Endeksler
                                        
       MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ            
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.12.1979, No: 8/37           
  Dayandığı Kanunların Tarihi   : 7.5.1947, No: 5044           
                    14.6.1973, No: 1739           
                    28.5.1933, No: 2233           
                    5.3.1964, No: 439           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2.2.1980, No: 16888           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 19, S. 1463          
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
               Genel Esaslar                   
  Amaç:                                    
                                        

  Madde 1 - 2233, 5044, 439, 926 ve 1739 sayılı yasalarda belirtilen genel  
ilkeler çerçevesinde Milli Güvenlik Bilgisi derslerinin okutulması için hazır- 
lanan bu Yönetmeliğin amacı:                          
  a) Türkiye Cumhuriyetini her türlü koşullar altında her çeşit saldırıya   
karşı daima artan bir kudret ve kuvvetle korumak ve yüceltmek için Türk gençli- 
ğinin tümünde doğal olarak bulunan milli güvenlik bilincini topyekün harbin   
isteklerine göre pekiştirmek.                          
  b) Modern harbin psikolojik, politik, ekonomik ve sivil savunma konuları  
üzerinde her yurttaşın bilmesi ve yapması gereken görevlerle genel savunma so- 
runları hakkında öğrencileri aydınlatmak,                    
  c) Silahlı Kuvvetleri tanıtmak, gençleri ordu'ya içten gelen sevgi ve özlem-
le bağlamak, onları Silahlı Kuvvetlerle yapılan ana savunmanın temel bilgileri 
üzerinde fikren hazırlamak böylece Türk gençliğini her an ordu ve sivil savunma-
nın aktif organlarında görev alabilecek bir düzeye getirmek, birlik ve beraber- 
lik ruhunu yaratmak ve vatansever bir gençlik yetiştirmektir.          
                                        
  Kapsam:                                   
                                        

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı,  
Milli Eğitim Bakanlığı ve kuruluşunda Milli Güvenlik Bilgisi Dersi okutulan   
okullar bulunan bakanlıklar ile Kuvvet Komutanlıklarını, Jandarma Genel Komu-  
tanlığını, özel ve tüzel kişilere ait okullarla birlik ve kurum amirlerini,   
Milli Güvenlik Bilgisi öğretiminde görev alanları kapsar.            
                                        
  Tanımlar:                                  
                                        

  Madde 3 - a) Garnizon Komutanı:                       
  1 - Tümen ve daha büyük (Deniz ve Havada eşidi) kıtalar ile askeri kurumla- 
rın bir arada bulundukları büyük garnizonlarda en büyük kıt'a komutanı, garnizon
komutanıdır.                                  
  2 - Tümenden daha küçük kıt'alarla askeri kurumların (Deniz ve havada eşidi)
bir arada bulundukları garnizonlarda rütbe ve kıdemce büyük olan kıta komutanı 
garnizon komutanıdır.                              
  b) En büyük komutan veya kurum amiri:                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Garnizonda bulunan subaylardan rütbe ve kıdem yönünden en önde olanı, en  
büyük komutan veya kurum amiridir. Rütbe ve kıdemce eşit olan subaylar arasında 
sicili önde ve sınıfı muharip olan subay daha kıdemlidir.            
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
              Öğretim Esasları                   
                                        
  Uygulama:                                  

