Endeksler
                                        
                                        
           MİLLETLERARASI ANITLAR VE SİTLER KONSEYİ         
             TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ           
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22.4.1974, No: 7/8132         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 20.5.1946, No: 4895          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 18.5.1974, No: 14890          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 13  S.958          
                                        
                  BÖLÜM I                  
                                        
  Kuruluş, unvan ve çalışma yeri:                       

  Madde 1 - Memleketimizin de üyesi bulunduğu UNESCO'nun bir kolu olan ve mer-
kezi Paris'te bulunan Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Tüzüğü- 
nün ilgili hükümlerine uygun olarak ICOMOS Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur. 
                                        

  Madde 2 - Bu komitenin unvanı Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi   
(ICOMOS) Türkiye Milli Komitesidir.                       
                                        

  Madde 3 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                 
  Milli Komitenin çalışma yeri, Ankara'da Kültür ve Tabiat Varlıklarını    
Koruma Genel Müdürlüğüdür.                           
                                        
                                        
                  BÖLÜM II                  
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 4 - a) Arkeolojik,tarihi, estetik veya etnoğrafik önemiyle tanınan her
taşınmaz mal anıt sayılır.Aslen veya tahsisen bu taşınmaz maldaki anıtlar içinde
korunan taşınır eşya, anıtın tamamlayıcı unsurlarıdır.             
  b) Doğanın, insanın veya her ikisinin eseri olan ve korunmalarında kamu ya- 
rarı bulunan bir şehir çevresi, bir kır manzarası Sit sayılır.         
                                        

  Madde 5 - Müze veya depo olarak kullanılan anıtlar içindeki arkeolojik ve  
etnoğrafik koleksiyonlar ile açık hava müzeleri ICOMOS tanımı içerisine girmez. 
                                        
                   BÖLÜM III                 
                                        
  ICOMOS'un amaçları ve çalışma yolları:                   

  Madde 6 - Amaçlar:                             
  a) Türkiye'deki anıtların ve sitlerin incelenmesini özendirmek korunmasını 
ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak,                     
  b) Türkiye'deki anıtlara ve sitlere ve genel olarak kültür miraslarına karşı
diğer memleketlerdeki makamların ve halkın ilgisini çekmek ve bu ilgiyi artır- 
mak,                                      
  c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve Milletlerarası karşılıklı  
ilişkilerin gelişmesine yararlı olmak,                     
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek - 13)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 7 - Milli Komite 6 ncı maddedeki amaçları gerçekleştirmek için:    
  a) Anıtların ve Sitlerin incelenmesinde, korunmasında, restorasyonunda ve  
değerlendirilmesinde uygulanacak Milletlerarası önerilerin hazırlanmasına ve ka-
bul edilmesine çalışır.                             
  b) Anıtlar ve Sitler ile ilgili dökümantasyon merkezleri kurulması ve geliş-
tirilmesi için milli ve milletlerarası düzeyde işbirliği yapar ve bu belgeleri 
ICOMOS üyelerinin ve ilgili uzman ve kuruluşların yararına sunar.        
  c) Anıtlar ve Sitler ile ilgili liste, envanter, plan, topoğrafik harita,  
fotoğraf ve fotogronometri arşivlerinin hazırlanmasından milli ve milletlerarası
işbirliği yapar.                                
  d) Anıtların ve Sitlerin korunması, restorasyonu ve değerlendirilmesi için 
en yeni teknik bilgileri inceler ve yayar.                   
  e) Yukarda açıklanan amaçları gerçekleştirmek için sürekli veya geçici araş-
tırma komisyonları ve uzman komiteleri kurar, bünyesi içinde ve dışında kurulmuş
ve kurulacak olanlarla işbirliği yapar.                     
  f) UNESCO'ya bağlı merkezi Roma'daki Kültür Eserlerinin korunması ve Resto- 
rasyonu Etüd Merkezi ile, ICOM ile ve milli ve milletlerarası kuruluşlarla iş- 
birliği yapar ve devam ettirir.                         
  g) Anıtlar ve Sitlerle ilgili yayınlar yapar ve bu gibi yayınlara yardım  
eder ve korur.                                 
  h) Bu alanda eleman yetiştirmek üzere çalışma yapar, teknik malzeme bakımın-
dan yardımcı olur.                               
                                        
                  BÖLÜM IV                  
                                        
  Üyeleri:                                  

