Endeksler
                                        
            ANITKABİR HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE          
                İLİŞKİN YÖNETMELİK                
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.2.1982, No: 8/4387          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 11.9.1981, No: 2524           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  9.4.1982, No: 17659          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 21, S. 1089          
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
            AMAÇ - KAPSAM - SORUMLULUK - TANIMLAR          
                                        
   I. AMAÇ:                                  

   Madde 1 - 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanu- 
nun 2 nci maddesi uyarınca hazırlanan bu yönetmelik;              
   a) Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği Anıtkabir ve bağlı birimlerinin  
bakım, onarım, korunma, güzelleştirme, tamamlama ve geliştirilmesini; yangın,  
sabotaj ve benzeri güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak,          
   b) Hizmetin yürütülmesi için yönetim esasları ve kurumlararası ilişkileri 
düzenlemek,                                   
   c) Anıtkabir'de yapılacak ziyaret ve törenlerle ilgili esasları düzenlemek,
   d) Atatürk'ün yaşamı ve hatırası ile ilgili belge, eşya, kitap ve diğer  
malzemelerin derlenmesini sağlamak,                       
   e) Anıtkabir hizmetleri için kurulacak Komutanlığın kuruluş, kadro ve gö- 
revlerini saptamak amacıyla hazırlanmıştır.                   
                                        
   II. KAPSAM:                                

   Madde 2 - Bu yönetmelik; Anıtkabir K.lığı, Anıtkabir ve bağlı birimleri,  
Alagöz Müzesi ile bu Komutanlık birimlerinde görevli personeli kapsar.     
                                        
   III. SORUMLULUK:                              

   Madde 3 - Bu yönetmeliği hazırlamak ve ihtiyaçlara göre gerekli değişikliği
yapmaktan Bakanlar Kurulu; hizmetlerin yürütülmesinden ilgili Bakanlık ve kuru- 
luşlarla koordine yapmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı sorumludur.      
                                        
   IV. TANIMLAR:                               

   Madde 4 - Bu yönetmelikte, tekrarları önlemek amacıyla kısaltılmış olarak 
kullanılan bazı sözcüklerin anlamları aşağıya çıkartılmıştır.          
   a) ALAGÖZ Müzesi: POLATLI Yolu üzerinde, 40 ncı kilometrede, ana yolun gü- 
neyinde, 3 km. mesafede, ALAGÖZ Köyünde, Kurtuluş Savaşı'nda ATATÜRK tarafından 
Komuta Karargahı olarak kullanılmış Müze Ev'dir.                
   b) Anıtkabir: Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği anıt mezar, Anıtkabir 
Müzesi, Anıtkabir Kitaplığı, ALAGÖZ Müzesi ile bağlı birimleri anlatır.     
   c) Kanun: Aksi belirtilmedikçe, 2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürü- 
tülmesine İlişkin Kanundur.                           
   d) Komutanlık: Aksi belirtilmedikçe, Anıtkabir Komutanlığıdır.       
   e) Kurum ve Kuruluşlar: Milli Savunma, Kültür ve Turizm, Bayındırlık Ba-  
kanlıkları ile yönetmelikte adı geçen ve hizmetin yürütülmesinde koordine ve iş-
birliği yapılacak kurumlardır.                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Müze: Atatürk'ün hatırasını, dünya görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla 
Atatürk'e ait araç - gereç, giyim - kuşam, kitap ve belgelerle Atatürk'ün hatı- 
rasını taşıyan malzemelerden kurulu olan ve halkın ziyaretine, bilimsel ve tek- 
nik araştırmalara açık olan Anıtkabir birimidir.                
  g) Yönerge: Bu yönetmelik uyarınca hazırlanacak Anıtkabir Hizmetlerinin Yü- 
rütülmesine İlişkin Yönergedir.                         
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                  ESASLAR                   
                                        
  I. TEŞKİLAT VE GÖREV:                            

  Madde 5 - Anıtkabir Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır.     

