Endeksler
                                        
                                        
        BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EĞİTİM,BİLİM VE KÜLTÜR            
         KURUMU (UNESCO) TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU            
                YÖNETMELİĞİ                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.4.1982, No: 8/4568          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 20.5.1946, No: 4895           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 13.5.1982, No: 17693           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 21, S. 1206          
                                        
  Kapsam:                                   
                                        

  Madde 1 - Bu Yönetmelik,UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun görevlerini,organ-
larını, bu organların oluşum biçimi ve çalışma düzeni,görev, yetki ve sorumlu- 
lukları ile mali hükümleri kapsar.                       
                                        
  Dayanak :                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 16 Kasım 1945'de Londra'da imzalanan ve Türkiye   
Büyük Millet Meclisince 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı Yasayla onaylanan 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Sözleşmesinin VII. maddesinin 1.fık-
rası gereğince çıkarılmıştır.                          
                                        
  UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Kuruluşu :                

  Madde 3 - (Değişik : 14/2/1985 - 85/9129 K.)                
  UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağ-
lı olarak kurulmuştur.                             
  Milli Komisyonun çalışma yeri Ankara'dadır.                 
                                        
  Unesco Türkiye Milli Komisyonunun Amaçları:                 
                                        
  Madda 4 - UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun amacı, ülkemizde, eğitim, bilim,
kültür ve enformasyon işleriyle yükümlü kamu kuruluşlarını ve özel kurumları,  
UNESCO'nun çalışmalarıyla ilgilendirmek konusunda yardımcı olmak ve UNESCO Söz- 
leşmesindeki amaçların gerçekleşmesine çalışmak, halk eğitimine yeni bir hız  
vermek, kültürü korumak ve yaygınlaştırmak, bilgi ve bilimi yaymak, barış ve  
güvenliğin korunması yoluyla insanlığın ortak refahına katkıda bulunmak,    
UNESCO çalışmalarına, özellikle programların hazırlanmasına ve uygulanmasına  
etkin bir şekilde katılmaktır.                         
                                        
  Unesco Türkiye Milli Komisyonunun Görevleri :                

  Madde 5 - UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun, 4.maddede belirtilen amaçları 
gerçekleştirmek yönünde yapacağı görevler aşağıda belirtilmiştir:        
                                        
  a) UNESCO'nun görev alanına giren konularda Bakanlıklar,resmi kuruluşlar  
ve diğer ilgili resmi ya da özel kurum ve kişilerin işbirliğini sağlamak;    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) Gerektiğinde bu işbirliğinden elde   
edilecek sonuçları UNESCO Genel Merkezine iletilmek üzere Milli Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına sunmak.                           
  c) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) UNESCO Genel Merkezi ile yapacağı ya- 
zışmaları bağlı olduğu Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı kanalıyla diploma-
tik yolları izleyerek yapmak.                          
  d) İkili olağan ilişkilere, alınan kararların uygulanmasına ve karşılıklı  
bilgi ve belge teatisine ilişkin hususlarda UNESCO Genel Merkezi ile ve UNESCO' 
ya üye Devletlerin Milli Komisyonları ya da Milli İşbirliği Kurullarıyla yazış- 
malarda bulunmak;                                
  e) Yurt düzeyinde UNESCO fikrini yaymak, çeşitli yollar ve araçlarla    
UNESCO'nun amaç,program ve faaliyetlerine ilişkin olarak kamuoyunu aydınlatmak; 
  f) UNESCO ile ilgili işlerde Hükümete danışmanlık etmek;          
  g) UNESCO'nun faaliyet alanına giren konularda ulusal düzeyde eğitim, bilim,
kültür ve enformasyonla ilgili kuruluşlar arasındaki ilişki ve işbirliğine öncü-
lük etmek;                                   
  h) UNESCO Programı ile ilgili ulusal faaliyetlere ve bu programların    
değerlendirilmesine katkıda bulunmak, UNESCO programlarının gelişimini izlemek 
ve uluslararası işbirliğinden sağlanabilecek imkanlara ilgili kuruluşların   
dikkatini çekmek;                                
  i) Genel Konferanslara ve UNESCO tarafından düzenlenen diğer toplantılara  
katılacak delegelerin seçimi sırasında Hükümete danışmanlık etmek; delegelerle 
işbirliğinde bulunarak,söz konusu toplantılara Hükümetin katkısının hazırlanma- 
sında yardımcı olmak;                              
  j) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) UNESCO faaliyetleri ile ilgili olarak 
ülkemizin eğitim,bilim,kültür ve enformasyon alanlarındaki dış ilişkilerini il- 
gilendiren konularda Milli Eğitim Gençlik ve Spor ve Dışişleri Bakanlıklarının 
görüş ve talimatı altında hareket etmek.                    
  k) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) Ülkemizde UNESCO projelerinin     
yürütülmesi ya da UNESCO'nun alt bölgesel, bölgesel ve uluslararası faaliyetle- 
rine katılınması konusunda Milli Eğitim Gençlik ve Spor, Dışişleri,Kültür ve  
Turizm Bakanlıkları ve ilgilendirdiği ölçüde diğer bakanlık ve kurumlarla bir- 
likte görev yapmak,                               
  l) UNESCO Genel Konferansında ve UNESCO tarafından düzenlenen diğer toplan- 
tılarda kabul edilen ve incelemelerde ve raporlarda yer alan sonuç ve öneriler- 
den ulusal kurum ve kuruluşlara bilgi vermek; ulusal ihtiyaç ve öncelikleri dik-
kate alarak, ilgili Bakanlıkların onayı ile bunların tartışılmasını sağlamak ve 
sonuç alınmasına gayret göstermek;                       
  m) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) UNESCO'nun Milli Komisyona karşı    
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini takip etmek; gerektiğinde Milli  
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığını durumdan haberdar etmek.           
  Unesco Türkiye Milli Komisyonunun Organları:                

