Endeksler
                                        
           YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA             
          GÖNDERİLECEK DEVLET MEMURLARI HAKKINDA            
                 YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 21.1.1974, No: 7/7756         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.7.1965, No: 657          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 1.2.1974,  No: 14786         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 13 S.629          
                                        
                                        
                  BÖLÜM I                  
                 Genel Hükümler                 
                                        
  Amaç ve Kapsam:                               

  Madde 1 - Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri 
artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek 
Devlet Memurları hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 80 inci
maddesi gereğince hazırlanmış olan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.      
                                        
  Devlet Memurlarının Gönderilebilecekleri Kurum veya Kuruluşlar:       

  Madde 2 - Devlet Memurları, birinci maddede sayılan amaçlarla yabancı memle-
ketlerin,                                    
  a) Hizmetle ilgili kurum veya kuruluşlarına,                
  b) Yetiştirme eğitim merkezlerine; araştırma enstitüsü veya kuruluşlarına, 
  c) Üniversite, yüksek okul, enstitü ve diğer öğretim kuruluşlarına,     
  d) Milli ve Milletlerarası resmi ve özel kuruluşlarına, gönderilebilirler. 
                                        
  Devlet Personel Dairesine Bildirme:                     

  Madde 3 - (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)                 
                                        
  Kurumlar:                                  
  a) Bütçe olanaklarıyla gelecek mali içinde yurt dışına göndermek istedikleri
Devlet memurlarının sayısını, sınıfını, yaptırılacak eğitim veya öğretimin konu 
ve süresini, gönderilecek ülkenin eğitim veya öğretim kuruluşunun adını en geç 
Haziran ayı sonuna kadar,                            
  b) Tahsisi yapılan dış kaynaklı burslar için de, yukarıdaki fıkrada sayılan 
bilgileri, ilgili eğitim programının kesinleşmesini takip eden 15 gün içinde;  
  Devlet Personel Dairesine bildirirler.                   
                                        
                  BÖLÜM II                  
            Ayırma ve Seçilme Usul ve Şartları           
                                        
  Kurumlara Kontenjan Ayırımı:                        

  Madde 4 - (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)                 
  Kurumlar; her yıl bütçe olanaklarıyla,gelecek mali yıl içinde yetiştirilmek,
bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına 
gönder-                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
mek istedikleri Devlet Memurlarına ilişkin önerilerini; (Kalkınma Planı hedefle-
rine uygun olarak kurumlarının fonksiyonlarını,insangücü gereksinmelerini belir-
leyen planlarını,dış kaynaklı burslardan yararlanma durumlarını ve benzeri diğer
hususları belirten bilgileri de eklemek suretiyle) Devlet Personel Dairesine  
gönderirler.                                  
  Bu öneriler Devlet Personel Heyetince incelenerek karara bağlanır ve 160  
sayılı Yasanın 6 ncı maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun onayına sunulmak üzere 
Devlet Personel Dairesinin bağlı olduğu Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilir.   
  Bakanlar Kurulunun onamasından sonra Kurumlara kontenjan ayrılır.      
  Dış bursların sektörel ve projelere dağılımı Devlet Planlama Teşkilatınca  
belirlenir, kurumlara tahsisi Devlet Personel Dairesince yapılır.        
  Duyurma:                                  

  Madde 5 - (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)                 
  I) Kurumlar:                                
  a) Kendilerine ayrılan kontenjanları, gerekli öteki bilgilerle birlikte, is-
temde bulunulan yılın Ağustos ayında,                      
  b) Tahsisi yapılan bursları, tahsisin yapılmasını izleyen en kısa zamanda, 
  Örgüt birimlerindeki ilgili bütün memurlara genelgelerle duyururlar.    
  II) Bu duyuru üzerine:                           
  a) Bütçe olanaklarıyla tahsis edilen kontenjanlardan yararlanmak isteyenler 
Eylül ayının ilk yarısında,                           
  b) Dış kaynaklı burslardan yararlanmak isteyenler duyuruda belirtilen süre 
içinde,                                     
  Bağlı bulundukları birim yöneticilerine dilekçe ile başvururlar.      
  Yöneticiler, bunları, bütçe olanaklarından tahsis edilen kontenjanlar için 
en geç Eylül ayı sonunda, dış kaynaklı burslar için ise gerekli süre içinde ça- 
lıştıkları kurumun yetkili makamına ulaştırırlar.                
  Aranılacak Şartlar:                             

  Madde 6 - Yabancı memleketlere gönderileceklerde aşağıdaki şartlar aranır. 
  a) Kontenjanlarda belirtilen meslek dallarda öğrenimini bitirmiş ve bu mes- 
lekte adaylıktan sonra en az 2 yıl çalışmış olmak,               
  b) Son iki tezkiye döneminde olumlu sicil almış olmak,           
  c) Askerlikle ilişkisi bulunmamak,                     
  d) Öğrenim ve ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğer Devlet memur- 
ları için 50 yaşını tamamlamamış olmak,                     
  e) Daha önce aynı seviyede eğitim ve öğrenim görmüş olmamak,        
  Yukarıdaki şartlardan başka dış burslarla gönderilecekler için bursu veren 
memleket veya kuruluşun aradığı şartlara da sahip bulunmak gereklidir.     
  Sınav veya Seçme:                              

  Madde 7 - (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)                 
  Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki koşulları taşıyan, bütçe olanakları veya 
dış burslarla yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları,kurumlarınca teşkil
edilecek sınav kurullarınca yarışma sınavı veya (öğrenim, hizmetteki durumu,hiz-
metle ilgili belge ve nitelikleri gözönünde bulundurularak yapılacak) seçme su- 
retiyle saptanır.                                
  Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçmeye başvurulacağı sınav kurulunca 
kararlaştırılır.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yabancı Dil Sınavları:                           

  Madde 8 - (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)                 
  Bütçe olanaklarıyla yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırılmak, staj,  
öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yabancı ülkelere gönderilecekler, yapa- 
cakları eğitim çalışması için gerekli yabancı dilden Milli Eğitim Bakanlığının 
göstereceği yerde sınava tabi tutulurlar.                    
  Sınav başarı derecesinin, yapılacak eğitim çalışmasına yetecek ölçüde olması
şarttır.                                    
                  BÖLÜM III                 
             Program, Denetleme ve Süre Uzatımı           
                                        
  Eğitim Görülecek Yerlerin Kesinleşmesi:                   

  Madde 9 - (Değişik: 5/2/1979 - 7/17129 K.)                 
  Bütçe olanakları ile yabancı ülkelere gönderilmesi kararlaştırılmış olanlar-
dan:                                      
  a) Yüksek öğrenim veya ihtisas yapmak üzere gönderileceklerin akseptansları-
nın sağlanması işlemi Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili kurum,         
  b) Öğrenim veya ihtisas dışında, yabancı ülkelerin hizmetle ilgili kurumla- 
rına veya yetiştirme-eğitim merkezlerine gönderileceklerin gerekli kabul işlem- 
lerinin sağlanması memurun bağlı olduğu kurum ve Dışişleri Bakanlığı,      
tarafından yürütülür.                              
  Dış burslarla gönderileceklerin bursu veren ülke veya kuruluşca kabul işlem-
lerinin yapılması, bu ülke veya kuruluşun Türkiye'deki temsilciliği ve memurun 
bağlı olduğu kurum aracılığı ile yerine getirilir.               
  Eğitim göreceği yer kesinleşmiyen hiçbir Devlet memuru yurtdışına gönderile-
mez.                                      
  Denetleme ve Program Değişikliği:                      

  Madde 10 - Yurtdışına gönderilen Devlet memurlarının çalışmaları Dışişleri 
Bakanlığı ve bu Bakanlık aracılığiyle kurum tarafından izlenip denetlenir.   