  Madde 8 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                 
  ICOMOS'un üç çeşit üyesi vardır.                      
  a) Faal Üyeler:                               
  Memleketimizde çalışma alanları, anıtlar, sitler, güzel sanatlar veya    
eski eserler olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilmi, teknik ve idari personeli 
ile anıtların ve sitlerin korunması ve restorasyonu ile ilgili mimari,     
şehircilik, sanat tarihi, arkeoloji ve etnoloji uzmanları arasında faal olarak 
çalışanlar, iki faal üyenin teklifi ve Milli Komitenin onayı ile faal üye    
olabilirler.                                  
  Faal üyelerin üyeliklerinin devam edebilmesi için, ICOMOS Türkiye Milli   
Komitesine belirli bir aidat ödemeleri şarttır. Genel Kurulda oy verme hakları 
vardır. Bunlar, bir faal üye tarafından temsil edilebilir.           
  b) Asosiye Üyeler:                             
  ICOMOS'un amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek kamu kurum  
ve kuruluşları ile tüzel kişilerin bünyesindeki yetenekli şahıslar ile para   
veya eşya yardımında bulunanlar iki faal üyenin teklifi ve icra komitesinin   
onayı ile asosiye üye olabilirler.                       
  Bu üyelerin üyeliklerinin devam edebilmesi için ICOMOS Türkiye Milli    
Komitesine belirli bir aidat ödemeleri şarttır. Bunlar, oy kullanma hakkı    
olmadan Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.        
  c) Şeref Üyeleri :                             
  ICOMOS'un amacının gerçekleştirilmesi için olağanüstü hizmetleri      
dokunanlar İcra Komitesinin teklifi ve Genel Kurul'un onayı ile Şeref Üyesi   
olabilirler. Şeref üyeleri aidat ödemezler. Bunlar, asosiye üyeler ile aynı   
haklara sahiptirler.                              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                 
  8 inci maddenin (a) ve (b) bentlerinde gösterilen üyelerin; emeklilik veya 
istifa sebebiyle görevlerinden ayrılmalarıyla, üyelikleri ile varsa, ICOMOS   
Türkiye Milli Komitesindeki görevleri kendiliğinden düşer.           
  Faal üyelerin görev değişikliği sebebiyle üyelikleri düşmez.        
  Üç ay önce bilgi veren ve takvim yılı sonunda yazılı olarak görevlerinden  
çekilenler ile aidat ödemeyenlerin üyelikleri son bulur.            
                                        
                                        
                                        
                   BÖLÜM V                  
                                        
  ICOMOS Türkiye Milli Komitesi:                       

  Madde 10 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                
  ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, faal üyeler arasından seçilen on beş kişiden 
meydana gelir.                                 

  Madde 11 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi 3 yıl süreyle seçilir.       

  Madde 12 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi seçiminin, merkez Genel Kurul top- 
lantısından 6 ay önce yapılması şarttır.                    

  Madde 13 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                
  ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, kendi aralarında bir başkan ve İcra Komite- 
sinin altı üyesini seçer.                            

  Madde 14 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                
  ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin başkanı aynı zamanda İcra Komitesinin de  
başkanıdır.                                   

  Madde 15 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                
  İcra Komitesi, kendi aralarında gizli oyla bir başkan vekili, bir muhasip  
ve bir sekreter seçer. Sekreter, Milli Komite ve İcra Komitesinin işlerini   
yürüten bir büronun yöneticisidir.                       

  Madde 16 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin görevleri:           
  a) Yönetmelikle belirtilen amaç ve çalışma yollarını gerçekleştirmeye çalı- 
şır.                                      
  b) Milli Komite, İcra Komitesinin karar ve çağrısı üzerine toplanır ve top- 
lantılarını olanakları ölçüsünde yurdun çeşitli yerlerinde yapar.        
  c) Yılda en az bir defa toplanır. İcra Komitesinin çağrısı veya Milli Komite
üyelerinin en az üçte ikisinin çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapılır.   
  d) ICOMOS Türkiye Milli Komitesi toplantılarına İcra Komitesinin kararı ile 
dışardan eleman çağrılabilir.                          
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek - 13)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  e) İcra Komitesinin kararı ile seminerler kurslar ve toplantılar tertip   
eder, bu konudaki seminer, kurs ve toplantılara gerekli yardımda bulunur.    
  f) Bütçe ve hesapları kabul eder ve çalışma projesini hazırlar.       

  Madde 17 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                
  ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin karar alabilmesi için:           
  a) Milli Komite üyelerinden üçte ikisinin toplantıya katılımı şarttır.   
  b) Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.       

  Madde 18 - İcra Komitesinin görevleri:                   
  a) ICOMOS Türkiye Milli Komitesinden aldığı yetkiye dayanarak ICOMOS ile il-
gili işleri yürütmek.                              
  b) ICOMOS merkezince tertiplenecek Genel Kurul, kongre konferans ve seminer-
lere katılacak temsilcileri seçmek.                       
  c) ICOMOS Türkiye Milli Komitesince ve ICOMOS Merkez Komitesine, ICOMOS Tür-
kiye Milli Komitesi çalışmaları hakkında bilgi vermek.             

  Madde 19 -                                 
  a) İcra Komitesi iki ayda bir toplanır.                   
  b) İcra Komitesi üçte iki üyenin teklifi üzerine olağanüstü toplantı yapar. 
  c) İcra Komitesi kararlarının geçerli olabilmesi için başkan veya vekilinden
başka 3 icra komitesi üyesinin hazır bulunması şarttır.             
  d) Kararlar hazır bulunanların çoğunluğu ile alınır. Oy eşitliğinde başkanın
oyu iki oy sayılır.                               

  Madde 20 - (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.)                
  Seçimler                                  
  a) ICOMOS Türkiye Milli Komitesi seçimleri mektuplaşma yoluyla ve gizli   
oyla yapılır. En fazla oy alandan aşağıya doğru inilmek suretiyle 15 kişi tespit
edilir. 15 inci olarak eşit oy alınması halinde seçim komitesince kura çekilir. 
  b) İcra Komitesi seçimi gizli oyla yapılır.                 
  c) Seçim Komitesi yedi faal üyeden oluşur.                 
  d) Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir ve Seçim Komitesi üyelerince 
imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.                     
  e) Seçim sonuçları İcra Komitesince faal ve asosiye üyelere ve ayrıca    
Paris'teki ICOMOS Merkezine bildirilir.                     
  f) Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.                 
  g) ICOMOS Türkiye Milli Komite üyelerinden sonra en çok oy alan üç kişi   
İcra Komitesi seçiminde de yedi kişiden sonra en çok oy alan iki kişi yedek   
üyeliklere seçilir. Oy eşitliğinde kura çekilir ve sonuç tutanaklara      
geçirilir.                                   
                                        

  Madde 21 - Mali hükümler:                          
  A - Gelirler:                                
  a) İlgili Bakanlığın bütçesine konulacak olan ödeneklerden,         
  b) Üyelerden toplanan aidatlardan,                     
  c) Çeşitli bağışlardan,                           
  d) Yayınlardan,                               
  e) Kurumlarca yapılacak yardımlardan, oluşur.                
  B - Mali İşlemler:                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) Paris'teki Milletlerarası ICOMOS Konseyine ödenecek aidatlar ilgili Ba- 
kanlığın bütçesine konacak ödenekten karşılanır.                
  b) ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin bütçesine dahil paralar;        
  T.C. Merkez Bankası veya T.C.Ziraat Bankasında açılacak bir hesapta sakla- 
nır.                                      
  c) (Değişik: 11/4/1985 - 85/9377 K.) Para çekme işlemi başkan,başkan vekili,
sekreter ve muhasipten en az ikisinin imzasıyla yapılır.            
  d) (Değişik: 11/4/1985 - 85/9377 K.) Gelir - gider sekreterin kontrolunda  
usulüne uygun olarak muhasip tarafından deftere işlenir.            
  e) Türkiye Milli Komitesi üyeleri gelir - gider hesaplarını ve kararlarını 
incelemeye yetkilidir.                             
  f) (Değişik: 11/4/1985 - 85/9377 K.) Her seçim sonunda hesaplar, muhasip ve 
İcra Komitesinden seçilecek en az iki kişi tarafından bir komisyon önünde bir  
önceki İcra Komitesinden yeni İcra Komitesine devredilir. Sonuç bir tutanakla  
tesbit edilerek ilk Milli Komite toplantısında görüşülerek karara bağlanır.   
  g) Devir tutanağı düzenlendikten sonra yeni İcra Komitesi harcama yapabilir.

