Endeksler
                                        
                                        
         İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN KURULLARI YÖNETMELİĞİ         
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 18.3.1981, No: 8/2588           
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 14.7.1965, No: 657            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 4.4.1981, No: 17300            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 20, S. 1632           
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
                 GENEL HÜKÜMLER                 
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi 
eğitim kurumları (Anaokulları, anasınıfları, uygulama anaokulları ve anasınıf- 
ları) temel eğitim birinci kademe okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilk-  
okulları, yatılı bölge ilkokulları) özel eğitim okulları, yetiştirme yurtları, 
temel eğitim ikinci kademe okulları (ortaokul), her türlü orta öğretim kurum-  
ları, yaygın eğitim kurumları, eğitim araçları başkanlıkları, rehberlik ve araş-
tırma merkezleri öğretmen ve yöneticileri, uzman, uzman yardımcısı ve gezici  
öğretmenlerin disiplin işlemlerinin mahallinde, zamanında ve etkin bir şekilde 
yürütülmesini ve sonuçlandırılmasını sağlamaktır.                
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim  
kurumları (Anaokulları, anasınıfları,uygulama anaokulları ve anasınıfları),temel
eğitim birinci kademe okulları (gündüzlü, pansiyonlu, yatılı ilkokullar, yatılı 
bölge ilkokulları), özel eğitim okulları, yetiştirme yurtları, temel eğitim   
ikinci kademe okulları (ortaokul), her türlü ortaöğretim kurumları, yaygın eği- 
tim kurumları, eğitim araçları başkanlıkları, rehberlik ve araştırma merkezleri 
öğretmen ve yöneticileri, uzman, uzman yardımcısı ve gezici öğretmenlerin disip-
lin işlemleriyle ilgili esasları kapsar.                    
                                        
  Dayanak:                                  

  Madde 3 - Bu yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 5.2.1981 gün ve 2381 sayılı Ka- 
nunla değişik 134., 5/6/1974 gün ve 14906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan   
"Devlet Memurları Disiplin Kurulları Yönetmeliği"nin 6. maddesi uyarınca hazır- 
lanmıştır.                                   
                 İKİNCİ BÖLÜM                  
                  KURULUŞ                   
  Disiplin Kurulu:                              

  Madde 4 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 5/2/1981 gün ve 2381 sayılı 
Kanunla değiştirilen 134. maddesi gereğince her ilde "İL MİLLİ EĞİTİM DİSİPLİN 
KURULU" kurulur.                                
                                        

  Madde 5 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)                 
       İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Valinin veya görevlendireceği bir
Vali yardımcısının Başkanlığında aşağıda yazılı görevlilerden oluşur.      
  a) İl Milli Eğitim Müdürü,                         
  b) İl Hukuk İşleri Müdürü,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) İlköğretim Müfettişleri Kurulu Başkanı,                 
  d) İl Merkez İlköğretim Müdürü,                       
  e) Valinin görevlendireceği:                        
  (1) Temel Eğitim I. Kademe Okul Müdürlerinden bir üye            
  (2) Temel Eğitim II. Kademe Okul Müdürlerinden bir üye           
  (3) Orta Öğretim Kurumları Müdürlerinden bir üye              
  İl Merkez İlköğretim Müdürü ile görevlendirilen disiplin kurulu üyeleri hak-
kındaki soruşturma dosyaları Merkez Disiplin Kurulunda görüşülür.        
                                        

  Madde 6 - Uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezalarından daha ağır disiplin  
cezaları, alanlar, İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda üye olarak görevlendirile-
mezler.                                     
  657 Sayılı Kanunun 133. maddesi hükmüne göre disiplin cezaları silinenler bu
hükmün dışındadır.                               
                                        
  Kurulun Görevi:                               

  Madde 7 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun görevi,657 sayılı Devlet Memur-
ları Kanununun 5/2/1981 gün ve 2381 Sayılı Kanunla değişik 126. maddesi gereğin-
ce bu kurulun görüşüne dayalı ceza vermeye yetkili olan valiye görüş bildirmek- 
tir.                                      
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)                 
       İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Vali tarafından görevlendirilen
üyelerinin görev süreleri iki takvim yılıdır.                  
  Süresi dolanların yeniden görevlendirilmeleri mümkündür. Bu görevlendirme  
Ekim ayı içinde yapılır.                            
  Vali,görevlendireceği asli üyelerle birlikte birer yedek üye de tesbit eder.
  Vali tarafından görevlendirilen üyelerin herhangi bir nedenle ayrılmaları  
halinde yerlerine yenileri görevlendirilir.                   
                                        
  Kurula Katılma Yasağı:                           

  Madde 9 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu üyeleri, kendileri, eşleri, ikinci
dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile haklarında disiplin 
soruşturmasını yaptıkları personelle ilgili görüşmelerde kurula katılamazlar.  
                                        
  Vekil ve Yedeklerin Kurula Katılması:                    

  Madde 10 - (Değişik: 21.10.1981 - 8/3750 K.)                
        İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda görevli olan başkan ve üyele- 
rin görevi başında bulunmamaları halinde vekilleri ve vali tarafından yedek ola-
rak tesbit edilen üyeler Kurula katılır.                    
                                        
                 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                  
          KURULUN TOPLANMA, GÖRÜŞME VE KARAR USULU           
                                        
  Toplanma:                                  

  Madde 11 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine belirli
gün, saat ve yerde toplanır.                          
  Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması, kurul çalışmalarının 
düzenli yürütülmesi Milli Eğitim Müdürü tarafından sağlanır.          
                                        

  Madde 12 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, üye tam sayısının en az 2/3 si 
ile toplanır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Raportörlük:                                

  Madde 13 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda raportörlük görevi başkanın  
görevlendireceği üye tarafından yürütülür. Üyeler havale edilen dosyaları en geç
15 gün içinde incelerler.                            
                                        
  Görüşme Usulü:                               

  Madde 14 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunda, raportör üyenin açıklamaları 
dinlendikten sonra konunun görüşülmesine geçilir. Başkan konu hakkındaki görüşü-
nü en son bildirir.                               
  Konunun aydınlandığı ve görüşmelerin yeterliliği sonucuna varılırsa oylama 
yapılır. Oylama sonucu varılan görüş başkan tarafından açıklanır.        
                                        
  Karar Süresi ve Usül İşlemleri:                       

  Madde 15 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, konu hakkında ilgilinin savunma-
sını aldığı veya verilen savunma süresinin dolduğu tarihten itibaren engeç 15  
gün içinde görüşüne bildirir.                          
  Kanuni tatil günleri bu sürenin hesabında dikkate alınmaz.         
  İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, dosyada eksik gördüğü hususları tamamlat- 
tırır ve gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi ve belge de isteyebilir. Bu tak- 
dirde görüş bildirme süresi iki ayı geçemez.                  
                                        
  Karar Usulü:                                

  Madde 16 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, görüşüne ait kararı oy çokluğu 
ile ve açık oyla verir. Oylamada çekimser kalınamaz. Başkan, oyunu en son kulla-
nır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu üstün sayılır.   
  Karar özeti üyeler tarafından imzalanan bir tutanakla anında tesbit edilir. 
                                        
  Kararların Yazılması:                            

  Madde 17 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun görüşünü belirten kararlar,  
verildikleri tarihten itibaren en geç 15 gün içinde raportör tarafından gerekçe-
li olarak, oy birliği veya çoğunlukla verildiği belirtilerek yazılır, başkan ve 
üyeler tarafından imzalanır.                          
  Karşı görüşte olanlar, nedenlerini yazar ve imzalarlar.           
                                        
  Cezaların Verilmesi ve Tebliği:                       

  Madde 18 - İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun görüşüne dayalı olan meslekle 
ilgili özel Kanunların ilgili maddelerinde ve 657 sayılı Kanunun değişik 125.  
maddesinde yer alan cezalar, 657 sayılı Kanunun 5/2/1981 gün ve 2381 sayılı Ka- 
nun ile değişik 126. maddesi gereğince Vali tarafından verilir.         
  Uyarma ve kınama cezaları sicil amirliğince de doğrudan doğruya verilebilir.
  Valinin kararı, disiplin kurulu görüşü ile birlikte en geç 10 gün içinde  
ilgililere tebliğ edilir. Kararın ikişer örneği de Merkez Disiplin Kurulu Baş- 
kanlığına gönderilir.                              
  Meslekten veya Devlet Memurluğundan çıkarma Üst Disiplin Kurulu kararı ile 
olur.                                      
                                        
  Uyuşmazlık Halinde Dosyanın Yüksek Disiplin Kuruluna Gönderilmesi:     

  Madde 19 - Vali, uyarma, kınama, ihtar ve tevbih cezaları dışındaki cezalar-
la ilgili olarak İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun görüşüne katılmadığı takdir-
de kendi gerekçeli görüşünü, Disiplin Kurulunun mütalaası ve soruşturma dosyası 
ile birlikte değişik 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 127. maddesi gereğin-
ce işlem yapılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna gönderir.           
  Böyle hallerde karar mercii Yüksek Disiplin Kuruludur.           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                 
                ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER                
                                        
  Geçici Madde - Halen sonuçlandırılmamış disiplin işlemlerinde bu yönetmelik 
hükümleri uygulanır.                              
                                        
  Yürürlük Tarihi:                              

  Madde 20 - Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde İl Disiplin Kurulların-
daki dosyalar İl Milli Eğitim Disiplin Kurullarına devredilir.         
                                        
  Yürütme Yetkisi:                              

  Madde 21 - Bu yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|      18.3.1981 TARİH ve 8/2588 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI     | 
|      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    | 
|     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği          | 
|             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin            | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|       |         |   Farklı Tarihte   |         | 
| Tarihi   |  Numarası   |   Yürürlüğe Giren   |   Yürürlüğe  | 
|       |         |    Maddeleri    |  Giriş Tarihi | 
|--------------|-----------------|-------------------------|------------------| 
| 21.10.1981  |  8/3750    |      -      |   19.11.1981  | 
|       |         |             |         | 
|       |         |             |         | 
|       |         |             |         | 
|       |         |             |         | 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
------------------------------------------------------------------------------- 
|      18.3.1981 TARİH ve 8/2588 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      | 
|     İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN     | 
|     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE    | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|            Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         | 
|              Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
|       |         |   Farklı Tarihte   |          | 
|  Tarihi  |   Numarası  |  Yürürlüğe Giren   |   Yürürlüğe  | 
|       |         |    Maddeleri     |   Giriş Tarihi | 
|-------------|-----------------|-------------------------|-------------------| 
|       |         |             |          | 
|       |         |             |          | 
|       |         |             |          | 
|       |         |             |          | 
|       |         |             |          |