  Madde 6 - Anıtkabir Komutanlığı aşağıdaki birimlerden oluşur:        
  a) Komutanlık Karargahı                           
  b) Hizmet Kıt'a Komutanlığı                         
  c) Muhafız Bölük Komutanlığı                        
  d) Müze, Kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürlüğü             
  e) ALAGÖZ Müzesi                              

  Madde 7 - Her birimde bulunacak personel, araç ve gereç TMK.sında olduğu  
gibidir.                                    

  Madde 8 - Anıtkabir Komutanlığının görevleri aşağıdadır:          
  a) Atatürk'ün aziz naaşının defnedildiği Anıt Mezar'ı, Atatürk'e ait araç - 
gereç, giyim - kuşam, kitap ve belgelerle Atatürk'ün hatırasını taşıyan malzeme-
lerin sergilendiği Anıtkabir Müzesini, Anıtkabir Kitaplığını, ALAGÖZ Müzesini 
ve bağlı birimlerini Atatürk'ün hatırasına ve dünya görüşüne layık olabilecek  
şekilde korumak, bakım ve onarımını yaptırmak, güzelleştirmek, geliştirmek ve  
tamamlamak,                                   
  b) Anıtkabir'i halkın ziyaretine açık ve hazır bulundurmak, bu amaçla gerek-
li düzenlemeleri yapmak, ziyaret gün ve saatlerini belirlemek,         
  c) Anıtkabir'de bulunan taşınır ve taşınmaz malları korumak, sayım ve kont- 
rolunu yapmak, bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli koordineyi yap- 
mak,                                      
  d) Anıtkabir'in yangına, sabotaj ve hırsızlığa karşı güvenlik ve korunmasını
sağlamak,                                    
  e) Atatürk'ün yaşamı, hatırası ve dünya görüşü ile ilgili araç-gereç, giyim-
kuşam, kitap ve belgelerle malzemeleri satın almak; kabul etmek, derlemek, en- 
vanteri, tasnifi, kataloglanması, depolanması ve hizmete sunulması ile ilgili  
işlemleri yapmak,                                
  f) Anıtkabir'de düzenlenecek tören işlerini yürütmek,            
  g) Anıtkabir'de rehberlik hizmetlerini yürütmek, bu amaçla tanıtıcı kitaplar
hazırlamak veya hazırlatmak, gerektiğinde sergiler düzenlemek, Atatürk'ün dünya 
görüşünü yaymak ve yaşatmak amacıyla hatıra eşyası hazırlamak veya yaptırtmak, 
halka sunmak,                                  
  h) Anıtkabir'de fotoğraf ve film çekme esaslarını saptamak,         
  i) Atatürk ve Anıtkabir konusunda araştırma yapan kişi ve kuruluşlarla iş- 
birliği yapmak; bilimsel ve teknik araştırmalarda yardımcı olmak,        
  j) Genelkurmay Başkanlığının izniyle ve hazırlanacak yönerge esaslarına göre
bağış ve yardım kabul etmek,                          
  k) Yıllık çalışma faaliyetlerini ve bütçeyi planlamak ve uygulamak,     

  Madde 9 - Anıtkabir hizmetlerinin yürütülmesi için görev bölümü, TMK. esas 
alınarak Anıtkabir Komutanlığınca yapılır.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Anıtkabir birimleri ile personelin görevleri Anıtkabir Komutanlı-
ğınca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordine edilerek hazırlanacak Anıtkabir İç
Hizmet Yönergesi'nde belirtilir.                        
                                        
  II. YÖNETİM VE KURUMLARARASI İLİŞKİLER:                   

  Madde 11 - Anıtkabir'de bulunan taşınır ve taşınmazlar, Mal Sorumlularının 
zimmetinde bulunur. Bu sorumluluk, Ordu Mal Yönetmeliği ve Yönergede belirtile- 
cek mevzuat esaslarına göre sorumlulara aktarılır.               

  Madde 12 - Anıtkabir'de bulunan taşınır ve taşınmaz mal ve eserlerin kayıt, 
kabul, sayım ve kontrolları için gerekli esaslar, Ordu Mal Yönetmeliği ile Ayni-
yat Yönetmeliği gözönüne alınarak hazırlanacak yönergede belirtilir.      

