Endeksler
                                        
                                        
          1738 SAYILI SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ         
             YASASININ UYGULANMASINA İLİŞKİN            
                  YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.5.1979, No: 7/17725          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 30.5.1973, No: 1738           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 18.7.1979, No: 16700           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 18, S. 1353          
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının uy-
gulama esaslarını, "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordi- 
nasyon Kurulu" nun kuruluş ve işleyiş yöntemini saptamaktır.          
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Seyir, Hidrografi ve
Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile Yasanın 3 üncü maddesinde yazılı seyir,hidrog-
rafi ve oşinografi işleriyle ilgili bakanlıklarla bunlara bağlı veya özerk kamu 
tüzel kişilerini veya kuruluşlarını ve özel kurumlarla kişileri kapsar.     
                                        
  Tanımlar:                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında:                  
  a) KURUM deyimi Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığını;    
  b) KURUL deyimi, "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordi-
nasyon Kurulu" adıyla belirlenen ve Yasanın 8 inci maddesine göre oluşması gere-
ken kurulu;                                   
  c) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ İŞLERİ deyimi Yasanın 2 nci ve 3 üncü  
maddelerinde belirtilen tanımlar ve hizmetleri;                 
  d) YASA deyimi 30/5/1973 günlü ve 1738 sayılı "Seyir ve Hidrografi Hizmet- 
leri Kanununu";                                 
  Belirler.                                  
                                        
  Görev ve Sorumluluk:                            

  Madde 4 - Yasada ve Yönetmelikte öngörülen görev ve hizmetler DENİZ KUVVET- 
LERİ KOMUTANLIĞI, KURUM, KURUL ve ilgili bakanlık ve kuruluşlarca aşağıdaki be- 
lirtilen esaslar içinde yapılır.                        
  A. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI                       
  1. Bu Yönetmelikte belirlenen tarihlerde KURUL'un toplanması için, kurul  
üyelerine çağrı çıkarmak,                            
  2. Yasa'nın 9 uncu maddesiyle düzenlenen bütçe işlerinin yürütülmesini ve  
KURUM'dan programa dahil iş isteğinde bulunan genel bütçeli kurumlarla gerekli 
işbirliğini sağlayarak yapılacak işe ait ödenek aktarmalarının zamanında yapıl- 
masını sağlamak,                                
  3. KURUM'un kadro ve personel işlerini YASA'nın 10 uncu maddesinde öngörülen
biçimde düzenlemek,                               
  4. KURUM'un gereksinimi olan taşınmaz mallarla deniz araçları, cihaz alet ve
diğer malzemeyi temin etmek,                          
  5. KURUM'un yıllık genel iş planını düzenlemek ve onaylamakla;       
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B. KURUM                                  
  1. Askeri görev ve hizmetleri DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'ndan verilecek  
emirler ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yerine getirmek,            
  2. YASA'nın 3/c maddesinde gösterilen koordinatörlük görevini KURUL'un ka- 
rarlarına uygun olarak yapmak,                         
  3. YASA'nın 3/d ve e müddetlerine göre istenen hususlarda görüş bildirmek, 
bu maddenin D/5 fıkrası uyarınca yapılan başvuruları KURUL'da temsilcisi bulunan
bakanlık ve kuruluşlarla koordine ederek yanıtlamak veya KURUL'un karar vermesi-
ni sağlamak üzere ilk toplantı gündemine koymak ve aynı maddenin D/6 fıkrası  
uyarınca da alınan bilgi, bulguları değerlendirip denizde mal ve can güvenliği 
yönünden denizcilere duyurular yapmak, harita düzeltmeleri ile gerekli görülen 
diğer önlemleri almak.                             
  4. Uluslararası kurum ve kuruluşların seyir, hidrografi ve oşinografi işle- 
rine ilişkin kararlarının oluşumunda ve uygulanmasında, ayrıca uluslararası and-
laşmaların uygulanmasında YASA'nın 3/g maddesine göre uygulama esaslarını sapta-
mak,                                      
  5. YASA'nın 4 üncü maddesiyle düzenlenen yayın işleri konusunda gerektiğinde
Yönetmelik hükümlerinin uygulama esaslarını gösteren yönerge düzenlemek,    
  6. YASA'nın 5 inci maddesinin uygulanmasında YASA'da adı geçenler dışında  
kalan, kurulmuş ya da kurulacak diğer kurumlarından da can ve mal güvenliğine  
ilişkin yayınlama isteminde bulunmak.                      
  7. Bu maddenin D/4 fıkrasına göre gönderilecek tüm verilerle sonuçlarını ar-
şivlemek ve istenildiğinde ilgililere bilgi vermek,               
  8. YASA'nın uygulanmasıyla ilgili yönetmelikleri ve uygulamada beliren ge- 
reksinmelere göre değişiklik tekliflerini hazırlamakla;             
  C. KURUL                                  
  1. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca yapılacak çağrı üzerine her yıl MAYIS  
veya HAZİRAN ayı içinde çağrıda belirlenen yerde toplanmak,           
  2. YASA'da belirlenen, resmi ve özel kurum ve kişilerce yapılacak işlerin  
koordinasyonunu ulusal çıkarlara uygun olarak saptamak,             
  3.YASA'nın kapsamına giren seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili 
özel kuruluş ve kişilere ulusal çıkarlara uygun görülen hususlarda öneri ve tav-
siyelerde bulunmak,                               
  4. Seyir, hidrografi ve oşinografi işlerine ilişkin uluslararası çalışmalar-
da ülkemizin hangi kurum veya kuruluşlarca temsil edileceği konusunda tavsiyede
bulunmak,                                    
  5. Ulusal deniz sorunlarını ilgilendiren bir konunun görüşmeler sonunda or- 
taya çıkması ve istişari görüş bildirilmesi uygun görülmesi halinde KURUL görü- 
şünü saptayıp ilgili makamlara intikal ettirmekle;               
  D. İLGİLİ BAKANLIK KURULUŞ VE KİŞİLER                    
  1. KURUL Toplantılarına DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca yapılan çağrı üze- 
rine yetkili temsilcilerini yollamak,                      
  2. KURUL kararlarını yerine getirmek,                    
  3. YASA'nın ve bu Yönetmeliğin öngördüğü koordinasyonun sağlanabilmesi için;
Seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dı- 
şında yapılacak çalışmalardan KURUM'a önceden bilgi vermek,           
  4. Özel araçlarla yaptırılan hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel araş- 
tırmalara ilişkin tüm verileri ve sonuçlarını KURUM'a göndermek,        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5. Ülke denizleri ve sularında, sahil hatları, derinlikler ve oşinografisin-
de değişikliğe neden olabilecek her türlü çalışmalara ilişkin proje ve planların
incelenip görüşü alınmak üzere KURUM'a başvurmak,                
  6. Sahil hatlarında derinliklerde ve oşinografide değişikliği gerektiren tüm
çalışmalara ilişkin plan ve projelerin birer nüshasını işe fiilen başlamadan en 
az 30 gün önce KURUM'a göndermekle;                       
  Görevli ve sorumludurlar.                          
                                        
