Endeksler
           ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLARDA YAPILACAK           
               TÖRENLER YÖNETMELİĞİ               
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  14.8.1981, No: 8/3456       
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  17.3.1981, No: 2429        
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  1.10.1981, No: 17475        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 20, S. 1682        
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                                        
  AMAÇ:                                    

  Madde 1 - 1.Bayramların anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını
sağlamak ve böylece Büyük Atatürk'e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve Ulu- 
sal birliği pekiştirmek,                            
  2. Ulusal ve Resmi Bayramlarda yapılacak törenleri düzenlemek, bütün Koordi-
natör Kuruluş ve Bakanlıkları belirlemek, resmi ve özel kuruluşların bu konuyla 
ilgili hizmetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak,              
  3. Kuruluş ve Bakanlıkların törenlerle ilgili düzenlemelerine dayanak olacak
esasları belirlemektir.                             
  KAPSAM:                                   

  Madde 2 - 17/3/1981 tarih ve 2429 sayılı "Ulusal Bayram ve Genel Tatiller  
Hakkında Kanun"da yazılı, Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı ile Zafer Bayramı Kutlama Törenlerini 
düzenlemek ve yürütmekle görevli bütün Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşların faa- 
liyetlerini kapsar.                               
  YASAL DAYANAK:                               

  Madde 3 - Bu yönetmelik 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkın- 
daki Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.              
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                                        
  KOORDİNATÖR KURULUŞ VE BAKANLIKLAR:                     

  Madde 4 - Cumhuriyet Bayramı törenleri; Başkentte Dışişleri, Başkent dışında
İçişleri Bakanlığının,                             
  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri, Milli Eğitim Bakanlığının,   
  (Değişik: 13/4/1995-95/6791 K.) Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı  
törenleri, Milli Eğitim Bakanlığının,                      
  Zafer Bayramı törenleri, Genelkurmay Başkanlığının Koordönatörlüğünde düzen-
lenir.                                     
  KUTLAMA KOMİTELERİ:                             

  Madde 5 - 1. İl, İlçe ve Bucaklarda bütün törenler (Zafer Bayramı hariç)  
Mahalli Mülkiye Amirinin veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Garnizon 
Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, Jandarma, Emniyet, Milli Eğitim ve Kültür Ba- 
kanlığı temsilcilerinden; Bucak Müdürü olmayan Bucaklarda, Kasaba ve Köylerde en
yüksek dereceli okul müdürleri arasından en kıdemlisinin Koordinatörlüğünde var-
sa Belediye Başkanı, Köy Muhtarı ve bir Öğretmenden oluşur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2. Kutlama Komitelerine çağrı üzerine, törenlerin düzenleme ve yürütülmesine
katkısı olabilecek Bakanlık, Kuruluş Temsilcileri ve Danışman kişiler de alına- 
bilir. Komite toplantılarına katılmak zorunludur.                
  3. Zafer Bayramı törenleri, Garnizon Komutanlığınca düzenlenip yürütülür.  
  KUTLAMA KOMİTELERİNİN GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA USULLERİ:           

  Madde 6 - 1. Kutlama Komiteleri, Komite Başkanının çağrısı üzerine toplanır.
  2. Kutlama Komiteleri, bu yönetmelik esasları dahilinde:          
  Bayramların özelliğine ve mahallin durumuna göre anma,tören ve gösteri prog-
ramları hazırlarlar.                              
  Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde, açık alanlarda yapılacak olan 
gösteriler Komitece haftanın ilk tatil gününde yapılmak üzere bir defaya mahsus 
olarak ertelenebilir. Ancak günün anlam ve önemini belirten prgoramın diğer kıs-
mı uygun yerlerde yapılır.                           
  Bayram törenlerinin amaca uygun olarak kutlanabilmesi için yapılacak çalış- 
maların zamanlamasını yaparlar ve gereken araç ve gereçleri sağlarlar.     
  Yapılacak program içerisinde çeşitli gösterilere, yarışmalara, süslemelere, 
ışıklandırmalara ve fener alayları gibi bayramla ilgili faaliyetlere yer verir- 
ler.                                      
  3. Kutlamalara katkısı bulunabilecek diğer Kuruluşlar ve kişiler Komitece  
verilecek görevleri yapmakla yükümlüdürler.                   
                                        
                  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
                                        
  RESMİ TÖRENLERDE UYGULANACAK GENEL ESASLAR:                 

  Madde 7 - 1. CUMHURİYET BAYRAMI,                      
  Bayram,28 Ekim günü saat 13.00'de 21 pare top atışı ile başlar,29 Ekim günü 
saat 24.00'de son bulur.                            
  A. Başkent'te:                               
  a. Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni,                 
  b. Anıt Kabir'de çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile göndere bayrak  
çekilmesi,                                   
  c. Devlet Başkanının tebrikleri kabul töreni,                
  ç. İstiklal Marşı ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve 
programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.                 
  Atatürk Anıtlarına çelenk koyma törenleri, Ankara Valiliğince düzenlenir.  
Tören programının hazırlanması, törende uygulanacak genel esasların tesbiti,  
tören yerlerindeki protokol düzenlemeleri ve katılacakların belirlenmesi Dışiş- 
leri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce yapılır.               
  B. Başkent dışında:                             
  a. Atatürk Anıt veya Büstüne çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bay- 
rağın göndere çekilmesi,                            
  b. Mahalli Mülkiye Amirinin tebrikleri kabul töreni.            
  Mahalli Mülkiye Amiri, Makamında Ek 1 deki listede gösterilen sıraya göre  
tebrikleri kabul eder.                             
  c) (Değişik: 11.4.1984 - 84/7933 K.) Bayramın kutlanması.          
  Mahalli Mülkiye Amiri, yanında Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile Beledi-
ye Başkanı olduğu halde geçişe katılanların ve halkın bayramını kutlar.     
  ç) Mahalli Mülkiye Amirinin Bayramın anlam ve önemini belirten konuşması.  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) (Değişik: 11/4/1984 - 84/7933 K.) Tören geçişi,             
  Tören geçişi, Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi ile 
Belediye Başkanı tarafından şeref tribününde ayakta kabul edilerek selamlanır. 
  Şeref tribününde, Mahalli Mülkiye Amiri, Garnizon Komutanı veya Temsilcisi 
ile Belediye Başkanından başka, Ek - 1 listedeki kişilere, şeref tribününün du- 
rumuna göre, sıra ile yer verilir.                       
  e. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.             
  2. ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI:                    
  Bayram, 23 Nisan günü saat 08.00'de başlar ve saat 24.00'de son bulur.   
  A. Başkent'te:                               
  a. Bayramın açış konuşması,                         
  Bayramın açış konuşması Milli Eğitim Bakanı tarafından yapılır.       
  b. Anıt Kabir'de çelenk konulması töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın gön-
dere çekilmesi,                                 
  Anıt Kabir'de çelenk, Milli Eğitim Bakanı ve beraberindeki heyetle konur.  
  c. Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni,                 
  Atatürk Anıtlarına çelenklerin konulması Valilikçe (Milli Eğitim Müdürlüğü) 
düzenlenir.                                   
  ç) (Değişik: 11/4/1984 - 84/7933 K.) Bayramın kutlanması,          
  Vali tarafından beraberinde Garnizon Komutanı ile Belediye Başkanı olduğu  
halde törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile Bayrak 
göndere çekilir.                                
  d. Konuşma yapılması ve şiirler okunması,                  
  Kutlama programında yer alan konuşmalar yapılır ve şiirler okunur.     
  e. Tören geçişi ve gösteriler,                       
  Tören geçişi düzeni ve gösteriler kutlama programında belirtilir.      
  f. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.             
  Devlet büyüklerini, ziyaret, gösteri, temsil ve bale gibi öğrenciler tara- 
fından yapılacak çeşitli faaliyetler de programda belirlenir.          
  B. Başkent Dışında:                             
  Başken'te uygulanan tören ve kutlamaların, (b) fıkrası dışındaki düzenleme- 
ler aynen uygulanır.                              
  Bayramın açış konuşması Kutlama Komitesinin görevlendireceği bir öğretmen  
tarafından yapılır.                               
  3. ATATÜRK'Ü ANMA VE GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI                
  Bayram, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 da SAMSUN'da karaya çıktığı saat olan   
07.00'de başlar ve 19 Mayıs günü saat 24.00'de son bulur. 19 Mayıs günü saat  
07.00 de yalnız ANKARA ve SAMSUN'da 21 pare top atışı yapılır.         
  A. Başkent'te:                               
  a. Anıt Kabire çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bayrağın göndere  
çekilmesi,                                   
  b. (Değişik: 13/4/1995-95/6791 K.) Bayramın açış konuşması, İstiklal Marşı 
ile bayrağın göndere çekilmesini müteakip Milli Eğitim Bakanı tarafından tören 
alanında yapılır.                                
  c. Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması,            
  Gençlik adına, bir öğrenci tarafından konuşma yapılır ve bir öğrenci tara- 
fından da şiir okunur.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ç. Atütürk'ün Gençliğe Hitabesinin okunması,                
  Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okunur ve Gençlik Atatürk'e cevap verir.    
  d. Samsun'dan getirilen bayrağın kabul töreni,               
  Samsun'dan getirilen bayrağın Devlet Başkanına sunulmasından sonra şeref  
çağrısı yapılarak Gençlik Marşı söylenir.                    
  e. Tören geçişi,                              
  Tören geçişi alt komitece tesbit edilen sıraya göre yapılır.        
  f. Gösteriler,                               
  Gösteriler alt komitece önceden tespit edilen şekilde yapılır.       
  g. Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.             
  Günün anlam ve önemine uygun olarak, halk oyunları, konferanslar, sergiler, 
yarışmalar, tiyatro, bale, konser gibi çeşitli faaliyetlere yer verilir.    
  B. Başkent Dışında:                             
  a. Atatürk Anıt ve Büstlerine çelenk koyma töreni ve İstiklal Marşı ile bay-
rağın göndere çekilmesi,                            
  b) (Değişik: 11/4/1984 - 84/7933 K.) Bayramın kutlanması,          
  Mahalli Mülkiye Amiri yanında, Garnizon Komutanı veya Temsilci, Belediye  
Başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramını kutlar, İstiklal 
Marşı ile Bayrak göndere çekilir.                        
  c. Bayramın açış konuşması,                         
  Mahalli Mülkiye Amiri veya Kutlama Komitesince görevlendirilecek kişi tara- 
fından yapılır.                                 
  ç. Gençlik adına konuşma yapılması ve şiir okunması,            
  Gençlik adına programda gösterilen konuşma yapılır ve şiirler okunur.    
  d. Başkent'te uygulanan düzenlemenin (ç) - (e) - (f) ve (g) fıkraları aynen 
uygulanır.                                   
  4. ZAFER BAYRAMI                              
  Bayram, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'de son bulur.Saat
12.00'de 21 pare top atışı yapılır.                       
  Başkent'te Genelkurmay Başkanlığınca, Başkent dışında Garnizon Komutanlıkla-
rınca, Genelkurmay Başkanlığının bu konudaki devamlı talimatına göre yürütülür. 
  DIŞ TEMSİLCİLİKLERİMİZDE YAPILACAK TÖRENLER                 

  Madde 8 - Dış Temsilciliklerimizde yapılacak Ulusal ve Resmi Bayram Törenle-
ri, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce verilecek talimata göre dü- 
zenlenir ve kutlanır.                              
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                
                 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER                
                                        
  ÇELENKLER HAKKINDA UYGULANACAK YÖNETMELİK                  

  Madde 9 - Çelenkler, 4/9/1973 gün ve 7/7058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
ile yürürlüğe konulan "Resmi Bayramlar ve Anma Günlerinde Anıtlara Konulacak Çe-
lenklerin Hazırlanma, Taşınma ve Sunulması Hakkında Yönetmelik" esaslarına göre 
konur.                                     
  BAYRAĞIN GÖNDERE ÇEKİLİŞİ                          

  Madde 10 - Bayrak, varsa bando eşliğinde, törene katılanlar ve halk tarafın-
dan söylenen İstiklal Marşı ile göndere çekilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  BAYRAM SÜRESİNCE YAPILAN ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER                

  Madde 11 - Tugay veya eşidi askeri birlikler ile daha üst Komutanlıkların  
bulunduğu Garnizonlar ve bu gösterileri yapabilecek imkanlara sahip mahalli   
merkezde, Garnizon Komutanlığı veya Mülkiye Amirinin alacağı tertip ve düzenle, 
halkın görebileceği yerlerde, Bando konserleri, Bando ve Tören Bölüğü gösteri  
yürüyüşü ve hava kararınca fener alayları düzenlenir.              
                                        
  (Ek:29/7/1994 - 94/5929 K.) Ancak,bölgesel özellikler,trafik düzeni veya  
emniyet yönünden sakınca bulunması halinde,fener alayı düzenlenmemesine,mülki  
amir veya garnizon komutanlıklarınca karar verilir.               
                                        
  BAYRAM SÜRESİNCE RESMİ VE ÖZEL BİNALARDA DÜZENLEME             

  Madde 12 - Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire, özel 
kuruluşlar, müesseseler ve askeri birlik, kurum ve karargahlar bayraklarla dona-
tılır, geceleri de aydınlatılır.                        
                                        
  TOP ATIŞLARI                                

  Madde 13 - Cumhuriyet ve Zafer Bayramlarında 21 pare top atışı, tören kartu-
cu (kartuşu) ile atış yapmak olanağına sahip olan hafif topçu birliği bulunan  
Ordu, Kolordu, Tümen ve Tugaylar ile Deniz ve Hava üslerinin bulunduğu büyük  
şehir merkezlerinde (il merkez nüfusu 300.000 ve daha yukarı şehirler) uygula- 
nır.                                      
                                        
  BUCAK, KASABA VE KÖYLERDE YAPILACAK DÜZENLEME                

  Madde 14 - Bucak müdürü bulunmayan bucaklarla, kasaba ve köylerde yapılacak 
törenler, Kutlama Komitelerince bu yönetmelik esaslarına uygun olarak, mahallin 
özelliklerine göre düzenlenir.                         
  ALT KOMİTELER                                

  Madde 15 - Kutlama komiteleri, Resmi Bayramların özelliklerine göre program-
ların hazırlanmasında alt Komiteler oluşturabilir.               
                                        
  KOORDİNASYON                                

  Madde 16 - İl Kutlama Komiteleri 19 Mayıs gösteri programlarının ne şekilde 
hazırlanacağı hususunda il dahilindeki diğer Kutlama Komitelerine gereken tali- 
matı verir ve programlar bu talimmata göre hazırlanır.             
                                        
  BEŞ YILDA BİR YAPILACAK TÖREN                        

  Madde 17 - AtatÜrk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri, bir senar-
yoya bağlı olarak değişik renk ve nitelik arzeden gösteri ve fon çalışmaları bir
bütün halinde her beş senede bir yalnız Başkent'te uygulanır.          
                                        
  YÖNERGE                                   

  Madde 18 - Koordinatör Kuruluş ve Bakanlıklar bu Yönetmelik esaslarına uygun
olarak koordine ettikleri bayramlarla ilgili yönerge yayınlayabilir.      
                                        
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK                      

  Madde 19 - Milli Eğitim Bakanlığınca 14 Mart 1967 gün ve 12551 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanan "19 MAYIS Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Yönetmeliği" yü- 
rürlükten kaldırılmıştır.                            
                                        
  YÜRÜRLÜK                                  

  Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.    
                                        
  YÜRÜTME                                   

  Madde 21 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.             
                                        
                                        
                                        
                                        
     Ek - 1 İŞARETLİ LİSTE(Değişik:11.4.1984 - 84/7933 K.) (I)      
  Başkent dışındaki İllerde :                         
  Tebrikata giriş sırası :                          
  1. T.B.M.M. üyeleri,                            
  2. Mahallin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı,   
  3. (Değişik:10.12.1985 - 85/10152 K.) Belediye başkanı, büyük şehirlerin  
genel törenleri dışında özellikle ilçelerde yapılan törenlerde büyük şehir bele-
diye başkanından sonra ilçe belediye başkanı,                  
  4. Üniversite rektörleri,                          
  5. (Değişik: 30.1.1985 - 85/9047 K.) Cumhuriyet Savcı, Devlet Güvenlik Mah- 
kemesi Cumhuriyet Savcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Başkanı,Bölge İdare Mahkemesi Başkanı, Baro Başkanı.         
  6. (Değişik: 30.1.1985 - 85/9047 K.) Rektör yardımcıları, fakülte dekanları,
enstitü ve yüksek okul müdürleri,                        
  7. Genel ve katma bütçeli kuruluşların genel müdürleri,           
  8. Garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları,    
  9. (Değişik: 3.10.1986 - 86/11081 K.) Vali yardımcıları, il emniyet müdürle-
ri, büyük şehir belediye sınırları içindeki ilçe kaymakamları ile ilçe belediye 
başkanları,                                   
  10. (Değişik: 10.12.1985 - 85/10152 K) Hakimler, savcı yardımcıları, noter 
odası başkanı ile iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet
Meclisinde grubu bulunan diğer partilerin (alfabetik sıraya göre) il başkanları,
  11. (Değişik : 30.1.1985 - 85/9047 K.) Dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek
okul müdür yardımcıları ile üniversitelerce belirlenecek diğer öğretim üyeleri, 
  12. Bakanlık müfettişleri, hesap uzmanları, sayıştay denetçileri,      
  13. Bakanlar Kurulu kararlarındaki imza sırasına göre bakanlıkların il teş- 
kilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlencek 
orta öğretim ve temel eğitim okul müdürleri ile öğretmenler,          
  14.Genel müdürlük ve bölge müfettişleri,                  
  15.Resmi bankalar müdürleri, KİT ve TRT üst yönetecileri,          
  16.(Değişik : 10.12.1985 - 85/10152 K.) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde  
grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları (alfabetik sıraya göre),    
  17.İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri,              
  18.O yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun  
temsilcileri,                                  
  19.Özel banka müdürleri,                          
  20.Kamu yararına çalışan dernek başkanları,                 
  NOT:                                    
  1. Generaller ve amiraller içinde orgeneral/oramiral varsa (görev, izni v.b.
maksatla geçici olarak o bölgede bulunma hali dahil) T.B.M.M. üyelerinden önce 
yer alırlar.                                  
  2. Korgeneral/koramiral ,tümgeneral/tümamiral, tuğgeneral/tuğamiraller teb- 
rikata bir bütün olarak bölünmeden girerler.                  
  3. Bu liste Devlet protokolüne ilişkin esaslar belirleninceye kadar uygula- 
nır.                                      
  4. İlçe, bucak, kasaba ve köylerde tebrikata giriş sırası il'deki sıraya  
göre saptanır.                                 
-----------------------                             
 (1) Bu listenin 11.4.1984 tarih ve 84/7933 sayılı kararname ile değişik şek-  
   lindeki (12) sıra nolu hükmü (9) olarak değiştirilmiş ve listenin(10,11,12)
   sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
      14.8.1981 TARİH ve 8/3456 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI       
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARiHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
--------------------------------------------------------------------------------
          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği             
           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin                
--------------------------------------------------------------------------------
                     Farklı Tarihte             
  Tarihi      Numarası     Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
                     Maddeleri      Giriş Tarihi   
--------------------------------------------------------------------------------
  11.04.1984      84/7933       ---        21.4.1984    
  30.01.1985      85/9047       ---        18.2.1985    
  10.12.1985      85/10152      ---        03.1.1986    
  03.10.1986      86/11081               26.10.1986    
  29.07.1994      94/5929       ---        16.9.1994    
  13.04.1995      95/6791       ---        1.6.1995    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
       14.8.1981 TARİH ve 8/3456 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞÜ GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE      
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
--------------------------------------------------------------------------------
                                        
                     Farklı Tarihte             
  Tarihi       Numarası     Yürürlüğe Giren   Yürürlüğe      
                     Maddeleri    Giriş Tarihi     
--------------------------------------------------------------------------------