Endeksler
                                        
         MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLE DİĞER BAKANLIKLARA         
          BAĞLI OKULLARDAKİ GÖREVLİLERLE ÖĞRENCİLERİN         
            KILIK KIYAFETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK          
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.7.1981, No: 8/3349         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 3.12.1934, No: 2596          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 7.12.1981, No: 17537          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 21, S.498          
                                        
                  I. BÖLÜM                   
                 GENEL HÜKÜMLER                 
                                        
  AMAÇ:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amaçları, her derece türdeki okullarda;      
  a. Yönetici, öğretmen ve diğer görevlilerle, öğrencilerin, Atatürk İnkılap 
ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılıklara kaçmayan ve sade bir kılık kıyafatte  
olmalarını sağlamaktır.                             
  b. Kılık kıyafette birlik, bütünlük, uyum ve düzen sağlamaktır.       
  c. Öğrencilere kılık kıyafet yönünden toplumumuzun özelliklerine uygun ta- 
vır, tutum ve alışkanlıklar kazandırmaktır.                   
  KAPSAM:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik her derece ve türdeki resmi ve özel okulların (aske-
ri okullar, Polis Kolejleri gibi resmi üniforması bulunan okullar hariç) öğren- 
cileri ile bu kurumlarda görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin kılık  
kıyafetlerinin düzenlenmesine ilişkin esasları kapsar.             
  DAYANAK:                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelik 2413 sayılı "Bilumum Devlet Memurlarının Kıyafetleri
ile ilgili Kararname" ile; 2596 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemiyeceğine Dair  
Kanun"un 6. maddesine göre hazırlanan 1958 sayılı "Bazı Kisvelerin Giyilemiyece-
ğine Dair Kanunun Tatbik Suretini Gösterir Nizamname" ye dayalı olarak hazırlan-
mıştır.                                     

  Madde 4 - Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen "Bakanlık" sözünden,  
bünyelerinde okul bulunan Bakanlıklardan herbiri; "Okul" sözünden, her derece ve
türdeki okullar; "Yönetici personel" sözünden, okullarda görevli müdür, müdür  
yardımcıları ve diğer yöneticiler;                       
  "Öğretmen" sözünden, okullarda kadrolu ve ücretli olarak öğretmenlik yapan- 
larla, asistanlar;                               
  "Eğitime yardımcı görevliler" sözünden, uzman, uzman yardımcısı, rehberlik 
görevlisi, usta öğretici, laborant vb.;                     
  "Memur" sözünden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olup bu kurumla-
rın genel idari hizmetleri sınıfından olanlar;                 
  "Hizmetli" sözünden, bu kurumların yardımcı hizmetler sınıfında bulunanlar; 
  "Öğrenci" sözünden, her derece ve türdeki okullarda öğrenim görenler; anla- 
şılır.                                     
  BAŞLIKLAR:                                 

  Madde 5 - Bu Yönetmeliğin kenar başlıkları ilgili oldukları maddelerin konu-
sunu ve maddeler arasındaki sıralama ile bağlantıyı göstermekte olup madde met- 
nine dahil değildir.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  II. BÖLÜM                  
                 ANA İLKELER                  
                                        

  Madde 6 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                 
       Okullardaki görevli yönetici,öğretmen,memur,sözleşmeli personel, 
geçici personel hizmetli ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete 
uygunluk esastır.                                

  Madde 7 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                 
       6 nci maddede sözü edilen personel, kılık ve kıyafetlerinde    
16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 
"Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönet-
melik" esaslarına uyarlar.                           

  Madde 8 - (Mülga: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                  

  Madde 9 - Bakanlığa bağlı okullarda öğrenim gören sürekli ve beklemeli öğ- 
rencilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve uyum esastır. Öğrencilikle bağdaş- 
mayan giyime yer verilmez.                           

  Madde 10 - İlkokullarda (1)                         
  a. Kız öğrenciler:                             
  Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde baş açık saçlar temiz
olup düzgün taranır. Saçlar, uzatılması halinde, örülür, imkan varsa beyaz kor- 
dela takılır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer 
giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.                
  b. Erkek Öğrenciler:                            
  Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar kı-
sa kesilmiş ve temiz olur. Mevsime göre giyecekleri pantolon, çorap, ayakkabı  
gibi diğer giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir.          

  Madde 11 - Ortaokullarda (1)                        
  a. Kız Öğrenciler:                             
  Siyah önlük giyerler, beyaz yaka takarlar. Okul içinde başı açık, saçlar te-
miz, düzgün taranmış olur. Saçlar. uzun olması halinde örülür veya arkaya topla-
narak bağlanır. Öğrencilerin mevsime göre giyecekleri çorap, ayakkabı gibi diğer
giyim eşyası 14. maddeye uygun olarak düzenlenir. Zincir, kolye, yüzük, küpe,  
bilezik vb. ziynet eşyası takılmaz.                       
  b. Erkek Öğrenciler:                            
  Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Ancak, okul yönetimince
uygun görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket  
altına kapalı yakalı kazak giyilebilir. Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve te-
miz olur. Zincir, kolye vb. ziynet eşyası takılmaz.               

