Endeksler
                                        
         KIBRIS'A GÖNDERİLECEK TÜRK ASKERİ BİRLİĞİNİN          
         YİYECEK, GİYECEK, YAKACAK, DONATIM, TEDAVİ          
           VE SAİR HER TÜRLÜ GİDERLERİNİN TUTARI           
            VE SATIN ALMA İŞLERİNİN ŞEKLİ VE            
              ÖDEME BİÇİMLERİNİ GÖSTERİR              
                 YÖNETMELİK (1)                
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  16.6.1981, No: 8/3198        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  14.7.1964, No: 500         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi  :  20.7.1981, No: 17406        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 20, S. 1674        
                                        
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan  
birliklerin yiyecek, giyecek, yakacak, donatım, tedavi ve sair her türlü gider- 
lerinin tutarı ve satınalma işlemlerinin şekil ve ödeme biçimlerine ilişkin usul
ve esasları saptamaktır.                            
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik,Kıbrıs'a gönderilen ve Kıbrıs'ta bulunan Türk Askeri
Birliklerini kapsar.                              
                                        
                 İKİNCİ BÖLÜM                 
                 Genel Esaslar                 
                                        
                                        

  Madde 3 - Birliklerin yiyecekleriyle, aydınlatma, ısıtma, soğutma, pişirme, 
çalıştırıcı kuvvet, hamam ve benzeri çeşitli hizmetleri, aşağıda açıklanan esas-
lara göre yürütülür:                              
  a. Yiyecek:                                 
  Birliklerin beslenmeleri, cari kanunlara göre, aynen Anayurt'ta olduğu gibi 
yapılır.                                    
  b. Aydınlatma, ısıtma, soğutma, pişirme, çalıştırıcı kuvvet, hamam ve çeşit-
li hizmetler:                                  
  Bu hizmetler için, yakacağın cinsine bakılmazsızın, lüzumlu maddeler birlik-
çe teşkil olunacak heyetler marifetiyle saptanır ve bu esaslar dahilinde sarfe- 
dilir. Kesin zorunluluk olmadıkça ısıtmada elektrik sarfedilmez.        

  Madde 4 - Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Birliğinin erleri ile subay ve astsu-
baylarının giydirilmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:            
  a. Birlik mensuplarına Kıbrıs'ta bulundukları süre dahil askerlik müddetince
verilecek giyim eşyasının cins ve miktarları aşağıdaki istihkak tablosunda gös- 
terilmiştir.                                  
  Bu miktarlar aşılmamak üzere hakiki ihtiyaca göre dağıtım yapılır.     
----------------------                             
(1) Yönetmeliğin adı, 5.11.1982 tarih ve 8/5559 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  
  ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu şekilde değiştiril-
  miştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        BİR ERE VERİLECEK GİYİM EŞYASI İSTİHKAK TABLOSU         
               (ASKERLİK SÜRESİNCE)               
                                        
Sıra                 Azami                   
No.     C i n s i        Miktar      G i y e c e k l e r    
---- ----------------------------- ------  ---------------------------------
 1  Parka veya rüzgar ceketi    1 Ad.                   
 2  Elbise, er harici        1 Tk.                   
 3  Elbise, er eğitim kışlık    1 Tk.                   
 4  Elbise, er eğitim yazlık    2 Tk.(1) (Kıbrıs Personeli için çift   
                        pantolonlu)           
 5  Gömlek, er, eğitim için kısa                       
   kollu              1 Ad.  (Er yazlık elbiselik kumaştan,  
                        tedarikinde)           
 6  Fanila, yün veya suni elyaf                        
   karışımı            2 Ad.                   
 7  Fanila, tire          5 Ad.                   
 8  Don (Patiska)          5 Ad.                   
 9  Çorap, er           20 Çtf.  (Kaliteli verildiğinde yarısı  
                        verilir.)            
10  Fotin veya bot er için     3 Çft.  (Bir çift Eğt. Merk.de verilir. 
                        -Bot verildiğinde fotin verilmez-
                        Er ve erbaşlara fotin verildi- 
                        ğinde komando er ve erbaşlarına 
                        bot verilir.)          
11  Eldiver, yün          1 Çft.                  
12  Mendil, er           6 Ad.   (Tedarikinde)          
13  Gömlek, frenk er        3 Ad.   (Tedarikinde)          
14  Havlu, er yüz için       2 Ad.   (Tedarikinde)          
15  Pijama, er           2 Tk.   (Tedarikinde)          
16  Terlik, er           2 Çft.  (Tedarikinde)          
17  Elbise, özel komando,                           
   kamuflajlı yazlık        1 Tk.   (Komando erlerine)       
18  Elbise, özel komando,                           
   kamuflajlı kışlık        1 Tk.   (Komando erlerine)       
19  Bere              1 Ad.   (Komando erlerine)       
20  Kamuflajlı parka        1 Ad.   (Komando erlerine)       
                                        
   b. (a) fıkrasında yazılı istihkakların dışında kalan ihtiyaçların verilme-
sinde, Anayurt'taki mevzuat hükümleri uygulanır.                
   c. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli subay ve astsubay- 
lara 7471 sayılı Kanun gereğince verilmesi gereken aşağıdaki eğitim ve hizmet  
giyecekleri miad esaslarına göre verilir.                    
-------------------------------                         
(1) Bu sıradaki istihkak, 5.11.1982 tarih ve 8/5559 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-
  rı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 2 nci maddesi ile değiştirilmiş ve  
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
        Eğitim Giyeceği              Miktarı        
      -------------------------         ---------------      
      Parka veya rüzgar ceketi            1 Ad.        
      Kışlık er elbisesi               1 Tk.        
      Yazlık er elbisesi               1 Tk.        
      Er botu veya fotini               1 Çft.        
      Kaputluk kumaş                3.00 Mt.        
      Pardesülük kumaş               2.70 Mt.        
      Kışlık elbiselik kumaş            3.20 Mt.        
      Yazlık elbiselik kumaş            3.20 Mt.        
      Yazlık subay iskarpini             1 Çft.        
      Kışlık subay iskarpini             1 Çft.        
                                        

  Madde 5 - Birlik ve kuruma mensup subay, astsubay ve sivil memur ile bunla- 
rın bakmakla yükümlü oldukları şahıslar hastalandığı takdirde askeri hastahanece
veya acil hallerde mahalli hastahanelerce lüzum gösterilip de birlikçe temin  
edilemeyen ilaç ve malzeme bedelleri sağlık kurumlarından alacakları ve birlik 
veya kurumu ita amirlerince tasdik edilmiş faturalara dayanarak ödenir. Bunların
ayrıca ateşelik veya konsoloslukça tasdiki gerekmez.              
  Satınalma İşlemleri:                            

  Madde 6 - Birliğin gereksinimi için çeşitli ikmal maddelerinin satın alması 
ve hizmetlerin yaptırılması aşağıdaki usullere göre yapılır:          
  a. Çarşı pazarlığı ve Komisyon pazarlığı usulleri              
  b. Kapalı zarfla eksiltme usulü                       
  Komisyonlar:                                

  Madde 7 - Satınalma ve hizmet yaptırılması işleri:             
  a. Kadrolu satınalma komisyonları                      
  b. Kadrolu satınalma komisyonları bulunmadığı (yoksa) takdirde,       
  Birlik komutanı tarafından tayin edilecek bir kurul (komisyon) marifetiyle 
yürütülür.                                   
  c. (a) ve (b) fıkralarındaki Satınalma Komisyonları (Kurulları) işin mahiye-
tine göre en az üç kişiden teşekkül eder ve varsa üyelerden biri Maliye Bakanlı-
ğı temsilcisidir. Gerektiğinde komisyona (Kurula) birlikten veya mahallinden  
asker veya sivil teknik üye dahil edilebilir.                  

