Endeksler
                                        
      14.5.1964 TARİHLİ VE 474 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN         
          UYGULANMASI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARI           
             GÖSTERİR YENİ YÖNETMELİK               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.4.1970, No : 7/449          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 14.5.1964, No : 474           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 5.5.1970, No : 13486          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 9, S. 741           
                                        
               BÖLÜM: I                      
             Genel hükümler                    
                                        

  Madde 1 - 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
öngörülen, Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi nisbet ve hadlerinde ve tari- 
fedeki notlarda değişiklikler yapılmasına ve uzun vadeli plan hedeflerine uygun 
maddesi yatırım maddesi mahiyetindeki eşyanın ithallerinde alınan gümrük ve   
istihsal vergileri ile, belediye hissesi ve rıhtım resminin, dahilde imalleri  
halinde de bunların maliyetlerine giren ve yatırım maliyetlerinde teşhis ve tes-
piti mümkün olabilen vasıtalı vergilerin taksitle bağlanması hususuna müteallik 
istemler ile bunlar üzerinde yapılacak hazırlık çalışmaları ve daha sonraki iş- 
lemler hakkında bu Yönetmelikte belirtilen esaslar uygulanır.          

  Madde 2 - İstemlerle bunlar üzerinde yapılacak hazırlık çalışmaları ve bu  
Yönetmelikle kendisine verilen diğer işlemler, 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı 
Kanunun 4 üncü maddesiyle kurulan Başbakanlık, Devlet Planlama Teşkilatı, Yatı- 
rımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu Başkanlığı tarafından yapılır. 

  Madde 3 - "Yatırımları ve İhracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu" bu Yönetme- 
likte kısaca "BÜRO" olarak isimlendirilir.                   
                                        
               BÖLÜM: II                     
                                        
  Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki Vergi Nisbet ve Hadlerinde ve Tarifedeki  
Notlarda Değişiklik Yapılmasına Dair İşlemler.                 

  Madde 4 - Büro, uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık program hedeflerini  
gözönünde bulundurarak, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu etkisini
memleket ekonomisine en uygun nitelikte tutmak amacıyla Gümrük Tarife Cetvelin- 
de gösterilen vergi nisbet ve hadlerinde ve tarifedeki notlarda gerekli değiş- 
tirmelerin hazırlık çalışmalarını doğrudan doğruya veya istem üzerine yapar.  
  İstemin şekli:                               

  Madde 5 - Vergi nisbet ve haddinin değiştirilmesi ile ilgili istemler aşağı-
daki bilgileri ihtiva eden iki nüsha dilekçe ile Büro'ya yapılır.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  A. İTHAL EŞYASININ:                             
  a. Cinsi, nev'i ve mahiyeti, teknolojik özellikleri (Teknolojik özellikle- 
rini gösteren prospektüsü veya kataloğu eklenir)                
  b. Gümrük tarife pozisyonu ve uygulanmakta olan vergi nisbeti,       
  c. İstihsal vergisi tablosundaki yeri vergi nisbeti,            
  d. Birim CİF fiyatı,                            
  e. Uygulanması istenilen vergi nisbeti,                   
  f. Her iki nisbete göre hesaplanmış gümrüklü birim maliyeti,        
  g. Yerli imal veya istihsali olup olmadığı, varsa son beş yılın imal veya  
istihsal miktarları ve bu maddeye olan memleket ihtiyacı, talep artış hızı, son 
beş yılın ithalat miktarları,                          
  h. İthal malı, yatırım malzemesi veya yedek parça mahiyetinde ise amortis- 
mandan mütevellit mamul veya hizmetlerin maliyetlerine olan müessiriyet derece- 
si,                                       
  i. İthal malı ham madde ise bünyesine girdiği yarı mamul ve mamulün gümrük 
tarife pazisyonu numarası ve vergi nisbeti,                   
  k. İthal malı yarı mamul veya mamul ise ham maddesinin veya maddelerinin  
gümrük tarife pazisyon numaraları ve vergi nisbetleri,             
  l. İthal malının sanayide ve diğer sahalarda kullanıldığı yerler ve kullanış
şekilleri,                                   
  m. İmal veya istihsal edilecek malın yıllık imal veya istihsal miktarı,   
yurtiçi talebi, son beş yılın ithalat miktarları, ihracaat imkanı, maliyeti ve 
fabrika satış fiyatı,                              
  B. İthal eşyası yatırım malı mahiyetinde olupta bir tesis kurulması bahis  
konusu ise (A) bendine ilaveten:                        
  a. Yatırımın yıllara dağılışı, imal veya istihsale geçiş tarihi,      
  b. Kurulacak tesisin kapasitesi (Bu kapasitenin Dünyada mevcut veya kulmak- 
ta olan tesislere göre ekonomik kapasite olup olmadığı),            
  c. Türkiye'ye yeni bir teknoloji getirip getirmediği,            
  d. Yan sanayiin gelişmesine hizmet edip etmediği,              
  e. Ana mal, mamul veya yarı mamullerini dünya fiyatlarında imal etme gücüne 
sahip olup olmadığı ve bunun şart ve imkanları,                 
  f. Yatırımın ihracata yönelip yönelmiyeceği, yerli ham maddelerini mamul ve-
ya yarı mamul halinde ihraç gücüne sahip olup olmıyacağı ve bunun şart ve imkan-
ları,                                      
  g. İthalat ikamesi sağlayıp sağlamıyacağı,                 
                                        
