Endeksler
                                        
                                        
       DEVLET MEMURLARININ ÇEKİLMELERİNDE DEVİR VE TESLİM         
            SÜRELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK              
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.11.1974, No: 7/9044         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.12.1974, No: 15081          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 14, S. 112          
                                        
  I - Kapsam:                                 
                                        

  Madde 1 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 95 inci maddesi gereğince  
düzenlenen bu yönetmelik hükümleri, çekilen Devlet Memurlarından devir ve teslim
ile yükümlü olanlara uygulanır.                         
  Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli olan süreleri,
bu yönetmelik hükümleri düzenler.                        
                                        
  II - Devir ve teslim konusu:                        
                                        

  Madde 2 - Bu yönetmelik hükümleri uyarınca devir ve teslim ile yükümlü bulu-
nanların devir ve teslim işlemlerinin kapsamına giren hususlar şunlardır:    
                                        
  a) Para ve para hükmündeki kıymetler,                    
  b) Ayniyat, demirbaş, taşınmayan mallar ve bunlara ait belgeler,      
  c) Pul ve kıymetli evrak, (210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu ve Türk Tica- 
ret Kanununa göre kıymetli evrak sayılanlar)                  
  d) Tahsil, tediye ve mahsuba esas teşkil eden ve ispata yarıyan evrak,   
kullanılmış veya kullanılmamış makbuzlar,                    
  e) Görevi ile ilgili her türlü evrak, hesap ve defterler,          
  Yukarıda sayılanları uhdesinde bulundurulan Devlet Memurları devir ve teslim
ile yükümlüdür.                                 
                                        
  III- Çekilen devlet memurlarının devir ve teslim süreleri:         

  Madde 3 - Çekilen Devlet Memurları, Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılanla-
rı yerlerine asaleten veya vekaleten atananlara, atama yapılacak memur bulunma- 
dığı, yerlerine atanacak kimse bir aya kadar gelmediği veya yerlerine bir    
vekil atanmadığı takdirde yetkili amirce görevlendirilecek bir memura hizmetin 
özelliğine ve kurumca belirtilen esaslara göre 30 günü aşmamak (Yönetmeliğin  
4 üncü maddesinde sayılan olağanüstü haller hariç) şartı ile yine yetkili    
amirince saptanacak süre içinde devir ve teslim etmek zorundadır.        
  Hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan saymanların devir ve 
teslim süresi 30 gün, sayman mutemetlerinin 15 gündür.             
                                        
  IV - Devir ve Teslim sürelerinin uzatılması:                

  Madde 4 - Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca saptanan devir ve teslim   
süreleri; savaş halinde, olağanüstü hallerde veya genel hayata müessir afetlere 
uğranılan yerlerde bir ayı aşmamak şartı ile yetkili amirce uzatılabilir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  V - Devir ve teslim sürelerinin başlangıcı ve tamamlanması:         
                                        

  Madde 5 - Yönetmeliğin 3 üncü maddesi uyarınca saptanan devir ve teslim sü- 
releri,çekilen Devlet Memurlarının yerlerine asaleten veya vekaleten atananların
işe başladığı; atama yapılacak memur bulunmadığı, yerlerine atanacak kimse bir 
aya kadar gelmediği veya yerlerine bir vekil atanmadığı takdirde yetkili amirce 
görevlendirilecek memurun bu göreve başladığı tarihten itibaren başlar.     
                                        

  Madde 6 - Tesbit edilen devir ve teslim sürelerinin bitiminden önce devir  
ve teslim işlemlerini tamamlayanlar yetkili amirini haberdar ederek görevlerini 
bırakabilirler.                                 
                                        

  Madde 7 - Yönetmeliğin 3 üncü ve 4 üncü maddeleri ile tesbit edilen süre-  
lerde veya teslim sürelerinin bitiminden önce devir ve teslim işlerini tamam-  
layanların aylıkları; çalıştıkları sürelerle kayıtlı olmak üzere, eski görev  
yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.                     
                                        

  Madde 8 - Çekilme suretiyle görevlerinden ayrılanların, devir ve teslim   
işlemlerini bu yönetmeliğin 3 üncü ve 4 üncü maddelerine göre tesbit edilen sü- 
reler içinde tamamlayamıyanlara, fazla çalıştıkları süreler için ayrıca ücret  
ödenmez.                                    
                                        
  VI - Yürürlük:                               
                                        

  Madde 9 - Bu yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe   
girer.                                     
                                        
  VII - Yürütme yetkisi:                           
                                        

  Madde 10 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.