  Kuruluş:                                  

  Madde 5 - KURUL aşağıda yazılı makamların yetkili temsilcilerinden oluşur. 
  A. İlgili Bakanlık ve Kuruluşlar:                      
    1. Devlet Bakanlıkları (Konuyla ilgili)                 
    2. Milli Savunma Bakanlığı                       
    3. Dışişleri Bakanlığı                         
    4. Bayındırlık Bakanlığı                        
    5. Ticaret Bakanlığı                          
    6. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı                  
    7. Ulaştırma Bakanlığı                         
    8. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı                
    9. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı                    
    10. İşletmeler Bakanlığı                         
    11. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı                 
    12. İmar ve İskan Bakanlığı                       
    13. Yerel Yönetim Bakanlığı                       
    14. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı                     
    15. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı                
    16. Başbakanlık Çevre Örgütü                       
    17. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)        
    18. İstanbul Üniversitesi                        
    19. İstanbul Teknik Üniversitesi                     
    20. Orta Doğu Teknik Üniversitesi                    
    21. Ege Üniversitesi                           
    22. Boğaziçi Üniversitesi                        
    23. Harita Genel Müdürlüğü                        
    24. Deniz Harp Okulu Komutanlığı                     
    25. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Genel Direktörlüğü       
    26. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) Genel Müdürlüğü    
    27. Devlet Su İşleri (D.S.İ.) Genel Müdürlüğü              
    28. Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü                  
    29. D.B. Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü                 
    30. İller Bankası Genel Müdürlüğü                    
  B. KURUL tarafından katılması gerekli görülen diğer kamu veya özel kurum  
temsilcileri.                                  
                                        
  Başkan ve Başkanlık Divanı:                         

  Madde 6 - KURUL BAŞKANI Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanıdır. 
  KURUL Toplantılarında Başkanlık görevi KURUM Başkanınca yapılır. Ancak   
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca herhangi bir toplantı için daha yüksek rütbeli 
bir subay temsilci olarak görevlendirilirse başkanlık görevi geçici olarak bu  
subay tarafından yürütülür. Bu takdirde KURUM Başkanı, KURUL Başkanı Vekili   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
sıfatını taşır ve oylamalara katılır. Başkanlık Divanı; Başkan, başkan yardımcı-
sı ve iki yazmandan oluşur. Başkan yardımcısı ve yazmanlar KURUM Başkanınca,  
KURUL üyeleri arasından seçilir. Bu üyelerin temsil ettikleri kuruluş adına oy 
hakları saklıdır.                                
                                        
  Çalışma Biçimi:                               

  Madde 7 - KURUL'un belirlenen tarihte yapacağı olağan toplantının gündemi ve
varsa açıklayıcı bilgiler Genel Sekreterlikce saptanarak toplantıdan en az bir 
ay önce KURUL üyelerine duyurulur.                       
  KURUL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca başka bir yerde toplanma çağrısı ya-
pılmamışsa KURUM binasında toplanır.                      
  Toplantılarda uygulanacak yöntem ve gündemde değişiklik yapılması KURUL ta- 
rafından karara bağlanır.                            
                                        