  Madde 12 - Lise ve dengi okullarda (1)                   
  a. Kız Öğrenciler:                             
  Okulca seçilen bir renkte vücut hatlarını belli etmiyecek şekilde, yırtmaç- 
sız, kolsuz ve diz kapağını örtecek boyda bir forma giyerler. Bu forma içine,  
mevsimin özelliklerine göre formayla uyum sağlayacak şekilde, kapalı yakalı uzun
veya yarım                                   
---------------------                              
(1) Maddenin bu ibaresi, 26.11.1982 tarih ve 8/5663 sayılı Bakanlar Kurulu Ka- 
  rarı ile bu şekilde değiştirilmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
kollu bluz veya kazak giyerler. Okul içinde baş açık, saçlar temiz ve düzgün  
taranmış olup uzun olması halinde örülür veya arkaya toplanarak bağlanır. Makyaj
yapılmaz, kaşlar alınmaz, tırnak uzatılmaz ve cilalanmaz. Yüzük, küpe, kolye,  
iğne ve bilezik gibi süs ve ziynet eşyası takılmaz.               
  Çorap, ayakkabı gibi diğer giyim eşyası 14. ve 15. maddeye uygun olarak dü- 
zenlenir.                                    
  b. Erkek öğrenciler:                            
  Ceket, gömlek ve pantolon giyerler; kravat takarlar. Okul yönetimince uygun 
görülmesi halinde, sıcak mevsimde sadece gömlek ve soğuk mevsimde ceket altına 
kapalı yakalı kazak giyilebilir.                        
  Okul içinde baş açık, saçlar kısa ve temiz olur. Ense düz ve açık olup favo-
ri, sakal ve bıyık bırakılmaz. Zincir, kolye, yüzük vb. ziynet eşyası takılmaz. 
  c. Kız ve Erkek Öğrenciler;                         
  (1) Atelye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde önlük veya tulum giyerler. 
  (2) Beden eğitimi dersleriyle, spor faaliyetlerinde okul yönetiminin uygun 
göreceği kıyafeti giyerler.                           
  (3) İmam-Hatip liselerinde kız öğrenciler yalnız Kuran-ı Kerim ders saatle- 
rinde başlarını örtebilirler.                          

  Madde 13 - Yüksek Öğretim Okullarında:                   
  a. Kız Öğrenciler:                             
  Kılık kıyafetlerinde, bu yönetmeliğin 7/a maddesinde, okullarda görevli, yö-
netici, öğretmen, eğitime yardımcı görevliler ve memurlar için konulan kurallara
aynen uyarlar.                                 
  b. Erkek Öğrenciler:                            
  Kılık kıyafetlerinde, bu yönetmeliğin 7/b maddesinde, okullarda görevli yö- 
netici, öğretmen, eğitime yardımcı görevliler ve memurlar için konulan kurallara
aynen uyarlar.                                 
                                        
                  III. BÖLÜM                  
                 DİĞER HÜKÜMLER                 
                                        

  Madde 14 - Bu yönetmeliğin, okullardaki giyimle ilgili hükümlerinde belirle-
nen, diğer tamamlayıcı türdeki giyeceklerin tipi, modeli ve rengi okul yöneti- 
mince, varsa okul aile birliği görüşleri alınarak tesbit edilir.        

  Madde 15 - Sağlık özürü bulunan ve bunu resmi doktor raporu ile belgelendi- 
ren personelin ve öğrencilerin giyimlerinde bu özürlerin ve mevsim şartlarının 
gerektirdiği değişiklikler yapılabilir.                     

  Madde 16 - Giyecek yardımı yapılması veya imkan bulunması halinde okullarda 
hizmetlilere yaptırılacak giyeceğin tip, model ve rengi okul yönetimince belir- 
lenir.                                     

  Madde 17 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                
        6 ncı maddede sayılan personel görev yaptığı yerin veya mezun  
olduğu okulların rozetleri ile Hükümetçe özel günler için çıkarılan rozetler  
(Atatürk'ün doğumunun 100 üncü yılı gibi) dışında rozet, işaret, nişan ve benze-
ri şeyler takamaz. Öğrenciler ise öğrenim gördükleri okulların rozetleri dışında
rozet, işaret, nişan ve benzeri şeyler takamaz.                 

  Madde 18 - Diplama ve her türlü resmi belgelere yapıştırılacak fotoğrafla- 
rın, bu yönetmelik hükümlerine uygun kılık kıyafetlerle çekilmiş olması esastır.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                
        6 ncı maddede sayılan görevlilerden bu Yönetmeliğe aykırı hare- 
ket edenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin cezalarına ilişkin 
hükümleri uygulanır.                              
                                        

  Madde 20 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                
        Ortaokul öğrencileriyle, lise ve dengi okulların öğrencilerinden 
bu Yönetmelikle getirilen kurallara uymayanlara, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Ortaokul, Lise ve Dengi Okulların Disiplin Yönetmeliği"nde yer alan "Disiplin  
Cezalarına İlişkin Hükümler" uygulanır.                     
                                        

  Madde 21 - (Değişik: 26.11.1982 - 8/5663 K.)                
        Bu Yönetmelik hükümleri ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okullar 
için daha önceki Yönetmeliklerde giyimle ilgili olarak getirilmiş olan hükümle- 
rin yerine geçer.                                
                                        

  Madde 22 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 23 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ------------------------------------------------------------------------  
  |    22.7.1981 TARİH ve 8/3349 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |  
  |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |  
  |  YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |  
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği        |  
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |  
  |----------------------------------------------------------------------|  
  |       |       |   Farklı Tarihte  |         |  
  |  Tarihi  |  Numarası |   Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe   |  
  |       |       |    Maddeleri   |  Giriş Tarihi  |  
  |-------------|-------------|-----------------------|------------------|  
  | 26.11.1982 |  8/5663  |      -     |  24.12.1982  |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
  |       |       |            |         |  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |     22.7.1981 TARİH ve 8/3349 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN  |   
  |    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği       |   
  |            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |       |        |  Farklı Tarihte  |        |   
  |  Tarihi  |  Numarası  |  Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe  |   
  |       |        |    Maddeleri   | Giriş Tarihi |   
  |-------------|----------------|----------------------|---------------|   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |