Endeksler
                                        
                                        
               YEM YÖNETMELİĞİ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25.6.1974, No: 7/8487         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 29.5.1973, No: 1734          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  5.8.1974, No: 14967         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 13, S. 2529         
                                        
               BÖLÜM I                      
             Genel hükümler                    
                                        
  Kanuni dayanak:                               
                                        

  Madde 1 - Bu Yönetmelik; 29/5/1973 gün ve 1734 sayılı Yem Kanununun uygulama
şeklini göstermek ve kanunun çeşitli maddeleriyle yönetmeliğe bırakılan hususla-
rı açıklamak üzere, Kanunun 20 nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.       
                                        
  Amaç:                                    
                                        

  Madde 2 - Bu Yönetmelik; hayvanların rasyonel bir şekilde beslenmelerini  
sağlamak ve hayvansal üretimi geliştirmek üzere ticarete arz edilecek yemlerin 
hazırlanması, imali, ithali, ihracı, sürüm ve satışının belli esaslara bağlan- 
ması ve yemlerin özelliklerine göre haiz olacakları nitelikler ve ihtiva etme- 
leri gereken temel besin maddeleri cins ve miktarlarının tespiti, bu yemlerin  
beyana ve tescile tabi tutulmaları ve benzeri hususlar gözönünde tutularak;   
                                        
  A) Yem imal eden kuruluşların, dolayısiyle yem imal ve pazarlama faaliyet- 
lerinin memleket ve çiftçi ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli olarak gelişti-  
rilmesini,                                   
                                        
  B) Yem imalathane ve fabrikalarının tesis ve işletmeleri sırasında vaki ola-
bilecek teknik ve ekonomik yanılmaları, eksiklik ve aksaklıkları giderme ve bu 
suretle hem imalatçıların hem de çiftçi ve memleket çıkarlarının üstün düzeyde 
tutulmasını,                                  
                                        
  C) Yemlerin belli norm ve standartlara uygun, garantili olarak ve dengeli  
fiyatlarla, kolaylıkla temin şartlarını,                    
gerçekleştirecek hükümleri açık ve seçik bir şekilde belirtmek amacı ile hazır- 
lanmıştır.                                   
                                        
  Kapsam:                                   
                                        

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; ticarete arzedilecek yemlerin:           
  1) Tariflerini, sınıflandırılmalarını, norm ve standartlarla ilgili işlem- 
lerini,                                     
  2) Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işlerini,                
  3) Laboratuvarlarda muayene ve analiz işlerini,               
  4) Laboratuvar analiz metodlarını,                     
  5) İmal edildikleri işletmelerin tabi olacakları asgari teknik ve sağlık  
şartlarını,                                   
  6) Depolama ve satışa arzetme yerlerinin ruhsat için tabi olacakları şart- 
ları,                                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  7) İmal ruhsatları, satış fiyatları, ithal ve ihraç işlemleri ile kanunda  
yer alan diğer hükümleri,                            
ve Yem Tescil ve Kontrol Dairesinin kuruluş şeklini kapsar.           
                                        
               BÖLÜM II                      
           Tarifler ve sınıflandırma                 
                                        
  Tarifler:                                  
                                        

  Madde 4 - Yem Kanununda ve bu Yönetmelikte geçen başlıca deyim ve terimle- 
rin anlamları aşağıda gösterilmiştir.                      
  Bakanlık; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,             
  Daire; Yem Tescil ve Kontrol İşleri Dairesini,               
  Ekip; (Değişik: 2/12/1996 - 96/9305 K.) Ruhsata tabi yem imal eden işletme- 
ler ve bunların depo ve satış yerlerinin mahallinde denetimi ve kontrolü için  
görevlendirilen yem konusunda eğitim görmüş biri sağlık hizmetleri sınıfından  
Veteriner Hekim, diğer ikisi teknik hizmetler sınıfından Ziraat Mühendisi ol-  
mak üzere 3 (üç) kişilik Kontrolörler Kurulunu ifade eder.           
  Yem; Madde ve enerji bakımından hayvanın yaşama ve verim ihtiyaçlarını kar- 
şılamak amacı ile ve belli sınır ve şartlarda yedirildiği zaman hayvan sağlığı- 
na zararlı olmayan, hayvanlar tarafından faydalanabilecek durumdaki organik   
ve inorganik maddeler veya bunların karışımlarıdır.               
  Beyan; Ticarete arz edilecek yemlerde değer tayinine esas olan temel besin 
maddeleri oranlarının ve form (1) de bildirilen hususların yazılı olarak be-  
lirtilmesidir.                                 
  Ruhsat; Ticarete arz edilmek için yem imal etmek üzere kurulan işletmelere 
asgari teknik ve sağlık şartlarının haiz olmaları halinde Bakanlıkça verilen  
yem imal belgesidir.                              
  Tescil; Beyana tabi olan yemlerin; ihtiva ettikleri her türlü maddelerin  
adları, yemin ticari adı, çeşidi, değer tayinine esas olacak temel besin madde- 
leri kapsamı bakımından norm veya standartlara uygun olmaları halinde Bakanlık- 
ça ilgili kütüğe kaydedilmesidir.                        
  Kontrol; Yem imal eden işletmeler ile yem depolama ve satışa arz etme yer- 
lerinin asgari teknik ve sağlık şartları yönünden denetimi ile yemlerin beyan  
ve tescile uygunluklarını tespit için yapılan fiziksel, kimyasal ve gerektiğin- 
de biyolojik muayene ve analizlerdir.                      
  Temel besin maddeleri; Yemlerin bileşiminde bulunan ve değer tayinine esas 
olan ham protein, ham yağ, ham selüloz, azotsuz öz maddeler, kalsiyum, fosfor  
ve benzeri gibi minaraller, vitaminler ve benzeri besin maddeleridir.      
  Analiz; Beyan ve tescile tabi yemlerde Bakanlığın görevlendirdiği laboratu- 
varlarda veya göstereceği referans laboratuvarında, Bakanlıkça belirtilen metod-
lar çerçevesinde, uygulanan kimyasal, fiziksel ve biyolojik işlemlerdir.    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Referans laboratuvarı; 1 inci analize itiraz vukuunda kesin sonucu verecek 
analizi yapan laboratuvardır.                          
  Yem örneği (numunesi); Analiz için ilgili laboratuvara gönderilmek üzere  
Bakanlığın görevli ve yetkili kıldığı kimseler tarafından depodan, fabrikadan, 
satış yerinden, tüketici ambarından, usulüne göre alınarak bir ambalaj içine  
konulmuş, ağzı mühürlenmiş ve durumu bir tutanakla tespit edilmiş olan yemler- 
dir.                                      
  Ev hayvanları; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Kürkü için beslenen hayvanlar   
hariç, insanlar tarafından normal olarak bakılan ve beslenen ancak tüketilme-  
yen türlere ait hayvanlardır. Bu hayvan grubu özellikle; kedileri, köpekleri,  
kuşları, kemirgenleri, sürüngenleri süs balıkları ile atlarını ve benzer hay-  
vanları kapsar.                                 
  Karma yemler; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Çeşitli yem hammaddelerinin ve   
yemlerin norm veya standardına uygun şekilde karıştırılması ile elde edilen   
yemler olup bu yemler aşağıda tanımlanan tüm yem gruplarını kapsar.       
  Ev hayvanı yemleri; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Ev hayvanları için üretilen 
yemlerdir.                                   
  Tam yemler; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Bileşimleri itibariyle, hayvanların 
günlük beslenme ihtiyacını tek başına karşılayan yemlerdir.           
  Tamamlayıcı yemler; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Belli maddeleri yüksek mik- 
tarlarda ihtiva etmekle birlikte bileşimlerinden dolayı, ancak diğer yemlerle  
beraber kullanıldıklarında hayvanların günlük beslenmesi için yeterli olan   
yemlerin oluşturduğu karışımlardır.                       
  Özel amaçlı yemler; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Diğer yemlerden veya ürün  
 tiplerinden ayırt edici özellikte, özel besleme amaçları güden yemlerdir.   
  Fason üretim; Ek: (2/12/1996-96/9305 K.) Ruhsatlı yem fabrikalarında, ti-  
cari olarak gerçek ve tüzel kişilerce norm veya standartlara uygun yem üret-  
tirme şeklidir.                                 
  Sınıflandırma:                               

  Madde 5 - Yem Kanunundaki sınıflandırmaya göre Yönetmelik kapsamına alınan 
yem çeşitleri aşağıda gösterilmiştir.                      
                                        