  Madde 11 - Yetiştirilmek amaciyle dış memleketlere gönderilecek Devlet me- 
murlarına iki yıla kadar ayrılma izni verilebilir. Her memur kendi programını  
zamanında tamamlamak zorundadır. Gerekirse bu süre en çok bir katına kadar uza- 
tılabilir.                                   
  Süre uzatımı 1416 sayılı Kanunun belirtiği şartlara uyularak Kurumlarınca  
yapılır.                                    
                                        
                   BÖLÜM IV                 
                 Hak ve Yükümlülükler              
                                        
  Aylık Döviz:                                

  Madde 12 - Yetiştirilmek amaciyle yurtdışına gönderilen Devlet memurları  
kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şah- 
sen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendile- 
rine maaşsız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylıklarını kendi kurumla- 
rından alırlar. Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarı, kurumlarınca gönderi- 
lenlerin transfer edilen maaş karşılıkları gittikleri ülkede öğrencilere    
verilen tahsisattan az ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ödenir. Bu   
ödemenin esasları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 79 uncu madde- 
sinin öngördüğü yönetmelikle düzenlenir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Bütçe İmkanları ile Gönderilenlerin Zorunlu Giderleri:           

  Madde 13 - Bütçe imkanları ile yurt dışına gönderilenlerin:         
  - Gidiş - dönüş yol giderleri,                       
  - Yükleme ve kefalet senedi, pasaport harcı,                
  - Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderler,     
  (Değişik: 18/5/1983 - 83/6623 K.) Eğitim veya öğretimleri sırasında ihtiyaç 
duyulan kitap, defter, kalem ve kırtasiye masraflarını karşılamak için 1416 sa- 
yılı Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarda ve zamanlarda ayrıca ek ödenek ve- 
rilir.                                     
                                        
  Dış Burslar ile Gönderilenlerin Zorunlu Giderleri:             

  Madde 14 - Dış burslardan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere 13 üncü  
maddede sayılan giderlerden bursu veren memleket veya örgütçe karşılanmıyanlar, 
kurumlarınca ödenir.                              
                                        
  Diğer Haklar ve Yükümlülükler:                       

  Madde 15 - Yetiştirilmek amaciyle yurt dışına gönderilecek Devlet memurları-
nın kademe ilerlemesi;emeklilik ve diğer bütün hak ve yükümlülükleri devam eder.
                                        
  Sağlık Sigortası:                              

  Madde 16 - Bu Yönetmeliğe göre Devlet memurlarına, başka memleket veya teş- 
kilat tarafından sağlık sigortası imkanlarının sağlanmaması halinde, ilgili ku- 
rumlarca sağlık sigortası yaptırılır.                      
                                        
  Belgeler:                                  

  Madde 17 - Kurumlarınca Devlet memurlarından, Maliye Bakanlığı tarafından  
hazırlanmış örneklerine uygun yüklenme senedi ile muteber imzalı müteselsil ke- 
falet senedi alınır.                              
  Bu belgeleri tamamlamayanların yurtdışına çıkmalarına izin verilmez.    
                                        
  Çalışma Raporu:                               

  Madde 18 - Kurumlarınca önceden tespit edilen zamanlarda Devlet memurları, 
gördükleri eğitim veya öğretim niteliği ve süresine göre hazırlayacakları çalış-
ma raporlarını dış memleketlerde kendilerini denetleyen makamlara vermek ve bu 
makamlar da görüşlerini eklemek suretiyle aldıkları raporları, memurların mensup
oldukları kurumlara yollamak zorundadırlar.                   
                                        
  Değişikliklerin Bildirilmesi:                        

  Madde 19 - Devlet memurları, kendilerini izleyip denetlemekle görevli dış  
temsilcilikler ile daimi teması muhafaza etmek ve değişikliklerden bu makamlara 
zamanında bilgi vermek zorundadırlar.                      
                                        
  Mecburi Hizmet:                               

  Madde 20 - Bu Yönetmelik hükümlerine göre yurtdışına gönderilenler yurtdı- 
şında kaldıkları sürenin iki katı kadar, kurumlarına mecburi hizmet görmekle yü-
kümlüdürler. Evvelce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre 
yurtdışına gönderilenlerin, eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.
  Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza ne-
deniyle memurluktan çıkarılmış olanlar, hizmetlerinin eksik kalan kısmına ait  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
giderleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mecburi hizmetle ilgili bölümün-
de belirtilen esaslara göre öderler. Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten 
sayılmaz.                                    
  Göreve Dönme:                                

  Madde 21 - Eğitim amaciyle yurtdışına gönderilen Devlet Memurları, süreleri-
nin bitiminde yol süresi hariç olmak üzere 15 gün içinde görevlerine dönerler. 
  Bu sürenin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar görevlerinden
çekilmiş sayılırlar ve haklarında yukarıdaki madde hükmü tatbik olunur.     
                                        
                  BÖLÜM V                  
                                        
  Disiplin Kovuşturması:                           

  Madde 22 - Dış memleketlerde bulunan Devlet Memurlarından çalışma programla-
rının gerektirdiği ödevleri veya uymakla yükümlü bulundukları hususları yerine 
getirmedikleri veya yasaklanan işleri yaptıkları, kurumlarınca doğrudan doğruya 
öğrenilen veya ilgili makamlarca verilen bilgilerden anlaşılanlar hakkında, Dev-
let Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanır.              
                                        
                  BÖLÜM VI                  
                                        
  Geri Çağrılma:                               

  Madde 23 - Eğitim amaciyle yurdışına gönderilen Devlet Memurlarından:    
  a) Vatandaşlık ve memurluk şeref ve haysiyetini kıracak hareketlerde bulu- 
nanlar,                                     
  b) Meşru ve zorunlu sebepler dışında çalışma proğramını gerçekleştirmeyen, 
geciktiren, kendiliğinden programdaki yer, kurum veya kuruluşları veya çalışma 
konularını değiştirenler,                            
  c) Eğitim gördüğü kurum veya kuruluşa muntazam devam etmeyenler,      
  d) Devam ettiği kurum veya kuruluşlarla, kendi kusurları sebebiyle ilişiği 
kesilenler,                                   
  e) Memleket için zararlı sayılan eylem ve davranışlarından ötürü Türk temsil
makamlarınca o memlekette kalmasında sakınca görülenler,            
  f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırı hareket  
edenler,                                    
  g) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremiyeceği tespit edilenler, 
  Kurumlarının yetkili disiplin kurulları kararı ile geri çağrılırlar. Geri  
çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.              
                                        
                 BÖLÜM VII                   
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  GEÇİCİ MADDE - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yabancı memleket- 
lere gönderilmek üzere işlemleri tamamlanmış olanlar bu Yönetmeliğin ikinci bö- 
lümü dışındaki hükümlere tabidirler.                      
  Yürürlük Tarihi:                              

  Madde 24 - Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.    
  Yürütme:                                  

  Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    21.1.1974 TARİH ve 7/7756 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |   
  |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |   
  |  YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE   |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |        Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği         |   
  |          Yürürlüğe Koyan Kararnamenin           |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |       |        |   Farklı Tarihte  |        |   
  |  Tarihi  |  Numarası  |   Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe  |   
  |       |        |    Maddeleri   |  Giriş Tarihi |   
  |-------------|---------------|----------------------|----------------|   
  |  5.2.1979 |  7/17129   |      -     |  6.3.1979  |   
  |       |        |           |        |   
  | 18.5.1983 |  83/6623   |      -     |  17.6.1983  |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
  |       |        |           |        |   
                                        
                                        
                                        
  -----------------------------------------------------------------------   
  |    21.1.1974 TARİH ve 7/7756 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI    |   
  |   İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN   |   
  |   YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE  |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |         Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği        |   
  |           Yürürlüğe Koyan Kararnamenin          |   
  |---------------------------------------------------------------------|   
  |      |       |    Farklı Tarihte  |         |   
  |  Tarihi  |  Numarası |   Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe  |   
  |      |       |     Maddeleri   |  Giriş Tarihi |   
  |------------|-------------|------------------------|-----------------|   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |   
  |      |       |            |         |