                                        
                                        
                BÖLÜM: III                   
               Taksit işlemleri                  
                                        
  İthal eşyası için taksitlendirme işlemi:                  

  Madde 6 - Uzun vadeli kalkınma planı ve yıllık program hedeflerine uygun ya-
tırım maddesi ithal eden yatırımcılar gümrük vergisi, belediye hissesi, rıhtım 
resmi ve ithale alınan istihsal vergilerinin en çok beş yıllık bir devre içinde 
ve yıllık eşit taksitlerle tahsiline karar verilmesine isteyebilirler.     

  Madde 7 - Taksit istemleri akreditifin açıldığı tarihten itibaren ithal sü- 
resinin bittiği tarihe kadar yapılabilir. Bu Yönetmeliğin 32 nci ve 5383 sayılı 
Gümrük Kanununun 27 nci maddesi hükümleri dışında her ne şekilde olursa olsun  
mal gümrükten çekilmişse taksit isteminde bulunamaz.              

  Madde 8 - BÜRO, taksitlendirilmesi istenene vergi ve resimler toplamı ile  
yatırımın Kalkınma Planı ve Yıllık Program ilkelerine uygunluk derecesini ve  
istek sahibinin mali gücünü gözönünde tutarak inceleme çalışmalarını yapar.   
  Müracaat belgeleri:                             

  Madde 9 - Müracaat dilekçesi iki nüsha olarak verilir ve aşağıdaki bilgileri
ihtiva eder:                                  
  a. Şahıs veya müessesenin ünvanı, adresi, hukuki durumu, vergi beyannamesin-
de gösterdiği öz sermaye ve döner sermaye tutarı, bağlı bulunduğu vergi dairesi 
ve hesap numarası, ticaret sicil numarası, halen bir imal veya istihsal faaliye-
tinde bulunuyorsa yıllık istihsal veya imal kapasitesi,             
  b. Yatırımın yeri, konusu ve tutarı, Kalkınma Planı ve Yıllık Programdaki  
yeri,                                      
  c. İmal veya istihsal edilecek mamulün cinsi, evsafı ve yıllık imal veya  
istihsal kapasitesi, bu maddeye olan memleket ihtiyacı, ithal ediliyorsa senelik
ithalat miktarı, yerli imalat miktarı,                     
  d. Yatırımın başlangıç, gerçekleşme, işletmeye alma ve tam kapasiteye geçiş 
tarihleri,                                   
  e. İthal edilecek eşyanın cinsi, nev'i, gümrük tarife pozisyonu ve vergi  
nisbeti, istihsal vergisi tablosundaki yeri ve vergi nisbeti,          
  f. İthal edilecek eşyanın CİF fiyatı, gümrüklü maliyeti ile taksitle bağlan-
ması istenen vergi ve resimlerinin adları, tutarları ve taksitin kaç sene için 
istendiği,                                   
  g. Daha önce başka eşya ve maddelere ait vergi ve resimlerden dolayı Gümrük 
Kanununa, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkın-                
                                        
