Endeksler
                                        
                                        
                                        
           DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE           
              CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ             
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi :  27.7.1973, No: 7/6913         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :  14.7.1965, No: 657          
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  :  11.8.1973, No: 14622         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   :  5, Cildi: 12, S. 2926        
                                        
                                        
                   I. BÖLÜM                 
                  Konu ve kapsam                
                                        
  Konu:                                    

  Madde 1 - 14/7/1965 tarihli 657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu"nun     
23/5/1972 tarihli 1589 sayılı Yetki Kanununa dayanılarak çıkarılan 30/5/1973  
tarihli 5 sayılı "Kanun Hükmünde Kararname" ile değişik 209 uncu maddesinde ön- 
görülen tedavi yardımı ve yol giderleri ile 657 sayılı Kanunun 1589 sayılı Yetki
Kanununa dayanılarak çıkarılan 23/12/1972 tarihli 2 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
name ile değişik 210 uncu maddesinde öngörülen cenaze giderleri ile ilgili hu- 
suslarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.                   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, tedavi yardımı ve yol giderleri ile cenaze masraf- 
larının kimlere, hangi hallerde ve şartlarda, kurumlarca nasıl ve ne şekilde  
sağlanacağı, hastalık halinde başvurma şekli ve bunun üzerine ne şekilde işlem 
yürütüleceği hususlarını ve bunlara ilişkin diğer konuları, kapsar. (Bu Yönetme-
likte geçen tedavi deyimi muayene, teşhis ve tedaviyi kapsar.)         
                                        
                  II. BÖLÜM                  
  Tedavi ve yol giderlerinin kimler için, hangi hal ve şartlarda sağlanacağı 
                                        
  Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar:              

  Madde 3 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.) Tedavi ve yol giderlerinden ya- 
rarlanacak olanlar şunlardır.                          
  A. Yurtiçinde:                               
  a) Devlet Memuru,                              
  b) Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan 
eşi,                                      
  c) Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık 
yardımından yararlanamayan ana, babası,                     
  d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,      
  B. Yurtdışında                               
  a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına 
gönderilen Devlet Memuru,                            
  c) Yurdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir şekilde 
sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve  
aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,                  
  Yukarıda (A) ve (B) fıkralarına göre tedavi ve yol giderlerinden yararlana- 
cak olanların yurtiçinde veya yurtdışında hastalanıp organ nakline gerek görül- 
mesi halinde 2238 sayılı "Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve   
Nakli Hakkında Kanun" hükümleri dikkate alınmak şartıyla verici durumunda bulu- 
nan kimselerin (bu Yönetmeliğin kapsamına girip girmediğine bakılmaksızın) bu  
işlemle ilgili tedavi giderleri de, alıcı durumundaki hastanın kurumu tarafından
aynen ödenir.                                  
  Sürekli görevle yurt dışında bulunan Devlet Memuru ile yurtdışında tedavi  
yardımına müstehak aile bireylerinin Yıllık izin dolayısıyle gittikleri başka  
bir yabancı ülkede acilen hastalanmaları durumunda, görevli oldukları ülkeye dö-
nerek tedavi görmelerinin mümkün bulunmaması ve tedavilerinin zorunlu olması ha-
linde izinlerini geçirmekte oldukları yerde bu Yönetmelikteki kurallara uygun  
biçimde yapılan tedavi giderleri, sürekli görevle bulunan ülkede aynı tedavi  
için belirlenecek mutad tedavi gideri tutarıyla sınırlı olmak şartıyla kurumla- 
rınca ödenir.                                  
  Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana, babasını bu sıfatından dolayı 
tedavi ve yol giderlerinden yararlanabilmesi için Devlet Memurunun yardım etme- 
mesi halinde muhtaç duruma düşmesi, her ne şekilde olursa olsun ücret karşılığı 
çalışmaması ve yasalar uyarınca kendisine sağlık yardımı sağlanmamış olması ge- 
rekmektedir.                                  
  Geçici görev, bilgi ve görgülerini artırmak veya staj yapmak üzere yurt dı- 
şına gönderilen memurların yanlarında olan veya herhangi bir sebeple yurt dı-  
şında bulunan eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, babaları ve aile yardımına
müstehak çocukları ile kanuni izinlerini geçirmek üzere yurt dışına giden memur-
ların yurt dışında yapılan tedavi giderleri, yurt dışında tedavi için Yönetme- 
likte öngörülen usullere uyulmak Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yataklı Teda-
vi Kurumları Resmi Fiyat Tarifesinde aynı tedavi için belirlenen tutar ile sı- 
nırlı olmak şartıyla Türkiye'de ve Türk parası olarak kurumlarınca ödenir.   
  Yurt dışında tedavinin sağlanması yolları:                 

  Madde 4 - Yurt dışında tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanların  
hastalanmaları halinde tedavilerinin sağlanabilmesi için tedaviye mahalli usule 
göre lüzum gösterilmiş olması gerekmektedir.                  
  (Geçici görevle yurt dışında bulunanlar hariç) 3 üncü maddenin B bendine gi-
renlerin, Dışişleri Bakanlığının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığınca  
tesbit olunan esaslar dairesinde, bulundukları ülkelerdeki uygulamalara göre ku 
rumları tarafından sigorta ettirilmeleri mümkündür.               
   Bu takdirde ilgililerin sigorta primleri Devlet Memurunun bağlı olduğu ku- 
rumca karşılanır. Bu kişiler için ayrıca tedavi ve yol giderleri ödenmez.    
   Yurt içinde tedavinin mümkün olmaması hali:                