  Madde 4 - Türk gençliğini 1 inci maddedeki amaca uygun şekilde yetiştirmek 
için bu Yönetmeliğin kapsamına giren öğretim kurumlarındaki tüm öğrenciler,   
Milli Güvenlik Bilgisi dersleri öğretimine tabi tutulurlar.           
  a) Milli Güvenlik dersi programı, okulların hangi sınıflarında hangi konu- 
ların, işleneceği, dersin haftada kaç saat okutulacağı, hususlarını da kapsaya- 
cak şekilde; Milli Savunma ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile koordine edilerek, 
Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanır. Programda yapılacak değişiklikler her yıl 
Haziran ayı içerisinde yayınlanır.                       
  Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıklarının öneri ve düşünceleri de alı- 
narak hazırlanıp Genelkurmay Başkanlığınca yayınlanan programlara göre kitap-  
lar, Genelkurmay Başkanlığında özel bir komisyonca yazılır ve Milli Eğitim   
Bakanlığınca incelendikten sonra kabul edilir.                 
  b) (Değişik: 6.6.1983 - 83/6675 K.) "Milli Güvenlik Bilgisi dersleri ek   
ders statüsünde yürütülür. Bu amaçla görevlendirilen subaylara haftada 7, emek- 
li ve müstafi subaylara ise haftada 24 saatten fazla ek ders görevi verilemez. 
Muvazzaf subayların dersleri bir güne veya iki yarım güne programlanır." 5434  
sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 5 inci maddenin son fıkrası hükmü- 
ne göre emekli subayların emekli aylıkları kesilmez.              
  c) Bir garnizonda; yeteri kadar ders görevi verilecek subay bulunamadığı  
hallerde;                                    
  1 - Aynı sınıfın şube/kısımları birleştirilerek, ders saatleri sağlanabilen 
öğretmen miktarına göre ayarlanabilir.                     
  2 - Bu yöntem ile de dersler kapatılamadığı takdirde yoğunlaştırılmış prog- 
ram veya blok sistem uygulaması yapılır.                    
                                        
        Milli Güvenlik Eğitiminin Çeşitli Öğretim            
          Kurumlarında Yapılış Şekilleri               
                                        

  Madde 5 - Milli Güvenlik Eğitiminin çeşitli öğretim kurumlarında nasıl yapı-
lacağı aşağıda gösterilmiştir:                         
  a) İlkokullarda:                              
  Resmi ve özel ilkokullarda, öğrencilere kendi öğretmenlerince askerliğe   
özendirici oyunlar oynatılır, askeri yürüyüşler yaptırılır, marşlar söyletilir 
ve askeri birlikler öğretilir. Vatan, Sancak, Bayrak ve Silahlı Kuvvetler sevgi 
ve saygısı aşılanır. Buna ilişkin öğrenim, Genelkurmay Başkanlığının uygun görü-
şü alınmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenir.           
                                        
  b) Ortaokullarda:                              
  Resmi ve özel ortaokullarla bunlara denk okul ve sınıflarda öğrencilere   
kendi öğretmenlerince beden eğitimi, müzik dersleri ile izcilik çalışmalarında 
ve diğer ilgili derslerde, Milli Güvenlik bilincini geliştirici bilgiler veri- 
lir. Öğrenciler, bulunulan bölgenin olanakları oranında askeri törenlere    
(Alay günleri, yemin törenleri vb.) tatbikatlara seyirci olarak katılırlar;   
kışlalara, askeri havaalanlarına harp gemilerine ziyaretler yapılarak askerlikle
ilgileri geliştirilir. Bu amaç için gerekli araç tahsisi, mümkün olan hallerde 
garnizon komutanlığı tarafından yapılır.                    
                                        
                                        
                                        
  c) (Değişik: 7/7/1993 - 93/4623 K.) Lise ve dengi okullarda:       
  Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretimi,sınıf geçme sistemini uygulayan resmi 
ve özel liselerde (4 yıllık liseler dahil) bunların dengi okulların ikinci sı- 
nıflarında haftada bir saat;ders geçme ve kredi sistemini uygulayan resmi ve  
özel liselerle (4 yıllık liseler dahil)bunların dengi okulların üçüncü veya dör-
düncü dönemlerinde bir dönem,haftada iki saat okutulur.             
  d) (Değişik: 17.6.1987 - 87/11899 K.) Milli Güvenlik Bilgisi dersinde öğren-
cilerin sivil savunma konularında da bilinçli kılınmalarına özen gösterilir.  
Ayrıca ortaokullar için belirtilen milli güvenlik bilincini geliştirici bilgi- 
lerin verilmesine bu okullarda da devam edilmek suretiyle uygulamalı çalışmalara
yer verilir.                                  
  e) (Değişik: 5.10.1987 - 87/12167 K.) Resmi ve özel liselerle bunların dengi
okulların ikinci sınıflarında, bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak müfredat prog- 
ramında belirtilen konular okutulur.                      
  f) Milli Güvenlik Bilgisi dersi okutulacak sınıflarda, haftalık ders saat- 
leri miktarlarında yapılacak değişiklikler Genelkurmay Başkanlığınca, ayrıca  
yayınlanır.                                   
                                        
      Ders Planlarının Hazırlanması, Yardımcı Eğitim            
           Araçlarının Sağlanması                  
                                        

