Endeksler
                                        
                                        
           MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK          
            HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI HAKKINDA           
                  YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 30.12.1980, No: 8/2175          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 14.7.1965, No: 657            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 6.2.1981, No: 17243            
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 20, S. 1613           
                                        
  MAKSAT VE ŞUMÜL:                              

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 107 nci mad- 
desine dayanılarak, aynı kanunun değişik 1 inci maddesinin birinci fıkrası kap- 
samına giren memurlara hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya
resmi sağlık kurulları tarafından verileceğini ve raporların süreleri ile bu ko-
nuya dair diğer hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.          
                                        
  HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE RESMİ SAĞLIK KURULLARI:        

  Madde 2 - Memurların hastalık raporları, Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve 
Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca kendilerini tedavi eden hekim veya Resmi 
Sağlık kurullarınca düzenlenir.                         
  Resmi ve özel hekim bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle veya ulaşım  
şartlarının elverişsizliği yüzünden hekim veya sağlık kurulu olan bir yere gön- 
derilememesi halinde, sağlık memuru, hemşire ve ebeler memurun hasta olduğunu ve
bir hekim tarafından muayene edilmesinde zaruret bulunduğunu gösteren hastalık 
belgesi düzenler.                                
  Yurt dışında görevli memurların hastalık raporları, Büyükelçi veya Elçi ta- 
rafından tesbit edilerek Dışişleri Bakanlığına bildirilmiş olan hekim ve hasta- 
nelerce mahalli mevzuata göre düzenlenir.                    
  Geçici görevle veya bilgi ve görgüsünü arttırmak, staj yapmak gibi sebepler-
le yurt dışına gönderilen memurlardan hastalananlarla, yıllık izinlerini yurt  
dışında kullanırken hastalanan memurlar hakkında da 3 üncü fıkra hükümleri uygu-
lanır.                                     
                                        
  HASTALIK İZNİ SÜRELERİ:                           

  Madde 3 - Hastalık raporlarında;                      
  a) Resmi sağlık kurulları, 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesindeki 
süreler dikkate alınarak, lüzum gördükleri süre kadar,             
  b) Tek hekim 20 güne kadar,                         
  c) İkinci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen hallerde sağlık memuru, hem-
şire ve ebeler 7 güne kadar,                          
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Dış ülkelerde tek hekim veya sağlık kurulları, o ülkenin raporlarla ilgi-
li mevzuatında tesbit edilmiş süreler kadar,                  
  Hastalık izni verilmesine lüzum gösterebilirler.              
  Ancak (c) bendine göre düzenlenmiş hastalık belgelerinin geçerli sayılabil- 
mesi için bunların İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünce veya bu kuruluş tara-
fından belirlenen bir hekim tarafından, (d) bendine göre alınan raporların ge- 
çerli sayılabilmesi için raporlardaki sürelerin o ülke mevzuatına uygunluğunun 
misyon şefince onaylanması zorunludur.                     
                                        
  HASTALIK İZNİNİN SONUNDA İYİLEŞMEME HALİ:                  

  Madde 4 - 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekimler tarafından dü- 
zenlenen hastalık raporlarında gösterilen zorunluluk üzerine kendilerine kısım 
kısım veya bütün olarak aynı fıkradaki en çok süre kadar hastalık izni verildiği
halde ilk hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma sebebiyle görev- 
lerine başlayamayan memurların müteakip muayene ve tedavileri resmi yataklı te- 
davi kurumlarınca yapılır ve bunların hastalık raporları adı geçen kurumların  
sağlık kurullarınca düzenlenir.                         
  Ancak o yerde resmi yataklı tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın tıbbi se- 
beplerle veya ulaşım şartlarının elverişsizliği yüzünden resmi yataklı tedavi  
kurumu bulunan bir yere gönderilmemesi halinde tek hekimler düzenleyecekleri  
hastalık raporlarında ençok 20 gün daha hastalık izni verilmesini zorunlu göste-
rebilirler.                                   
  Hastanın nakline engel olan tıbbi sebeplerin hekimce belirtilmesi, ulaşım  
şartlarının elverişsizliğinin de mahalli mülki amirlikten alınan bir yazı ile  
belgelendirilmesi zorunludur.                          
  İkinci fıkra uyarınca düzenlenen hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi
için, bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün belirliye- 
ceği sağlık kurullarınca onaylanması şarttır.                  
                                        
  HASTALIK İZNİNİN GEÇİRİLECEĞİ YERLER:                    

  Madde 5 - Memurlar hastalık izinlerini ancak hastalık raporlarında gösteri- 
lecek tıbbi zorunluluk üzerine veya merkezde kurum amirinin, illerde mülki ami- 
rin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile; Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan 
sivil memurlar hastalık izinlerini ancak raporlarında gösterilecek tıbbi zorun- 
luluk üzerine veya izin vermeye yetkili amirin, yurt dışında kıdemli askeri ata-
şenin onayı ile görev yerinden başka bir yerde geçirebilirler.         
  Geçici görevle bulundukları yerlerde hastalanan memurların hastalık izin-  
lerini geçici görev mahalli dışında geçirebilmeleri geçici görevi veren makamın 
onayına bağlıdır.                                
                                        
  YILLIK İZİNDE HASTALANMA HALİ:                       

  Madde 6 - Yıllık izinlerini kullanırken hastalanan memurlar hastalık izinle-
rini ve kullanmakta oldukları yıllık izinlerinin kalan kısmını bulundukları yer-
de geçirerek görevlerine başlarlar.                       
  Hastalık izinlerinin süresi kullanmakta oldukları yıllık izin süresinden  
fazla olan memurlar hastalık izinlerinin bitiminde görevlerine başlarlar.    
  Bunların hastalanmaları sebebiyle kullanamadıkları yıllık izinlerinin süresi
657 sayılı Kanunun değişik 102 nci maddesi gözönünde bulundurularak hesaplanır 
ve bu süre aynı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.         
                                        
  ACİL VAKALAR:                                

  Madde 7 - Acil vakalarda düzenlenen hastalık raporları uyarınca hastalık  
izni verilebilmesi için raporda vakanın acil olduğunun belirtilmiş olması şart- 
tır.                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Aksi takdirde hasta memur, hastalık izni kullanıyor sayılmakla beraber en  
kısa zamanda Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği-
nin ilgili maddelerine göre muayeneye sevkedilerek hakkında bu muayene sonucuna 
göre işlem yapılır.                               
  Hastalık izni vermeye yetkili amirler lüzum gördükleri takdirde hastalık ra-
porunun acil bir vaka üzerine düzenlenip düzenlenmediğinin belirtilmesini en  
yakın resmi sağlık kurulundan isteyebilirler.                  
  Resmi sağlık kurullarının hastalık raporunun düzenlenmesine esas olan vaka- 
nın acil olmadığını belirtmeleri halinde ilgili memur hakkında ikinci fıkra uya-
rınca işlem yapılır.                              
                                        
  ARALIKLI OLARAK ALINAN HASTALIK RAPORLARI                  

  Madde 8 - Resmi sağlık kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre
verilen hastalık izinleri hariç 3 üncü maddenin (b) fıkrası uyarınca tek hekim- 
lerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zo- 
runluluk üzerine kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen me- 
murların o yıl içinde bu süreyi aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının
geçerli sayılabilmesi için bunların kurumun veya İl Sağlık ve Sosyal Yardım Mü- 
dürlüğünün belirliyeceği resmi sağlık kurullarınca onaylanması gereklidir.   
  40 günlük sürenin hesaplanmasında 3 üncü maddenin (c) fıkrası uyarınca dü- 
zenlenen hastalık belgelerinde gösterilen zorunluluk üzerine verilen hastalık  
izinleride gözönünde bulundurulur.                       
                                        
  HASTALIK İZİNLERİNİN VERİLMESİ                       

  Madde 9 - Memurlara, merkezde kurum amirinin, illerde kurum amirinin teklifi
üzerine mülki amirin, yurt dışında misyon şefinin onayı ile hastalık raporların-
da gösterilen istirahat süreleri kadar hastalık izni verilir. Türk Silahlı Kuv- 
vetlerinde çalışan sivil memurlara bu izinler, izin vermeye yetkili amirin, yurt
dışında Kıdemli Askeri Ataşenin onayı ile verilir.               
  Bu Yönetmelik ile Devlet Memurları Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönet-
meliğinde tespit edilen usul ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporları-
na dayanılarak hastalık izni verilemez.                     
  İkinci fıkrada belirtilen sebeblerle hastalık izni verilmediği halde görev- 
lerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terketmiş sayı-
larak haklarında 657 sayılı Kanun ve değişiklikleriyle, özel kanunların bu konu-
larla ilgili hükümleri uygulanır.                        
                                        
  MEMURUN İYİLEŞTİĞİNE DAİR SAĞLIK RAPORU:                  

  Madde 10 - 657 sayılı Kanunun değişik 105 inci maddesinde belirtilen en uzun
süreler kadar hastalık izni alan memurun göreve başlayabilmesi için, yurt içinde
resmi sağlık kurullarından, yurt dışında mahalli usule göre, iyileştiğine ve o 
günkü haliyle göreve başlamasında sağlık yönünden bir mahzur bulunmadığını dair 
sağlık raporu almış olması gerekir.                       
                                        
  DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN DURUMU:                      

  Madde 11 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen değişik Ek Geçici  
Maddelere göre aylık almakta olan personel hakkında da bu Yönetmelik hükümleri 
uygulanır.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  YÜRÜRLÜKTEN KALKAN YÖNETMELİK:                       

  Madde 12 - 17/5/1972 tarihli ve 14190 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan   
29/4/1972 tarihli ve 7/4373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren  
"İstirahati Gerektiren Hastalık Halinde Raporları Verecek Hekim ve Sağlık Kurum-
ları Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.                  
                                        
  YÜRÜRLÜK:                                  

  Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  YÜRÜTME:                                  

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.