  Madde 6 - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu aşağıdaki organlardan oluşur:   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Genel Kurul                               
  b) Yönetim Kurulu                              
  c) Denetçiler                                
  d) Genel Sekreterlik                            
                                        
  Organların Teşekkülü:                            
                                        

 

 
  Madde 7 - Genel Kurul:                           
                                        
  a) Genel Kurul, Hükümet temsilcileri ile eğitim, bilim; kültür ve enformas- 
yon konularıyla ilgili belli başlı Resmi ve Özel Kurumların temsilcileri; Yöne- 
tim Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulun adlarını tesbit edeceği tanınmış  
kişilerden oluşur. Genel Kurul Üyeleri, UNESCO'nun çalışma alanına giren "Eği- 
tim"; "Müsbet ve Tabii Bilimler"; "Sosyal ve Beşeri Bilimler"; "Kültür" ve "En- 
formasyon" konuları gözönünde bulundurulmak üzere belirlenirler.        

  Madde 8 - (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.)                 
  Genel Kurula katılacak temsilciler:                     
  a) Hükümet temsilcisi olarak Genel Kurula katılacak Bakanlık görevlileri:  
  (1) Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı;                 
  (a) Bakan,                                 
  (b) Müsteşar,                                
  (c) Müsteşar Yardımcısı,                          
  (d) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığından bir kişi,            
  (e) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünden bir kişi,         
  (f) Yurtdışı Eğitimi ve Dışilişkiler Dairesi Başkanlığından bir kişi,    
  (g) Yükseköğretim Dairesi Başkanlığından bir kişi,             
  (h) Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığından bir kişi,        
                                        
  (ı) Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bir  
kişi.                                      
                                        
  (2) Dışişleri Bakanlığı                           
                                        
  (a) UNESCO nezdinde Türkiye - Daimi Temsilciliğinden bir kişi,       
  (b) Kültür İşleri Genel Müdürlüğünden iki kişi.               
                                        
  (3) Kültür ve Turizm Bakanlığı                       
  (a) Müsteşar,                                
  (b) Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünden bir kişi,              
  (c) Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden bir kişi,          
  (d) Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden bir kişi,         
  (e) Fikir ve Sanat Eserleri Dairesi Başkanlığından bir kişi,        
  (f) Dışilişkiler Dairesi Başkanlığından bir kişi,              
  (g) Milli Folklor ve Araştırma Dairesi Başkanlığından bir kişi.       
                                        
  (b) Genel Kurula temsilci gönderecek kamu kuruluşları ve öğretim kurumları: 
  (1) Kamu Kuruluşları                            
  (a) Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığı,                    
  (b) Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müşteşarlığı,           
  (c) Başbakanlık Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı,            
  (d) Türk Tarih Kurumu,                           
  (e) Türk Dil Kurumu,                            
  (f) Atatürk Kültür Merkezi,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  (g) Atatürk Araştırma Merkezi,                       
  (h) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreterliği,     
  (ı) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü,            
  (i) Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı,           
  (j) Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü,                   
  (k) Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü,           
  (l) Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü,                 
  (m) Türkiye Cumhuriyeti Posta-Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
  (n) Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü,               
  (o) Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü,                     
                                        
  c) Öğretim Kurumları:                           
                                        