  Madde 13 - Anıtkabir Müzesi'nde bulunan eserler (Atatürk'e ait kitaplar da- 
hil) Genelkurmay Başkanlığının izni olmadan dışarı çıkarılamaz.         

  Madde 14 - Atatürk ve Türk Devrimi konusundaki eserlerin yer alacağı "Ata- 
türk ve Türk Devrimi Kitaplığı" ziyaretçi ve araştırmacıların incelemelerine  
açık tutulur. Bu kitaplıktan yararlanma esasları yönergede belirtilir.     

  Madde 15 - Atatürk ve Türk Devrimi Kitaplığı'na satın alınacak kitaplar ile 
8/e maddesi uyarınca müzeye alınacak araç - gereç, malzeme ve eşyalar aşağıdaki 
üyelerden oluşan Tarihi Eserler İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından se- 
çilir:                                     
  a) Gnkur. As. Ta. ve Strj. Etüd Bşk. lığı Temsilcisi.            
  b) Gnkur. İ.K.K.D. Bşk. lığı Temsilcisi,                  
  c) Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi                  
  d) Türk Tarih Kurumu Temsilcisi,                      
  e) Anıtkabir Müzesi, Kitaplık ve Kültürel Faaliyetler Müdürü,        
  f) Müze Kütüphanecisi,                           
  g) Tarih Uzmanları,                             
  Atanma ve diğer nedenlerle Kurul Üyeleri değiştiğinde, yerine yenileri gö- 
revlendirilir. Kurul üyelerinin kimlikleri Gnkur. İKK. D. Bşk. lığı ile Anıtka- 
bir K.lığına bildirilir. ilgili Kuruluşlara duyurulur. Kurulun çalışma esasları 
yönergede belirtilir.                              

  Madde 16 - Kitap alımları için gerekli ödenek bütçeye konur. Kitap seçimleri
ve satın almaları 6 ayda bir yapılır.                      

  Madde 17 - Anıtkabir ve bağlı birimlerin hizmete açık tutulmasında; Ata-  
türk'ün yaşamı ve dünya görüşünü halka götürme, tanıtma, benimsetme, sevdirme ve
anlatma ana amaçtır. Bu nedenle;ziyareti engelleyici ve güçleştirici davranışlar
önlenir. Ziyareti kolaylaştırıcı önlemler alınır. Rehberlik hizmeti geliştiri- 
lir.                                      

  Madde 18 - Yukarıda belirtilen amaçlarla, ilgili Bakanlıklarla işbirliği ya-
pılarak, sergiler açılır, seminer ve konferanslar düzenlenir, kitap ve broşür- 
ler yayınlanır.                                 

  Madde 19 - Anıtkabir Faaliyetlerinde turizmi geliştirici, turistlere kolay- 
lık sağlayıcı önlemler alınır. Yabancı dilde tanıtıcı yayınlar bulundurulur. Bu 
amaçla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli koordine yapılır.        

  Madde 20 - Anıtkabir faaliyetlerini düzenlemek ve aksaklıkları gidermek üze-
re, Komutanlık bünyesinde 3 ayda bir toplantı yapılarak, geçmiş ayların bilim- 
sel, eğitsel ve kültürel çalışmaları ile günlük çalışmaları gözden geçirilir ve 
gelecek ayların çalışma programı düzenlenir. Toplantılara 15 ve 29. maddelerdeki
Kurul, ya da Temsilcileri çağrılabilir.                     

  Madde 21 - Üç aylık çalışma programı Devlet Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlı-
ğı Protokol Genel Müdürlüğüne, Genelkurmay Genelsekreterliğine,Kültür ve Turizm,
Bayındırlık,İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilir.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 22 - Anıtkabir'in ziyarete kapalı olduğu saatlerde içerde nöbetçi ve 
görevli personel dışında kimse bulunamaz. Ziyaretçi kabul edilemez. Ancak, pro- 
tokola tabi tören ve ziyaretler özel izinle yapılabilir.            

  Madde 23 - Müze, kitaplık ve ziyarete açık birimlerde mutlaka görevli perso-
nel bulundurulur. Komutan'ın izni olmadan görev yerleri boş bırakılamaz. Yaban- 
cıların katıldığı törenlerle, Yabancı Turist ziyaretleri için yeteri kadar mih- 
mandar tercüman ve tercüman Komutanlık kadrosuna konur.             

  Madde 24 - Ziyaretçilerin uymakla yükümlü olduğu hususlar, yönergede belir- 
tilir. Bu hususların ziyaretçilerce bilinmesi için gerekli önlemler alınır.   

  Madde 25 - Yayınlanmamış, ya da baskısı tükenmiş eserlerin resim ve fotoko- 
pisini çekmek, Anıtkabir Komutanlığının iznine bağlıdır. Kimlere, hangi hallerde
izin verileceği ve tutulacak kayıtlar yönergede belirtilir.           

  Madde 26 - Görevli personelin giyim - kuşamları ile ziyaretçilere karşı dav-
ranışlarının incitici olmaması için gerekli "adap ve usuller" yönergede belirti-
lir ve personel bu konuda eğitilir.                       
                                        
  III. BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ:                      

  Madde 27 - Eski eserler dışında kalan sanat ve anıtsal değeri bulunmayan ta-
şınır ve taşınmaz malların bakım, onarım, restorasyon ve güzelleştirmeleri Türk 
Silahlı Kuvvetlerindeki esaslara göre yapılır.                 

  Madde 28 - Eski eserlerle, sanatsal değeri olan anıt ve yapıların (traverten
kaplamalar, mozole taşı, taş elemanları, reliafler, freskler, heykel, mozayik  
v.b. yapılar) bakım onarım, yenileştirme, güzelleştirme ve tamamlamaları, uzman-
lardan oluşan 29 ncu maddedeki Kurul tarafından verilecek karara göre yapılır. 

  Madde 29 - Anıtkabir Bakım - Onarım ve Restorasyon Kurulu şu üyelerden olu- 
şur:                                      
  a. Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Gn. Md. lüğü Temsilci-
    si,                                   
  b. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Temsilcisi,      
  c. Vakıflar Gn. Md. lüğünden bir Uzman/Temsilci,              
  d. O. D. T. Ü. Restorasyon Kürsüsünden bir Uzman,              
  e. Anıtkabir K. lığı Sanat Tarihi Uzmanı,                  
  f. Bayındırlık Bakanlığı Temsilcisi,                    
  g. Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi,                   
  h. Kurulun gerekli göreceği yerli ve yabancı Uzman ve Temsilciler,     

  Madde 30 - Kurulun çalışma ve toplanma yöntemi, yönergede belirtilir ve Ku- 
rul Üyelerine duyurulur.                            

  Madde 31 - Anıtkabir sahasında, 1710 sayılı Eski Eserler Kanunu esasları da-
hilinde ve Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun görüşü alına- 
rak, yeni inşaat ve yapılar yapılabilir.                    

  Madde 32 - Bakım, onarım, tamamlama ve restorasyon, 1710 sayılı Eski Eserler
Kanunu ve buna ilişkin mevzuat hükümlerine göre yapılır.            
                                        
  IV. DENETİM VE KONTROLLER:                         

  Madde 33 - Askeri kontrol ve denetimler, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mevcut
esaslara göre yapılır.                             

  Madde 34 - Eski eser, anıt ve sanat yapıların denetimi 3 aylık periyodlarla,
29 uncu maddede belirtilen Kurul tarafından yapılır.Kurul'un tutacağı rapor, Ge-
nelkurmay Başkanlığı ile Anıtkabir Komutanlığına verilir.Denetim ve kontrola  
tabi tutulacak hususlar yönergede belirtilir.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  V. TÖRENLER :                                

  Madde 35 - Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir,tören 
düzenlenebilir.Başka amaçlarla; tören,yürüyüş ve gösteri düzenlenemez,çelenk  
konamaz.Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır,hareket,söz,  
yazı ve davranışlara izin verilmez.                       

