Endeksler
                                        
                                        
        MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ            
         VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖRENLER             
              YÖNETMELİĞİ (1)                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.3.1982, No: 8/4400           
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 19.5.1930, No: 1624           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 5.4.1982, No: 17655           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 21, S. 1099          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               GENEL HÜKÜMLER                   
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı;                      
  a. Mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerin anlam ve  
önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük Atatürk'e 
ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek,       
  b) Bu günlerde yapılacak törenleri düzenlemek, koordinatör bakanlığı belir- 
lemek, resmi ve özel kuruluşların bu konuyla ilgili hizmetlerinde birlik ve be- 
raberliği sağlamak,                               
  c) Törenlerle ilgili düzenlemelere dayanak olacak esasları belirlemektir.  
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik; mahalli kurtuluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi
günlerde yapılacak törenlerin düzenlenmesinde uygulanacak esas ve usulleri kap- 
sar.                                      
                                        
  Yasal Dayanak:                               

  Madde 3 - Bu yönetmelik 1624 sayılı Dahiliye Vekaleti Merkez Teşkilat ve  
Vazifeleri Hakkında Kanun'a 4445 sayılı Kanunla eklenen ek maddeye dayalı olarak
hazırlanmıştır.                                 
                                        
  Koordinatör Bakanlık:                            

  Madde 4 - Bu yönetmeliğin uygulanmasında koordinatör bakanlık İçişleri   
Bakanlığıdır.                                  
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
      KUTLAMA KOMİTELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ          
                                        
  Kutlama Komiteleri:                             

  Madde 5 - İl ve ilçelerde yönetmelik kapsamına giren törenler mülki idare  
amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, garnizon komutanlığı, be- 
lediye başkanlığı, jandarma ve Emniyet teşkilatı ile Milli Eğitim ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığı temsilcilerinden oluşur.                     
  Kutlama komitelerine, törenlerin düzenleme ve yürütülmesine katkısı olabi- 
lecek Bakanlık ve kuruluş temsilcileri ile danışman kişiler de çağırılabilir.  
Komite toplantılarına katılmak zorunludur.                   
                                        
--------------------                              
  (1) Hernekadar bu yönetmeliğin dayanağını teşkil eden 1624 ve 4445 sayılı  
    kanunlar yürürlükten kaldırılmış ise de 3152 sayılı kanunun geçici 4 üncü
    maddesi gereğince, yeni yönetmelik çıkartılıncaya kadar bu yönetmeliğin 
    3152 sayılı kanuna aykırı olmayan hükümleri yürürlüktedir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komitelerin Görev, Yetki ve Çalışma Usulleri:                

  Madde 6 - Kutlama komiteleri, başkanın çağrısı üzerine toplanır.      
  Komiteler bu yönetmelik esasları dahilinde:                 
  a. Kutlama günlerinin özelliğine ve mahallin durumuna göre törenlerin baş- 
layış ve bitiş saatlerini belirler,                       
  b. Tören ve gösteri programlarını hazırlar,                 
  c. Törenlerin amaçlarına uygun ve istismara yol açmayacak biçimde kutlana- 
bilmesi için gerekli önlemleri alır,                      
  d. Yapılacak çalışmaların zamanlamasını yapar, gereken araç ve gereçleri  
sağlar.                                     
  Kutlamalara katkısı bulunabilecek diğer kuruluşlar ve kişiler komitece veri-
lecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.                     
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
          TÖRENLERDE UYGULANACAK GENEL ESASLAR             
                                        
  Kurtuluş Günleri:                              

  Madde 7 - Mahalli kurtuluş günleri aşağıdaki şekilde kutlanır:       
  a. Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı 
ile göndere bayrak çekilmesi,                          
  b. Mahalli Mülki İdare Amirinin tebrikleri kabul töreni,          
  Mülki idare amiri makamında, garnizon komutanı veya temsilcisi ile belediye 
başkanı ile birlikte EK 1 deki listede gösterilen sıraya göre tebrikleri kabul 
eder.                                      
  c. Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran ziyaretinde bulunulması,        
  Belediye Başkanı, yanında il genel meclisinin törenin yapıldığı ilçeden   
seçilmiş üyeleri ile belediye encümen üyeleri olduğu halde garnizon komutanlı- 
ğını ziyaret ederek, garnizon komutanının şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine  
şehir halkının şükran duygularını iletir.                    
  d. Kurtuluş gününün kutlanması,                       
  Mülki idare amiri yanında garnizon komutanı veya temsilcisi ve belediye   
başkanı olduğu halde tören geçişine katılanların ve halkın kurtuluş günlerini  
kutlar. Kutlama esnasında sağda mülki idare amiri, ortada garnizon komutanı veya
temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur.                   
  e. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması,          
  Kutlama komitesince seçilecek bir kişi tarafından günün anlam ve önemini  
belirten konuşma yapılır.                            
  Konuşma metni törenden üç gün önce kutlama komitesi başkanlığına verilir,  
kutlama komitesince uygun görülmesi halinde konuşma yapılır ve konuşma metninin 
bir sureti dosyasında saklanır.                         
  f. Tören geçişinin yapılması,                        
  Tören geçişi mahalli mülki idare amiri, garnizon komutanı veya temsilcisi  
ile belediye başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selam-  
lanır. Geçiş esnasında sağda garnizon komutanı, ortada mülki idare amiri, solda 
belediye başkanı bulunur.                            
  Şeref tribününde EK 1 listedeki kişilere, şeref tribününün durumuna göre  
sıra ile yer verilir.                              
  g. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.             
                                        