  (1) Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ile Eğitim Bilim- 
leri Fakültesi, Fen Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesinden birer.     
  (2) Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesinden bir,         
  (3) Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile Fen - Edebiyat Fakültesi ve 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden birer,          
  (4) Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden bir,       
  (5) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden bir,              
  (6) Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden 
birer,                                     
  (7) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Fen Fakültesi ve İktisat  
Fakültesinden birer,                              
  (8) İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Mimarlık Fakül- 
tesinden birer,                                 
  (9) Karadeniz Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesinden bir,     
  (10) Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakülte-
sinden birer,                                  
  (11) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik  
Fakültesinden birer,                              
                                        
  d) Genel Kurula temsilci gönderecek özel kuruluşlar:            
                                        
  (1) Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezi,      
  (2) Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi,      
  (3) Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Ulusal Komitesi,
  (4) Ankara Gazeteciler Cemiyeti,                      
  (5) İstanbul Gazeteciler Cemiyeti,                     
  (6) Türkiye Kimya Derneği,                         
  (7) İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Mühendisler Birliği,        
  (8) Türkiye Tabiatını Koruma Cemiyeti,                   
  (9) Türkiye Kadınlar Konseyi,                        
  (10) Klasik Çağ Araştırmaları Kurumu.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) "Eğitim" ; "Müsbet ve Tabii Bilimler"; "Sosyal ve Beşeri Bilimler"; "Kül-
tür" ve "Enformasyon" konularında, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Ku- 
rulca her konudan 2'şer kişi olmak üzere seçilecek 10 tanınmış kişi, Yönetim Ku-
rulu, üyeleri dışındaki kişileri tanınmış kişi olarak Yönetim Kuruluna ve Genel 
Kurula teklif eder.                               
  f) UNESCO İcra Konseyinde Türkiye'yi temsil eden üye Genel Kurulunda tabii 
üyesidir.                                    
                                        

  Madde 9 - UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kuruluna üye gönderebilecek 
Resmi ve Özel Kurumların belirlenmesinde gözönünde bulundurulacak hususlar şun- 
lardır :                                    
  a) Genel Kurula üye göndermek için başvuruda bulunmuş olmak,        
  b) UNESCO'nun etkinlik alanlarını oluşturan eğitim, bilim, kültür ve enfor- 
masyon konularında belli bir işlevi yerine getirebilecek biçimde teşkilatlanmış 
bulunmak,                                    
  c) Eğitim, Bilim, Kültür ve Enformasyon konularında olumlu çalışmalar ger- 
çekleştirmiş ya da gerçekleştirmekte olmak,                   
  d) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) En az üç yıllık çalışma dönemi geçirmiş
olmak. Kamu kurum ve kuruluşlarında bu şart aranmaz.              
                                        

  Madde 10 - Genel Kurula Üyelik, sıfatlarının kaybedilmesi veya yeniden kaza-
nılması:                                    
  a) Bakanlıkların temsilcileri hariç, diğer temsilciler (2) yıl için seçilir-
ler. Süresi dolan temsilci yeniden seçilebilir.                 
  b) Bakanlık temsilcilerinin görevlerinden ayrılmaları halinde Genel Kurul  
temsilcilikleri kendiliğinden düşer, Bakanlıklar yeni temsilcilerini en kısa  
zamanda bildirmek zorundadırlar.                        
  c) Resmi ya da Özel Kurumların temsilcileri Genel Kurula seçildikten sonra 
Kurumlarından ayrılırlarsa, Genel Kurula katılma hakları da kendiliğinden dü-  
şer. Yerine, ilgili Kurum yeni temsilcisini en kısa zamanda Milli Komisyona bil-
dirir.                                     
  d) 9. Maddede belirtilen nitelikleri kaybeden ya da temsilci Milli Komisyo- 
nun etkinliklerine katılmayan ve gerekli işbirliği gerçekleştirmeyen Resmi ve  
Özel Kurumlar üyelik ve temsilci gönderme hakkını kaybederler.         
                                        
  Bu Kurumlar, yeterli nitelikleri tekrar kazandıklarında temsilci gönderme  
hakkı için Yönetim Kurulu nezdinde girişimde bulunabilirler. Ancak, niteliğin  
yitirilmesiyle tekrar kazanılması arasında geçecek sürenin (3) yıldan az olmama-
sı gereklidir.                                 
                                        
  e) (Değişik: 14/2/1985 - 85/9129 K.) Süresi dolmadan ayrılan Genel Kurul  
Üyesi tanınmış kişinin yeri bir sonraki seçime değin boş kalır.         
                                        
  Genel Kurul üyelerinin sayısı 85'i geçemez.                 
                                        

  Madde 11 - Üye göndermek için yapılacak başvurular ve üyelikten düşmeyi ge- 
rektiren durumlar, Yönetim Kurulunca incelendikten sonra gerekçeleriyle birlikte
karara bağlanmak üzere Genel Kurulun tasvibine sunulur.             
                                        
  Yönetim Kurulu :