Endeksler
                                        
                                        
          RESMi BAYRAMLAR VE ANMA GÜNLERİNDE ANITLARI         
           KONULACAK ÇELENKLERİN HAZIRLANMA, TAŞINMA         
            VE SUNULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK            
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi  :  4.9.1973, No: 7/7058         
  Dayandığı Kanunun Tarihi      :                    
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 21.9.1973, No: 14662         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 12, S.2977         
                                        
                                        
                   BÖLÜM: I                  
                 GENEL ESASLAR                 
                                        
  Konu:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin konusu; Resmi Bayramlar ve anma günlerinde çeşitli
kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılan çelenklerin ha- 
zırlanması, taşınma ve anıta sunulmasının bağlı olduğu esasların saptanmasıdır. 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı; Resmi Bayramlar ve anma günlerinde çeşitli 
kamu kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yaptırılan çelenklerin gü- 
nün amacına, ulusal onur gereklerine, ekonomi ve estetik kurallarına göre hazır-
lanmasını ve sunuşun, standard, özenli ve düzenli biçimde yapılmasını sağlamak- 
tır.                                      
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik hükümleri; Başkent ve taşrada bulunan bütün kamu  
kuruluşları ile Resmi Bayram veya anma gününe çelenkle katılmak isteyen bütün  
gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.                   
  Anıt Kabire çelenk konulması bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildir.    
  Yabancılarla ilgili uygulama, bu Yönetmelik hükümlerinin kapsamı dışında ol-
mak üzere milli ve milletlerarası teamüle uygun olarak Dışişleri Bakanlığınca  
yürütülür.                                   
                                        
  Kayıtlama:                                 

  Madde 4 - Bu Yönetmeliğin hükümlerine uyulmaksızın, hiç bir Resmi Bayramda 
veya anma gününde veya bu günlerin dışında hiç bir kuruluş, kişi veya kişi top- 
lulukları tarafından anıtlara hiç bir şekilde çelenk götürülemez ve sunulamaz. 
  Konulduğu görülen çelenkler, polis veya jandarma tarafından kaldırılır.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                  BÖLÜM: II                  
                  HAZIRLAMA                  
                                        
                                        
  Çelenk hazırlama hakkı ve sınırı:                      

  Madde 5 - Kutlama veya anma töreninin yapılacağı yerdeki kamu kuruluşları  
veya Siyasi Partiler ve kamu yahut özel hukuk tüzel kişileri; kendilerine o yer-
de bağlı bulunan alt kuruluşları da temsilen, ancak bir çelenkle törene katılır-
lar.                                      
  Her derecedeki okullar, kendi adlarına birer çelenk hazırlayabilecekleri  
gibi, ilk ve orta dereceli olanlar kendi aralarında birleşerek birer çelenkte  
düzenleyebilirler.                               
  Gerçek kişilerden ancak Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu veya Millet Mec- 
lisi Başkanları, Başbakan, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı,Bakan-
lar, Kuvvet Komutanları ve Siyasi Parti Genel Başkanları çelenk gönderebilirler.
                                        
  Hakkın kullanılması yöntemi:                        

  Madde 6 - Resmi Bayram veya anma gününden bir hafta önce, 5. maddenin 1. ve 
2. fıkraları kapsamında olan kuruluşlar (Askeri kuruluşlar hariç),o güne çelenk-
le katılmalarına dair istemlerini o yerdeki en büyük Mülkiye Amirliği aracılığı 
ile Kutlama veya Anma Komitesi Başkanlığına bir yazı ile iletmekle yükümlüdür- 
ler.                                      
  Başkanlık, istem sahibi özel hukuk tüzel kişilerinin durumlarının yasal   
gereklere uygunluğunu kayıtlar üzerinden kontrola ve incelemeye yetkilidir. Va- 
rılan sonucun olumsuzluğu halinde Resmi Bayram veya anma gününe çelenkle katıla-
mıyacağı hususu, başlama gününden en az üç gün önce istem sahibine yazı ile   
bildirilir.                                   
                                        
  Son saptama işlemleri:                           

  Madde 7 - Kutlama veya Anma Komitesi,Resmi Bayram veya anma gününe katılması
saptanan kuruluşların bir listesini yapılan istemlere göre düzenler.      
  Süre dışında iletilen istemler, uygun görüldükçe listenin sonuna alınır.  
  Komite, yukarki fıkrayı da nazara alarak o yerde uygulanmakta olan protokol 
düzenine göre, çelengin toplanma yeri, yol boyu ve sunuş yerindeki duruşunu sap-
tar.                                      
  Komite, çelenk sayısının fazlalığı ve sunuş yerinin birden fazla olması gibi
durumlarda, en büyük Mülkiye Amirliğine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile 5. madde-
nin son fıkrasında anılan kişilere ait çelenkler hariç, uygun gördüklerini, top-
lanma yerinden anıta olan uzaklığıda nazara alarak, merkezi nitelikte olmayan  
öteki sunuş yerlerine bölüştürebilir.                      
                                        
  Programlarda yer verilecek zorunlu hususlar - görevliler:          

  Madde 8 - Çelenklerin toplanma yeri ve saatinin, izlenecek yol ile hangi su-
nuş yerine götürüleceğinin, dağıtılacak kutlama veya anma programlarında veya  
ekli listelerde gösterilmesi şarttır.                      
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Komite, bu Yönetmeliğin uygulanması doğrultusunda ve gerek listelerin düzen-
lenmesi ve gerekse denetimin ve sunuş yerindeki düzenin sağlanması ve gözetilme-
si konularında ilgili makam sahiplerine görev verebilir. Bu husus programlarda 
da açıklanır.                                  
                                        
  Biçim ve boyut:                               

  Madde 9 - Çelenkler, Resmi Bayram veya anma gününün anlam ve önemini, ulusal
onur ve estetiği yansıtmak şartı ile;                      
  Çapı veya kenar ölçüsü 1.50 m. yi geçmemek üzere kare, dikdörtgen, daire,  
oval, ay, ayyıldız, yıldız ve benzeri biçimlerde ve doğal çiçek sağlama olanağı 
yok ise, yapma çiçeklerle donatılarak hazırlanabilir. Ancak kuruluşların olanak-
ları elvermediği takdirde bunlar madeni, ahşap ve benzeri malzemeden yararlanı- 
larak semboller halinde yapılabilir. Yerden yüksekliği, her halde ayaklar dahil 
2.00 m. yi geçemez, üzerinde veya onu çevreleyen kırmızı - beyaz renkteki bantta
yaptıranın adı veya yaptıranların simgesi bulunur.               
                                        
                  BÖLÜM: III                  
               TOPLANMA VE YÜRÜYÜŞ                
                                        
  Teslim yeri:                                

  Madde 10 - Çelenklerin, onları hazırlayan kuruluşlarca, kutlama veya anma  
programlarında belirtilen gün ve saatte toplanma yerinde bulundurulması ve taşı-
yıcılara burada teslimi sağlanır.                        
                                        
  Taşıyıcıların niteliği:                           

  Madde 11 - En büyük mülkiye amirine ait çelenk en çok iki polis memuru veya 
jandarma eri, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenklerin her biri en çok iki er, 
kuruluş ve kişilere ait çelenkler ise, onlara mensup en çok iki görevli, kişi, 
izci veya öğrenci tarafından taşınır. Bunlar, Komitenin saptadığı protokol düze-
nine göre üçlü ila beşli gruplar halinde sıralanır. Ancak toplanma yerine 5.mad-
denin son fıkrasında anılan kişilerden birine ait çelengin getirilişinde, en bü-
yük Mülkiye Amirine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenklerden sonra onların-
kine yer verilir. Her halde Başkentteki protokol düzeni saklıdır.        
  Bu topluluğa çelenk kıtası denir.                      
                                        
  Uygunsuz çelenkler:                             

  Madde 12 - Yönetmeliğin 6.maddesi gereğine uymadığı görülen kuruluş çelenk-
leri toplanma düzenine alınmaz.                         
                                        
  Uygunsuz görünüm ve giysilerle gelenler:                  

  Madde 13 - Toplanma yerinde yapılacak denetim sırasında,günün anlam ve önemi
ile bağdaşamıyacak bir görünüm veya uygunsuz                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
biçimde giysi ile geldikleri görülen taşıyıcılar ve beraberlerindeki çelenkler 
sıralamaya alınmaz.                               
  Bu hususa programlarda bir uyarma olarak yer verilmesi şarttır.       
                                        
  Taşıma biçimi:                               

  Madde 14 - Çelenkler, ön yüzü yürüyüş doğrultusuna dönük olarak, her iki  
yanından tutulmak suretiyle yerden kaldırılarak taşınır.            
                                        
  Kortej:                                   

  Madde 15 - Çelenk taşıyıcıların hemen arkasında, o yerde uygulanmakta olan 
protokol düzenine göre en büyük Mülkiye Amiri ve en büyük rütbeli Askeri Komu- 
tandan başlamak üzere kuruluş temsilcileri sıralanırlar.            
  Bu topluluğa kortej denir.                         
  Kortejdeki sıranın 11. maddedeki çelenk ve grublarına uygun olması şarttır. 
                                        
  Sunuş yerine hareket:                            

  Madde 16 - Çelenk kıtası ve kortej, o günle ilgili kutlama veya anma progra-
mından belirtilen saatte, önceden saptanmış yolu izleyerek sunuş yerine doğru  
harekete geçer.                                 
  Olanaklar elverdiğinde çelenk kıtasının önünde Askeri veya Mülki kuruluşlara
ait bando veyahut okul bandosu veya trampet takımı bulunur.           
                                        
  Mahalli olanaksızlıklar:                          