  Atatürk Günleri:                              

  Madde 8 - Atatürk günleri, Ulu Önder Atatürk'ün ziyaret ettikleri yerlerde, 
ziyaret tarihinde aşağıda belirtilen biçimde yapılacak törenlerle kutlanır:   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a. Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı 
ile bayrağın göndere çekilmesi,                         
  b) Atatürk günü ile ilgili faaliyetlerin bir programa bağlanarak uygulanma- 
sı,                                       
  Bu günlerin kutlanması ile ilgili olarak yapılacak gösteriler, bilimsel top-
lantı ve konferanslar ve diğer faaliyetler uygulanır.              
  Tarihi Günler:                               

  Madde 9 - Ulusal tarihimizde önemli yeri bulunan tarihi günlerin yıldönümle-
ri aşağıda belirtilen biçimde yapılacak törenlerle kutlanır:          
  a) Atatürk Anıtlarına veya Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı 
ile bayrağın göndere çekilmesi,                         
  b) Tarihi günlerle ilgili faaliyetlerin bir programa bağlanarak uygulanması,
  Bu günlerin kutlanması ile ilgili olarak yapılacak gösteri, bilimsel toplan-
tı ve konferanslarla, diğer faaliyetler uygulanır.               
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER                
  Çelenklerin Konulması:                           

  Madde 10 - Çelenkler, 4/9/1973 gün ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe konulan "Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak  
Çelenklerin Hazırlanması, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik" esaslarına 
göre konulur.                                  
  Çelenk koyma anında sağda mülki idare amiri, ortada garnizon komutanı veya 
temsilcisi, solda belediye başkanı bulunur.                   
  Atatürk Büst ve Resimlerinin Taşınmaması:                  

  Madde 11 - Bu Yönetmeliğe göre düzenlenecek törenlerde Atatürk Büst ve Re- 
simleri el ve araçlarda taşınamaz.                       
  Tören Yeri:                                 

  Madde 12 - Düzenlenecek programlara göre açık alanlarda yapılacak törenle- 
rin, Atatürk Anıtlarının veya Büstlerinin bulunduğu alanlarda yapılmasına özen 
gösterilir.                                   
  Törenlerin Bir Kısmının Yapılamaması:                    

  Madde 13 - Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda ya- 
pılacak olan gösteriler, kutlama komitelerince iptal edilir, ancak günün anlam 
ve önemini belirten programların diğer kısımları uygun görülen kapalı yerlerde 
yapılır.                                    
  Tören Süresi:                                

  Madde 14 - Bu Yönetmeliğe göre yapılacak törenler bir günü geçemez.     
  Bayrağın Göndere Çekilişi:                         

  Madde 15 - Bayrak, varsa bando eşliğinde, törene katılanlar ve halk tarafın-
dan söylenen İstiklal Marşı ile göndere çekilir.                
  Kutlama Törenleri Süresinde Yapılan Çeşitli Düzenlemeler:          

  Madde 16 - Tugay ve eşidi askeri birlikler ile daha üst komutanlıkların bu- 
lunduğu garnizonlar ve bu gösterileri yapabilecek imkanlara sahip mahalli mer- 
kezlerde, garnizon komutanlığı veya mülki idare amirinin alacağı tertip ve dü- 
zenle, halkın görebileceği yerlerde, bando konseri, bando ve tören bölüğü göste-
ri yürüyüşü ve hava kararınca fener alayları düzenlenebilir.          
  Resmi ve Özel Binalarda Düzenleme:                     