   Madde 5 - (Değişik: 19/1/1983 - 83/6022 K.)                
   a) Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli Devlet memurları için bu Bakanlıkça 
saptanacak tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenen,     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Diğer kurumlardaki Devlet memurları için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan- 
lığı tarafından yetkili kılınan tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca 
düzenlenen ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca Ankara'da tesbit edilecek tam
teşekküllü bir hastane tarafından teyit edilen ve bu Bakanlıkça onaylanan,   
  raporlara göre yurt içinde tedavilerinin mümkün olmadığı anlaşılan Devlet  
Memurları tedavi için yurt dışına gönderilirler.                
  Bu şekilde yurt dışına gönderilen Devlet Memurlarının yol ve tedavi giderle-
ri ile bunların ve aynı usule göre yanlarında refakatçi bulunmasına lüzum görü- 
lenlerin, harcırahları "Harcırah Kanunu" hükümlerine göre hastanın kurumunca  
ödenir.                                     
  Yurt içinde tedavinin yapılacağı resmi veya özel sağlık kurumları ile kuru- 
luşları:                                    

 

 
  Madde 6 - Genel ve katma bütçeli dairelere, kamu iktisadi teşebbüslerine,  
özel idarelere ve belediyelere, Tıp Fakültelerine bağlı yataklı veya yataksız  
tedavi kurumlarına "resmi sağlık kurumu", hükümet, sağlık ocağı, belediye ve ku-
rum tabipliklerine de "resmi sağlık kuruluşu" denir.              
  Gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulmuş yataklı veya yataksız tedavi 
kurumları ile tedavi amacıyle hasta kabul eden ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan-
lığınca işletme müsaadesi verilmiş bulunan içmece ve kaplıcalar "özel sağlık ku-
rumu", serbest tabiplikler "özel sağlık kuruluşu" sayılır.           
  Tedavi şekilleri:                              

  Madde 7 - Hastanın yataklı bir tedavi kurumunda yatırılarak tedavi edilmesi-
ne "yataklı tedavi", tabiplerin hastayı kendilerine tahsis edilmiş hizmet veya 
işyerlerinde ve yatırmadan tedavi etmelerine "ayakta tedavi", hastayı bulunduğu 
yerde tedavi etmelerine "evde tedavi" denir.                  
                                        
                 III. BÖLÜM                  
      Hastalık halinde başvurma ve bunun üzerine yürütülecek işlem    
                                        
  Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması hali:     

  Madde 8 - Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması ha- 
linde durum bağlı olduğu kurumun amirine duyurulur.               
  Bu duyurma üzerine;                             
  A) Kurumun tabibi, bulunduğu takdirde,hasta yollama kağıdı düzenlenerek has-
ta eliyle veya dairesince bu tabibe gönderilir.                 
  Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gi-
der, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş
hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip, hastayı bulunduğu yerde göre- 
rek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.                  
   Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki genel ve katma büt-
çeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere veya belediyelere 
bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine yollanır. Tabikanune zaruret 
görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gön-
derilebilir.                                  
  Gerekli muayene ve tedavi buraca sağlanır.                 
  B) Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek,hasta
eliyle veya dairesince hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönde-
rilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gi-
der, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş
hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip hastayı bulunduğu yerde göre- 
rek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.                  
  Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta, o yerdeki genel ve katma büt- 
çeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere  
bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene ve te-
davisi sağlanır. Tabikanune lüzum görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin
hastanelerinden birine de gönderilebilir.                    
  Hasta memurun bulunduğu yerde hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye  
tabibi bulunmadığı ve ulaşım mümkün olmadğı takdirde, hastanın ilk muayene ve  
tedavisinin, serbest tabip varsa onun, bu da yoksa ilk yardımın sağlık memuru, 
hemşire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir.             
  Hastanın kurum, hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibine, gerek- 
tiğinde serbest tabip, sağlık memuru hemşire veya ebeye gönderilmesi ve lüzumlu 
görüldüğü takdirde resmi bir hastaneye veya sağlık merkezine yollanması işlemi, 
örneği ekli hasta yollama kağıtları ile yapılır. (Örnek: 1,2)          
  Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması hali:  

  Madde 9 - Memurun, yurt içinde, görevinin bulunduğu yer dışında hastalanması
 halinde;                                    
  A) Memurun mensup olduğu kurumun o yerde teşkilatı var ve kurumca tabip ça- 
lıştırılıyorsa, durum kurumun o yerdeki teşkilatına durululur. Bunun üzerine 8 
inci maddenin (A) bendine göre işlem yürütülür.                 
  B) Memurun mensup olduğu kurumun o yerden teşkilatı olmakla beraber ayrıca 
tabip çalıştırılmıyorsa, durum kurumun o yerdeki amirine veya en büyük mülkiye 
amirine duyurulur. Bu duyurma üzerine 8 inci maddenin (B) bendine göre işlem ya-
pılır.                                     
  C) Memurun mensup olduğu kurumun o yerdeki teşkilatı yoksa, durum o yerin  
en büyük mülkiye amirine duyurulur. Bunun üzerine 8 inci maddenin (B) bendine  
göre işlem yapılır.                               
                                        
  Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda tedavinin sağlanamaması hali: 

  Madde 10 - Hastanın gönderildiği resmi sağlık kurumunda yer bulunmadığı veya
teknik sebepler dolayısiyle burada tedavisine imkan olmadığı kurumun baştabibi 
tarafından resmen bildirildiği takdirde hasta, bağlı olduğu kurumun tabibi varsa
buraca, yoksa hükümet tabipliğince, aynı yerde istenilen tedaviyi sağlıyabilecek
başka bir resmi sağlık kurumu bulunuyorsa oraya, yoksa bunu sağlıyabilecek en  
yakın diğer bir yerdeki resmi bir sağlık kurumuna veya özel bir sağlık kurumuna 
gönderilerek buraca tedavisi sağlanır.                     
                                        
  Muayene ve tedavi sonucunun bildirilmesi: