Endeksler
                                        
           BAZI SAĞLIK PERSONELİNE DEVLET HİZMETİ           
               YÜKÜMLÜLÜĞÜ UYGULAMASI               
                ESASLARINA DAİR                 
                 YÖNETMELİK                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  22.10.1981, No: 8/3767        
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  21.8.1981, No 2514          
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi :  20.11.1981, No : 17520        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 21, S. 667         
                                        
  Amaç :                                   

  Madde 1 - 2514 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine dayalı olarak çıkarılan bu  
yönetmeliğin amacı; Kanunun 2 inci maddesine göre devlet hizmeti yükümlülüğüne 
tabi personelin kamu kurum ve kuruluşlarına atanmalarında takip edilecek esas  
ve usuller ile uygulamaya ilişkin sair hususları tesbit ve düzenlemektir.    
                                        
  Kapsam :                                  

  Madde 2 - Bu yönetmelik ; 2514 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde belirlenen  
yükümlülüğe tabi personel ile bu personelin atanacakları ve 160 sayılı Devlet  
Personel Dairesi Kurulması Hakkındaki Kanunun 4 ncü maddesinde sayılan kurumla- 
rı, bunların kurdukları döner sermayeli kuruluşları, kanun ile kurulan fonları, 
kefalet sandıklarını ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerini kapsar.      
                                        
  Atama esasları ve usulleri :                        

  Madde 3 - Devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi personel aşağıda belirtilen   
esas ve usullere göre atanırlar.                        
  a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı her yıl en geç Ocak ayının sonunda   
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne tabi personelin atanacağı görev yerlerini tesbit  
ve ilan eder.                                  
  b) Bu yÖnetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan kapsama dahil kurum ve kuruluş- 
lar teşkilat kadrolarındaki münhallerin kadro, ünvan ve derecesi ile görev   
yerlerini açıklayan listeleri her yıl en geç Aralık ayının 15'ine kadar Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderirler.                    
  c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teşkilat kadrolarındaki münhaller ile 
diğer kurum ve kuruluşların gönderdiği listelerdeki münhaller arasından her   
kur'a döneminde hizmetin önemi, sürekliliği ve uzun süre boş kalmış olmasını  
gözönünde tutarak kur'aya dahil edilecek dağıtım listesini tanzim eder.     
  ç) (Ek: 24/12/1992 - 92/3968 K.) Devlet hizmeti yükümlüsü tabipler, Sağlık 
Bakanlığınca ilan edilen münhal görev yerleri arasından en çok üç il tercih   
edebilirler. Tercih edilen bu illerdeki boş yerlere birden fazla istekli olması 
halinde bu kişiler arasında komisyon huzurunda kur'a çekilir. Bu şekilde belir- 
tilen tercihler, ilgililer açısından bir hak doğurmaz.             
  d) 2514 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi uyarınca bu yönetmeliği hazırlamakla 
görevli Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Koordinatörlüğünde Adalet, Milli   
Savunma, Maliye, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının üst düzeydeki 
yöneticilerinden oluşan komisyon kur'a işlemlerini de yürütmekle yükümlüdür.  
  e) Atama komisyonu her ayın 2 nci ve 4 ncü Cuma günleri belirli saatlerde  
Sağlık Bakanlığı Müşteşarının Başkanlığında toplanır. Atama bekleyen müracaat  
sahiplerinin çoğalması halinde Sağlık Bakanlığı Komisyonu olağanüstü toplantıya 
davet eder.                                   
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (EK - 15)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  f) Yönetmeliğin 2 nci maddesi kapsamına giren Bakanlık ve Kurumların Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirdiği kadro ve ihtiyaç listelerinde görevle- 
rin öncelikleri dikkate alınmak suretiyle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı   
tarafından her kur'a dönemine ait olarak hazırlanan dağıtım listesi komisyonun 
bilgisine sunulur ve bunu takiben pratisyen tabibler ile her uzmanlık dalı için 
ayrı kur'a işlemleri yapılır. Her kur'a işlemi için iki torba hazırlanır.    
Torbalardan birine; atama yapılacak münhal görevlerin ait olduğu Bakanlık veya 
kurumun adı, görevi ünvanı, kadro derecesi ve görev yeri ayrı ayrı pusululara  
yazılarak konur. Diğer torbaya da atanacakların adları, adresleri, mezun olduk- 
ları fakülteler ile mezuniyet tarih ve dereceleri yine ayrı ayrı pusululara   
konur. Torbaların ihtiva ettikleri pusula sayısı tutanakla tesbit edilerek   
kur'a çekimine başlanır. Önce görev alacakların torbasından kur'a çekilerek lis-
teye yazılır ve sonra görev yerini havi torbadan kur'a çekilerek çıkan görev  
yeri bu ismin hizasına yazılır. Yükümlüler istedikleri takdirde kur'alarını   
bizzat çekebilirler. Kur'a çekimi tamamlandıktan sonra liste ayrı bir tutanak  
ile komisyon üyelerine imzalatılır. Çekilen kur'a sonuçları Sağlık ve Sosyal  
Yardım Bakanlığı tarafından en geç iki gün içinde ilgili Bakanlık ve Kurumun  
sorumlusuna kapalı mühürlü bir zarf içersinde tutanakla teslim edilir ve ayrıca 
yükümlülere bildirilir.                             
  g) Kamu kurum ve kuruluşları çekilen kur'a sonucu teşkilat kadrolarında   
atamaları yapılmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından kimlik-  
leri bildirilen yükümlülerin yasanın öngördüğü süre içinde atama işlemlerini  
tamamlarlar.                                  
  h) Sağlık durumu nedeni ile ancak belirli iklim şartları ve kentlerde hiz- 
met yapabileceği Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının belirleyeceği sıhhi ku-  
rullardan alacakları raporlar ile kanıtlanan yükümlüler, durumlarına uygun gö- 
rev yerlerine atanırlar.                            
  ı) Ek:(24/12/1992-92/3968 K.) Devlet hizmeti yükümlülük süreleri ve branş- 
ları aynı olan, uzman ve pratisyen tabipler hizmet süreleri içerisinde aynı ku- 
rum bünyesinde bulunmak kaydıyla karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabi- 
lirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirler tarafından uygun 
bulunmasına bağlıdır.                              
  i) Bu yönetmelikte belirlenen esas ve usullere tabi olmadan 2 nci maddede  
sayılan kurum ve kapsamındaki görev yerlerine re'sen atanarak göreve başlatılan 
personel Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılmaz ve bu kişilere  
2514 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki ceza hükmü uygulanır.  
  j) Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü sürdüren personelin kadro ve görev ünvanının
iptal edilmesi halinde, geri kalan yükümlülüğünü tamamlamak üzere bir başka   
göreve aynı esas ve usuller ile atanır.                     
  k) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın tesbit ve ilan ettiği Devlet Hizme-
ti Yükümlülüğü görev yerlerinin dışında kalan münhallere Sağlık Bakanlığı ile  
diğer kurum ve kuruluşlar Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlayan personeli   
kendi tayin ve nakil yönetmelikleri uyarınca naklen atarlar.          
  l) Karı - koca durumunda olan Devlet Hizmeti Yükümlüsü personel kur'aya tabi
olurlar. Ancak eşlerin kur'a ile belirlenen görev yerlerinden kendi tercihlerine
göre birisinde birleştirilmesi için Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve  
kuruluşları arasında işbirliği yapılır. Bu işbirliği sonunda görev yerlerinin  
birleştirilmesi mümkün olmadığı hallerde Yükümlü Personel Yönetmeliğinin diğer 
hükümlerine tabi olurlar.                            
  Devlet hizmeti yükümlülük süresi içinde izinler :              

  Madde 4 - İki yıllık hizmet yükümlülüğü içinde 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun öngördüğü yıllık izin ve mazeret izinlerinin dışında, hastalık izin- 
lerinin ancak yirmi günü devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır.Bunu aşan hasta-
lık izni günlerini bilfiil hizmet yaparak tamamlaması gerekir.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Devlet hizmeti yükümlülük süresi içinde görev yeri değişikliği:       

  Madde 5 - (Değişik: 9.4.1982 - 8/4539 K.)                  
  Kapsama dahil kurum ve kuruluşlar Devlet hizmeti yükümlülerini kur'a ile  
atandıkları görevlerinden iki yıllık süre içinde ancak önemli afetler ve salgın-
lar sebebiyle ve bir aylık süreyi aşmayacak suretle geçici olarak bir başka gö- 
reve atayabilirler.                               
  Devlet hizmeti yükümlülerinin eşlerinin, 160 sayılı Devlet Personel Dairesi 
Kurulması Hakkında Kanun'un 4 üncü maddesinde sayılan kurumlar ile bunların kur-
dukları döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet san- 
dıklarında, Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde  
ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında görevli olmaları halinde aynı görev mahallinde  
çalışabilmelerini temin için bunların veya kur'a sonucu görev yerlerine atanan 
Devlet Hizmeti Yükümlülerinin naklen atanmaları 1 inci fıkradaki süreye bakıl- 
maksızın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile sayılan kurum ve kuruluş arasında
hizmetin dağılım dengesi esas alınarak ve kadro imkanları ölçüsünde karşılıklı 
koordinasyon sağlanmak suretiyle yapılabilir.                  
                                        
  Devlet Hizmeti Yükümlülük süresi içinde görevden ayrılmalar:        

  Madde 6 - Yükümlülük süresi içinde kanuni sebepler ile görev yerlerinden  
uzaklaştırılan personelin geriye kalan yükümlülük süresini bitirmeleri gerekir. 
Geri kalan süreyi tamamlamayan personel için yükümlülükler devam eder. Eksik ka-
lan süresini tamamlamak üzere müracaat eden veya hizmete çağrılan personel kanu-
ni ve idari bir sakınca yok ise atanmış olduğu ilk görev yerine, aksi halde ye- 
niden kur'a ile başka bir görev yerine atanır.                 
                                        
  GEÇİCİ MADDE - Yönetmeliğin 3 ncü maddesi b fıkrasına göre, kapsama giren  
kurum ve kuruluşların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına verecekleri personel 
ihtiyaç listeleri 1981 yılına mahsus olmak üzere yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir ay sonra verilir.                 
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 7 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 8 - Bu yönetmeliği Sağlık ve Sosyal Yardım, Adalet, Milli Savunma, Ma-
liye, Milli Eğitim ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları yürütür.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
      22.10.1981 TARİH ve 8/3767 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
     İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin             
--------------------------------------------------------------------------------
                 Farklı Tarihte                
 Tarihi      Numarası    Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe         
                 Maddeleri     Giriş Tarihi        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
 9.4.1982      8/4539       -        23.4.1982        
                                        
24.12.1992     92/3968       -         1.2.1993        
                                        
                                        
                                        
                                        
YÖNETMELİKLER, MAYIS 1993 (Ek - 15)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       22.10.1981 TARİH ve 8/3767 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     
       İLE YÜRÜRLÜĞE K0NULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     
      YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği           
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                 Farklı Tarihte                 
 Tarihi      Numarası   Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe         
                  Maddeleri     Giriş Tarihi        
--------------------------------------------------------------------------------