  Madde 17 - Kutlama törenlerinin başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi 
daire, özel kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar bay- 
raklarla donatılır, geceleri de aydınlatılır.                  
  Atatürk günlerinde şehrin cadde ve meydanları Atatürk'ün vecizeleri ile   
süslenir.                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bucak, Kasaba ve Köylerde Yapılacak Düzenleme:               

  Madde 18 - Bucak, kasaba ve köylerde yapılacak törenler, bağlı bulundukları 
il veya ilçe kutlama komitelerince; bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak ve ma-
hallin özelliklerine göre düzenlenip, uygulanır.                
                                        
  Alt Komiteler:                               

  Madde 19 - Kutlama komiteleri, kutlama günlerinin özelliklerine göre prog- 
ramların hazırlanmasında alt komiteler oluşturabilir.              
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.    
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 21 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.             
                                        
  Ek - 1 İŞARETLİ LİSTE (Değişik: 11.4.1984 - 84/7933 K.) (1)         
                                        
  Başkent dışındaki İllerde:                         
  Tebrikata giriş sırası:                           
  1. T.B.M.M. üyeleri,                            
  2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,   
  3. (Değişik: 10.12.1985 - 85/10152 K.) Belediye başkanı, büyük şehirlerin  
genel törenleri dışında özellikle ilçelerde yapılan törenlerde büyük şehir bele-
diye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,                  
  4. Üniversite rektörleri,                          
  5. (Değişik: 30.1.1985 - 85/9047 K.) Cumhuriyet Savcı, Devlet Güvenlik Mah- 
kemesi Cumhuriyet Savcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı,         
  6. (Değişik: 30.1.1985 - 85/9047 K.) Rektör yardımcıları, fakülte dekanları,
enstitü ve yüksek okul müdürleri,                        
  7. Genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri,           
  8. Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları,    
  9. (Değişik: 3.10.1986 - 86/11081 K.) Vali yardımcıları, il emniyet müdürle-
ri, büyük şehir belediye sınırları içindeki ilçe kaymakamları ile ilçe belediye 
başkanları,                                   
  10. (Değişik: 10.12.1985 - 85/10152 K.) Hakimler, savcı yardımcıları, noter 
odası başkanı ile iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları,
  11. (Değişik: 30.1.1985 - 85/9047 K.) Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek 
okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri, 
  12. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri,      
  13. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teş- 
kilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek
orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler,          
------------------                               
(1) Bu cetvel Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği'nin  
  ekindeki cetvel olup 10.9.1982 tarih ve 8/5322 sayılı Bakanlar Kurulu kara- 
  rı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile "Mahalli Kurtuluş 
  Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenlerde" de uygu- 
  lanacağı hükme bağlanmış olduğundan bu yönetmelik ekinde yayınlanmıştır.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  14. Genel müdürlük ve bölge müfettişleri,                  
  15. Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri,         
  16. (Değişik: 10.12.1985 - 85/10152 K.) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde  
grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre),    
  17. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri,              
  18. 0 yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun 
temsilcileri,                                  
  19. Özel banka müdürleri,                          
  20. Kamu yararına çalışan dernek başkanları,                
                                        
  NOT:                                    
  1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izin v.b.
maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce 
yer alırlar.                                  
  2. Korgeneral/koramiral, tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller   
tebrikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.                 
  3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygu-  
lanır.                                     
  4. İlçe, bucak kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il'deki sıraya   
 göre saptanır.                                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       3.3.1982 TARİH ve 8/4400 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                       Farklı Tarihte           
  Tarihi       Numarası       Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe   
                        Maddeleri    Giriş Tarihi  
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                                        
 10.9.1982     8/5322           --       8.1.1983    
                                        
 11.4.1984     84/7933           --       21.4.1984    
                                        
 30.1.1985     85/9047           --       18.2.1985    
                                        
 10.12.1985    85/10152          --       3.1.1986    
                                        
  3.10.1986    86/11081          --       26.10.1986    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
l                                       l
l       3.3.1982 TARİH ve 8/4400 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      l
l      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    l
l      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   l
l                                       l
--------------------------------------------------------------------------------
l                                       l
l            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         l
l              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            l
l                                       l
--------------------------------------------------------------------------------
l       l        l               l         l
l       l        l       Farklı Tarihte l         l
l  Tarihi  l   Numarası  l       Yürürlüğe Girenl  Yürürlüğe   l
l       l        l        Maddeleri  l Giriş Tarihi  l
l       l        l               l         l
--------------l----------------l-----------------------------l------------------
l       l        l               l         l
l       l        l               l         l
l       l        l               l         l
l       l        l               l         l