  Madde 22 - Cezai hükümler:                         
  a) Aidat ödemeyen üyelerin üyelikleri kalkar.                
  b) ICOMOS Türkiye Milli Komitesine veya İcra Komitesine seçilip de en az iki
defa toplantıya özürsüz olarak katılmayanların üyelikleri kalkar ve yerlerine en
fazla oy alan yedek üyeler sıra ile geçer.                   
  c) ICOMOS amacına aykırı hareket edenler veya örnek kişi olmak niteliğini  
yitirenler ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin kararı ile üyelikten çıkarılabilir- 
ler.                                      

  Madde 23 - Fesih:                              
  a) Milletlerarası ICOMOS Konseyinin kendi kendini feshetmesi halinde ICOMOS 
Türkiye Milli Komitesi de feshedilmiş sayılır.                 
  b) (Değişik: 30/7/1992 - 92/3368 K.) Fesih halinde İcra Komitesi ve     
UNESCO Türkiye Milli Komitesinin müşterek kararıyla, bütün mal ve para varlığı 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna veya ICOM Türkiye Milli Komitesine veya    
Maliye ve Gümrük Bakanlığının kabul edeceği bir kuruma devredilir.       

  Madde 24 - ICOMOS Türkiye Milli Komitesi kurucu üyeleri aşağıda gösterilmiş-
tir (1).                                    
------------------------                            
(1) Bu maddede sözügeçen Türkiye Milli Komitesi kurucu üyelerinin üyelikleri  
  11/4/1985 tarih ve 85/9377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konu-
  lan yönetmeliğin 12 nci maddesiyle iptal edilmiş bulunduğundan Kurucu Üyele-
  rin adları ile görevlerini gösteren liste metinden çıkarılmıştır.      
                                        
YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek - 13)                       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğü girer.         

  Madde 26 - (Değişik:30/7/1992 - 92/3368 K.)                 
  Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür Bakanı yürütür.              
                                        
                 *                       
                * *                       
                                        
  22/4/1974 TARİHLİ VE 7/8132 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE   
  KONULAN YÖNETMELİĞE İŞLENEMEYEN HÜKÜMLER:                  
                                        
  1) 30/7/1992 tarihli ve 92/3368 sayılı Yönetmeliğin geçici maddeleri:    
                                        

  GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte mevcut      
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve bütün üyelerin üyelikleri kendiliğinden    
sona erer. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi bu Yönetmelik hükümlerine göre     
yeniden kurulur.                                
  ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin mal ve para varlığı ile bütün evrakları   
halen görevde olan İcra Komitesinden iki, Kültür ve Tabiat Varlıklarını     
Koruma Genel Müdürlüğünden üç kişinin katılmasıyla kurulan beş kişilik bir   
komisyonca teslim alındıktan sonra, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül   
ettirilecek yeni İcra Komitesine teslim edilmek üzere, tutanakla geçici olarak 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne devredilir.       

  GEÇİCİ MADDE 2 - Yönetmelik hükümlerine göre üye olabilecek nitelikte,   
Bakan tarafından seçilecek yedi kişi kurucu üyeler olarak Geçici İcra      
Komitesini meydana getirir.                           
  Geçici İcra Komitesi, Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile verilen       
görevlerin yanında ayrıca üye kayıtlarını gerçekleştirir. Yönetmeliğin     
yürürlük tarihinden itibaren üç ay içerisinde de Genel Kurulu toplayarak,    
yönetimi; seçilecek yeni İcra Komitesine devreder.               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |   22.4.1974 TARİH ve 7/8132 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |   
  |  İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN    |   
  |  YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği        |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |       |  Farklı Tarihte  |          |   
  |  Tarihi  |  Numarası |  Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe   |   
  |      |       |    Maddeleri   |  Giriş Tarihi  |   
  |------------|-------------|----------------------|-------------------|   
  |      |       |           |          |   
  | 11.4.1985 |  85/9377 |      -     |  16.5.1985   |   
  |      |       |           |          |   
  | 30.7.1992 |  92/3368 |      -     |   7.9.1992   |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  |      |       |           |          |   
  YÖNETMELİKLER, KASIM 1992 (Ek - 13)                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ------------------------------------------------------------------------   
  |    22.4.1974 TARİH ve 7/8132 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |   
  |    İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |   
  |   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE  |   
  |----------------------------------------------------------------------|   
  |          Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği        |   
  |            Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |   
  |----------------------------------------------------------------------|   
  |      |        |   Farlı Tarihte  |        |   
  |  Tarihi  |  Numarası  |   Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe  |   
  |      |        |    Maddeleri   | Giriş Tarihi |   
  |------------|----------------|-----------------------|----------------|   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |   
  |      |        |            |        |