  I - Kökeni bitkisel olan yemler:                      
  Yaş ve kuru olarak doğrudan doğruya kullanılmaya elverişli olan her nevi  
otlar ile öğütülmemiş dane yemler, kök, yumru, meyve, saman, silaj yemleri ve  
benzeri bitkisel yemlerdir.                           
                                        
  Bunların grupları ve adları aşağıda gösterilmiştir:             
  1) Yeşil yemler:                              
  Taze olarak, doğrudan doğruya veya parçalanarak hayvan beslenmesinde kul-  
lanılan aşağıda yazılı buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara ait yeşil yem- 
ler bu gruba girerler.                             
  Buğday hasılı, - Arpa hasılı, Çavdar hasılı, - Yulaf hasılı, - Darı hası-  
lı, - Mısır hasılı, - Kültürü yapılan diğer buğdaygil yeşil yem bitkileri,- her-
türlü yonca, - her türlü bakla, - her türlü tırfıl, - yeşil fiğ, - yeşil bur-  
çak, - korunga (evliya otu), - yeşil bezelye, - yeşil soya fasulyesi, ayçiçeği 
hasılı, - çayır otları, - yemlik lahana ve yaprakları, - yemlik ebegümeci, - ha-
vuç yaprakları, - hayvan pancarı yaprakları, - şeker pancarı yaprakları, - yer 
elması yaprakları, - hardal bitki parçaları, - deniz yosunları v. b. yeşil   
yemler.                                     
                                        
  2) Kuru otlar:                               
  Buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara ait yeşil yemlerin tabii yollarla 
kurutulmalarıyla elde edilen ve doğrudan doğruya veya parçalanıp kıyılarak hay- 
van beslenmesinde kullanılan sap ve yapraklardır.                
                                        
  3) Sun'i kurutulmuş otlar:                         
  Buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara ait değerli yeşil yemlerin körpe  
halde biçilip, sıcak hava akımında kurutulmasiyle elde edilen yemlerdir.    
  Sun'i kurutulmuş otlar; Kilogramında 150 mg. ın üzerinde karotin, 180 gr.ın 
üzerinde ham protein ve 250 gr. ın altında selüloz ihtiva etmeleri halinde kesif
yem sayılırlar.                                 
                                        
  4) Saman, kavuz, kılıf ve kabukları:                    
  Kültüre alınan ve alınmayan buğdaygil, baklagil ve diğer familyalara ait  
bitkilerin tohum ve meyveleri elde edilirken harmandan arta kalan aşağıda adları
yazılı saman, kavuz, kılıf, kabuk v. b. kalıntılardır.             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Arpa samanı, - buğday samanı ve kavuzu, - çavdar samanı ve kavuzu, - yulaf 
samanı ve kavuzu, - Mısır samanı ve koçanı, - çeltik samanı ve kavuzu, - darı  
samanı ve kavuzu, - gernik ve kaplıca samanları, - kuşyemi samanı, - her türlü 
bakla samanı ve kılıfı, - Bezelye samanı ve kılıfı, - burçak, fiğ samanları ve 
kılıfı, - fasulye ve börülce samanları, - mercimek samanı ve kılıfı, - nohut  
samanı, - soya fasulyesi samanı ve kılıfı, - üçgül ve yonca samanları, - yer  
fıstığı samanı, - ayçiçeği samanı ve tablası, - pamuk tohumu kabuğu (çiğit ka- 
buğu = kapçık), - keten samanı ve kavuzu, - kolza samanı v.b.saman, kavuz, kılıf
ve kabuklar bu gruba girerler.                         
                                        
  5) Sap ve yapraklar:                            
  Yeşil yemlerin kurutulmuş olan sap ve yaprakları bu gruba girerler.     
                                        
  6) Ekşitilmiş (silaj = silo) yemler:                    
  Yeşil yemlerin ve suca zengin diğer yemlerin uzun süre muhafazasını sağlamak
üzere, belirli şartlarda bir fermantasyon devresi geçirmeleri sonucu elde edilen
aşağıda gösterilen yemlerdir.                          
  Yonca silajı, - mısır silajı, - (mısır + baklagil) silajı,- (Çayır üçgülü + 
çimen) silajı, - (fiğ + çavdar) silajı, - (şeker pancarı + hayvan pancarı)   
silajı (fiğ + yulaf + çavdar silajı) v.b. silaj yemler bu gruba girerler.    
                                        
  7) Kök veya Yumru yemler:                          
  Yedek besin maddelerini köklerinde veya toprak altı dallarında depo eden ve 
doğrudan doğruya veya parçalanarak hayvanlara yedirilen, suca zengin yemler   
ile insan yiyeceği özelliğini kaybetmiş aşağıda gösterilen kök ve yumrulardır. 
  Hayvan pancarı, - şalgam, - patates, - tatlı patates v.b. kök ve yumru   
yemler.                                     
                                        
  8) Dane yemler ve meyveler:                         
  Doğrudan doğruya, kırılarak veya öğütülerek hayvanlara yedirilen buğdaygil, 
baklagil ve diğer familyalara ait tohum, dane ve meyveler ile insan yiyeceği  
olarak kullanılma özelliğinde olmayan aşağıda gösterilen tohum, dane ve meyveler
bu gruba girerler.                               
                                        
  (Değişik: 8/2/1990 - 90/131 K.) Her türlü buğday, - arpa, - çavdar, - çel- 
tik, - her türlü darı, - kaplıca, - mısır, - yulaf, - yem bezelyesi, - burçak,- 
her türlü fiğ, - nohut (standart dışı), - yer fıstığı (standart dışı), aspir,- 
pamuk tohumu (çiğit), - meşe palamudu ve insan yiyeceği olarak kullanılmayan  
diğer dane ve meyveler.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  II - Kökeni bitkisel olan sanayi kalıntıları:                
  Bunlar; Bazı bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında elde olunan un, nişasta,
bira, şeker, bitkisel yağ ve benzeri sanayinin kalıntıları olarak ortaya çıkan 
ve yem olarak kullanılabilen maddelerle öğütülmüş her türlü bitkisel yemlerdir. 
                                        
  1) Değirmencilik kalıntıları:                        
  Bunlar; Değirmenlerde işlenen danelerin eleme ve soyulmalarında başlıyarak 
un haline gelinceye kadar geçen safhalarda elde edilen aşağıda adları yazılı  
kalıntılardır.                                 
  Buğday kepeği ve razmolu, - bonkalite, - bulgur kepeği, - yulaf ezmesi, -  
çavdar kepeği, - mısır kepeği, - pirinç kepeği, - baklagil kepekleri v.b. ezme 
ve kepekler.                                  
                                        
  2) Nişastacılık Sanayii kalıntıları:                    
  Nişastaca zengin ürünlerden nişasta elde edildikten sonra arta kalan aşağıda
adları yazılı kalıntılar bu gruba girerler. Bunlar taze olarak veya kurutularak 
hayvanlara yedirilirler.                            
  Buğday posası, - buğday şilempesi, - mısır posası, - mısır şilempesi,- mısır
gluten yemi (mısır grizi), - mısır gluten unu (mısır proteini), - mısır özü   
(mısır embriyosu) küspesi, - patates posası, - patates şilempesi v.b. nişastacı-
lık kalıntıları.                                
                                        
  3) Fermantasyon Sanayii kalıntıları:                    
                                        
  3.1 - Biracılık sanayii kalıntıları:                    
  Biranın yapımı sırasında elde olunan aşağıda adları yazılı kalıntılardır.  
  Malt çimi, - malt posası, - bira mayası, - şerbetçi otu posası v.b. bira-  
cılık kalıntıları.                               
  3.2 - Alkol sanayii kalıntıları:                      
  Alkol ve alkollü içkilerin elde edilmesi sırasında arta kalan, doğrudan   
doğruya veya kurutularak hayvanlara yedirilen posalar bu gruba girerler.    
  Melas mayası (ispirto mayası) v.b. alkol sanayii kalıntıları gibi.     
  3.3 - Şarakanunılık sanayii kalıntıları:                    
  Şarap imali sırasında elde edilen aşağıda adları yazılı kalıntılar bu gruba 
girerler.                                    
  Üzüm cibresi, - şarap mayası, - elma posası v.b. posa ve cibreler gibi.   
                                        
  4) Şeker sanayii kalıntıları:                        
  Şeker pancarı veya kamışından şeker üretilirken elde edilen kalıntılardır. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Şeker pancarı posası veya talaşı, - şeker kamışı posası veya talaşı, - me- 
laslı şeker pancarı posası, - melas v.b. şeker sanayii kalıntıları, bu gruba  
girerler.                                    
                                        