  Madde 8 - Çarşı Pazarlığı ve Komisyon Pazarlığı ile yapılacak alımlar:   
  a. Çarşı ve komisyon pazarlıkları ile temini istenen ikmal maddeleri ile  
hizmetlerin yaptırılması ihtiyaç gösteren Birlik Komutanlığınca düzenlenecek al 
emri ile başlatılır. Al emri esaslarına göre temin edilecek ikmal maddeleri ile 
yaptırılacak hizmetlere ait piyasa araştırması yapılan hallerde; bu durumu bel- 
geleyen vesikaların toplanması (Teklif mektuplarının), ilan yapılması zorunlu  
hallerde ilan örneği, faturaların alınması ve kararın yapılması 7 nci maddede  
zikredilen komisyonlar tarafından yapılır. Malın tesellümünü müteakip, tesellüm 
belgesi, kuruşlu belge ve Devlet harcama belgeleri Yönetmeliğin 49 uncu maddesi-
nin (c) fıkrasında sayılan belgeler nakit ödemelerinden masraf belgesi olarak  
kabul edilir.                                  
   b. Çarşı pazarlığı veya komisyon pazarlığı ile yapılacak satınalma işlemle-
leri için gereken parasal sınır, her yıl Genelkurmay Başkanlığının teklifi üze- 
rine Milli Savunma Bakanlığının onayı ile saptanır.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c. Gerekli görülen hallerde pazarlıkla satınalma ve hizmet yaptırılması için
enaz bir mahalli veya diğer şehir gazetelerinde; Belediye Başkanlıkları vasıta- 
sıyla ve Kurul'da asılmak suretiyle ilan yaptırılabilir.            
  d. Pazarlıkla yapılan alımlarda ve yönetmeliğin 9/e maddesinde belirtilen  
kuruluşlar hariç olmak üzere, ihale konusu işlerde muhammen beden üzerinden % 6 
nisbetinde teminat alınır. Teminat olarak Türk, mahalli ve diğer yabancı paralır
ile Türkiye Cumhuriyetince veya Kıbrıs Türk Federe Devletince ihraç edilmiş tah-
villerle banka teminat mektupları da alınabilir.                
  e. Al emri ile eklerinde bütün bu hususlar ayrıntılı olarak belirtilir.   
  f. Acil ve Komisyon marifetiyle alınması mümkün olmayan hallerde, pazarlıkla
mutemet eliyle yapılacak alımlar için 2 nci derece İta Amirince, Mutemet'e Genel
Muhasebe Kanunundaki tavanı aşmayacak kadar avans verilebilir.         
  g. Alınan bu ikmal maddesinin muayenesi yapılır.              
  h. Pazarlıkla yapılan alım ve yaptırılan hizmet işlerinde piyasa araştırması
yapılarak tercih hakkı kullanılabilir ve bu hususun gerekçesi de ayrıca belirti-
lir.                                      

  Madde 9 - Çarşı ve Komisyon Pazarlığı dışındaki alımlar kapalı zarfla ek-  
siltme suretiyle yapılır.                            
  a. Bu gibi alımlar için Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı yetkilidir.
Bu yetki Ast Birliklere devredilemez.                      
  b. Genel, özel ve teknik şartnameler ile projeler Kıbrıs Türk Barış Kuvvet- 
ri Komutanlığınca hazırlanır.                          
  c. Al emri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenir.     
  d. Alımlar varsa kadrolu yoksa Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca 
teşkil edilecek kadrosuz satın alma komisyonu tarafından yapılır.        
  e. Çarşı pazarlığı ve Komisyon pazarlığı dışındaki alımlar için gereken pa- 
rasal sınır her yıl Genelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savunma Ba- 
kanlığının onayı ile saptanır.                         
  f. İhalelere, Kıbrıs Türk Federe Devletinin kamu ve benzeri kuruluşları,Tür-
kiye'den ve Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içindeki genel, katma ve özel 
bütçeli kuruluşlar ve müesseseler, bunlara bağlı döner sermayeler ile Kamu İkti-
sadi Teşebbüsleri, sermayesinin yarısından fazlası tek başına ya da birlikte  
Devlet'e Kamu İktisadi Teşebbüslerine veya yerel yönetimlere ait olan kuruluş- 
lar, özel yasa ile kurulan Tüzel kişiliğe sahip olup ortaklarının veya yasaların
öngördüğü durumlarda ortak olmayanların ürünlerini alan, işleyen, değerlendiren,
iyileştiren, satan, üretim gereksinmelerine yarayan araç ve gereçleri sağlayan 
ortaklıklar ve bunlara ait birlikler, katılabilecekleri gibi, bunlardan mal ve 
hizmet alımları varsa tarife bedeli üzerinden yoksa satış değerlerine uygunluğu 
alıcı tarafından belgelendirilerek yapılır.                   
  Bedel Tahmini:                               

  Madde 10 - Mal ve hizmet alımlarında bedel tahmini Kıbrıs Türk Federe Devle-
ti hudutları içinde ve İta Amirliğinin tesbit edeceği mahallin Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları, Mesleki Kuruluşlar ve berzerleri ile yerel yönetimlerden alına- 
cak belgelerle tesbit edilir. Bedel tahmini tutanağı düzenlenir.        
  Teminat:                                  