  Madde 6 - Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenleri, öğretim dönemi başlamadan  
önce, haftalara bölünmüş yıllık ders planları hazırlarlar.           
  Ders Planlarının bir örneğini okul idaresine verirler, bir örneğini de   
gerekli inceleme ve koordine için Milli Güvenlik Dersi öğretmeni seçimini yapan 
Komutanlık veya kurum amirliğine gönderirler.                  
  Komutanlık ve kurum amirlikleri, bölgede bulunan okulların Milli Güvenlik  
Dersi planlarını inceleyip koordine ettikten sonra yardımcı ders araçlarını   
(açıklayıcı şemalar, taşınabilir silah, araç ve gereçler, askeri eğitim filmleri
v.b. gibi) tedarik ederek program gereğince istenilen yer ve zamanda öğretmen- 
lerin emrine verilmesini sağlarlar.                       
  Yardımcı ders araçları isteği, ders yılı içinde de yapılabilir.       
  Yardımcı eğitim araçlarının, özellikle silahların kullanılmasında, gerekli 
emniyet tedbirleri, görevli öğretmenlerce sağlanır.               
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
         öğretmen Kaynakları, Öğretmen İhtiyacının           
            Saptanması ve Seçim Usulleri              
                                        
  Öğretmen Kaynakları:                            

  Madde 7 - Milli Güvenlik Bilgisi derslerini kural olarak, Harp Okulu mezunu,
muvazzaf subaylar okutur. Bunların bulunmadığı veya ihtiyaca kafi gelmediği hal-
lerde diğer muvazzaf subaylarla emekli ve müstafi subaylar, bunların dahi yetiş-
memesi halinde muvazzaf askerlik hizmetini yedek subay olarak yapmış bulunan  
orta dereceli okul öğretmenleri bu dersi okutmak üzere görevlendirilebilirler. 
  Öğretmenlere Öncelik Sırası:                        

  Madde 8 - Milli Güvenlik Bilgisi derslerini okutmak üzere 7 nci maddede   
belirtilen koşullarla; aşağıdaki öncelik sıralarına göre personel görevlendi-  
rilir:                                     
  a) Muvazzaf subaylardaki öncelik sırası şöyledir:              
  1 - Kurmay Subaylar: Albay - Yüzbaşı,                    
  2 - Harp Okulu mezunu muharip sınıf Subayları: Albay - Yüzbaşı,       
  3 - Harp Okulu mezunu yardımcı sınıf subayları: Albay - Yüzbaşı,      
  4 - Diğer muharip ve yardımcı sınıf subayları: Albay - Yüzbaşı.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Jandarma subayları; güvenlik ve asayiş hizmetleri imkan verdiği takdirde,  
bağlı bulundukları komutanlıkların izinleri alınarak yukarıdaki öncelik sırasına
göre, Milli Güvenlik Bilgisi öğretmeni olarak görevlendirilebilirler.      
  b) Emekli ve müstafi subaylardaki öncelik sırası:              
  Milli Güvenlik Bilgisi dersini okutmaya istekli bulunan emekli ve müstafi  
subaylara da 8/a maddesindeki öncelik sıralamasına uyularak ders görevi verilir.
Görevlendirmede, emekli olduğu zamanlarda yaptıkları işler de gözönünde tutulur.
  c) Orta dereceli okul öğretmenlerindeki öncelik sırası:           
  Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartlara uymak ve yedek subay- 
lık hizmeti sırasında asgari Tugay Komutanı (Deniz ve Havada eşidi) tarafından 
verilmiş, bu görevi yapabileceğine dair bir nitelik belgesine sahip olan orta  
öğretim öğretmenlerine Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenlik görevi verilir. Gerek-
tiğinde seçilen bu öğretmenlere bu dersin yönetmelik ders kitabı ve özellikleri 
konusunda, Garnizon Komutanlıklarınca topluca ve saptanacak konular çerçevesinde
çok kısa süreli tanıtımlar yapılır.                       
  Bu maddede değinilen nitelik belgesi, yönetmeliğin yayımından sonra muvazzaf
askerlik görevine alınan yedek subay orta öğretim öğretmenlerinden aranır.   
  Görevlendirme Süresi:                            