  5) Yağ sanayii kalıntıları:                         
  Yağlı tohumlardan yağ elde edildikten sonra arta kalan aşağıda adları yazılı
kalıntılardır.                                 
  Ayçiçeği tohumu küspesi, - pamuk tohumu (çiğit) küspesi, - haşhaş tohumu  
küspesi, - keten tohumu küspesi, - kendir tohumu küspesi, - soya fasulyesi küs- 
pesi, - susam tohumu küspesi, - yer fıstığı küspesi, - fındık ve ceviz küspe- 
leri, - aspir tohumu küspesi, - tütün tohumu küspesi, - kolza küspesi v.b. yağ 
sanayii kalıntıları gibi.                            
                                        
  6) Diğer Bitkisel sanayii kalıntıları:                   
  Marmelat, meyve suyu, salça v.b. mamuller elde edildikten sonra arta kalan 
kalıntılardır.                                 
  Portakal ve turunçgil posaları, - elma posası, - çilek posası, - domates  
posası v.b. diğer bitkisel sanayii kalıntıları bu gruba girerler.        
                                        
  III- Kökeni hayvansal olan yemler:                     
  Kadavraların, hayvan organlarının ve hayvansal ürünlerin özel surette    
kurutulması ve öğütülmesinden elde olunan et unu, etkemik unu, kemik unu, ka-  
davra unu ve balık unu ile süt ve süt sanayii kalıntıları, mezbaha kalıntıları, 
deniz hayvanlarından elde olunanlar v.b. yemlerdir.               
                                        
  1) Süt ve süt sanayii kalıntıları:                     
  Yağlı ve yağsız (yavan) süt tozu, - yayık altı, - peynir suyu v.b. kalıntı- 
lardır.                                     
                                        
  2) Mezbaha kalıntıları:                           
  Kan unu, - et unu, - et - kemik unu, - kemik unu, - karaciğer unu, - kadavra
unu, - yemlik et konserveleri, - tavuk mezbaha kalıntı unları v.b. mezbaha ka- 
lıntıları bu gruba girerler.                          
                                        
  3) Deniz, Göl, Nehir Hayvanlarından elde olunan yemler:           
  Her türlü balık unu, - her türlü balık yağı (insan tedavi ve beslenmesinde 
kullanılan hariç), - her türlü balık karaciğer unu v.b. deniz hayvanlarından  
elde edilen yemler.                               
                                        
  IV - Mineral yemler:                            
  Yalnız yem sanayiinde ve hayvan beslenmesinde kullanılan belli başlıları  
aşağıda gösterilen kalsiyum, fosfor, sodyum gibi makro elementlerin ve demir,  
bakır, çinko gibi iz elementlerin tuzları veya diğer bileşikleri ile amonyum  
tuzları ve benzeri maddeler veya bunların karışımlarıdır.            
  Sentetik bir madde olan organik yapılıştaki üre de bu grupta yer almaktadır.
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sodyumklorür (yemek tuzu), - sodyum molibdat, - sodyum bikarbonat, - sodyum 
iyodür, - sodyum selenit, - sodyum selenat, - kalsiyum asetat, - kalsiyum   
asetoklorit, - kalsiyum klorit, - kalsiyum fumarat, - kalsiyum glikonat, - kal- 
siyum laktat, - kalsiyum sülfat (jips), - kireç taşı, - mermer tozu (kalsiyum  
karbonat), - kalsiyum - mağnezyum fosfat, - mono-di-tri kalsiyum fosfat, - kal- 
siyum iyodat, - kalsiyum molibdat, - deniz hayvanlarının kabukları,- kemik   
kömürü, - kemik külü, - mağnezyum karbonat, - mağnezyum sitrat, - mağnezyum   
fumarat, - mağnezyum glikonat, - mağnezyum laktat, - mağnezyum oksit,- magnezyum
sülfat, - mono-di-tri mağnezyum fosfat, - Demir- 2 karbonat, - demir - 2 fuma- 
rat, - demir-3 sitrat, - demir - 2 glikonat, - demir-3 oksit sakkarat, - demir 
sülfat, - kobalt asetat, - kobalt klorit, - kobalt nitrat, - kobalt sülfat, -  
bakır iyodir, - bakır asetat, - bakır karbonat, - bakır-2 oksit, - bakır sülfat 
(göztaşı), - potasyum iyodat, - mangan - 2 karbonat, - mangan-2 oksit,-mangan-2 
sülfat, - amonyum molibdat, - molibden oksit, - çinko asetat, - çinko karbo-  
nat, - çinko oksit,- çinko sülfat,- sentetik üre v.b. mineral yemler.      
                                        
  V - Yemlik preparatlar:                           
  Kimyasal analiz, sentez veya istihraç (exraction) yolları ile, fabrikasyon 
şeklinde elde edilen ve yemin değerini, organizmada değerlendirilmesini arttır- 
maya yardım edebilecek nitelikteki müstahzarlar ile antibiyotik, hormon ve vi- 
taminler gibi katkı maddelerini ihtiva eden yemlerdir.             
                                        
  Hayvan hastalıklarının tedavisi veya önlenmesi maksadı ile kullanılan sül- 
famit, antibiyotik, hormon ve vitaminler gibi ilaç ve benzeri maddeler bu grup 
dışında sayılırlar.                               
                                        
  VI - Karma yemler: (Değişik: 2/12/1996-9305 K.)              
  Bu yemler aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;                
  Kanatlı ve diğer kümes hayvanlarının karma yemleri,             
  Küçükbaş hayvanların karma yemleri,                     
  Büyükbaş hayvanların karma yemleri,                     
  Laboratuvar hayvanlarının karma yemleri,                  
  Su ürünlerinin karma yemleri,                        
  Kürk hayvanlarının karma yemleri,                      
  Ev hayvanlarının karma yemleri ve diğer hayvanların karma yemleri,     
  Bu yemlere; ekli 3 No.lu listede isimleri bulunan maddeler katılamaz.    
  Bu bölümdeki sınıflandırmaya dahil yem çeşitlerinden, günün şartlarına,   
hayvan besleme bilimi ve teknolojisindeki gelişmelere göre bazılarını çıkar-  
maya veya yenilerini eklemeye Bakanlık yetkilidir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                BÖLÜM III                    
                                        
         Beyan, tescil, ruhsat ve kontrol işleri            
                                        
  Beyan işlemi ve şekli (1)                          

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 2/12/1996-96/9305 K.)                  
  Yönetmeliğe ekli 1 No.lu listede isimleri bulunan yemler beyana tabi yem-  
lerdir. Bu yemlerin beyan işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.         
  a) Bu yemleri satış için imal ve ithal eden gerçek ve tüzel kişiler yem-  
lerin içinde bulunan ve değer tayinine esas olan maddelerin oranlarını ve ka-  
rışıma giren yemlerin adlarını ve oranlarını, Yönetmelik ekindeki Form (1)   
beyannamesine göre Bakanlığa bildirmek ve beyanla ilgili işlemlerini satışa ve 
ithalata başlamadan önce tamamlamak zorundadırlar.               
  b) Beyana tabi yemlerden herbirinin karşısında o yemin değer tayinine esas 
olan maddelerden hangi oran veya miktarda beyan edileceği (X) işareti ile göste-
rilmiştir.                                   
  c) Beyana tabi yemler için tanzim olunan Form (1) beyanname bir dilekçe ile 
Bakanlığa teslim edilir. Beyannamelerin gizliliği esastır.           
  d) Yemlerin beyanında, beyan edilecek maddeler ve diğer özellikler hayvan  
besleme bilimi ve yem teknolojisindeki gelişmeler dikkate alınarak Bakanlıkça  
belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.                   
  Fason Üretim                                

  Madde 7- (Değişik: 2/12/1996-96/9305 K.)                  
  Fason üretimde üretimi yapan ile yaptıran gerçek veya tüzel kişiler üretime 
başlamadan önce; karşılıklı yapılacak sözleşme, ticaret sicili, norm veya stan- 
dartlara uygun olarak tanzim edilecek beyan, tescil ve yem mevzuatınca gerekli 
görülen belgeleri Bakanlığa teslim etmek zorundadırlar.             
  Sorumluluk mekanizması ve kanuni takiplerde sözleşmeye imza koyan her iki  
tarafda 47 nci madde gereği sorumlu tutulurlar.                 
  Beyanda belirtilecek bilgiler:                       

