Endeksler
         DEVLET MEMURLARI YABANCI DİLLER EĞİTİM MERKEZİ         
                 YÖNETMELİĞİ                  
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  24.12.1973, No: 7/7648        
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :  14.7.1965, No: 657         
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  10.1.1974, No: 14764        
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 13, S.580         
                                        
                  BÖLÜM I                   
                Genel Hükümler                 
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 1 - (Değişik: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                 
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 216 ncı maddesine göre hazırlanmış  
olan bu Yönetmelikle, Devlet Personel Başkanlığına bağlı olarak Devlet Memurları
Yabancı Diller Eğitim Merkezi kurulmuştur.                   
  Eğitim Merkezinde Eğitim Görecekler:                    

  Madde 2 - Bu Eğitim Merkezinden, öncelikle, 657 sayılı Kanunun kapsamına gi-
ren Devlet Memurları faydalanırlar. Eğitim Merkezinin öğretim kapasitesinin el- 
vermesi halinde, 1327 sayılı Kanunla 657 sayılı Kanuna eklenen:         
  a) Ek geçici 6 ncı maddede gösterilen İl Özel İdareleri ve Belediyeler per- 
soneli,                                     
  b) Ek geçici 7 ve 8 inci maddelerde gösterilen Hakimler, Hakim Yardımcıları,
Savcılar, Savcı Yardımcıları, Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ile Anayasa
Mahkemesi Raportörleri,                             
  c) Ek geçici 9 uncu maddede gösterilen Kamu İktisadi Teşebbüsleri personeli,
  d) Ek geçici 10 uncu maddede gösterilen Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu  
personeli,                                   
  e) Ek geçici 12,13 ve 14 üncü maddede gösterilen Devlet Tiyatro, Opera, Bale
Sanatkarları ve teknik personeli ile Belediye Opera ve Tiyatroları, Şehir ve Be-
lediye Konservatuvar ve Orkestralarının teknik bünyeye dahil olan personeli de 
öğretim olanaklarından yararlanabilirler.                    
  Gerekli görüldüğü hallerde Türk Silahlı Kuvvetleri personeli de bu Eğitim  
Merkezinde eğitim görebilirler.                         
  Amaç:                                    

  Madde 3 - Eğitim Merkezinin amacı, kurumlarınca yabancı dil öğrenmeleri ge- 
rekli görülen personele yabancı dil öğrenme olanakları sağlamaktır.       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  BÖLÜM II                  
                   Yönetim                  
  Atama:                                   

  Madde 4 - (Değişik: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                 
  Eğitim Merkezi personelinin atanmaları 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı    
Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre yapılır.           
                                        
  Öğretim Kapasitesinin Tespiti: (1)                     

  Madde 5 - (Değişik: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                
  Eğitim Merkezinin Öğretim Kapasitesi, her yıl en geç 15 Temmuz tarihine   
kadar Eğitim Dairesi Başkanlığınca tespit edilir.                
  Kontenjanların Saptanması:                         

  Madde 6 - Kurum ve teşekküller, Eğitim Merkezinde yabancı dil öğrenimi gör- 
mesini istedikleri personelin sayısını Devlet Personel Dairesine en geç 15 Tem- 
muz tarihine kadar bildirirler. Eğitim Merkezinin olanakları çerçevesinde her  
kurum ve teşekküle ayrılacak kontenjanlar Devlet Personel Heyetince saptanır.  
                                        
  İta Amiri ve Tahakkuk Memuru:                        

  Madde 7 - (Mülga: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                  
                                        
                 BÖLÜM III                  
                  Öğretim                   
                                        
  Öğretim:                                  

  Madde 8 - (Değişik: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                 
  Öğretim, Devlet Personel Başkanlığınca atanacak öğretmenler tarafından yürü-
tülür. Eğitim Merkezinde yabancı uyruklu öğretmenler de çalıştırılabilir.    
                                        
  Eğitim Süresi:                               

  Madde 9 - Eğitim Merkezinin yıllık eğitim süresi 9 aydır.          
  Eğitim Merkezinde akşamları da yabancı dil öğretimi yapılabilir.      
  Eğitim süresi içinde uygun görülecek bir tarihte, öğretime 15 günlük ara  
verilir.                                    
------------                                  
(1) Bu madde başlığı, 7/11/1995 tarih ve 95/7502 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
  ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                   
                                        
                                        
                                        
  Sınavlar:                                  

  Madde 10 - Eğitim Merkezini başarı ile bitirenlere sertifika verilir.    
                                        
  Disiplin:                                  

  Madde 11 - (Değişik: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                
  Eğitim Merkezinde öğrenim gören personelin, öğrenimleri sırasında ceza   
verilmesini gerektiren fiil ve haller hakkında tabi oldukları mevzuat hükümleri 
uygulanır.                                   
                 BÖLÜM IV                   
                Çeşitli Hükümler                 
                                        
  Öğretmenlerin Okutmakla Yükümlü Oldukları Ders Saati:            

  Madde 12 - Eğitim Merkezi öğretmenlerinin okutacakları zorunlu ve ek ders  
saatleri hakkında Yüksek Okullar için saptanan esaslar uygulanır.        
                                        
  İç Yönetmelik:                               

  Madde 13 - (Değişik: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                
  Eğitim Merkezinde eğitim, öğretim, yönetim ve eğitim gören personelin disip-
linine ilişkin hususlar Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak iç yönetme- 
ikle düzenlenir.                                
  Kursiyerlere Verilecek İzinler:                       

  Madde 14 - Memuriyet yeri Ankara dışında olan kursiyerler eğitimin başlama- 
sından önce bir hafta, bitiminden sonra da bir hafta süre ile kurumlarınca izin-
li sayılırlar.                                 
                                        
  Gereç ve Personelin Devri:                         
  Geçici Madde - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Gazi Eğitim Enstitüsü 
bünyesinde faaliyet gösteren "Teksifi Yabancı Dil Kursları"nın çalışmaları sona 
erer, uygulanmakta olan mevcut Yönetmelik yürürlükten kalkar ve kurslara ait her
türlü araç ve gereçler Eğitim Merkezine devredilir.               
                                        

  Geçici Madde 1 - (Ek: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                
  Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren "Devlet Memurları Yaban-
cı Diller Eğitim Merkezi" nin mevcut binasında öğretime devam edilir. Merkeze  
ait her türlü araç ve gereç Devlet Personel Başkanlığına devredilmiş sayılır.  

  Geçici Madde 2 - (Ek: 7/11/1995 - 95/7502 K.)                
  1/1/1996 tarihinden geçerli olmak üzere Eğitim Merkezi'nde görevli perso-  
nelden Devlet Personel Başkanlığı kadrolarına atanması uygun görülen personel  
Milli Eğitim Bakanlığı ile Başkanlık arasında yapılacak protokolle belirlenir  
ve bu personel istekleri halinde genel hükümlere göre Başkanlık kadrolarına   
atanırlar.                                   
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                 758 - 1                    
                                        
 ---------------------------------------------------------------------------- 
      24/12/1973 TARİH VE 7/7648 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI      
      İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN      
     YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE     
 ----------------------------------------------------------------------------- 
                                        
           Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği            
             Yürürlüğe Koyan Kararnamenin              
 ----------------------------------------------------------------------------- 
                    Farklı Tarihte              
  Tarihi     Numarası      Yürürlüğe Giren     Yürürlüğe    
                     Maddeleri      Giriş Tarihi   
 ----------------------------------------------------------------------------- 
  7/11/1995    95/7502        --         29/11/1995    
                                        
                                        
                                        
                                        
                 758 - 2