                                        
                                        
daki Kanun ve 474 sayılı Kanuna göre tecil edilmiş veya taksitle bağlanmış borcu
bulunup bulunmadığı, varsa bunun nev'i, miktarı, senesi, dönemi, vade tarihleri 
ve hangi makam tarafından tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş olduğu,     
  h. Müracaat tarihi itibariyle tahsil edilebilir hale gelmiş gelir, kurumlar 
gider ve gümrük vergileri ile bunlarla ilgili ceza borcu varsa nev'i, miktarı, 
senesi, dönemi, vade tarihleri ve hangi vergi dairesine ait olduğu,       
  i. Aynı konu için yatırım indirimi ve gümrüklerde uygulanan diğer teşvik  
tedbirlerinden yararlanma talebinde bulunup bulunmadığı,            

  Madde 10 - Aşağıdaki belgeler bir nüsha olarak müracaat dilekçelerinden bi- 
rine eklenir:                                  
  a. Yatırım Projesi (Tatbik planları, inşaat ve montaj projeleri)      
  b. Yatırımın senelere göre tatbik şeklini, miktarını ve maliyetini gösteren 
bir "Yatırım Programı",                             
  c. Sabit kıymetlerin bedellerini de gösteren bir liste (Arsa, bina, makine- 
ler ve tesisat)                                 
  d. Akreditif açıldığına dair ilgili bankanın (Malın cinsi, tarife pozisyonu,
malın ithal edileceği memleketi ve akreditif miktarını gösterir) yazısı veya  
ithal müsaadesi fotokopisi.                           
  f. Vergi dairesine verilen son iki yıla ait bilanço ile kar-zarar cetvelle- 
rinin ilgili vergi dairelerince tastikli örnekleri, (Yeni kurulan müesseseler  
"Kuruluş Bilançosu" vereceklerdir.)                       
  Geçici ve kati taksitlendirme belgeleri                   

  Madde 11 - İthal süresinin sona ermesinden önce, taksitlendirme işleminin  
neticeye bağlanması halinde, yatırımcıya "Geçici Taksitlendirme Belgesi" veri- 
lir.                                      

  Madde 12 - Yatırımcı malı gümrükten çekebilmek ve kati taksitlendirme bel- 
gesi almak üzere, eşyanın hangi gümrükte bulunduğunu, gümrük giriş beyannamesi 
tarih ve numarası ile tahakkuk ettirilmiş olup da henüz ödenmemiş olan ve tak- 
site bağlanması istenen vergileri gösterir, ilgili gümrük idaresince tasdikli  
bir belgeyi "Büro" ya tevdi eder.                        
  Bu istem üzerine, taksitlendirme işlemi yapılarak malın gümrükten çekilme- 
sini sağlayacak olan "Kati taksitlendirme" belgesi verilir.           
  Gümrükleme muhtelif tarihlerde ve ayrı gümrüklerde yapılacaksa, her parti  
mal için ayrı bir "Kati Taksitlendirme Belgesi" verilir.            

  Madde 13 - Kati taksitlendirme belgesi beş nüsha olarak tanzim edilir.   
Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgili gümrük idaresine ve yatırımcıya birer nüs- 
hası bekletilmeden gönderilir.                         

  Madde 14 - Kati belge ile mal çekilirken, her beyanname mevzuu mal için ta- 
hakkuk eden vergi ve resimler tutarı, taksitlendirilen yıl adedinden bir fazla 
rakama bölünür ve bulunan miktar peşin alınır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 15 - Gümrük idareleri, kati taksitlendirme belgesine esas teşkil ede- 
cek tasdikli belgeyi, (Madde 12 nin birinci paragrafında anlatılan) gelen mala 
terettüp eden gümrük vergi ve resimleri toplamını damga resmi hariç), peşin alı-
nan miktarı ve taksitlendirilecek miktarı ayrı ayrı belirtecek şekilde tanzim  
eder.                                      

  Madde 16 - Kati taksitlendirme belgesinde yazılı gümrük vergi ve resim tuta-
rını aşan miktar, Büronun gönderme yazısında belirtilir ve gümrük idaresince bu 
miktar peşin tahsil edilir.                           

