Endeksler
                                        
           SERMAYE PİYASASI KURULU TEŞKİLAT, GÖREV          
             VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ (1)          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  26.4.1982, No: 8/4644        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  28.7.1981, No: 2499         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  24.6.1982, No: 17734         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 21, S.1239        
                                        
                   I. BÖLÜM                 
           YÖNETMELİĞE VE KURUL'A İLİŞKİN GENEL ESASLAR        
                                        
                   1. KISIM                 
                  Genel Hükümler                
                                        
  Yönetmeliğin Kapsamı:                            

  Madde 1 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun görev, yetki ve sorumlulukları, iç  
teşkilatı, yönetim ve çalışma kural ve yöntemleri bu Yönetmelikte düzenlenmiş- 
tir.                                      
  Kurul'un Teşkilat şeması bu Yönetmeliğe eklidir.              
  Yönetmeliğin Amacı:                             

  Madde 2 - Bu Yönetmelik;                          
  a) Kurul için sevk ve idare aracıdır. Çeşitli sevk ve idare kademelerinde  
bulunanlar arasında işbirliği olanaklarının artmasını ve Kurul'un kanun, karar- 
name, tebliğ ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri daha kısa zamanda ve
kolaylıkla yerine getirmesini,                         
  b) Kurul'a verilmiş olan görevlerin çeşitli yönetim kademeleri arasında bö- 
lünüşünün ve bu görevlerin yerine getirilmesinde ilgililerin yetki ve sorumlu- 
luklarının belirgin hale gelmesini,                       
  c) Birimler arasında koordinasyonunu en verimli bir şekilde işlemesini ve  
bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin yerine getirilmesini,verilmiş olan yetki- 
lerin kullanılmasını ve yetkilerin kullanılmasında karşılaşılabilecek tereddüt- 
lerin giderilmesini,                              
  d) Tüm sevk ve idare mensuplarının kendi birimlerini ve Kurul'un organizas- 
yonunu, çeşitli çalışma birimlerinin görev ve yetki alanlarını, kendi birimleri 
ile diğer birimler arasındaki iş ilişkilerini, iş ilişkisi kuracakları birim ve 
kuruluşları bilmelerini,                            
  sağlamayı amaçlar.                             
  Saklı Hükümler:                               

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda ge-
nel hükümleri de gözönünde bulundurarak karar vermeye, uygulamayı düzenlemeye ve
yönlendirmeye Kurul'un karar organı yetkilidir.                 
  Dayanak:                                  

  Madde 4 - Bu Yönetmelik, 28/7/1981 gün ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanu-
nu'nun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.              
---------------------------------                        
(1) Bu Yönetmelikte yeralan "Maliye Bakanlığı" ibaresi Hazine ve Dış Ticaret  
  Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığı ifade etmek üzere "İlgili Bakanlık", 
  "Genel Sekreter" ibaresi" İlgili Başkan Yardımcısı", "Genel Sekreterlik"  
  ibaresi ise "İlgili Başkan Yardımcılığı" olarak değiştirilmiştir. (Bkz:   
  14/11/1991 tarih ve 21051 sayılı R.G.' de yayımlanan 25/10/1991 tarih ve  
  91/2355 sayılı Bak. Kur. Kararı Yönetmeliğine)               
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yönetmeliğin Bütünlüğü:                           

  Madde 5 - Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29 uncu maddesinde öngörülen konu-  
ları düzenlemek amacıyla çıkarılan, Sermaye Piyasası Kurulu "Personel Yönetme- 
liği" ile "Fon, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği" bu Yönetmeliğin ayrılmaz birer  
parçası olup, anılan maddede öngörülen konuları düzenleyen Yönetmelikler bir  
bütün oluştururlar.                               
  Kavramlar:                                 

 

 
  Madde 6 - Bu Yönetmelikte geçen kavram ve kısaltmaların anlamları aşağıda  
gösterilmiştir:                                 
  a) S.P.: Sermaye Piyasası                          
  b) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu                      
  c) Başkan: Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı                 
  d) Üye: Sermaye Piyasası Kurulu üyesi                    
                                        
                  2. KISIM                  
               Sermaye Piyasası Kurulu              
  Kuruluş Amacı:                               

  Madde 7 - Sermaye Piyasası Kurulu; sermaye piyasasının güven, açıklık ve  
kararlık içinde çalışmasını, menkul kıymetler ve sermaye piyasasıyla ilgili ku- 
ruluşlar hakkında kamunun aydınlatılmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yarar- 
larının korunmasını, ortaklıklarda mülkiyetin yaygınlaştırılmasını, menkul kıy- 
metler borsalarının çalışmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına elverişli bir  
ortamın hazırlanmasını sağlayıcı düzenleme, denetleme, inceleme, araştırma ve  
açıklamalar yaparak, başta sanayi kuruluşlarının hisse senetleri olmak üzere  
tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasını özendirmek, sermaye piyasasındaki 
sağlıksız gelişme eğilimlerini önlemek, tasarruf sahipleri ve sermaye piyasasıy-
la ilgili kuruluşları yurt ekonomisinin yararına yönlendirmek suretiyle, halkın 
iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını gerçekleştirmek,  
amaçlarıyla kurulmuştur.                            
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Hukuki Yapısı:                 

  Madde 8 - Sermaye Piyasası Kurulu, 2499 sayılı Kanun ve diğer kanunlarda  
öngörülen görevleri yerine getirmek üzere kanunla kurulmuş, yetkilerini kendi  
sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan bir kamu tüzel kişisidir.     
  Kurul'un merkezi Ankara'dadır, Kurul gerekli gördüğü yerlerde büro açabilir.
  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve Yetkileri:               