  Madde 9 - Normal olarak, Milli Güvenlik Bilgisi öğretmenliğine seçilen bir 
görevliye üst üste üç yıldan fazla öğretmenlik verilmez. Ancak, istisnai haller-
de (Okulun bulunduğu yerde öğretmen niteliğini taşıyan başka personel yoksa)  
öğretmenlikte başarı sağlamış olanlar, daha fazla süre öğretmenliğe devam etti- 
rilebilirler.                                  
  Milli Güvenlik Bilgisi Öğretmenlerinin Nitelikleri:             

  Madde 10 - Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenliği, bu Yönetmelikte be-  
lirtilen personele, aşağıdaki niteliklerde dikkate alınarak verilir.      
  a) Subay nitelikleri:                            
  1 - Bilgi, çalışkanlık ve askeri otoritesi ile tanınmış olmak,       
  2 - Gençliğe örnek olabilecek kişilik ve davranışlara sahip bulunmak.    
  Muvazzaf subayların seçiminde, ders görevinin asıl görevini aksatmıyacak  
kişilere verilmesine ve garnizon dahilindeki muhtelif Kuvvet Komutanlıklarına  
bağlı Komutan ve kurum amirlerinin önerdikleri subayların uygun bir oran dahi- 
linde görevlendirilmelerine dikkat edilir.                   
  b) (Değişik: 7/12/1995 - 95/7673 K.) Emekli ve müstafi subay nitelikleri:  
  1 - Terör olayları nedeniyle malül, teğmen ve üst rütbeli muvazzaf subay  
emeklisi olmak,                                 
  2 - (1) numaralı alt bent kapsamı dışında kalan subaylar için, asgari bin- 
başı rütbesinden ayrılmış olmak,                        
  3 - 65 yaşını doldurmamış bulunmak,                     
  4 - Mahkeme kararı ile tart veya ihraç edilmemiş yahut idarece yetersiz-  
lik, disiplinsizlik veya ahlaki durumları nedeniyle emekliye ayrılmış olmamak. 
  Bu koşullara uygunluk, ders isteği için verilmesi gereken dilekçe ile    
belgelendirilir.                                
  c) Sivil öğretmen nitelikleri:                       
  1 - Milli Güvenlik öğretmenliği için istekli olmak,             
  2 - Bilgi ve çalışkanlığı ile tanındığı, gençliğe örnek bir kişiliğe sahip 
olduğu okul müdürlüğünce belirlenmek,                      
  3 - Milli Güvenlik Bilgisi dersini vermeye yönelik nitelik belgesi sahibi  
olmak,                                     
  4 - Bu Yönetmeliğin amaç maddesinde belirlenen ruh ve fikir yapısına    
sahip olmak.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Öğretmen İhtiyacının Saptanması ve Öğretmenlerin Seçimi, Görevden Alma:   

  Madde 11 - Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer Bakanlıklara bağlı olup özel ve 
tüzel kişilere ait bütün ortadereceli okullarda (Askeri okullar hariç) öğretim 
yılı içinde haftada okutulacak Milli Güvenlik Bilgisi ders saati toplamı öğretim
yılının başlangıcından en az bir ay önce mahallin mülki amirliklerince garnizo- 
nun en büyük komutan veya kurum amirliğine gönderilir.             
  Ders saatlerinin toplamı esas alınarak belirlenen ihtiyaca göre, subaylarla 
emekli ve müstafi subayların seçimi garnizondaki en kıdemli subay (kıta komutanı
veya kurum amiri) tarafından yapılır. Kıdemli subay garnizon komutanı değilse bu
görevi gerekirse garnizon komutanına devreder.                 
  Muvazzaf veya emekli, müstafi subay öğretmen sağlanamadığı hallerde orta-  
dereceli okul öğretmenlerinin seçimi, garnizon veya görevli komutanın muvaffa- 
katı ile dersin okutulacağı okulun müdürü tarafından yapılır.          
  Bu amaçla seçilen personelin isim çizelgesi, mahallin mülki amirliklerine ve
ilgili okul müdürlüklerine bildirilir.                     
  Milli Güvenlik Bilgisi muvazzaf, emekli ve müstafi subay öğretmenleri görev-
den alma yetkiside, görevlendirmeyi yapan garnizon veya görevli kılınan Komutana
aittir. Orta dereceli okul öğretmenleri garnizon veya görevli kılınan komutanın 
yazılı isteği ve ilgili Valiliğin onayı ile görevlendirilir ve aynı usulle ve  
gerekçe gösterilerek görevden alınır.                      
                                        
  Boşalan Öğretmenliklere Yeniden Seçim:                   

  Madde 12 - Görevlendirildiği Milli Güvenlik Bilgisi dersi öğretmenliğine  
herhangi bir sebeple devam edemiyecek personelin yerine, derslere ara verilmeden
uygun nitelikte öğretmen seçimi 11 inci maddede açıklanan usullere göre yapılır.
Yapılan değişiklik mahallin mülki amirliklerine ve okul müdürlüklerine en kısa 
zamanda bildirilir.                               
  Yüzbaşından daha küçük rütbeli subaylar geçici olarak dahi Milli Güvenlik  
Dersi öğretmenliği ile görevlendirilmezler.                   
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
            Sınav ve Değerlendirme ve Denetim            
                                        
  Sınav ve Değerlendirme:                           

  Madde 13 -(Değişik birinci fıkra: 7/7/1993-93/4623 K.) Milli Güvenlik Bilgi-
si dersinin sınav ve değerlendirilmesi; sınıf geçme sistemini uygulayan okul-  
larda, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaokullar ile Lise ve Dengi Okulların  
Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre; ders geçme ve kredi sistemini
uygulayan okullarda ise, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumların- 
da Ders Geçme ve Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.          
  Bir okulda birden fazla öğretmen bulunursa, öncelik sırası ile en kıdemli  
muvazzaf subay, emekli subay; bunlar bulunmadığı takdirde; kıdemli sivil öğret- 
men ders grup başkanıdır.                            
  Sınav komisyonlarının teşkili için aynı okulda yeteri kadar milli güvenlik 
bilgisi dersi öğretmeni bulunduğu takdirde kıdemli öğretmen tarafından bir sınav
komisyonu teşkil edilir. Eğer okulda yeteri kadar öğretmen yoksa (ders öğretmeni
ile en az bir ayırtman) sınav komisyonu teşkili için okul müdürlüğü,Milli Güven-
lik Dersi Öğretmen seçimi yapan komutan veya kurum amirliğine müracaat ederek  
noksan kalan ayırtman ihtiyacını bildirir. İlgili komutanlık veya kurum amirliği
bu ihtiyacı karşılar.                              
                                        
  Denetim:                                  

  Madde 14 - Milli Güvenlik Bilgisi dersleri, öğretmen seçimini yapan komutan 
veya kurum amirleri yahut onların görevlendirdiği üst (Muvazzaf subay öğretmen- 
den kıdemli) subaylar, ilgili okul müdürlüklerine bilgi vererek, öğretim yılı  
içinde en az bir defa, okulların Milli Güvenlik Bilgisi derslerini denetlerler. 
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1993 (Ek-17)                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu denetlemelerde özellikle öğretmenlerin devamı, tutum ve davranışları öğ- 
renci ve diğer öğretmenlerle ilişkileri, muvazzaf subay öğretmenlerin sivil   
elbiseyle veya eğitim kıyafeti ile derslere girip girmedikleri öğrencilerin   
derse karşı ilgi dereceleri yeterli bilgi düzeyine ulaşıp ulaşamadıkları kontrol
edilir. (EK - 1) deki ders kontrol fişi doldurulur.               
                                        
  Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi:                   

  Madde 15 - Yapılan denetlemeler ve diğer yazışmalardan elde edilen bilgiler 
ilgili komutanlık ve kurum amirliklerince kıymetlendirilir. İstatistiki bilgi- 
leri de taşıyan (EK - 2) deki form doldurularak, her yıl Temmuz ayı başında sil-
sileler yolu ile Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma   
Genel Komutanlığı'na gönderilir.                        
  Bu uygulamaya ilişkin değerlendirmelere dayanan sonuç ve öneriler ile tevhit
edilmiş istatistiki bilgiler Temmuz ayı sonuna kadar Genelkurmay Başkanlığına  
iletilir.                                    
  Denetleme ve diğer yazışmalarda başarısızlığı saptanan personelden ders gö- 
revi alınır.                                  
                 BEŞİNCİ BÖLÜM                 
                Çeşitli Hükümler                
                                        