  Olağanüstü Toplantı:                            

  Madde 8 - DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca gerekli görülerek ya da 5 inci  
maddenin (a) bendinde belirtilen bakanlık ve kuruluşlardan biri veya bir kaçı  
tarafından yapılan öneri uygun karşılanarak yapılacak çağrı üzerine KURUL ola- 
ğanüstü toplanır. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI tarafından olağanüstü toplantı  
çağrısında özel gündem ve varsa açıklayıcı bilgiler ile değişik bir yer öngörül-
müşse toplantı yeri onbeş gün önceden ilgililere bildirilir.          
                                        
  Oya Katılma:                                

  Madde 9 - KURUL kararları toplantıya katılan yetkili temsilcilerin salt ço- 
ğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; 5 inci maddede yazılı bakanlık ve kuruluşların 
toplantılara birden fazla temsilciyle katılmaları halinde tek oy hakları vardır.
Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.    
                                        
  Kararların Yerine Getirilmesi:                       

  Madde 10 - KURUL kararları Genel Sekreterlik ve KURUM Başkanlığınca yerine 
getirilir.                                   
  Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak kararlar DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI' 
nca Milli Savunma Bakanlığına intikal ettirilir.                
  KURUM, Bakanlar Kurulunun onayından geçen yıllık programı aksatmıyacak prog-
ram dışı ve ivedi gereksinmeleri karşılamaya ve gerekli gördüğü işleri yapmaya 
yetkilidir.                                   
                                        
  Genel Sekreterlik:                             

  Madde 11 - KURUL'un sekreterlik ve büro hizmetleri KURUM tarafından yürütü- 
lür.                                      
  KURUM Başkanı tarafından seçilen, KURUM'da görevli bir subay Genel Sekreter-
lik görevi yapar, bu sıfatla YASA ve YÖNETMELİK kapsamına giren bakanlık, kuru- 
luş ve kişilerle her çeşit yazışma yapabilir.                  
  Genel Sekreterlik hizmet kadroları Genel Sekreterlikçe önerilir ve KURUM  
Başkanınca onaylanır.                              
  Bu kadrolarda görev alacak personel Genel Sekreterin istemi üzerine KURUM  
Başkanınca saptanır.                              
  Genel Sekreterin gerek göstermesi üzerine KURUM Başkanlığınca seyir, hidrog-
rafi ve oşinografi işlerinde uzman personel Genel Hükümler çerçevesinde sözleşme
ile çalıştırılabilir.                              
                                        
  Giderler:                                  

  Madde 12 - KURUL'un ve Genel Sekreterliğin çalışma toplantı ve yayın gider- 
leri Milli Savunma Bakanlığınca DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI bütçesine tahsis  
edilecek ve her yıl miktarı yeniden saptanacak ödeneklerle karşılanır. An-   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
cak yetkili temsilcilerin yolluk ve gündelikleri mensup oldukları daire veya ku-
rumlarca usulüne göre ödenir,                          
                                        
  Üyelerin Bildirilmesi:                           

  Madde 13 - KURUL'a 5 inci madde gereğince yetkili temsilci göndermek zorunda
olan bakanlık ve kuruluşlar, toplantıya katılacak temsilcilerin kimlik ve görev 
adreslerini toplantıdan önce Genel Sekreterliğe bildirirler.          
                                        
  İstemeler:                                 

  Madde 14 - KURUL'ca karara bağlanacak istemler, isteyen bakanlık, kuruluş ve
kişilerin istediği işle ilgili teknik olanak ve özellikleri de belirtilerek,  
doğruca Genel Sekreterliğe yapılır. Bu istemler Genel Sekreterlikçe değerlen-  
dirilip KURUL gündemine alınır.                         
                                        
  Bütçe İşleri:                                

  Madde 15 - Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programının gerçekleşmesi 
için istemde bulunan bakanlık ve kuruluşların bu istemleriyle ilgili bütçe iş- 
leri YASA'nın 9 uncu maddesi esaslarına göre yapılır.              
  KURUM'un döner sermayesinden yaptırılması gereken işler için 7356 sayılı  
Yasa ve bu Yasa gereğince çıkarılmış olan yönetmelik hükümleri uygulanır.    
                                        
  Uyarma:                                   

  Madde 16 - KURUL kararlarına uymayan, yerine getirmeyen ya da değiştirerek 
veya noksan yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için KURUM Başkan-  
lığınca ilgili bakanlık ve kuruluşlara bilgi verilir.              
                                        
  Yönerge:                                  

  Madde 17 - KURUM ve KURUL'un çalışma, yazışma, toplantı ve karar tutanakla- 
rının arşivlenmesi, bilgi merkezinin çalışma yöntemi ve bu Yönetmeliğin uygulan-
ması için gerekli görülen konuları kapsayacak yönergeler Genel Sekreterlikçe ha-
zırlanıp KURUM Başkanının onayı ile yürürlüğe konulabilir.           
                                        
  Yürürlük:                                  

  Madde 18 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe   
girer.                                     
                                        
  Yürütme:                                  

  Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.