Endeksler
                                        
                                        
      DEVLET BİNALARI İŞLETME, BAKIM, ONARIM YÖNETMELİĞİ          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 30.9.1971, No: 7/3228          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :                     
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 27.10.1971,No : 13999          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 10,S. 3463          
                                        
                I. BÖLÜM                     
              Konu, amaç, kapsam                  
  Konu :                                   

  Madde 1 - Devlet binalarının ve müştemilatının mimari, yapım yönünden bakım 
ve onarımlarının yapılması ve bu binaların içinde veya dışında olup bina ile il-
gili tesis ve donatımın işletme, koruyucu bakımları onarımları ve temizlik işle-
ri bu Yönetmelikteki hükümlere göre yürütülür.                 
  Amaç :                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin amacı madde 1 deki hizmetlerin görülmesi suretile 
Devlet binalarının ve müştemilatının ve bunların içinde veya dışında olup bina 
ile ilgili tesis ve donatımın kullanma süresinden önce harap olmalarının önlen-
mesi ve düzenli olarak hizmete hazır bulundurulmalarıdır.            
  Kapsam :                                  

  Madde 3 - Hazine adına tapuda kayıtlı olup :                
  1) İçinde resmi görev yapılan genel idare binaları,             
  2) Öğretim yapılan eğitim ve öğretim binaları ve müştemilatı,        
  3) Hastane, dispanser ve sağlık ocakları gibi sağlık kesimine dahil yapılar,
  4) Tiyatro, opera, kültür siteleri, halk eğitim tesisleri gibi yapılar,   
  5) Memur konutları,                             
  6) Müzeler, sergi salonları, galeriler,                   
  7) Saraylar, kasırlar,                           
  8) Kamu hizmeti görülen diğer binalar,                   
  9) Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olup kamu hizmeti  
görülmek üzere genel bütçeye dahil herhangi bir kuruluş tarafından kiralanmış  
yapılar (Anlaşmalarına bağlı kalmak üzere) ve bu yapıların içinde ve dışında  
olup yapı ile ilgili tesis ve donatım,                     
  10) Binaların içinde ve dışında bulunan yangın, pasif korunma, hırsızlık ve 
tehlikeli hallerin giderilmesi amacile yapılmış veya konmuş tesis ve donatımın 
koruyucu bakım ve onarımları, bu Yönetmeliğin kapsamına girer,         
                                        
                                        

  Madde 4 - Sığınaklar, askeri maksatlar için kullanılan kışla, karargah,   
mühimmat depoları, garaj, ambar, antrepo, laboratuvar, atelye, fabrika, imalat- 
hane ve hastane gibi kendine has özellikleri bulunan binalar ile özel yönetme- 
liklerle idare edilen bina ve tesislerin işletme, bakım ve onarımları bu Yönet- 
meliğin dışında olup bu hizmetlerin görülmesi yürürlükte bulunan veya yürürlüğe 
girecek olan özel yönetmeliklerine göre yürütülür.               
                                        
                II. BÖLÜM                    
   İşletme, bakım ve onarım hizmetlerinin tanımları ve kapsamı        
                                        
  İşletme :                                  

  Madde 5 - İşletme bu Yönetmelik kapsamına giren binaların, bina içinde veya 
dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın (hazırlanmış ve hazırlanacak talimat,
izahname ve tarifnamelere uygun şekilde, nitelikleri tayin edilmiş yeter sayıda 
elemanların görevlendirilmesi ile) düzenli olarak hizmete hazır bulundurulması- 
dır.                                      
  Bakım :                                   
                                        

  Madde 6 - Bakım bu Yönetmelik kapsamına giren binaların, bina içinde veya  
dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın temizliğinin, gerekli yağlama, boya, 
badana işlerinin yapılması, belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve ufak onarım-
larla hizmetin aksamasının önlenmesidir.                    
                                        
  Onarım :                                  

  Madde 7 - Onarım bu Yönetmelik kapsamına giren binaların, bina içinde veya 
dışında bina ile ilgili tesis ve donatımın enaz kanuni kullanma süreleri içinde 
hizmete hazır bulundurulmaları amacile yapılan inceleme sonunda gerekliliği or- 
taya çıkan yenileme, düzeltme ve değişiklik yapma işleridir.          
                                        
                                        
              III. BÖLÜM                     
             Temel görevler                    
                                        

  Madde 8 -                                  
  a) Bina, bina ile ilgili tesis ve donatımın hizmete sokulmasını ve hizmete 
hazır tutulmasını sağlamak üzere nitelikleri belirli, yeterli bir personel kad- 
rosunun görevlendirilmesi, bunların eğitimlerinin ve denetimlerinin yapılması , 
  b) Binanın, tesis ve donatımın özellikleri gözönünde tutularak hazırlanmış 
ve hazırlanacak talimat, izahname ve tarifnamelere göre:            
  1) Bina, bina ile ilgili tesis ve donatımın işletilmesi ve genel temizlik  
işlerinin yürütülmesi,                             
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) Bina yapı elemanlarının, bina ile ilgili tesis ve donatımın bakım ve   
onarımlarının yapılması.                            
  3) İşletme, bakım ve onarım işleri için gerekli ödeneklerin sağlanması,   
  Temel görevlerdir.                             
                                        
               IV. BÖLÜM                     
           Temel görevlerin yürütülmesi                
                                        

  Madde 9 - Madde 8 de açıklanan temel görevler aşağıdaki kuruluşlarca yürütü-
lür.                                      
  A - Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak işler:                
  a) İşletme ve bakım işlerinin gerektirdiği teknik hizmetle ilgili talimat, 
izahname ve tarifnamelerin hazırlanması, bunlardan hazır olanların ve hazırlana-
cakların kuruluşlara gönderilmesi,                       
  b) Kuruluşların onarım işlerinin, öncelik ve önem sırasına göre kuruluşlarla
birlikte yıllık programlarının hazırlanması, projelendirilmesi, keşiflerinin  
yapılması, uygulamanın gerektirdiği teknik hizmetlerin sağlanması ve uygulamanın
programa göre gerçekleştirilmesi,                        
  c) Yıllık programlarının düzenlenmesi ile birlikte işletmede görev alacak  
teknik personelin niteliklerinin ve gerekli kadronun ve hizmete alınmadaki esas-
ların, hizmete alınmış personelin teknik yönden görev yetki ve sorumluluklarının
tespiti, hizmet içi eğitim ve denetimlerinin sağlanması.            
                                        
  B - İlgili bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılacak işler:    
  a) Bayındırlık Bakanlığınca gönderilecek işletme talimatı, izahname ve   
tarifnamelerin ilgililere ulaştırılması ve uygulamanın sağlanması,       
  b) Temizlik işlerinin yürütülmesi, tespit edilen ihtiyaca göre, işletmede  
görev alacak teknik personel ile temizlik işlerinde görevlendirilecek hizmetli- 
lerin kadrolarının sağlanması ve atamalarının yapılması,            
  c) Teknik elemanlarının ve diğer hizmetlilerin sevk ve idareleri ile idari 
denetimlerinin yapılması,                            
                                        
  Yürütme organı:                               

  Madde 10 - Bu Yönetmelikte belirtilen görevler aşağıdaki organlarca yürütü- 
lür.                                      
  A - Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak işler Bakanlığın görevlendireceği  
Merkez ve taşra örgütleri tarafından,                      
                                        
                                        
                                        
  B - Diğer bakanlıklar ve bunlara bağlı kuruluşlarca yapılacak işler:    
  - Merkezde Bakanlıkların kendi bünyelerinden seçilecek ve bu işlerle görev-
lendirilecek daire müdürleri;                          
  -İllerde valilerce görevlendirilecek idare amirleri,            
  -İlçelerde kaymakamlarca görevlendirilecek idare memurları;         
  - Müstakil olarak idare edilen kuruluşlarla, Bucaklarda bunların amirleri; 
  Tarafından yürütülür.                            
                                        
              V. BÖLÜM                       
                                        
           Bakım ve onarım zamanları                 

  Madde 11 - Bakım işleri zaman yönünden haftalık, aylık, mevsimlik, yıllık ve
gerektiğinde olmak üzere hazırlanmış ve hazırlanacak talimat, izahname ve tarif-
namelerdeki teknik esaslara göre bina, tesisat ve donatıma uygulanır.      

  Madde 12 - Onarım işleri acil haller dışında öncelik ve önemleri sırasına  
göre düzenlenecek yıllık program uyarınca yürütülür.              

  Madde 13 - Temizlik işleri yürütme organlarınca düzenlenecek zamanlarda ve 
tesbit edilecek esaslara göre yürütülür.                    
                                        
             VI. BÖLÜM                       
            Mali hükümler                      
                                        

  Madde 14 - Devlet binalarının işletme, bakım, onarım ve temizlik işleri için
lüzumlu ödenek her yıl ilgili Bakanlıklar bütçesine konulmuş ödeneklerden karşı-
lanır.                                     
            VII. BÖLÜM                       
           Çeşitli hükümler                      

  Madde 15 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı mali yılı takip eden 
mali yıl başından itibaren yürürlüğe girer.                   

  Madde 16 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.