Endeksler
                                        
      155 SAYILI KANUNA GÖRE HAZIRLANAN HARİTA VE PLANLARA         
        AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ              
              YÖNETMELİK                     
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.7.1971, No :7/2775          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 12.12.1960,No :155           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi  : 27.7.1971, No :13908          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5,Cildi : 10,S.2943          
                                        
               BÖLÜM : 1                     
            Genel açıklamalar                    
                                        
  Amaç :                                   

  Madde 1 - Bu Yönetmelik 12/12/1960 gün ve 155 sayılı Harita ve Planlara Ait 
 İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 
                                        
  Tanım :                                   

  Madde 2 - Harita ve planlara ait işaretler, Yönetmelikte işaretler olarak  
anılacaktır. İşaretler, harita, kadastro ve her türlü planların yapımında ve  
daha sonra araziye uygulanmasında kullanılacak olan kamu tesisleridir.     

  Madde 3 -                                  
  İşaretler şunlardır :                            
  a. Nirengi noktası :                            
  Öngörülen bir sisteme göre koordinat değerleri ve deniz yüzünden yüksekliği 
 (Kotu) belli noktalardır. Yerüstü ve yeraltında tesisleri vardır.       
  b. Nivelman noktası :                            
  Deniz yüzünden yüksekliği belli noktalardır. Toprağa gömülü, açık yer nokta-
 sı veya duvar noktası olarak tesis edilirler.                 
  c. Poligon noktası :                            
  Büyük ölçekli harita ve planların yapımında ve uygulanmasında kullanılan,  
nirengilere bağlı ya da bağımsız olarak tesis edilen noktalardır. Genellikle  
yeraltı tesisleri vardır.                            
  d. Röper noktası :                             
  Yukarıda sayılan noktaların, arazide kolaylıkla bulunabilmesi ya da kaybol- 
duğunda yerinde tesis edilebilmesi için arazide sabit ya da tesis edilen nokta- 
lardır.                                     
                                        
                                        
                                        
  e. Genel sınır noktası :                          
  Kadastro ya da tapulama sınırını gösteren noktalardır. Yeraltı tesisi var- 
dır.                                      
  f. Sınır noktası :                             
  Taşınmaz mal sınırlarının arazide belirtilmesi amacıyla tesis edilen nokta- 
lardır. Yeraltı tesisi vardır.                         
  Görevliler :                                

  Madde 4 - İşaretlerin kontrol ve korunması tedbirlerini almakla; valiler,  
kaymakamlar, bucak müdürleri, belediye başkanları ve köy muhtarları görevlidir- 
ler. İhtilaflı alanlarda en büyük mülki amir genel koordinasyonu ve iş bölümünü 
sağlar.                                     
              BÖLÜM : 2                      
            Kontrol ve koruma                    
                                        
  İşaretlerin teslimi :                            

  Madde 5 - İşaretler harita işlerini yapan veya yaptıran kuruluşlarca kolayca
okunabilecek ve anlaşılabilecek nitelikteki harita yahut krokide belirtilerek, 
korumada, yerlerini gösterme bakımından, mahallen bir tutanakla belediyelere  
veya köy muhtarlarına teslim edilir. Teslim ile ilgili işlem ayrıca valiye veya 
kaymakama bildirilir.                              
  İşaretlerin korunması :                           

  Madde 6 - İşareterin bulunduğu yerde özel veya kamuya ait bina, yol onarımı,
kanalizasyon, su, elektrik, havagazı PTT vs. çalışmaları için gerektiğinde işa- 
ret belediye yahut harita ve plan işlerini yapan veya yaptıran kuruluşlarca baş-
ka bir yere taşınır ve röperlenir. Sonra bu kuruluşlarca çalışmalara izin veri- 
lir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, işaret, aynı kuruluşca mümkünse eski  
yerine, aksi takdirde uygun bir yere taşınır. (Değişik yere taşınan işaretin kot
ve koordine hesapları eski sıhatında yapılır.)                 
  Haber verme:                                

  Madde 7 - 3 üncü maddede sayılan işaretlerin tahribi halinde durum, 4 üncü 
maddede belirtilen görevlilerce mahalli en büyük mülki amire böylece vilayette 
toplanan bilgiler de valilikçe en geç bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı   
Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildirilir.    
  M. S. B. lığı Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 
toplanan bu bilgiler ilgili dairelerine bildirilir.               
                                        
                                        
                                        
                                        
  Sicil düzeni:                                

  Madde 8 - İşaretleri yapan kuruluşlarca, gerekli görülen işaretler için bir 
sicil defteri düzenlenir ve toplanan bilgilerin özetleri bu deftere işlenir.  
                                        
                                        
                BÖLÜM: 3                    
                Tedbirler                    
                                        
  Önleme tedbirleri:                             

  Madde 9 - İşaretleri yapan, yaptıran ve kullanan kuruluşlar ile kontrol ve 
koruma tedbirlerini almakla görevli olanlar, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim  
Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, gibi halkla yakın iliş-
kisi olan kuruluşlarla işbirliği yaparak zaman zaman T.R.T., gazete, broşür ve 
genelgelerle işaretler hakkında yayın yaparlar, önemlerini açıklarlar ve tahrip 
edenler hakkında uygulanacak cezaları belirtirler.               

  Madde 10 - İşaretler tahrip edildiğinde, durumu görenler ya da işaretin bu- 
lunduğu taşınmaz malın sahipleri, kontrol ve koruma tedbirlerini almakla görevli
kılınanlara durumu bildirirler.                         

  Madde 11 - 12/12/1960 tarih ve 155 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince 
işaretlerin tahrip derecelerine göre tahrip edenlere tazmin ettirileceği gibi  
tahrip edenler ayrıca Türk Ceza Kanunun 516 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır-
lar. Tahrip edilen işaretlerden I, II, III derece nirengi noktaları, Harita  
Genel Müdürlüğü tarafından teknik icaplara göre yeniden ihya ve tesis edilir.  

  Madde 12 - İşaretlerin tahribi halinde, kontrol ve koruma tedbirlerini al- 
makla görevli kılınanlar suçluların bulunması ve haklarında takibat yapılması  
için zabıta ve savcılıkları haberdar ederler.                  
  Yürürlük:                                  

  Madde 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.