Endeksler
                                        
        AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN BİNALARIN        
          BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK            
            İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK             
                                        
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi   : 25.3.1972, No: 7/4123        
  Dayandığı Kanunun Tarihi       : 15.5.1959, No: 7269         
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi   : 8.4.1972, No: 14153         
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi     : 5, Cildi: 11, S. 2016        
                                        
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 1 - Bu Yönetmelik, 7269 sayılı Kanuna 1051 sayılı Kanunla eklenen ek 
4 üncü madde gereğince hazırlanmıştır.                     

  Madde 2 - 5663, 6409, 6610, 7010, sayılı özel afetler kanunlarına, 7269   
sayılı Afetler Kanununa ve bu Kanunun bazı maddelerini tadil eden ve bu Kanuna 
bazı maddeler eklenmesini öngören 1051 sayılı Kanuna göre emanet, ihale ve evi- 
ni yapana yardım yoluyla yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan binalarla  
7269 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren binaların borçlandırma 
bedellerinin yarısına kadar yapılacak indirimlerin tespiti bu yönetmelik esas- 
larına göre yapılır ve uygulanır.                        
                                        
  İstisnalar:                                 

  Madde 3 - Dükkan ve fırın gibi işyerleriyle, Afetler Fon'undan yardım gör- 
mek suretiyle inşa olunan belediyelere ait binalarla, 7269 - 1051 sayılı Kanu- 
nun 31/c, d, e fıkraları uyarınca değerlendirilen konutların borçlandırma be-  
dellerinden indirim yapılmaz.                          

  Madde 4 - Evini yapana yardım uygulamasına göre inşa olunan binalar için  
indirim borçlandırmaya esas olan miktar üzerinden yapılır.           
  Yapılan onarım yardımlarından indirim yapılmaz.               
                                        
  Kıstaslar:                                 

  Madde 5 - Borçlandırma bedellerinden yapılacak indirimlerde afetzede hak  
sahibi ailelerin geçim durumları bakmakla yükümlü bulundukları nüfus sayısı   
ile o mıntıkanın bina maliyetini artırıcı yöndeki özellikleri gözönünde tutu-  
lur.                                      
  Geçim durumlarının tayin ve tespitinde afetzede hak sahiplerinin yıllık   
safi gelir miktarları esas alınır.                       
                                        
  Gelir kaynakları:                              

  Madde 6 - Yıllık safi gelirin hesabında taşınmaz mallardan, tarım bağ,   
bahçe ve hayvan ürünlerinden, ticarethane ve imalathanelerden, el sanatların-  
dan, ortaklıktan ve iştiraklerden, komisyonculuktan, serbest mesleklerin ic-  
rasından, işçilikten, taşıma iş ve araçlarından,                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
maaş, ücret ve yevmiye olarak resmi veya özel kurumlardan sağlanan bütün gelir- 
lerle paraya çevrilmesi mümkün olan her türlü haklar ve menfaatlar gözönünde  
tutulur.                                    
  Gelirlerin tespitinde, duruma ve konuların mahiyetine göre resmi veya özel 
kayıt ve belgelerden de yararlanılır.                      
  Yöresel özellikler:                             

  Madde 7 - İnşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsurlar tespit olunurken, o  
yerde başlıca yapı malzemesinin ve inşaatlarla ilgili iş gücü sağlıyabilme   
imkanları, ulaşım durumu, coğrafi ve tabii şartlara göre inşaat mevsimi süresi 
ve benzer hususlar gözönünde tutulur.                      
  Gelir tespit komisyonu:                           

  Madde 8 - Bu yönetmeliğe göre uygulama yapılacak illerde ilgililerin yıllık 
safi gelirlerini, nüfus sayılarını maliyeti artırıcı yöndeki mahalli şart ve  
özellikleri tespit ve takdir etmek üzere "Gelir Tespit Komisyonları" kurulur.  
  Bu komisyonlar ilgili mülkiye amirinin veya görevlendireceği bir kimsenin  
başkanlığında tapu sicil, mal, ziraat, veteriner, toprak ve iskan, nüfus, özel 
idare, (Varsa) T. Emlak Kredi Bankası Müdürü veya memurları ile İmar ve İskan  
Bakanlığı temsilcisinden meydana gelir.                     
  İl ve ilçe merkezindeki çalışmalarda, belediye meclisinden bir, köylerdeki 
çalışmalarda ise köy ihtiyar kurulundan bir kişi komisyona üye olarak katılır. 
  Komisyon başkanı, bilgi ve görgüsünden istifade edebilecek resmi ve özel  
diğer bazı kişilerin de istişari olarak komisyon çalışmalarına katılmalarını  
sağlayabilir.                                  
  Komisyonlar safi gelirin tespitini yaparlarken ilgililerden bu tespitin   
yapıldığı andaki durumlarını gözönünde tutarlar.                
  Toplantı ve karar nisabı:                          

  Madde 9 - Gelir tespit komisyonları üye tam sayısının en az üçte ikisi ile 
toplanır ve çalışır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alı-  
nır.                                      
  Maliyet hesabı:                               

  Madde 10 - Bir binanın inşaası için yapılan harcamalarla arsasının bedeli  
o binanın maliyetini teşkil eder.                        
  Harita alımı, kadastro yapımı, imar planı ve proje düzenlenmesi gibi işler 
için yapılan harcamalarla kamu tesisleri giderleri maliyet hesabına dahil edil- 
mez.                                      
  İlan:                                    

  Madde 11 - Gelir Tespit Komisyonu Başkanlığınca gelirlerin tespitine baş-  
lanacağı, gün, tespitin amacı, tespit sırasında ilgililerin hazır bulunmaları  
gerektiği, 15 gün evvelden mahallinde uygun yerlere asılmak suretiyle ilan   
edilir ve durum bir tutanakla belgelendirilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Cetvel düzenlenmesi:                            

  Madde 12 - Gelir tespit komisyonları safi gelirlerin tespitine esas olacak 
bilgi ve belgeleri topladıktan sonra, indirimden yararlanacakların yıllık safi 
gelirlerini bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları nüfus sayılarını,  
maliyeti artırıcı unsurların toplam ve tesir derecesini, bir cetvelle tesbit  
ederler. Bu cetveller Komisyon Başkan ve üyeleri tarafından imza edilir.    
  İtiraz:                                   

  Madde 13 - 12. maddede sözü edilen cetveller Komisyon Başkanlığınca mahal- 
linde uygun yerlere 7 gün süre ile asılarak ilan olunur ve durum bir tutanakla 
belgelendirilir.                                
  Bu süre içinde veya bu sürenin bitiminden itibaren 5 gün içinde ilgillerce 
yazılı olarak yapılacak itirazlar Komisyonca incelenerek en geç 10 gün içinde  
karara bağlanır.                                
  Tutanak:                                  

  Madde 14 - İtiraz süresinin bitiminden veya itiraz yapılmamışsa incelenerek 
karara bağlanmasından sonra durum bir tutanakla belgelendirilir.        
  Cetvellerle tutanaklardan üçer nüsha İmar ve İskan Bakanlığınca yapılacak  
işleme esas olmak üzere, ilgili valiliklerce merkeze gönderilir.        
  Safi gelirlere göre indirim:                        

  Madde 15 - İmar ve İskan Bakanlığınca, mahallinden gelen cetveller üzerinde 
gerekli incelemeler yapılarak, afetzede hak sahibi ailelerin yıllık safi gelir- 
lerine göre borçlandırma bedellerinden yapılacak indirim miktarları aşağıda be- 
lirtilen oranlar dairesinde tespit olunur.                   
  Yapılacak indirimlerin miktarı maliyet ve borçlandırma bedelinin % 50 sini 
geçemez.                                    
  Yıllık safi gelirler (TL.)     İndirim oranları            
 --------------------------------  ------------------------------------------ 
                                        
    3000 e kadar          Borçlandırma bedelinin % 50 si      
                                        
    3001 - 4000             "      "   % 45 i      
                                        
    4001 - 5000             "      "   % 40 ı      
                                        
    5001 - 6000             "      "   % 35 i      
                                        
    6001 - 7000             "      "   % 30 u      
                                        
    7001 - 8000             "      "   % 25 i      
                                        
    8001 - 9000             "      "   % 20 si      
                                        
    9001 - 10000            "      "   % 15 i      
                                        
   10001 - 11000            "      "   % 10 u      
                                        
   11001 - 12000            "      "   % 5 i      
                                        
   12001 - daha fazla       İndirim yok.               
                                        
  İndirimin diğer hususları :                         
                                        

  Madde 16 - 15. maddede belirtilen ölçülere göre tespit olunan indirimler  
dışında İmar ve İskan Bakanlığınca ayrıca,                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) İlgililerin (Eşler hariç) kanunen bakmakla yükümlü bulundukları beher nü-
fus için borçlandırma bedelinin % 2 si oranında,                
  b) 7. maddede belirtilen o yerde inşaat maliyetini artırıcı yöndeki unsur- 
ların toplam tesir derecesine göre borçlandırma bedelinin % 10 una kadar,    
  İndirimler yapılarak bu indirimler toplamı sözü geçen maddede durumlarına  
karşılık olarak indirim oranlarına eklenir.                   
  Bu şekilde yapılan eklemelerle birlikte toplam indirim oranı borçlandırma  
bedelinin % 50 sini aşarsa % 50 den fazla olan kısım dikkate alınmaz.      

  Madde 17 - 15 ve 16 ncı maddelerde belirtilen esaslara göre borçlandırma be-
dellerinden yapılacak indirim miktarları tespit ve takdir edildikten sonra, İmar
ve İskan Bakanlığınca Bakanlar Kurulundan bu konuda gerekli kararnamenin alınma-
sı sağlanır.                                  
  İpotek:                                   

  Madde 18 - Bu yönetmelik hükümlerinden yararlanacak afetzede hak sahipleri- 
nin (Gerek evini yapana yardım metoduna göre gerekse toplu inşaatlarda) borçlan-
dırma işlemleri yapılmadan indirim konusunda bir çalışma yapılmaz.       
  Borçlandırılması yapılan afetzedenin indirim miktarı ipotek veya borçlandır-
ma bedelinden düşülerek kayıtlar tashih edilir.                 
  Hisseli binalar :                              

  Madde 19 - Hisseli olarak veya müşterek mülk halinde inşa olunan binalarda 
indirim miktarları, hissedarın borçlandırıldığı miktar esas alınmak suretiyle  
ayrı ayrı tespit olunur,                            
  Muamelat İşleri:                              

  Madde 20 - Bu yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü yazışma haber- 
leşme ve muamelat işleri, İmar ve İskan Bakanlığı il imar müdürlükleri ve afet 
işleri amirlikleri ile il imar şefliklerince yürütülür.             

  Madde 21 - 8. maddede belirtilen gelir tespit komisyonu üyeleri, bu yönetme-
likte yer alan görevlerde çalışmak üzere bulundukları mahal dışına çıkarlarsa  
6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenir.Bu yolluklar, İmar ve
İskan Bakanlığı bütçesinden karşılanır.                     
  Ancak, komisyon çalışmalarına iştirak eden belediye meclisi Üyesiyle, köy  
ihtiyar kurulu üyesine yolluk ödenmez.                     
  Yürürlükten kalkan hükümler :                        

  Madde 22 - 28/8/1968 gün ve 12988 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Maliyet 
ve Borçlandırma Bedellerinden Yapılacak İndirimler Hakkındaki eski Yönetmelik  
yürürlükten kaldırılmıştır.                           

  Madde 23 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 24 - Bu yönetmeliği, Bakanlar Kurulu yürütür.