  Madde 8 - Beyana tabi yemlerin ambalajlı satışlarında; Ambalaj üzerinde veya
etiketinde, ambalajsız satışlarda ise, 100 kg. dan fazla olan satışlar için   
satıcı tarafından verilecek garanti belgesinde, aşağıda yazılı bilgilerin bulun-
ması zorunludur.                                
                                        
  a) İmalatçı veya satıcının isim ve açık adresi,               
  b) Varsa firmanın amblemi ve telefon No. su,                
  c) Yemin adı ve imal tarihi,                        
  d) Yemin 7 nci maddeye göre beyan edilen temel besin maddelerinin ayrı ayrı 
 oranları veya miktarları,                           
  e) Beyanın tarih ve No. su,                         
  f) Ambalaj içindeki yemin net ağırlığı,                   
  g) (Değişik: 2/12/1996-96/9305 K.) Kullanma ve muhafaza tarifnamesi,    
  h) (Değişik: 2/12/1996-96/9305 K.) Son kullanma tarihi veya üretim tarihiyle
 kullanma süresi,                                
  ı) (Ek: 2/12/1996-96/9305 K.) Parti numarası.                
-----------------                                
(1) Bu maddenin başlığı, 2/12/1996 tarih ve 96/9305 sayılı Bakanlar Kurulu Ka- 
  rarı ile yürürlüğe konulan yönetmeliğin 3 üncü maddesi ile değiştirilmiş ve 
  metne işlenmiştir.                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Etiket ve belgeler:                             

  Madde 9 - (Değişik: 2/12/1996-96/9305 K.)                  
  Ev hayvanları yemlerinin etiketleri hariç, etiket ve garanti belgelerinin  
boyutları 8x15 cm.den küçük olmamalı, ambalaj üzerinde, etikette veya garanti  
belgesinde verilmesi gereken bilgilerin okunaklı olarak, kolay anlaşılır bir  
dille yazılması, kullanılan malzemenin, mürekkebin, yapıştırıcı vb.nin sağlı-  
ğa zararlı olmaması zorunludur.                         
  Etiket veya garanti belgelerinde tüketiciyi aldatıcı şekilde; resim, şe-  
kil ve yazılar yer alamaz. Yemin muhtevasında hayvan sağlığı ve verimle ilgili 
kullanımı sınırlayıcı maddeler varsa bunu belirten uyarıcı veya eğitici bilgi- 
lerin etiket ve garanti belgelerinde yer alması zorunludur.           
  Yemin ambalajı üzerinde "Kg" olarak miktarı rahatça görülebilecek büyük-  
lükte yazılmalı, etiket, ambalaj üzerine gözle rahatça görülebilecek şekilde  
yerleştirilmeli ve üzerinde hiç bir düzeltme yapılmamış olmalıdır.       
  Ticarete konu olan yemlerin etiket, ambalaj vb. belgeleri ile ilgili hu-  
suslarda değişiklikler yapmaya Bakanlık yetkilidir.               
  Tescil ile ilgili beyan:                          

  Madde 10 - Bu Yönetmeliğe ekli 2 No. lu listede adları yazılı olanlar.   
  a) Yemleri satış için imal eden resmi ve özel işletme ve kurumlar; yemlerin 
içinde bulunan ve değer tayinine esas olan temel besin maddelerinin oranlarını 
ve karışıma giren yemlerin adlarını, en az en çok oranları ile miktarlarını   
yahut en az en çok oranları veya miktarlarını yemin ticaret adını ve nev'ini  
yönetmelik ekindeki Form (2) beyannameye göre Bakanlığa bildirmek ve tescil   
ile ilgili işlemlerini satışa geçmeden önce bitirmek zorundadırlar.       
  b) Tescile tabi yemlerden herbirinin karşısında o yemin değer tayinine esas 
olan temel besin maddeleri ile verilecek diğer bilgilerden hangilerinin oranları
veya miktarlarının bildirileceği (x) işareti ile gösterilmiştir.        
  c) Tescile tabi yemler için tanzim olunan (Form 2) beyanname kapalı ve mü- 
hürlü bir zarf içerisinde ve bir belge mukabilinde Bakanlığa teslim edilir veya 
iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilir.                  
  Bu beyannameler, görevli ve yetkili kılınan memurlarla, yemi imal edecek  
firmanın yetkilileri dışında, herkese gizlidir. Gizliliğin sağlanması için Ba- 
kanlıkça gereken bütün tedbirler alınır.                    
  Tescil işlemi: