurul'un Karar Organı yetkilidir.                        
                                        
  Dayanak:                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 28/7/1981 gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası    
Kanunu'nun 29. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.              
                                        
  Hesap Dönemi:                                

  Madde 4 - Kurul'da Fon'a dayalı olarak yürütülen faaliyet ve işlemler için 
hesap dönemi, takvim yılıdır.                          
                                        
  Kavramlar:                                 

  Madde 5 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda  
gösterilmiştir;                                 
  a) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu,                     
  b) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı,                 
  c) Karar Organı: Sermaye Piyasası Kurulu Başkan ve üyelerinin katılmasıyla 
oluşan organ,                                  
  d) Yetkili merci: Mal ve hizmetin niteliği ve parasal büyüklüğü bakımından 
bu Yönetmeliğe göre yetkili kılınmış makam.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  II. BÖLÜM                  
             FON İŞLERİNE İLİŞKİN ESASLAR,             
             GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR             
                                        
  Muhasebe Müdürünün Görevleri:                        

 

 
  Madde 6 - Fon ve muhasebeden sorumlu müdürün görevleri şunlardır:      
  a) Fon işlerinin ve muhasebe işlemlerinin mevzuatta ve Kurul kararlarında  
belirtilen usullere uygun şekilde yapılması,                  
  b) Muhasebe defter ve kayıtlarının tutulması,                
  c) Usulüne uygun tahakkuk ettirilen hakedişlerin hak sahiplerine ödenmesi, 
gelirlerin tahsil edilmesi,                           
  d) Fon'a ilişkin mali tablo ve raporların zamanında İdari ve Mali İşler Dai-
resi Başkanlığı'na sunulması,                          
  e) Ambar, ayniyat ve vezne işlemlerinin usulüne uygun şekilde yürütülmesinin
denetimi,                                    
  f) Demirbaş ve ambar kayıtlarının defterlere uygunluğunun sağlanması,    
  g) Banka ve kasada bulunan para ve bu nitelikteki kıymetli evrakın kontrolü,
  h) Giderlerin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik ve tebliğlere,Kurul karar-
larına uygun olmasının, tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olmasının sağlan-
ması,                                      
  ı) Kurul'un alacak ve borçlarının zamanında tahsil edilmesi ya da ödenmesi, 
  j) Aylık mizan ve raporların 15 gün içinde İdari ve Mali İşler Dairesi Baş- 
kanlığı'na sunulması,                              
  k) Yıllık mali rapor ve dosyasının, hesap dönemini izleyen bir ay içinde  
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na sunulması,              
  l) Gelirlere, giderlere ve muhasebeye ilişkin her türlü belge, defter ve  
makbuzların saklanması,                             
  m) Fon işleri ve muhasebe işlemleri hakkında Başkanlıkça istenen her türlü 
bilginin verilmesi,                               
  n) Fon ve muhasebe ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yerine getirilmesi.  
                                        
  Muhasebe Müdürünün Ödemeden Önce Yapacağı İnceleme:             

  Madde 7 - Muhasebe Müdürü, gider tahakkuk belgelerinde aşağıdaki hususları 
aramak ve sağlamakla yükümlüdür:                        
  a) Bütçede yeteri kadar ödenek bulunması,                  
  b) Giderin bütçedeki tertibine uygun olması,                
  c) Giderin kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, tebliğ ve Kurul-kararlarına 
uygun olması,                                  
  d) Belgelerde ve işlemlerde maddi hata bulunmaması,             
  e) Tahakkuk için gerekli belgelerin tamam olması,              
  f) Hak sahibinin kimliği,                          
  g) Ödeme yapılacak atama ve istihdamın kadroya dayalı olması.        
                                        
  Geri Gönderme ve Sorumluluk Üstlenme:                    

  Madde 8 - Muhasebe Müdürü yaptığı inceleme sonucunda bu Yönetmeliğin 7. mad-
desinde belirtilen hususlara uygun görmediği ödemeleri yapmayarak ödemeye iliş- 
kin belgeleri gerekçesi ile birlikte tahakkuk memuruna geri gönderir.      
  Anılan maddenin (a), (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde yazılı hususlara aykı-
rılık nedeniyle Muhasebe Müdürünün geri çevirmeleri kesin olup, aksine işlem  
yapılamaz.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aynı maddenin (b) ve (c) bentlerinde yazılı hususlara aykırılık nedeniyle  
geri çevirmelerde sorumluluk İta Amirince yazılı olarak üstlendiği takdirde   
Muhasebe Müdürü ödemeyi yapar.                         
                                        
  Muhasebe Müdürünün Sorumluluğu:                       

  Madde 9 - Muhasebe Müdürü;                         
  a) Muhasebe işlerinin düzenli yürütülmesinden,               
  b) Alacakların izlenmesinden,                        
  c) Vezne işlerindeki aksaklık ve yolsuzluklardan,              
  d) Gelir ve giderlere ilişkin belge ve makbuzların iyi saklanmasından,   
  e) Mali tablo ve raporların ve bunlara ilişkin dosyaların zamanında hazır- 
lanmasından,                                  
  f) Giderlerin ödenek içinde yapılmasından,                 
  g) Gider gerçekleştirme belgelerinin tamam olmasından,           
  h) Giderlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere, Kurul kararlarına uy- 
gun olarak yapılmasından,                            
  i) Ödeme yapılacak atama ve istihdamın kadroya dayalı olmasından,      
  j) Ödemelerin hak sahibine yapılmasından,                  
  k) Maddi hatalardan,                            
  ilgisine göre tahakkuk memuru, ita amiri ve diğer personelle birlikte sorum-
ludur.                                     
                                        
  Tahakkuk Memuru:                              

  Madde 10 - Fon'dan yapılacak giderler ile Fon'a tahsil edilecek gelirler,  
tahakkuk memurları tarafından gerçekleştirilerek "ödenebilir" ve "tahsil edile- 
bilir" duruma getirilir.                            
  Tahakkuk memuru, Kurul'un gelirlerinin ve giderlerinin gerçekleştirilmesi  
ile ilgili işlemleri mevzuat ve Kurul kararları çerçevesinde yerine getirir.  
  Tahakkuk memuru, giderlere ilişkin tahakkuk belgelerinde, bu Yönetmeliğin  
7. maddesinde belirtilen hususları aramakla yükümlüdür.             
                                        
  İta Amiri: