Endeksler
                                        
       FAZLA ÇALIŞMANIN UYGULAMA ESASLARINI GÖSTERİR           
                YÖNETMELİK                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.2.1975, No: 7/9493         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.3.1975, No: 15176          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 14, S. 481          
                                        
                  I                      
                                        
                KAPSAM                     
                                        

  Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 178 inci maddesi  
gereğince düzenlenen bu Yönetmelik hükümleri, aynı Kanuna tabi memurlar hakkında
uygulanır.                                   
                 II                      
                                        
                 AMAÇ                      
                                        

  Madde 2 - Bu Yönetmelik hükümleri günlük çalışma saatleri dışında yapılacak
fazla çalışmanın uygulanmasına ilişkin esasları düzenler.            
                                        
                 III                      
                                        
                TANIMLAR                     
                                        

  Madde 3 - A) Fazla çalışma: Devlet Memurlarının, genel olarak haftalık ça- 
lışma süresi olan, 40 saatin üstünde yaptıkları çalışma, fazla çalışmadır.   
  Bu Yönetmeliğin uygulanması yönünden, özel Kanunlarda mevcut yahut Devlet  
Memurları Kanunu'na veya Özel Kanunlara dayanılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönet- 
meliklerdeki:                                  
                                        
  a) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten az olan Devlet Memurlarının 40 saat-
ten fazla çalıştıkları süre;                          
  b) Haftalık çalışma süreleri 40 saatten fazla olan Devlet Memurlarının;   
Özel Kanunlarında mevcut veya Devlet Memurları Kanunu ya da Özel Kanunlara daya-
nılarak çıkarılacak Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen süreden fazla çalıştık- 
ları süre;                                   
  Fazla çalışma sayılır.                           
  B) Nöbet Hizmeti: Kurumların faaliyetleri gereği, güvenliğin veya hizmetin 
devamını temin amacıyla, normal çalışma saatleri içinde veya dışında yapılan  
çalışmadır.                                   
                                        
                 IV                      
                                        
               GENEL ESASLAR                   
                                        

  Madde 4 - Fazla çalışmanın ücretle karşılanabilmesi için memurun kadrosuna 
ait görevini normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapması gereklidir. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 5 - Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri   
fazla çalışma sayılmaz.                             
                                        

  Madde 6 - Amir, memura fazla çalışma yapacağını bir hafta önce yazılı olarak
bildirir.                                    
  Ancak acele ve özel durumlarda bildirme aynı günde de yapılabilir.     
                                        

  Madde 7 - Kurum amirleri gerekli gördükleri hallerde Devlet Memurları Kanu- 
nunun 99 ve 178 inci maddelerine göre fazla çalışma yaptırabilirler.      
  Kurum amirleri fazla çalışma yaptıracakları memurlar için düzenliyecekleri 
"Fazla Çalışma Cetveli" ne memurun günde yaptığı fazla çalışma süresini kayde- 
derler. Bu cetvel memur ve amir tarafından imzalanarak özel dosyasında saklanır.
                                        
               V                         
                                        
        FAZLA ÇALIŞMANIN ÜCRETLE KARŞILANMASI              
                                        

  Madde 8 - Devlet Memurları Kanununun 99. ve 100. maddeleri hükümleri uyarın-
ca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında ve aşağıdaki şartların gerçek- 
leşmesi hallerinde fazla çalışma ücretle karşılanır:              
  a) Görevin kanun ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulun- 
ması,                                      
  b) İnsan, hayvan ve bitkilerle ilgili hastalıklar, arızalar ile tabii afet- 
ler gibi olağanüstü hallerin oluşu (Bu hallerin devam süresince)        
  c) İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak
işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması,
  d) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışıl- 
ması.                                      
  Ancak, 1, 2 ve 3. derece yönetici kadrolarında bulunanlara fazla çalışma  
ücreti ödenmez.                                 
                                        

  Madde 9 - Bakanlıklar ve müstakil bütçeli kuruluşlar 8. maddenin (a), (c) ve
(d) fıkraları gereğince yapılacak fazla çalışma için gerekçeli teklif hazırlar- 
lar.                                      
                                        

  Madde 10 - Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, Maliye Bakanlığı ile bütçe   
mutabakatını sağladıktan; Belediye ve İl Özel İdareleri, bütçelerini vesayet  
makamlarına tasdik ettirdikten sonra dokuzuncu maddenin (a), (c) ve (d) fıkra- 
ları kapsamına giren fazla çalışma taleplerini Devlet Personel Dairesine (Bu  
Dairenin bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığı kanalı ile) gönderirler.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 VI                       
                                        
               DENETİM                      
                                        

  Madde 11 - Fazla çalışmada bulunan Devlet Memurlarının fazla çalışma saat- 
leri her gün,fazla çalışmaya katılanların yöneticisi tarafından kontrol edile- 
rek, "Aylık Fazla Çalışma Cetveli" üzerinde tespit ve imza edilir. Bu cetvel,  
fazla çalışmaya katılmış ise o gün, katılmamış ise ertesi gün kurumun personel 
işleri sorumlusu tarafından da kontrol edilir ve onaylanır.           
                                        

  Madde 12 - Üretim ile ilgili kuruluşlarda üretimin fazla çalışmaya uygun  
ölçüde yürütülmüş olması zorunludur. Gerekli randıman elde edilemiyen fazla   
çalışmalardan, fazla çalışma programı düzenleyen kuruluşun amiri ile üretim   
müessesesi yöneticisi sorumludurlar.                      
                                        
  Üretim ile ilgisi olmayan kuruluşlarda, fazla çalışmadan beklenen olumlu  
sonucun alınmasında fazla çalışma programı düzenleyen kuruluşun amiri ile fazla 
çalışmanın uygulandığı ünite yöneticisi sorumludurlar.             
                                        

  Madde 13 - Fazla çalışma programlarının hazırlanması veya uygulanması sıra- 
sında Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi gerekli gördükleri takdirde  
inceleme yapabilirler.                             
                                        
  1327 sayılı Kanunun 92 inci maddesinde sözü geçen Devlet Bütçe Uzmanları ile
Devlet Personel Uzmanları, fazla çalışma programları hazırlayan veya uygulayan 
kurumlarda kadro ve fazla çalışmaya ilişkin her türlü incelemeleri yapmaya ve  
evrakı tetkik etmeye yetkilidirler.                       
                                        

  GEÇİCİ MADDE 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu değiştiren 1327    
sayılı Kanunun 90. maddesiyle getirilen Ek Geçici 9. maddenin kapsamına giren  
kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık elile fazla çalışmaya ilişkin  
taleplerini Maliye Bakanlığı ile finansman mutabakatı hasıl olduktan sonra bu  
Yönetmeliğin 10. maddesinde gösterilen mercie yaparlar.             
                                        

  GEÇİCİ MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine kadar 1974 yılı için  
kurumlara verilmiş olan Fazla Çalışma Saat miktarı bu Yönetmeliğe göre her   
kurum için verilecek fazla çalışma saati toplamı ile mahsup edilir.       
                                        
                 VII                      
                YÜRÜRLÜK                     
                                        

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümleri 1/6/1974 tarihinden itibaren yürürlüğe  
girer.                                     
                                        
                 VIII                      
                YÜRÜTME                     
                                        

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.