  Madde 17 - Mahalli zorunlar veya hava şartları nedeni ile, toplanma yerinin 
uzaklığı veya uygunsuzluğu, kutlama veya anma programının zamanında yürütümünü 
olumsuz yönden etkileyecekse, 15. madde gereği sadece sunuş yerinde uygulanabi- 
leceği gibi, çelenk kıtası doğruca sunuş yerinde toplanabilir.         
                                        
                 BÖLÜM: IV                   
                  SUNMA                    
                                        
  Yer:                                    

  Madde 18 - Çelenklerin sunuş yeri, kutlama veya anmanın yapıldığı yerdeki  
Atatürk anıtı veya büstüdür. Bunlar yok ise Cumhuriyeti, Ulusal Bağımsızlık Sa- 
vaşını temsil eden veya şehir ve kasabanın kurtuluş günü adına dikilmiş anıtlar,
sunuş yeri olarak kabul edilir.                         
                                        
                                        
                                        
  Zaman:                                   

  Madde 19 - Çelenk kıtası ve kortej, Resmi Bayramın kanunla ve anma gününün 
programla belirtilmiş başlama saatinden en az altı dakika önce sunuş yerinde bu-
lunur.                                     
  Programlarda toplanma yerinin uzaklığı, izlenecek yol nazara alınarak bu sü-
renin aşılmamasına özen gösterilir.                       
                                        
  Sunma biçimi:                                

  Madde 20 - Bando anıt yöresinde yerini alır.                
  Çelenk kıtası ve arkasındaki kortej, anıtı karşıya alarak durur ve kortej  
sırasındakiler kendi çelenkleri başına süratle giderek taşıyıcıların da yardımı 
ile bunları anıta bizzat koyarlar.                       
  Sunuşun en çok beş dakikada bitirilmesi şarttır.              
                                        
  Sunma sırası ve düzeni:                           

  Madde 21 - En büyük Mülkiye Amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam 
ortasına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait çelenkler onun sağına, Belediye çelengi 
ise Mülkiye Amirliğininkinin soluna konur.                   
  Yönetmeliğinin 5. maddesinin son fıkrasında anılan kişilerden sıra ile Cum- 
hurbaşkanı, Cumhuriyet Senatosu Başkanı, Millet Meclisi Başkanı, Başbakan, Ana- 
yasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı veya Ana Muhalefet Partisi Başkanına
ait olanlar varsa, onlarınki 1. fıkradakilerin yerini alır. Bu takdirde 1.fıkra-
da anılan çelenkler onların sağına, öteki kişilerin çelenkleri ise biri sağ,  
öbürü sol tarafa konulmak suretiyle serpiştirilir. Ancak her halde bu kişilerin 
çelenkleri ikinci veya daha geri sıralara konulmaz veya ön sıradakiler aradaki- 
lerin görünümünü engelleyemez.                         
  Bunu, o sunuş yerine ayrılan kuruluş temsilcilerine ait çelenklerin konulma-
sı izler, Bunlar, yukarda belirtilenlerin yanlarında ve yer yok ise arkasında, 
bir veya birkaç sıra halinde yer alır.                     
  Anıtın ön yüzü dolduğu takdirde önce sağ, sonra sol yüze eşit sayıda çelenk-
ler konabilir veya sunuşa yarım daire biçimi verilebilir.            
  Başkentteki sunma sıra ve düzeni her halde saklıdır ve gerektiği ölçüde il- 
gili programında belirtilebilir.                        
                                        
  Saygı duruşu:                                

  Madde 22 - Çelenk taşıyıcıları, sunuştan sonra anıt önünü hemen terketmekle 
yükümlüdürler.                                 
                                        
                                        
  Kortej, sunuş öncesi sırayı aynen koruyarak, anıtın tam önünde yer alır ve 
başında ve sonunda boru ile verilecek (ti!) işareti ile sınırlanan bir dakikalık
saygı duruşunda bulunur.                            
  Boru sağlanamamış ise işaretler düdükle verilebilir.            
  Saygı duruşunun bitimi ile sunma töreni son bulur. Bunu izleyecek İstiklal 
Marşı ile, kutlama veya anma töreni başlar.                   
                                        
  Anıt ve çelenklerin gözetimi - ışıklandırma - kaldırma:           

  Madde 23 - Çelenkler, biçim ve sunuş yerindeki düzeni Polis veya Jandarma  
tarafından gözetilmek ve gerekdiğinde korunmak kaydı ile Resmi Bayram veya anma 
günü süresince sunuş yerinde kalır, geceleyin anıt ve etrafı Belediyece ışıklan-
dırılır ve bitim saatinde ilgili kuruluş mensupları, aksi halde Belediye tara- 
fından tören yapılmadan kaldırılır.                       
                                        
  Yürürlük:                                  
                                        
  Yürürlük tarihi:                              

  Madde 24 - Bu yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.       
                                        
  Yürütme yetkisi:                              

  Madde 25 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.