  Madde 36 - Anıtkabir'de İstiklal Marşı dışında marş ve müzik çalınmaz.Ses  
ve ışık gösterileri ise Anıtkabir Komutanlığınca belirlenecek saatlerde,Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile yapılacak protokol esaslarına göre yapılır.       

  Madde 37 - Anıtkabir'de çelenk koyma ve törenler,Devlet Başkanlığı ve Dışiş-
leri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü,Genelkurmay Başkanlığı ile Ankara Garni-
zon Komutanlığının iznine bağlıdır.Tören isteği,normal hallerde Genelkurmay   
Başkanlığına,ivedi hallerde ise doğruca Anıtkabir Komutanlığına duyurulur.   

  Madde 38 - Çelenk koyma ve törenler, 24 saat öncesinden Anıtkabir Komutan- 
lığına bildirilir.                               

  Madde 39 - Çelenk koyma ve törenler,09.00 ile günbatımı saatleri arasında  
yapılır.                                    

  Madde 40 - Anıtkabir'de çelenk koyma ve törenler için,belirlenen saatten 5 
dakika önce,1 ve 2 numaralı törenlerde Aslanlı Yol başında,3 numaralı törenlerde
ise Mozole önündeki alanda hazır bulunulur.10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde  
hazır bulunma saati 08.40'dır.                         

  Madde 41 - Ulusal Bayram ve belirli günlerde,gelen çelenklerin sadece proto-
kol yönünden en büyük kişi ya da kuruluşun çelengi törenle belirli yerine koyu- 
lur.Diğer çelenkler,daha önceden,protokole göre Mozole'ye veya meydandaki sütun-
lara yerleştirilir.Bunlar için ayrıca tören yapılmaz.              

  Madde 42 - Saygıduruşu süresi; 10 Kasım'da 2 dakika,diğer törenlerde 1 daki-
kadır.                                     

  Madde 43 - Anıtkabir Komutanlığınca,tören sorumluları ile saygı nöbetçileri-
nin,tören saatinden 15 dakika önce yerlerini almaları sağlanır.         

  Madde 44 - 10 Kasım ve emir verildiğinde diğer törenlerde;Kara Kuvvetleri  
Komutanlığından 4,Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komu- 
tanlığından ikişer Teğmen - Yüzbaşı rütbesinde subay saygı nöbetçisi olarak   
görevlendirilir.Gerekli koordine Anıtkabir Komutanlığınca yapılır.       

  Madde 45 - Anıtkabir'de uygulanacak tören tipleri aşağıdadır.:       
  a. 1 Numaralı Törenler                           
  b. 2 Numaralı Törenler                           
  c. 3 Numaralı Törenler                           
  Bu törenlere,Tören Bölüğü ve Bando katılmaz. Bu törenlerin dışında toplu ve 
temsili saygı ziyaretleri yapılabilir.Ancak,Mozole'ye törensiz çelenk koyulmaz. 

  Madde 46 - Yukarıdaki törenler dışında,10 Kasım'da Atatürk'ü Anma Töreni  
düzenlenir.Bu törene Tören Bölüğü ve Bando katılır.Atatürk'ü Anma Töreni'nin  
ayrıntıları yönergede belirtilir.                        

  Madde 47 - Hangi hallerde, hangi tip törenlerin ve ne şekilde yapılacağı  
EK-1'de belirtilmiştir.Tören ve kortej düzeni ayrıntılı olarak Yönergede    
belirtilir,                                   

  Madde 48 - Anıtkabir'de her tören tipi için ayrı bir defter tutulur.Toplu  
ve temsili saygı ziyaretleri için ayrı bir defter tutulur.Toplu ve temsili   
saygı ziyaretlerinde deftere yazılacak hususlar,yazılmadan önce Anıtkabir Komu- 
tanlığına yazılı olarak verilir.                        

  Madde 49 - Tören ve çelenk koymalarda,fotoğraf çekmek ve diğer nedenlerle, 
kabrin üzerine çıkılmasına izin verilmez.Çelenk koyarken ya da özel defter   
imzalanırken fotoğrafı ancak basın için ayrılan platform üzerinden çekilir.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 50 - (Değişik: 18/5/1994 - 94/5693 K.)                
  Tören güvenliği için, Ankara Garnizon Komutanlığının sorumluluğunda, Ankara 
Emniyet Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumlarca gerekli önlemlerin alınması için en
az 3 gün önce bir toplantı yapılır. Gerekli koordinasyon Komutanlıkça sağlanır. 