  Yürürlükten Kaldırma:                            

  Madde 16 - Bakanlar Kurulunun 1 Haziran 1968 gün ve 6/10163 sayılı Kararna- 
mesi ile 9 Temmuz 1968 tarih ve 12945 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-
lüğe konulan "Milli Güvenlik Öğretimi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. 
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 17 - 832 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince Sayıştay Başkan-  
lığının uygun görüşü alınan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yü- 
rürlüğe girer.                                 
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 18 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                DERS KONTROL FİŞİ                
  DERSİN ÖĞRETMENİ :                         EK 1  
  DERSİN KONUSU  :                             
  SINIFI      :                             
  TARİHİ      :                             
1. Takdimde     Öğretmen tam bir hazırlık yapmışmıdır?       1 2 3 4 
           Öğretmen sınıfta irtibatı tesis ettimi?      1 2 3 4 
           Öğretmenin lüzumlu olduğu hıssi yaratılmışmıdır?  1 2 3 4 
2. İzahatta     a. Ana noktalar tebaruz ettirildimi?        1 2 3 4 
           b. Ve ana noktalar arasında rabıta temin edildimi? 1 2 3 4 
           c. Sık sık hülasa edildimi?            1 2 3 4 
           d. Yardımcı eğitim malzemesi kullanıldımı?     1 2 3 4 
           e. Gösteri yapıldımı?               1 2 3 4 
3. Öğretmenin vasıf- a. Öğretmenin kendine güveni varmıdır?       1 2 3 4 
  ları ve konuşma                               
  tekniği                                   
           b. Öğretmen iyi bir asker tavır ve hareket         
            görüşüne sahipmiydi?              1 2 3 4 
           c. Sesin tonu ve ifade düzgünlüğü         1 2 3 4 
           d. Tabirler ve kullanılma şekli          1 2 3 4 
           e. Sınıfta temasın idamesi             1 2 3 4 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
4. Öğrencinin derse  a. Öğrencinin alaka derecesi          1 2 3 4  
  karşı alakası   b. Öğrencinin sorularının mevzuya uygunluk        
             derecesi                   1 2 3 4  
           c. Sorulara diğer öğrencilerin alakası     1 2 3 4  
                                        
5. Müzakere ve    a. Sorular layıkı veçhile cevaplandırıldımı?  1 2 3 4  
  tenkid       b. Hülasa edildimi?               1 2 3 4  
           c. Dersi nihayete erdiren ifade         1 2 3 4  
6. SONUÇ       a. Genel olarak maksat tamamen öğretildimi?   1 2 3 4  
           b. Tahsis olunan zamandan iyi bir şekilde         
             istifade edildimi?              1 2 3 4  
1 Zayıf                                     
2 Orta                                     
3 İyi                                      
4 Çok iyi                                    
NOT: Hangi notu uygun bulursanız daire içine alınız.              
                                        
                                        
                                        
NOT:BU YÖNETMELİKTEKİ "MİLLİ GÜVENLİK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ"       
  KONTROL FİŞİ EK - 2 CETVELİ İÇİN 2.2.1980 TARİH VE 16888 SAYILI       
  RESMİ GAZETEYE VEYA YÖNETMELİKLER KÜLLİYATININ 1 İNCİ CİLDİNİN       
  1038 İNCİ SAYFASINA BAKINIZ.                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|     28/12/1979 TARİH VE 8/37 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE     | 
|        YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK        | 
|       GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ      | 
|                GÖSTEREN ÇİZELGE               | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|      |        |    Farklı Tarihte  |           | 
|      |        |    Yürürlüğe Giren  |     Yürürlüğe  | 
| Tarihi  |  Numarası  |     Maddeleri   |    Giriş Tarihi | 
|------------|----------------|-------------------------|---------------------| 
| 6/6/1983  |  83/6675   |       -     |     29/7/1983  | 
|17/6/1987  |  87/11899  |       -     |     1/9/1987  | 
|5/10/1987  |  87/12167  |       -     | 1/9/1987 tarihinden | 
|      |        |             | geçerli olmak üzere | 
|      |        |             |    26/10/1987  | 
|7/7/1993  |  93/4623   |       -     |     4/ 8/1993  | 
|      |        |             |           | 
|7/12/1995  |  95/7673   |       -     |     17/1/1996  |