  Madde 17 - Kati taksitlendirme belgesinde cinsi ve gümrük tarife pozisyonu 
yazılı eşyanın dışında ithal edilmek istenen malları ait vergi ve resimlerin  
taksitlendirme işlemi ilgili gümrük idaresince yapılmaz.            
                                        
               KISIM: 2                      
                                        
    Türkiye'de imal ve istihsal olunan maddelere ait vergilerin       
      taksitlendirme işlemi                        
                                        
  Taksite bağlanacak vasıtalı vergiler:                    

  Madde 18 - Uzun Vadeli Kalkınma Planı hedeflerie uygun olarak Türkiye'de  
imal ve istihsal edilen yatırım maddelerinin maliyetlerine giren vasıtalı vergi-
lerden yatırım maliyetlerinde teşhis ve tespiti mümkün olabilenlerin 5 senede ve
5 eşit taksitte ödenmesi istenebilir.                      
                                        
  İstemde bulunacaklar:                            

  Madde 19 - Uzun Vadeli Kalkınma Planı Hedeflerine uygun yatırım yapacak olan
yatırımcılar taksit isteminde bulunabilirler.                  

  Madde 20 - Büro taksitlendirilmesi istenen vergi ve resimler toplamı ile ya-
tırımın Uzun Vadeli Kalkınma Planı ve Yıllık Program ilkelerine uygunluk derece-
sini ve istek sahibinin mali gücünü gözönünde tutarak inceleme ve hazırlık ça- 
lışmalarını yapar.                               
                                        
  Müracaat belgeleri:                             

  Madde 21 - Müracaat dilekçesi iki nüsha olarak verilen ve aşağıdaki bilgile-
ri ihtiva eder:                                 
  a. Müessese veya firmanın unvanı, adresi, hukuki durumu ve vergi beyanname- 
sinde gösterdiği öz sermaye ve döner sermaye tutarı, halen bir imal veya istih- 
sal faaliyetinde bulunuyorsa yıllık istihsal veya imal kapasitesi, son iki sene 
zarfında fiili istihsal veya imalat miktarı,                  
  b. Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımından bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve  
hesap numarası,                                 
  c. Yatırımın konusu, bunun Kalkınma Planında ve Yıllık Programdaki yeri,  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d. Yatırımın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan maddelerden dahilde  
istihsal veya imal edilip de İstihsal Vergisine tabi bulunanların cinsi, nevi, 
Gider Vergileri Kanununa bağlı cetvellerdeki tablo ve pozisyon numarası ile   
vergi nispeti, takribi birim ve toplam bedeli,                 
  e. Taksite bağlanması istenen verginin madde cinsleri itibariyle ve toplam 
olarak tutarı ve taksitin kaç sene için istendiği,               
  f. Yeni kurulacak tesiste imal veya istihsal edilecek mamulün cinsi ve nevi,
evsafı, yıllık imal kapasitesi, maliyet fiyatı, bu maddeye olan memleket ihtiya-
cı, halen ithal ediliyorsa senelik ithalat miktarı, Türkiye'de başka müesseseler
tarafından imal ediliyorsa senelik yaklaşık imalat miktarı,           
  g. Yatırımın miktarı, işletme sermayesi ve yatırımın hangi tarihte gerçek- 
leştirileceği,                                 
  h. Daha önce başka eşya ve maddelere ait Vergi ve Resimlerden dolayı Gümrük 
Kanununa, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna ve 474 sayılı Kanuna
göre tecil edilmiş veya taksite bağlanmış borcu bulunup bulunmadığı, varsa bunun
nevi, miktarı, senesi, vade tarihi ve ne kadar süre ile ve hangi makam tarafın- 
ran tecil edilmiş veya taksitlendirilmiş olduğu,                
  i. Müracaat tarihi itibariyle tahsil edilebilir hale gelmiş Gelir, Kurumlar,
Gider ve Gümrük Vergileri ile bunlarla ilgili ceza borcu varsa nevi, miktarı,  
hangi vergi dairesine ait olduğu, senesi ve vade tarihleri,           

  Madde 22 - Aşağıdaki belgelerden yalnız bir nüsha, müracaat dilekçesine ek- 
lenir:                                     
  a. Yatırımın senelere göre tatbik şeklini, miktarını ve maliyetini gösteren 
bir yatırım programı (Her yıl yapılacak uygulama 1/5 den az olamaz.)      
  b. Sabit kıymetlerin bedellerini de gösteren bir liste (Arsa, bina, makine- 
ler ve tesisat)                                 
  c. Yatırım projesinin ilgili mimar ve mühendis odalarınca tetkiki sonunda  
düzenlenecek, projenin tatbiki için lüzum gösteren maddelerin nevi ve miktarını 
gösterir bir "İhtiyaç belgesi"                         
  d. Vergi Dairesine verilen, son iki yıla ait bilanço ile Kar-Zarar cetvel- 
lerinin ilgili vergi dairesince tasdikli örnekleri,               
  Geçici ve kati taksitlendirme belgesi:                   

  Madde 23 - Bakanlar Kurulu Kararının istihsalini müteakıp "Büro" yatırımcıya
"Geçici Taksitlendirme Belgesi" verir.                     

  Madde 24 - Yatırımcı ihtiyaç belgesinde yazılı maddeleri temin ederken   
"Büro" dan kati taksitlendirme belgesi talebinde bulunur ve bu taleple birlikte 
aşağıdaki belgeleri ibraz eder.                         
                                        
                                        
  a. Maddeyi temin edeceği imalatçı veya müstahsilin ticari unvanı, iş adresi,
istihsal vergisi bakımından, bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve hesap numarası,  
  b. Maddenin: Cinsi, miktarı, birim fiyatı, toplam kıymeti,         
  c. Taksite bağlanması talep edilen istihsal vergisinin kati tutarı (Maddeler
itibariyle ayrı ayrı)                              
  d. İstihsal Vergisinin kanuni mükellefi imalatçı veya müstahsil olduğundan, 
takside bağlanacak İstihsal Vergisinin hakiki ödeyeni durumunda bulunan yatırım 
sahibinin bu vergi borcunu imalatçı veya müstahsil adına ve hesabına ilgili Ver-
gi Dairesine ödeyeceğini taahhüt ettiğine dair Noterden tasdikli bir taahhüt se-
nedi.                                      
  "Büro" yukarıdaki bilgi ve belgeleri tetkik ettikten sonra ihtiyaç belgesi- 
nin ihtiva ettiği madde ve bunların temin edileceği müesseseler ve bu müessese- 
lerin bağlı olduğu vergi daireleri adedine göre gereken sayıda "Kati Taksitlen- 
dirme Belgesi" tanzim eder.                           

  Madde 25 - Kati taksitlendirme Belgelerinden birer nüsha bekletilmeden ilgi-
li vergi dairelerine, Maliye Bakanlığına ve yatırım sahibine gönderilir.    
                                        
               KISIM: 3                     
         Taksitlendirmeye ait müşterek hükümler            
                                        
  Taksitlendirilecek vergi ve resimlerin teminatı               

  Madde 26 - Taksitlendirme isteminde bulunan yatırımcılardan (İlgiyi Vergi  
Dairesi veya Gümrük İdaresince) taksitlendirilmesini istedikleri amme alacağı  
için teminat istenir.                              
  Aşağıda yazılı kıymetlerden herhangi biri teminat olarak kabul edilebilir. 
  a. Bankalar tarafından verilen teminat mektupları,             
  b. Hazine tahvil ve bonoları,                        
  c. Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat (En yakın borsa cetvel- 
leri üzerinden % 15 eksiği ile değerlendirilir.)                
  d. Yatırımcı veya yatırımcı lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen  
ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen ve amme ala- 
cağını karşılayacak değerde bulunan menkul ve gayrimenkul mallar. (Bunların de- 
ğerleri Vergi Usul Kanununa göre teşekkül etmiş bulunan Taktir Komisyonlarınca 
belli edilir. Ve bu değerler % 30 noksanı ile alınır. Verilen teminat sonradan 
tamamen veya kısmen değerini kaybederse, teminatın tamamlanması veya yerine   
başka teminat gösterilmesi istenir.)                      
                                        
                                        
                                        
  Yatırımların kontrolü:                           

  Madde 27 - 474 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre vergi ve re- 
simleri taksite bağlanan eşya ve maddeler veya bunlarla vücuda getirilen yatı- 
rımın durumunun tespiti için (İnşaat ve Montajın uygulama nispeti faaliyete ge- 
çen tesislerin durumu v.s. gibi), taksit müsaadesini alan amme sektörüne mensup 
müessese veya teşekküller, ilgili Bakanlık veya bu Bakanlıkların yetkili kıla- 
cağı müesseselerden; Özel Sektöre mensup firmalar da Türkiye Ticaret Odaları,  
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliğinden alacakları ekspertiz raporunu o 
taksitin ödenmesi sırasında ilgili Gümrük İdaresine veya Vergi dairelerine   
tevdi etmeye mecburdurlar.                           
   Bir yıllık devre içerisinde vadei gelecek ödemeler için taksit ödeme tarih-
leri belirtilmek suretiyle tek bir ekspertiz raporu tanzim edilir. Bu tek eks- 
pertiz raporu her taksit ödeme gününde ibraz edilir ve vade gününün karşısına  
şerh verilir.                                  

  Madde 28 - Yukarıdaki madde gereğince tevdi olunan belge, başlangıçta taah- 
hüt edilen plan ve program uymadığı veya her taksitin vadesinde "Belge" tevdi  
olunmadığı takdirde durum en geç onbeş gün içinde, vergi tahakkukunu yapan   
idare tarafından Büro'ya intikal ettirilir.                   
  Yukarıdaki hususların yerine getirilmemesi halinde vergisi takside bağlanmış
olan yatırımcı mücbur sebep dermeyan ettiği takdirde Büro, bu talebi inceler,  
mücbir sebep iddiası Büro tarafından, (Gerekirse mahallen yapılacak tetkik ve  
inceleme neticesinde) varit görülürse bir yılı geçmemek üzere yatırım süresi  
uzatılır. Mücbir sebep iddiası yerinde görülmezse vadesi gelmiş olan taksit ve 
müteakıp taksitler muacceliyet kesbeder ve keyfiyet Büro tarafından, vergi ve  
resimlerin mahiyetlerine göre ilgili gümrük idaresine veya vergi dairesine   
tebliğ olunur.                                 
  Taksitlendirme Belgesinin Tanzimi:                     

  Madde 29 - Taksitlendirme belgesinin şekli ve muhtevası ile buna dair usul 
ve esaslar Büro tarafından tayin ve tespit olunur.               
                                        
               BÖLÜM: 4                      
      İnceleme ve karar safhası ile ilgili işlemler            
                                        

  Madde 30 - Büro, yukarıdaki bölümlerde yazılı istemleri inceler ve Gümrük  
Giriş Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu etkisinin memleket ekonomisine en   
uygun nitelikte bulunmasını temin için diğer çalışmaları yapar.         
  Bu Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmayan istemler Büro tarafından reddedi-
lir ve keyfiyet istem sahibine tebliğ olunur.                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 31 - Büro tarafından olumlu sonuca bağlanan istemler ve Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin mali ve koruyucu etkisinin memleket ekonomisine en uygun   
nitelikte bulunmasını temin için yapılacak diğer çalışmalara ait teklifler 933 
sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Yüksek Planlama Kurulunun uygun mü-  
talaası alındıktan sonra Bakanlar Kuruluna sunulur.               

  Madde 32 - Yatırımcı, taksitlendirme istemi neticeye bağlanmadan malı    
gümrüğe gelmişse, gümrük vergi ve resimlerini teminat vermek suretiyle malını  
gümrükten çekmek için Büro'ya üç nüsha dilekçe ile baş vurulabilir.       

  Madde 33 - 474 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre istemde bulu- 
nup taksit müsaadesi alanlar, bu vergi ve resimler için, ayrıca, Amme Alacakla- 
rının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanuna göre tecil ve taksitlendirme isteminde  
bulunamazlar.                                  

  Madde 34 - Taksitlendirme işlemlerinin başlangıcı, vergi ve resimleri tak- 
sitlendirilen ithal eşyasının, her ne surette olursa olsun gümrük hattını aştığı
tarihtir. Taksitler her parti malın çekildiği tarihi takip eden yol içerisindeki
aynı günde ödenir.                               

  Madde 35 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 36 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.