  Madde 11 - Eksiltmelerde teminat alınması şarttır. Geçici ihalelerde ihale- 
lere iştirak edilebilmesi için tahmini bedelin % 3 nisbetinde geçici teminat  
alınır. İhalenin gerçekleşmesi sonucu ihale bedelinin % 6 sı nisbetinde kati te-
minat alınarak Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Nakit Saymanlığına yatırılır.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Teminat olarak Türk, mahalli ve diğer yabancı paralar ile Türkiye Cumhuriye-
tince veya Kıbrıs Devletince ihraç edilmiş tahvillerle banka teminat mektupları 
alınır.Teminat olarak yabancı ve mahalli paralar verildiğinde,alındığı tarihteki
kur değeri üzerinden hesap edilir iadesi de alındığı miktar üzerinden yapılır. 
  İlan:                                    

  Madde 12 - İhale konusu olan işler, isteklilere duyuru yolu ile iletilir. Bu
duyuru Kıbrıs Türk Federe Devleti sınırları içinde neşredilen ve Kıbrıs Türk Fe-
dere Devletince tesbit edilecek mahalli bir gazete'de ihale tarihinden en az beş
gün önce yayınlanması şartı ile bir gün aralıkla iki kez yayınlanır. Ayrıca, ma-
hallin yerel yönetimi vasıtasiyle isteklilere duyurulur.            
  Tekliflerin Değerlendirimesi ve Eksiltmenin Yapılması:           

  Madde 13 - Eksiltme ile yapılacak alamlarda veya yaptırılacak hizmetlerde  
teklifler kapalı zarfla verilir.                        
  Teklif mektubu kapalı bir zarf içine konulur. Bu zarf içine konulan teklif 
mektubunda şartnamelerin tamamen okunup kabul edildiği belirtilir ve teklif olu-
nan fiyatlar hem yazı ve hem rakam ile açık olarak yazılır. Teklif mektubunun  
altına ikametgah adresi, tarihi yazılır ve teklif veren tarafından imza edilir. 
Teklif mektubunda, kazıntı ve silinti yapılamaz.                
  Teklif mektubunu ihtiva eden zarf kapanır. Zarfın kapanan yeri teklif veren 
tarafından imzalanır ve zarfın üzerine teklif sahibinin adı ve soyadı ve ikamet-
gah adresi yazılır. Bu zarf geçici teminata ait makbuz veya banka teminat mektu-
bu ve diğer istenilen belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konulup kapatılır ve 
üzerine hangi eksiltmeye ait teklif mektubu olduğu yazılarak kapanır ve kapanan 
yeri teklif sahibi tarafından imza edilir.                   
  Teklif mektupları eksiltmeyi açma saatinden bir saat evveline kadar sıra nu-
maralı makbuzlar karşılığında eksiltme Komisyonunun Başkanına verilir, verilen 
makbuz numaraları zarfın üzerine işaret edilir, zarf alma müddeti dolunca Komis-
yonca bir tutanak düzenlenir.                          
  Teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat önceye yetişmek üzere iadeli 
taahhütlü mektup şeklinde de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması, teklif sahibinin adı ve soyadı ile ikametgah adre- 
sinin ve teklif mektubunun hangi işe ait olduğunun yazılması lazımdır. Posta ile
olacak gecikmeler kabul edilemez, geç gelen zarfın geliş zamanı bir tutanakla  
belirlenir.                                   
  Eksiltme gün ve saatinde dış zarflar sıraya göre açılır. Teminata ait belge-
ler ile diğer belgeler kontrol edilir. Bu belgeleri uygun görülenler eksiltmeye 
katılırlar. Diğerleri ise iç zarfları açılmadan kendilerine veya kanuni vekille-
rine geri verilerek eksiltme odasından çıkarılır.                
  Bundan sonra teklif memtupları numara sırasına göre birer birer açılarak  
Başkan tarafından yüksek sesle okunur, uygun olmayanlar kubul edilmez. Tetkikin-
den sonra uygun bedel öneren tesbit edilir ve bu bedelin layik bedel olup olma- 
dığına bakılarak geçici ihalenin yapıldığı, onaylanması için İta Amirine sunula-
cağı, eksiltmenin hükümsüz sayıldığı veya şartnameye uygun olmayan hususların  
incelenmesi için kararın başka güne bırakılması eksiltmeye girenlere bildirilir 
ve aynı oturumda komisyon kararı yazılarak komisyonca imzalanır.        
  Zarfların açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde yetkili ita amirinin  
onayı teklif sahibine bildirilir. Fiyatı komisyonca layık hatde bulunmaması veya
talip çıkmaması halinde yeniden eksiltme yapılır. Eksiltme sonuçlanıncaya kadar 
olan ihtiyaçlar pazarlık suretiyle temin edilir.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  İhale Kararının İta Amirince onayından sonra yapılacak fiyat eksiltme tek- 
lifleri kabul edilmez. İhalesi merkezden izin alınmasına bağlı olan alımlarda  
merkezden cevap alıncaya kadar eksiltmeyi yapan komisyona kararlaştırılan bede- 
lin % 15 den aşağı olmamak ve kesin teminat verilmek koşuluyla yapılacak teklif-
lerde zam ve tenziller kabul edilir. Bu durumda önceden kendisine ihale yapılmış
olan üstenci'ye durum tebliğ edilir. Zam veya indirim yapılmasını kabul ettiği 
takdirde iki istekli arasında bir oturuma mahsus olmak üzere açık artırma ve ek-
siltme yapılarak en elverişli bedeli teklif edene ihale yapılır ve durum Bakan- 
lık veya dairesine bildirilir. Bundan sonra yapılan zam ve indirim teklifleri  
kabul edilmez.                                 
  Sözleşmenin Yapılması:                           

  Madde 14 - İhalenin katileştiğinin teklif sahibine tebliğini müteakip onbeş 
iş günü içinde taraflarca varsa mahallin Noterlerince yoksa Kıbrıs Türk Federe 
Devletince noter karşılığı görev yapan makamca düzenleme suretiyle sözleşme ya- 
pılır.                                     
  Sözleşme hükümlerine uyumsuzluk halinde doğacak ihtilafların halli eksiltme-
nin yapıldığı yer mahalli mahkemesinde çözümlenir.               
  Genel Hükümler:                               

  Madde 15 - Satıcı tarafından sözleşme hükümlerine kısmen veya tamamen aykırı
hareket edildiği ve sözleşmenin feshine sebebiyet verildiği takdirde kati temi- 
nat olarak yatırılan teminat aynen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Na- 
kit Saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti hazinesine irad kaydedilir.        
  Kati teminat verildikten sonra başka nevi teminatla değiştirilemez. Ancak  
geçici teminat verildikten sonra kati teminat sırasında değiştirilebilir.    
  Geçici ihalesi üzerine yapılan teklif sahibi kati ihalenin kendisine tebliği
tarihinden itibaren onbeş iş günü içinde sözleşmeyi yapmadığı takdirde geçici  
teminatı aynen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığınca Tür-
kiye Cumhuriyeti hazinesine irad kaydedilir.                  
  İhalenin başlangıcından sözleşme hükümlerinin gerçekleşmesine kadar geçecek 
sürede gerekli olan vergi,resim ve harçlar (üstenci) tarafından karşılanacaktır.
  Bu süre içinde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenecek bel-
gelere yapıştırılacak pul bedelleri Kıbrıs Türk Federe Devletince tesbit edilen 
nisbetlerde T.C. Damga Pulu olarak sarfedilir veya bu miktardaki pul bedeli ka- 
dar nakit Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı nakit saymanlığına yatırılır 
ve karşılığında alınan vezne alındısı ilgili belgelere eklenir.         
  Kıbrıs Türk Federe Devleti makamlarınca (Noter gibi) düzenlenecek belgelere 
yapıştırılacak pullar Kıbrıs Türk Federe Devletinin pulu olacaktır.       
  Sözleşmeye bağlanan mal veya hizmet alım işi, ait olduğu K. T. B. K. K.lığı-
nın muvafakatı olmadan başkasına devredilemez. Ancak, sorumluluk kendi üzerinde 
kalmak şartı ile ortak alabilir ve işi başkasına yaptırabilir.Muvafakatsız devir
sebebi ile sözleşme bozulursa kati teminat Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutan-
lığı nakit saymanlığınca Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine irad kaydedilir.    
  Üstenci iflas ederse sözleşme bozulur, bozulan sözleşme nedeniyle çıkılan 1 
inci ve II nci ihalelerde bir hazine zararı meydana gelirse, vukubulan zarar if-
las eden üstencinin iflas masasından karşılanır.                
  Sözleşme yapıldıktan sonra fena niyetle taahhüdünü yapmayanlar veya yaptık- 
ları sırada hileli vasıtalar ve malzemeler kullananlar ve bu halleri iş tamam- 
landıktan ve teslim muamelesi yapıldıktan sonra dahi anlaşılanlarla bunların iş-
teki ortakları veya kanuni vekilleri hakkında Kıbrıs Türk Federe Devleti Yasala-
rına göre işlem yapılır ve taahhütlere girmekten men edilebilirler.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bu Yönetmelik ile ilgili işler dolayısıyla üstenciler ya kendileri veyahut 
yasal vekil ve temsilcileri aracılğı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlı-
ğına başvururlar.                                
  Satın alma ve hizmet yaptırılmasında gerektiğinde mahalli mevzuat, örf ve  
adetlere de uyulur.                               
  Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının ihale ve sözleşme yetkisi birin-
ci derece İta Amiri tarafından tesbit edilir.                  
  Alınan Malın Muayenesi:                           

  Madde 16 - Alınan malların ve yaptırılan hizmetin muayenesi kadrolu, yoksa 
pazarlık ve komisyon pazarlığı ile yapılan alımlarda Birlik Komutanı, bunun dı- 
şındaki alımlar için ise Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı tarafından tayin 
edilecek muayene komisyonu tarafından 215 ve 145-8 Mal Muayene Talimatlarına gö-
re yapılır, gerektiğinde komisyona birlik veya mahallin asker veya sivil teknik 
üyeleri dahil edilir.                              
  Şartnamelerine kimyasal ve bakteriyolojik muayenelerinin yapılması şartı ko-
nulduğunda bu muayeneler varsa Kıbrıs Türk Federe Devleti kimyahane ve bakteri- 
yolojik kurumlarında yoksa kimyaevi muayeneleri 2 nci Ordu Kimyahanesinde, bak- 
teriyolojik muayeneleri ise Askeri Veteriner Araştırma Enstitüsü ve Eğitim Mer- 
kezi Komutanlığında (GEMLİK) yapılacaktır.                   
  Bu muayene sonuçlarına itiraz muayeneleri ise; varsa Kıbrıs Türk Federe Dev-
letinin diğer kimyaevi ve bakteriyolojik kurumlarında yoksa Milli Savunma Bakan-
lığı ARGE Dairesi Başkanlığında yapılır.                    
  Satınalma, hizmet yaptırılması ve muayene işlerinin uygulanması için hazır- 
lanacak ayrıntılı Yönerge Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından  
hazırlanır ve onaylanmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilir.    
  Satınalma ve muayene hizmetleri Milli Savunma Bakanlığı hesap teftiş yönet- 
meliğine göre teftişe tabi tutulur.                       
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                 
       Çeşitli Hükümler ve Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelikler     
                                        

  Madde 17 - Bu Yönetmelikte bahsedilmemiş olup, uygulamada karşılaşılacak  
hususlar Maliye ve Milli Savunma Bakanlıklarınca TÜRKİYE'de uygulanmakta olan  
Yasa, Tüzük, Yönetmelik, Genel ve Özel emirler esaslarına ve gerektiğinde mahal-
li mevzuat, örf ve adetlere göre çözüme bağlanır.                

  Madde 18 - 22/2/1978 gün ve 7/14643 sayılı Yönetmelikle ek ve değişiklikler 
yürürlükten kaldırılmıştır.                           
                                        
                 GEÇİCİ MADDE                  
  1981 yılındaki satın almalardaki parasal sınır 750.000 TL. olarak saptanmış-
tır.                                      
                DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                  Yürürlük                   
                                        

  Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe   
girer.                                     

  Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ------------------------------------------------------------------------   
  |     16.6.1981 TARİH ve 8/3198 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI   |   
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN  |   
  |    YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE  |   
  |----------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği       |   
  |             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |   
  |----------------------------------------------------------------------|   
  |      |       |    Farklı Tarihte  |         |   
  |  Tarihi  |  Numarası  |    Yürürlüğe Giren |   Yürürlüğe  |   
  |      |       |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi |   
  |------------|--------------|------------------------|-----------------|   
  | 5.11.1982 |  8/5559   |       -     |  27.11.1982  |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -------------------------------------------------------------------------  
  |    16.6.1981 TARİH ve 8/3198 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |  
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |  
  |   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |  
  |-----------------------------------------------------------------------|  
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         |  
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |  
  |-----------------------------------------------------------------------|  
  |      |       |   Farklı Tarihte   |          |  
  |  Tarihi | Numarası  |   Yürürlüğe Giren  |   Yürürlüğe   |  
  |      |       |    Maddeleri    |  Giriş Tarihi  |  
  |      |       |            |          |  
  |------------|-------------|------------------------|-------------------|  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |  
  |      |       |            |          |