  Madde 51 - 1 numaralı törenlerde,tören saatlerinde,güvenlik ve hareket ser- 
bestliği sağlamak amacıyla protokol dışı ziyaretler sınırlandırılabilir.    

  Madde 52 - Törenlere refakat eden basın ve yayın mensupları,basın kartı gös-
termek zorundadırlar.                              
  VI. GÜVENLİK VE NÖBET HİZMETLERİ :                     

  Madde 53 - Güvenlik ve nöbet hizmetlerine ilişkin ayrıntılı esaslar Yönerge-
de belirtilir.                                 

  Madde 54 - Ziyaretçiler girişte gözle kontrol edilerek,görünüşleri kuşku  
uyandıranların,dolaylı gözetim altında ziyarette bulunmaları sağlanır.Bu amaçla 
kapalı devre televizyon v.b. kolaylıklardan yararlanılabilir.          

  Madde 55 - Ziyaretçilerin Anıtkabir ve çevresinde piknik yapmalarına,ateş  
yakmalarına,yerleri kirletmelerine izin verilmez.                

  Madde 56 - Mozole ve Müzeyi ziyaret edenler, dolaylı gözetim altında bulun- 
durulur.                                    

  Madde 57 - Oto ile ziyarete gelenlerin,otoparkın dışında park etmemeleri  
için gerekli önlemler alınır.                          

  Madde 58 - Ziyaretçilerin takip ve kontrolu,sivil giyimli personel tarafın- 
dan yapılır.                                  

  Madde 59 - (Değişik: 18/5/1994 - 94/5693 K.)                
  Anıtkabir'i ziyaret eden Türk ve Yabancı Devlet Büyükleri,Ankara Garnizon  
Komutanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlı- 
ğınca alınacak önlemlere göre korunur. Bu amaçla, Komutanlık gerekli koordinas- 
yonu yapar.Konuya ilişkin ayrıntılı esaslar yönergede belirtilir.        

  Madde 60 - Hırsızlığa, sabotaj,baskın,yangın ve tahriplere karşı alınacak  
önlemler,yönergede belirtilir.                         

  Madde 61 - Anıtkabir Komutanlığında, güvenlik soruşturması tamamlanmamış  
personel çalıştırılmaz.                             

  Madde 62 - Her nöbet yerine genel ve özel nöbet talimatları asılır.Nöbet  
talimatı, yönergede belirtilir.                         

  Madde 63 - Nöbetçiler arasında irtibat ve kontrolu sağlamak için devriyeler 
çıkarılır, telefon irtibatları yapılır.                     
  VII. BÜTÇE VE MALİ KONULAR :                        

  Madde 64 - Anıtkabir hizmetlerine ilişkin ödenek teklifleri,Genelkurmay Baş-
kanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı bütçe hazırlık emrine uygun olarak Anıtkabir 
Komutanlığınca hazırlanır.                           

  Madde 65 - Mal Saymanlığı,ikmal ve bakım bağlantısı Silahlı Kuvvetlerdeki  
esaslara göre belirlenir. Nakit saymanlığı yönünden Milli Savunma Bakanlığı I  
No.lu Merkez Saymanlığına bağlıdır.                       

  Madde 66 - Bina küçük onarım ve bina büyük onarımı ile yatırım harcamalarına
ilişkin ödenekler, Komutanlığın önerisi üzerine Milli Savunma Bakanlığının   
bütçesine dahil edilir. Diğer harcama kalemlerine ait ödenekler ise Milli    
Savunma Bakanlığının bütçesinin Genelkurmay Başkanlığı ile ilgili tertiplerine 
dahil edilir.                                  

  Madde 67 - Bakım,onarım ve yeni inşaa kararı 29 uncu maddede belirtilen   
Kurul Kararı ile alınır. Satınalma, etüd, danışmanlık hizmetleri ile bakım,ona- 
rım ve inşaa 1710 sayılı Eski Eserler Kanununun 19 uncu maddesi ile mevzuat   
hükümlerine göre yapılır.                            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 68 - Bakım - onarım ve restorasyon Kurulu kararını gerektirmeyen,  
yeni sanat yapıları ile eski eserler ve Anıtkabir ile ilgili olmayan bakım, ona-
rım, hizmet ve satınalmalar, 2490 ve 1050 sayılı kanunlar çerçevesinde yürütü- 
lür.                                      

  Madde 69 - Anıtkabir ve birimlerinde, ticari, kültürel ve bilimsel amaçlarla
ayrıntılı fotoğraf ve film çekmek, Genelkurmay Başkanlığının iznine bağlıdır.  

  Madde 70 - Anıtkabir'de 1 ve 8 inci maddeler uyarınca bir turistik ve hatı- 
ralık eşya satış birimi kurulur. Bu birim, Anıtkabir Derneği'nce işletilir. Bu 
amaçla, Anıtkabir Derneği ile Komutanlık arasında bir protokol yapılır.     

  Madde 71 - Anıtkabir Derneği, faaliyetlerini bu satış Biriminde sürdürebi- 
lir.                                      

  Madde 72 - (Değişik: 18/5/1989 - 89/14159 K.)                
  Anıtkabir Müzesi ile Atatürk ve Türk Devrimi Kitaplığına giriş ve buralarda 
amatörce fotoğraf çekimi ücrete tabi değildir.                 

  Madde 73 - 80 - (Mülga: 18/5/1989 - 89/14159 K.) (1)            
                                        
             ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                     
             GEÇİCİ HÜKÜMLER                    
                                        
  I. GENEL :                                 

  Madde 73 - Anıtkabir Komutanlığı TŞK.-Mlz.kadrosu (TMK), bu Yönetmeliğin ya-
yınlanması ile birlikte yürürlüğe girer.                    

  Madde 74 - İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca yayınlanan kadroya göre Anıtkabir
Komutanlığına atamalar derhal yapılır.                     

  Madde 75 - Araç - gereç, taşınır, taşınmaz mallar, personel kadro ve yer de-
ğiştirmeleri ile bütçe ve ödenek işlemleri mevcut mevzuat hükümlerine göre ilgi-
li kuruluşlarla yapılacak protokollarla gerçekleştirilir.            

  Madde 76 - Yeni iskan tesisleri tamamlanıncaya kadar, Anıtkabir Komutanlığı 
mevcut tesislerde iskan edilir.                         
  II. ARAÇ - GEREÇ DEVİR İŞLEMLERİ:                      

  Madde 77 - Anıtkabir Müdürlüğünün mevcut ulaştırma araçları ile tüm araç ve 
gereçleri Anıtkabir Komutanlığına devredilir.                  

  Madde 78 - Yayınlanan kadroda yer alan araç ve gereçlerden eksik olanlar, bu
Yönetmeliğin yayınlanmasından sonraki 1 ay içinde tamamlanır.          
  III. TAŞINIR - TAŞINMAZ MAL DEVİR İŞLEMLERİ :                

  Madde 79 - Anıtkabir ve bağlı birimlerinde bulunan taşınmaz mallar, Anıtka- 
bir Komutanlığına devredilir.                          

  Madde 80 - Anıtkabir ve Müzede bulunan eski eserler, sanat eserleri ve ka- 
birler Anıtkabir Komutanlığına devredilir.                   
----------------------                             
(1) Bu Yönetmeliğin 73 ila 80 inci maddeleri 18/5/1989 tarih ve 89/14159 sayılı 
  Kararnameyle ilga edilmiş, müteakip madde numaraları ise teselsül ettirilmiş
  ve metne işlenmiştir.                            
                                        
YÖNETMELİKLER, ŞUBAT 1990 (Ek - 4)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  IV. PERSONEL İŞLEMLERİ:                           

  Madde 81 - Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden, kadro fazlası durumu-
na düşenler, bütün özlük hakları saklı kalmak koşuluyla, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı kadrolarında bırakılır.                          

  Madde 82 - Anıtkabir Müdürlüğünde görevli personelden ünvan, hizmet ve nite-
likleri yeni kadroya uyanlar, bütün özlük hakları saklı kalmak koşuluyla Anıtka-
bir Komutanlığı kadrolarına geçirilir.                     
                                        
             DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                    
             GENEL HÜKÜMLER                     
                                        
  I. YÖNERGE :                                

  Madde 83 - Bu Yönetmelikte yer alan konuları açıklamak ve göreve etkinlik  
kazandırmak amacıyla, bu Yönetmeliğin yayınlanmasından sonraki 2 ay içinde,   
Anıtkabir Komutanlığınca Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi hazırlanır. Yönergede, 
birim ve personelin görev yetkileri ile depolama, sicil düzenleme, envanter,  
stok kontrol, satınalma koruma, bakım - onarım, kuralların görev ve sorumluluk- 
ları ile çalışma yöntemleri, kitaplıktan yararlanma esasları, güvenlik ve diğer 
konular ayrıntılı olarak belirtilir.                      
  II. YÜRÜRLÜK :                               

  Madde 84 - 832 sayılı Sayıştay Kanununun 105 inci maddesi uyarınca Sayış-  
tay'ın istişari mütalaası alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 10 Kasım 1981 tari-
hinden geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  
  III. YÜRÜTME :                               

  Madde 85 - Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                  EK- 1    
                                        
        ANITKABİR'DE DÜZENLENECEK TÖRENLER               
                                        
  1 NUMARALI TÖREN :                             
                                        
  1. Devlet Başkanı veya temsilcisinin katıldığı törenlerle Milli bayram   
    günlerinde düzenlenen törenlerdir.                    
  2. (1) Numaralı defter imzalanır.                      
  3. Tören subayı,Muhafız bölük komtanıdır.                  
  4. Çelengi subaylar taşır.                         
  5. Tören,Aslanlı Yol girişinde başlar.                   
  6. İstiklal Marşı teypten çalınır.(Yabancı Devlet başkanlarının katıldığı  
    törenler hariç).                             
  7. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde 10 Subay saygı nöbeti tutar.Nöbet,  
    tören süresince tutulur.                         
  8. Törenin ayrıntıları yönergede belirtilir.                
                                        
  2 NUMARALI TÖREN :                             
                                        
  1. Devlet Protokoluna dahil kişilerin katıldığı törenlerdir.        
  2. 2 Numaralı defter imzalanır.                       
  3. Tören subayı, Bölük komutanı veya bir subaydır.             
  4. Çelengi subay, astsubay ve erler taşır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5. Tören,Aslanlı Yol girişinde başlar,                   
                                        
  6. İstiklal Marşı çalınmaz,                         
                                        
  7. Törenin ayrıntıları yönergede belirtilir.                
                                        
  3 NUMARALI TÖREN:                              
                                        
  1. (1) ve (2) Numaralı törenlere katılanlar dışında kalan bütün gerçek   
    kişilerle tüzel kişi temsilcilerinin katıldığı törenlerdir.       
                                        
  2. (3) Numaralı defter imzalanır.                      
                                        
  3. Tören subayı, takım komutanı veya takım astsubayıdır.          
                                        
  4. Çelengi Erler taşır.                           
                                        
  5. Tören, mozole önündeki meydanda başlar.                 
                                        
  6. İstiklal Marşı çalınmaz.                         
                                        
  7. Törenin ayrıntıları yönergede belirtilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                1178 - 1                     
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
    28/2/1982 TARİH VE 8/4387 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE       
       YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞiKLİK          
      GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ         
              GÖSTEREN ÇİZELGE                   
                                        
 ------------------------------------------------------------------------------ 
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
                                        
 -------------------------------------------------------------------------------
                                        
                   Farklı Tarihte              
                   Yürürlüğe Giren    Yürürlüğe      
 Tarihi      Numarası       Maddeleri     Giriş Tarihi     
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
18/5/1989     89/14159        --         6/7/1989      
18/5/1994     94/5693        --         5/7/1994      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  1178 - 2