  Madde 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri aşağıda  
gösterilmiştir:                                 
  1 - Sermaye Piyasası alanında aşağıdaki mesleki faaliyetleri yürütmek;   
  a) Denetleme: Menkul kıymetleri halka arzedilen ve sermaye piyasasında faa- 
liyet gösteren kuruluşlar nezdinde ya da bu kuruluşlardan gelen periyodik bildi-
rimler üzerinden merkezde, bu kuruluşların faaliyetlerini mevzuat ve mali bünye 
açısından denetlemek,                              
  b) İzleme: Sermaye piyasasında izinli ya da izinsiz faaliyet gösteren kuru- 
luşları, bu piyasada işlem gören menkul değerleri ve sermaye piyasasını ilgilen-
diren her türlü yayın, duyuru ve reklamları izlemek, bu amaçla arşiv oluşturmak,
  c) Kayıt tutma: Sermaye Piyasası Kanununa tabi kuruluşların ve halka arzedi-
len her türlü menkul değerlerin kaydını tutmak,                 
  d) Araştırma yapma: Yurt ve Dünya ekonomisinin gidişi ve eğilimlerinin ser- 
maye piyasası üzerine etkileri, sermaye piyasası uygulamasında ortaya çıkan so- 
runlar ve Maliye Bakanlığı'nca istenecek diğer konularda araştırma yaparak,alın-
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ması gereken ekonomik ve mali önlemler ile mevzuatta yapılması gereken deği-  
şiklikler konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,            
  2 - Sermaye Piyasası alanında uygulamaya dönük hukuki sonuç doğuran özel  
nitelikte idari kararlar almak;                         
  a) İnceleme: Kurula yapılan başvuruları incelemek, izin vermek, başvuruyu  
reddetmek, özel kural ve koşullar koymak, ek bilgi ve belgeler istemek, süre  
vermek, süre uzatmak,                              
  b) Değerlendirme: Alınan, derlenen ve kendisine tevdi edilen bilgi ve bel- 
gelerden, denetim ve izlemelerden elde edilen sonuçları inceleyip değerlendir- 
mek, yapılacak işlemleri, alınacak önlemleri kararlaştırmak, izinsiz halka arz 
ve satışı durdurmak, yanıltıcı ilan ve reklamları yasaklamak, daha önce veril- 
miş izin ve belgeleri iptal etmek, finansman durumu zayıflayan ortaklıkları   
uyarmak, bu konularda yetkili mercilere yapılacak önerileri saptamak,      
  ve özel idari nitelikli bu tür kararlarını ilgililere, yetkili kamu kuru-  
luşlarına, gerekirse yargı organlarına ve kamuya duyurmak,           
  3 - Sermaye Piyasası alanında genel hukuki nitelikli idari karar ve düzen- 
lemeler çıkarmak;                                
  a) Menkul kıymetlerin halka arz ve satışını düzenlemek, denetlemek ve yön- 
lendirmek amacıyla;                               
  Menkul kıymetleri halka arzolunan anonim ortaklıkların ve aracı kuruluşla- 
rın uyacakları esasları, bunların Kurul'a başvurularının ve bildirimlerinin   
kural, yöntem, biçim ve koşullarını belirlemek,                 
  b) Kamunun aydınlatılmasını sağlamak amacıyla;               
  Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi kuruluşlar tarafından halka açıklanacak bi- 
lanço, kar ve zarar tablosu, yıllık rapor, denetim raporu ve diğer bilgiler   
için standart tablolar saptamak, kamuya yapılacak her türlü davet ve duyurula- 
rın biçim, kapsam ve içeriğini belirlemek,                   
  ve genel nitelikli bu tür kararlarını yönetmelik ve tebliğlerle ilgililere 
ve kamuya duyurmak,                               
  ile görevli ve yetkilidir.                         
  Maliye Bakanlığı İle İlişkiler:                       

  Madde 10 - Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan  
Kurul'un ilgili olduğu bakanlık, Maliye Bakanlığı'dır. Maliye Bakanlığı, Ku-  
rul'dan her türlü bilgiyi ve belge örneklerini istemeye, Kurul'un yıllık gelir 
ve giderleri ile her türlü işlemlerini denetlemeye ve gerekli gördüğü önlemleri 
almaya yetkilidir.                               
  Kurul;                                   
  1 - Mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak:                 
  a) Maliye Bakanlığı'nca istenecek inceleme ve araştırmaları yapmak,     
  b) Sermaye piyasası ile ilgili mevzuatta yapılması gerekli değişiklikler  
konusunda Maliye Bakanlığı'na öneride bulunmak,                 
  c) Kamu yararının gerektirdiği hallerde menkul değerlerin halka arzının   
geçici olarak durdurulmasını Maliye Bakanlığı'na önermek,            
  d) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 47. maddesinde yazılı suçlardan dolayı il-  
gililer hakkında kovuşturma yapılması, borsa bankerliği belgesi iptal edilen  
aracı kuruluşun tedricen tasfiyesine karar verilmesi, Sermaye Piyasası Kanu-  
nu'na uyum sağlayamayan menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hakkında fesih  
davası açılması konularında Maliye Bakanlığı'na, öneride bulunmak,       
  2 - İdari faaliyetleri ile ilgili olarak:                  
  a) Kurul personelinin kadroları ve ücretleri ile Kurul'un gider bütçesi ve 
Maliye Bakanlığı bütçesinden verilmesi gereken yardım tutarı hakkında Maliye  
Bakanlığı'na öneride bulunmak,                         
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1992 (Ek - 10)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Kurul bütçesini, Kurul'un yıllık gelir ve giderlerine ilişkin kesin he- 
sabını, Kurul faaliyet raporunu Maliye Bakanlığı'na sunmak,           
  ile görevli ve yükümlüdür.                         
  Diğer Kuruluşlarla İşbirliği: