Endeksler
                                        
                                        
        SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI İLE HUDUT VE         
          SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İLLER           
            ÖRGÜTLERİNE ATANACAK MEMURLARIN             
              KADRO KISTASLARINA AİT                
                 YÖNETMELİK                   
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19.6.1979, No: 7/17703          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :   No:                 
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.7.1979, No: 16693           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 18, S. 1315          
                                        

  Madde 1 - Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Hudut ve Sahiller Sağlık  
Genel Müdürlüğünün İller Örgütlerine (224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleş-
tirilmesi Hakkındaki Yasada belirtilen Sağlık Hizmeti Örgütü dahil) giren kurum 
ve kuruluşlardaki görevlere ilişkin kadro kıstasları örgüt birimlerine göre ekli
cetvellerde gösterilmiştir.                           
                                        

  Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği günden başlıyarak 1 inci maddede
sözü edilen örgütlerdeki kurum ve kuruluşlara ekli cetvellerde belirtilen nite- 
likler ve adetler göz önünde tutularak atama yapılabilir.            
                                        

  Madde 3 - Bu Yönetmeliğe ekli listelerde gösterilen personel kadrolarının  
adedi "tavan"dır. Kurumlara ve kuruluşlara belirtilen kadroların tahsisi eldeki 
kadrolarla, kadro kanunları ile sağlanacak olanaklara bağlıdır.         
                                        

  Madde 4 - 24 Kasım 1974 günlü ve 15072 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış  
olan "Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Tedavi Kurumları Genel Müdürlüğüne Bağlı
Eğitim Hastahaneleri, Devlet Hastahaneleri, Özel Dal Hastahaneleri, Sağlık Mer- 
kezleri, Tabip, Yardımcı Tıp Personeli, Teknik Personel, Hizmetliler ve Yatak  
Kadro Dağıtım Yönetmeliği" ile 3/11/1973 günlü ve 7/7387 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan "Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetme-  
liğinde Bazı Değişiklikler yapılmasına İlişkin Yönetmelik"in, bu Yönetmeliğe ay-
kırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.                   
                                        

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımı gününden önce kazanılmış haklar sak-
lıdır.                                     

 

 
  Madde 5 - Bu Yönetmelik yayımı gününde yürürlüğe girer.           
                                        

  Madde 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür. 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
            SAĞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ              
                (Taşra Kuruluşu)                 
                                        
                                   Personel 
Kadro Unvanı             Ölçü ve Nitelik          Adedi  
-------------------------  --------------------------------------- -----------
Sağlık Müdürü        3017 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki       
              niteliği taşıyan                1  
Sağlık Müdür Yard.     3017 sayılı Kanunun 47 nci maddesindeki       
              niteliği taşıyan                  
              a) Her il için                 1  
              b) Her ilde 150.000 nüfusa ek         1  
Sivil Savunma Uzmanı    Yüksek Okul mezunu               1  
Epidemiyoloji Başkanı    Hekim (Tercihan Halk Sağlığı Uzm.)       1  
Epidemiyoloji Başkan    Yüksek Sağlık Öğrenimi               
Yardımcısı         a) Bağışıklık hizmetleri            1  
              b) Bulaşıcı hastalıklar hizmetleri       1  
Çevre Sağlığı Başkanı    Yüksek Sağlık Öğrenimi (Tercihan halk sağ-     
              lığı uzmanı veya sağlık mühendisi)       1  
Çevre Sağlığı Başkan Yrd.  Yüksek Sağlık Öğrenimli (Tercihan Sağlık      
              Mühendisi) Her il'e 500.000 nüfustan sonra   1  
Çevre Sağlığı Teknisyeni  Sağlık Koleji Mezunu (50.000 nüfusa)      1  
Gıda Kontrol ve Beslenme                            
Başkanı           Yüksek Sağlık Öğrenimli (Her il'e)       1  
Gıda Kontrol ve Beslenme  Yüksek Sağlık Öğrenim (500.000 nüfustan       
Başkan Yardımcısı      sonra)                     1  
Gıda Kontrol ve Beslenme  Sağlık Yüksek Öğrenimli (Nüfusu           
Denetcisi          1.000.000 yukarı illere)            1  
Eczacı           300.000 nüfusa                 1  
Sosyal Hizmet Uzmanı    a) Her il'e 300.000 nüfusa kadar        1  
              b) Her 300.000 nüfusa ek            1  
Yardımcı Sağlık Personeli                            
Şubesi Şefliği       Sağlık Yüksek Öğrenim             1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik          Adedi 
------------------------  --------------------------------------  ------------
Genel İdari Hizmetler                              
Şube Şefliği        En az lise veya dengi okul mezunu        1  
Personel Şubesi Şefliği  En az lise veya dengi okul mezunu        1  
Memur (Daktilo dahil)   En az ortaokul veya dengi okul mezunu        
              a) Nüfusu 250.000'e kadar olan illerde     15  
              b) Nüfusu 250.000 - 500.000 arası illerde    21  
              c) Nüfusu 500.000 - 1.000.000 arası illerde   30  
              d) Nüfusu 1.000.000 - 1.500.000 arası illerde  38  
              e) Nüfusu 1.500.000 - 3.000.000 arası illerde  55  
              f) Nüfusu 3.000.000 dan fazla illerde      75  
Baş Şöför         Beşten fazla motorlu araç bulunan illerde    1  
Şöför           En az ilkokul mezunu (Her araç için)       1  
Hademe           En az ilkokul mezunu                 
              a) Nüfusu 250.000'e kadar olan illerde      5  
              b) Nüfusu 250.000.- 500.000 arası illerde    8  
              c) Nüfusu 500.000 - 1.000.000 arası illerde   10  
              d) Nüfusu 1.000.000 - 1.500.000 arası illerde  12  
              e) Nüfusu 1.500.000 - 3.000.000 arası illerde  20  
              f) Nüfusu 3.000.000 fazla illerde        25  
DONATIM ŞUBESİ:                                 
Donatım Şube Başkanı    Makina, elektrik veya elektronik mühendisi,     
              teknikleri veya teknisyeni            1  
İnşaat Şubesi       İnşaat Mühendisi (Her il için)          1  
Stok Kontrol ve İkmal   Endüstri Meslek Lisesi, Ticaret lisesi veya     
Teknisyeni         lise mezunu (Her il için)            1  
Ayniyat Saymanı      En az lise veya dengi okul mezunu          
              (Her il için)                  1  
Ambar Memuru        Ticaret lisesi veyahut dengi lise mezunu       
              (Her il için)                  1  
Satınalma Memuru      En az lise veya dengi okul mezunu veyahut      
              ortaokul mezunu (Her il için)          1  
Memur           En az lise veya dengi okul mezunu          
              a) Her il için                  1  
              b) Donatım Atelyesindeki 5 teknisyenden sonra  1  
Daktilo          En az ortaokul veya dengi okul mezunu      2  
              (Her il için)                    
Şöför           En az ilkokul mezunu (Her araç için)       1  
DONATIM ATELYESİ:                                
Baş Teknisyen       Tekniker veya Endüstri Meslek lisesi mezunu     
              (En az 5 teknisyen olan atelye için)       1  
Elektrik Teknisyeni    Endüstri Meslek Lisesi elektrik bölümü mezunu    
              veya elektrikci ehliyetine haiz usta         
              (Her atelye için)                1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik          Adedi 
------------------------  ---------------------------------------  -----------
Elektronik Teknisyen    Endüstri meslek lisesi elektronik veya        
              elektronik kursu görmüş-elektrik bölümü       
              mezunu veyahut en az 5 yıl iş tecrübesi       
              olan tıbbi alet ve aygıt servis ustası        
              her donatım atelyesi için            1  
Motor Teknisyeni      Endüstri meslek lisesi motor bölümü mezu-      
              nu veya en az 5 yıl iş tecrübeli oto tamir      
              ustası (Teknisyen yardımcısı) her donatım      
              atelyesi için, (Bölüm depo ve tamirhanesi      
              olmayan illerde)                 1  
Oto Elektrik Teknisyeni  Endüstri meslek lisesi motor bölümü oto       
              elektrikcilik dalından mezun veya aynı        
              dalda iş tecrübesine sahip usta veya tek-      
              nisyen yardımcısı - Bölge depo ve tamir-       
              hanesi bulunmayan illerdeki her donatım       
              atelyesi için                  1  
Sıhhi Tesisat Teknis.   Endüstri meslek lisesi Sıhhi Tesisat bö-       
              lümü mezunu veya en az 5 yıl iş tecrübesi    1  
Soğutucu ve Yıkayıcı    Endüstri meslek lisesi elektrik veya meka-      
Aygıtlar Servis Teknis.  nik metal - bölümü mezunu veya aynı dalda      
              2 - 3 yıl iş tecrübeli 5 yıl iş tecrübeli      
              usta (Her atelye için)              1  
Daktilo ve Hesap      Endüstri meslek lisesi mezunu          1  
Makinaları Teknisyeni   En az 5 yıl iş tecrübeli               
Daktilo ve Hesap Makina-                            
ları            Endüstri meslek lisesi mezunu            
Teknisyen Yardımcısı    En az 5 yıl iş tecrübeli             1  
Marangoz Teknisyeni    Endüstri yapı meslek lisesi marangozluk       
              bölümü mezunu                  1  
Marangoz Teknisyen Yard.  En az 5 yıl iş tecrübeli marangoz ustası     1  
Teknisyen Yardımcısı    Boya - badana işlerinde en az 5 yıl iş        
              tecrübeli boya badana ustası           1  
HÜKÜMET TABİPLİKLERİ:                              
Hükümet Tabibi       Hekim                        
              a) Merkez ilçelerde               1  
              b) Her 80.000 nüfusa ek             1  
              c) Diğer ilçelerde                1  
              d) Her 50.000 nüfusa ek             1  
              e) Kuruluş bulunan her bucak için        1  
Eczacı           5 ten yukarı eczanesi bulunan her Hükümet      
              tabipliği için                  1  
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları Okulu      
              Mezunu (Her 10.000 nüfusa)            1  
Çevre Sağlığı Teknisyeni  Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları Okulu      
              Mezunu (Her 50.000 nüfusa)            1  
Ebe veya Ebe Hemşire    Sağlık Koleji Sağlık Okulu Mezunu          
              (Her 2.500 nüfusa)                1  
Memur           En az ortaokul veya dengi okul mezunu        
              (Her ilçede 40.000 nüfusa)            1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik          Adedi 
------------------------  ---------------------------------------  -----------
Daktilo          En az ortaokul veya dengi okul mezunu        
              (Her ilçede 40.000 nüfusa)           1  
Şöför           En az ilkokul mezunu (Her araç için)      1  
Hademe           En az ilkokul mezunu                 
              a) Nüfusu 40.000 e kadar olan ilçelerde     1  
              b) 40.000 den sonraki her 40.000 nüfusa     1  
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI:                           
Müdür           Hekim (Tercihan Halk Sağlığı Uzmanı)      1  
Bakteriyoloji Lab. Şefi  Mikrobiyolog veya Bulaşıcı ve İntani Hasta-     
              lıklar Mütehassısı               1  
Kimyasal Analiz Lab. Şefi Kimyager, Kimya Müh. veya Eczacı           
              (Her 750 tahlil için)              1  
Gıda Kontrol Uzmanı    Her 250.000 nüfus için             1  
Biyo Kimya Uzmanı     Her Halk Sağlığı Laboratuvarı için       1  
Biyoloğ          Her 250.000 nüfus için             1  
Laboratuvar Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu (Her 4.000 tahlil        
              için)                      1  
Kimya Teknisyeni      Kimya Meslek lisesi mezunu              
              (Her laboratuvar için)             1  
Laboratuvar Teknisyen Yrd. En az ilkokul mezunu (Kurs görmüş)       1  
Memur           En az ortaokul veya dengi okul mezunu        
              a) Her 5.000 tahlil için            2  
              b) 5.000 den sonraki her 10.000 tahlil için     
              ek                       1  
Hademe           En az ilkokul mezunu                 
              a) Müdür için                  1  
              b) Her bölüm için                1  
Kaloriferci        Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş müstakil      
              binalarda bulunan laboratuvarlar için)     1  
Kaloriferci Yardımcısı   Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş)          
              Müstakil binalarda bulunan laboratuvarlar      
              için                      1  
Şöför           En az ilkokul mezunu (Her araç için)      1  
ENTERO BAKTERİ TEŞHİS ÜNİTELERİ:                        
Laboratuvar Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu veya Kurs görmüş Sağ-      
              lık memuru (Her ünite için)           1  
Laboratuvar Teknisyen Yrd. En az ilkokul mezunu (Kurs görmüş) Her        
              ünite için                   1  
Hademe           En az ilkokul mezunu (Her ünite için)      1  
FRENGİ - LEPRA SAVAŞ BAŞKANLIKLARI:                       
Başkan           Hekim (Tercihan deri ve zührevi hast. veya      
              Bakteriyoloji ve infeksiyon hastalıkları       
              mütehassısı)                  1  
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları okulu      
              mezunu                        
              a) Her dispanser için              1  
              b) Her 150 hasta için ek            1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik         Adedi  
------------------------  --------------------------------------- ------------
Hemşire veya Kurs Görmüş                            
Ebe            Sağlık Koleji veya Sağlık Okulu mezunu     1   
Memur           En az ortaokul veya dengi okul mezunu     1   
Hademe           En az ilkokul mezunu              1   
Şöför           En az ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
CÜZZAM SAVAŞ DİSPANSERLERİ:                           
Tabip           Hekim (Tercihan deri ve zührevi hastalıklar     
              uzmanı veya halk sağlığı uzmanı)        1   
Sağlık Memuru       Her dispansere (Sağlık Koleji veya Sağlık      
              memurları okulu mezunu)               
              a) Her dispanser için             1   
              b) Her 100 hasta için ek            1   
Hemşire veya Kurs Görmüş                            
Ebe            Sağlık Koleji veya sağlık okulu mezunu     1   
Memur           En az ortaokul veya dengi okul mezunu     1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu              1   
Şöför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
DERİ VE TENASÜL HASTALIKLARI DİSPANSERİ:                    
Tabip           Hekim (Tercihan deri, zührevi hastalıklar      
              uzmanı her dispanser için)           1   
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları okulu      
              mezunu                        
              a) Her dispanser için             1   
              b) Her 150 hasta için ek            1   
Hemşire veya Kurs Görmüş                            
Ebe            Sağlık Koleji veya Okulu mezunu        1   
Hastabakıcı        Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş)       1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu              1   
Şöför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
YATAKSIZ KAMU SAĞLIK KURUMLARI:                         
Başhekim          Her dispansere uzman hekim (4 ve daha az       
              hekimli dispanserlerde hekimlerden biri       
              yönetim yetkilisidir.)             1   
Uzman Hekim        Sağlık Kurumlarının ihtiyacına göre      1   
Pratisyen Hekim      a) Her dispansere               1   
              b) Yılda her 1.500 işlem için ek        1   
Diş Hekimi         a) Her dispansere               1   
              b) Yılda her 5.000 poliklinik için (Ağız       
               protezleri hariç) ek            1   
Eczacı           a) Ayakta ilaç verilen her dispansere     1   
              b) Yılda her 50.000 hasta için ek       1   
Başhemşire         Her dispansere (Tercihan Sağlık Yüksek öğ-      
              renimli)                    1   
Ebe, Hemşire (Yardımcı                             
Hemşire veya kurs görmüş                            
ebe)            Her uzman için                 1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı      Ölçü ve Nitelik                Adedi   
--------------- --------------------------------------------------- --------- 
                                        
Sekreter     Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu          1    
İdare Amiri   Her dispansere (Enaz lise veya dengi okul           
         mezunu)                        1    
Ayniyat Saymanı Her dispansere (Enaz ortaokul veya dengi            
         okul mezunu)                      1    
Memur      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu              
         (Her 10.000 poliklinik için)              1    
Daktilo     Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu              
         a) Her dispanser için                 1    
         b) Her 20.000 polikliniğe ek             1    
Santral Memuru  Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu Tele-           
         fon kursu görmüş santralı bulunan her dispansere    1    
Şoför      Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)          1    
Röntgen                                     
Teknisyeni    Her radyoloji uzmanı                  1    
Röntgen Teknisyen                                
Yrd.       Her radyoloji uzmanı                  1    
Kaloriferci   Enaz ilkokul mezunu (Her dispansere)          1    
Kaloriferci                                   
Yardımcısı    En az İlkokul mezunu (Her dispansere)         1    
Hademe      Enaz ilkokul mezunu                      
         a) Her dispansere                   1    
         b) Her uzman için                   1    
Bahçıvan     Enaz ilkokul mezunu (Her dispanser için)        1    
                                        
       TEDAVİ KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
           (Taşra Kuruluşu)                     
        Genel ve Özel Dal Hastaneleri                  
                                        
Başhekim     Her Hastaneye                     1    
         (İşletme Yönetmeliğinin öngördüğü)               
Sivil Savunma                                  
Uzmanı      Yüksek Öğrenimli                        
         (200 ve daha fazla yataklı tesisler için)       1    
Diştabibi    Her 5.000 poliklinik için               1    
         (Bir protez beş poliklinik sayılır)              
Fizikoterapist  a) Fizik tedavi rehabilitasyon servislerinde          
         her 10 yatağa                     1    
         b) 100 ve daha fazla yataklı hastanelere        1    
Eczacı      a) Her 100 yatağa kadar                1    
         b) 100 den sonraki her 150 yatağa ek         1    
Diyetetisyen   a) Her hastane için                  1    
         b) Her 500 yatağa ek                 1    
Sosyal Hizmet                                  
Uzmanı      a) 100-300 yataklı her hastaneye           1    
         b) 300 yataktan sonra her 300 yatak için ek      1    
Radyasyon                                    
Fizikcisi    Yüksek Öğrenim                         
         (Her radyoloji servisi için)              1    
Klinik Psikoloğ a) 100-600 yataklı her hastaneye           1    
         b) 600 den fazla yataklı hastaneye ek         1    
         c) Psikiyatri kliniklerine              1    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik          Adedi   
------------------------ ------------------------------------------ --------  
                                        
Başhemşire        Sağlık Yüksek Öğrenim veya enaz on yıl        
             tecrübeli hemşire (Her hastaneye)       1    
Başhemşire Yardımcısı   Her 100 yatak için (en az 3 yıl tecrübeli       
             hemşire)                   1    
Hemşire, Ebe-Hemşire   a) Her 4 yatak için             1    
veya Hem. Yardımcısı   b) Bakanlıkça onaylanmış yoğun bakım         
             servislerinde her 1 yatağa          5    
             c) Prematüre bakımı olan servislerde her       
             küvez için                  4    
             d) Acil servislerde her yatağa        2    
Ebe veya Ebe-Hemşire   Sağlık Koleji mezunu veya Sağlık okulu mezunu     
             kurs görmüş                      
             a) Her hastaneye               3    
             b) Doğumevi ve nisaiye servislerinde her       
             doğum masası için               4    
             c) Yenidoğan servislerinde her 10 yenidoğan     
             yatağı için                  1    
Hastabakıcı        Enaz ilkokul mezunu kurs görmüş (Her 8        
             yatak için)                  1    
Anestezi Teknisyeni    a) Sağlık Koleji mezunu kurs görmüş         
             (Her ameliyat masası için)          2    
             b) Özellik taşıyan hastanelere ek      1    
Eczacı Teknisyeni     Sağlık Koleji mezunu kurs görmüş (Her ec-       
             zane için)                  1    
Laboratuvar Teknisyeni  Sağlık Koleji mezunu                 
             a) Her laboratuvar için           1    
             b) Her 10.000 tahlil için ek         1    
Laboratuvar Teknisyen   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli) Yılda       
Yardımcısı        enaz 10.000 analiz için)           1    
Röntgen (Radyoloji)    Sağlık Koleji mezunu                 
Teknisyeni        a) Her röntgen cihazı için          1    
             b) Yılda her 5.000 radyolojik muayenesi       
             için ek                    1    
Röntgen (Radyoloji)    Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli) Yılda       
Teknisyen Yardımcısı   her 5.000 radyolojik tetkik için       1    
Radyoterapi Teknisyeni  Sağlık Koleji mezunu                 
             (Her radyoterapi cihazı için)         3    
Radyoterapi Tek.Yard.   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli) Her        
             radyoterapi cihazı için            3    
Fizik Tedavi ve      Sağlık Koleji Mezunu (Her Fizik tedavi ser-      
Rehabilitasyon Teknisyeni visi bulunan kuruluş için)          2    
Fizik Tedavi ve      Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli) Her ser-      
Rehabilitasyon Tek. Yard. vis için                   1    
Diş Protez Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu (Kurs belgeli)      1    
             (Protez atelyesi olan yerlerde)            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı          Ölçü ve Nitelik             Adedi  
--------------------------- ----------------------------------------- -------- 
                                        
Diş Protez Tek.Yard.     Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)      1   
               Her protez laboratuvarı için            
Organ Protez Teknisyeni   Enaz Meslek Lisesi Mezunu (Kurs Belgeli)      
               Her servis için               1   
Organ Protez Tek.Yard.    Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli) Her or-     
               topedi servisi için             2   
Ruh Sağlığı Klinik      Sağlık Koleji mezunu (Kurs belgeli) Her psi-    
Teknisyeni          kiyatri servisi için             1   
Patoloji Anotomi Teknisyeni Sağlık Koleji Mezunu (Kurs belgeli) Her pa-    
               toloji laboratuvarı için           1   
Hastane Müdürü        Yüksek Öğrenim Görmüş               
               (50 ve daha fazla yatağı bulunan hastaneler-    
               de)                     1   
Hastane Müdür Yard.     Yüksek Öğrenim Görmüş               
               a) 100-200 yatak için            1   
               b) 200 yataktan sonraki her 500 yatak için     
               ek                      1   
Personel Şefi        Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
Sağlık İstatistikcisi    Sağlık Yüksek öğrenim               
               (Her 200 yataktan sonra)           1   
İstatistik Memuru      Enaz lise veya dengi okul mezunu          
               a) 250 yatağa kadar             1   
               b) 250 yataktan sonraki her 300 yatak için     
               ek                      1   
İdare Memuru         Enaz lise veya dengi okul mezunu          
               a) 1000 yatağa kadar             1   
               b) 1000 yataktan sonra ek          1   
Ayniyat Saymanı       Enaz lise veya dengi okul mezunu (Her has-     
               tane için)                  1   
Ambar ve Depo Memuru     Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
               a) Her hastane için             1   
               b) 500 yataktan sonra ek           1   
               c) 1000 yataktan sonra ek          1   
Hasta Kabul Memuru      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
               a) Her hastane için             1   
               b) Her 500 yatağa ek             1   
Satınalma Memuru       Enaz lise veya dengi okul mezunu          
               (Her hastane için)              1   
İaşe Memuru         Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
               (Her hastane için)              1   
Arşiv Memuru         Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
               a) Her hastaneye               1   
               b) Her 300 yatağa ek             1   
Kitaplık Memuru       Enaz lise veya dengi okul mezunu          
               (100 yataktan sonra)             1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı         Ölçü ve Nitelik             Adedi   
------------------- ---------------------------------------------- --------  
                                        
Müracaat Memuru   Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu            
           a) 100-500 yatağa kadar              2    
           b) Sonraki her 500 yatak için ek         1    
Tıbbi Sekreter    Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu Eği-         
           tim servisleri laboratuvarı için          1    
Tıbbi Fotoğrafcı   Enaz ilkokul mezunu (Eğitim Hastaneleri          
           için)                       1    
İmam ve Gassal    Enaz ilkokul mezunu                    
           a) 100 - 300 yatağa kadar (Biri bayan)      2    
           b) 300 yataktan sonra ek             1    
Mühendis       Yüksek Öğrenim (Elektrik veya Makine Bö-          
           lümü mezunu)                    1    
Baş Teknisyen    1000 ve daha fazla yatak için Endüstri Mes-        
           lek Lisesi Mezunu 1 den fazla teknisyeni bu-        
           lunan hastanelere                 1    
Teknisyen      Endüstri Meslek Lisesi Mezunu (Elektrik          
           veya Makina bölümü)                    
           a) 100 yatağa kadar                1    
           b) 100 - 300 yatağa kadar ek           1    
           c) 300 yatakdan sonra ek             1    
Santral Memuru    Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu (Te-         
           lefon kursu görmüş)                    
           Santralı olan her hastane için           4    
Şoför        Enaz ilkokul mezunu                    
           a) Her araç için                 1    
           b) 24 saat hizmet gören her araba için      1    
Aşçıbaşı       Enaz ilkokul mezunu                    
           1 den fazla aşçı olan hastanelerde         1    
Aşçı         Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)               
           a) 100 yatağa kadar                1    
           b) 100 - 300 yatağa ek              1    
           c) 300 - 500 yatağa ek              1    
           d) 500 yataktan sonra ek             1    
Aşçı Yardımcısı   Enaz ilkokul mezunu (Her aşçı için)        3    
Bulaşıkcı      Enaz ilkokul mezunu                    
           a) 100 yatağı olan hastaneye           3    
           b) 100 - 400 yatağa ek              2    
           c) 400 yatakdan sonra her 200 yatağa ek      1    
Çamaşırcı      Enaz ilkokul mezunu                    
           a) Her 50 yatak için               1    
           b) Özellik arzeden hastanelerde ek       % 50   
Ütücü        Enaz ilkokul mezunu (Tecrübeli)              
           a) 75 yatak için                 1    
           b) Özellik arzeden hastanelerde ek       % 50   
Terzi        Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)               
           a) 75 yatak için                 1    
           b) Özellik arzeden hastanelerde ek       % 50   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı          Ölçü ve Nitelik            Adedi   
-------------------  -------------------------------------------- --------  
                                        
Bahçivan        Enaz ilkokul mezunu (Bahçecilikten anla-         
            yan)                           
            a) Enaz bir dönümlük bahçe için           1  
            b) Bir dönümden sonraki her iki dönüm için       
            ek                          1  
Kapıcı         Enaz ilkokul mezunu                   
            a) Yataklı ünitenin her faal giriş kapısı        
            için                         1  
            b) 24 saat faal olan giriş kapıları için ek     2  
Berber         Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)              
            a) 200 e kadar yataklı hastaneye          1  
            b) 200 - 500 yatağa kadar ek            1  
            c) 500 yataktan sonra ek              1  
            (Çocuk hastaneleri ve doğumevleri hariç)         
Kaloriferci      Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)              
            a) Kömürle çalışan her kazan için          2  
            b) Akaryakıtla çalışan her kazan için        1  
Kaloriferci Yardımcısı Enaz ilkokul mezunu                   
            (Kaloriferci adedi kadar)                
Asansörcü       Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)              
            a) Her faal asansör için              1  
            b) 24 saat çalışan faal asansörler için ek     3  
Memur         Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu           
            a) Her hastaneye                  2  
            b) 100 yataktan sonra ek              2  
            c) 200 yataktan sonra ek              2  
Daktilo        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu           
            a) Her hastaneye                  2  
            b) Her 100 yataktan sonra ek            1  
            c) Her 200 yataktan sonra ek            1  
Sağlık Kurulu Memuru  Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu           
            Kurulu olan her hastaneye              1  
Veznedar        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu           
            a) 600 yatağı olan hastaneye            1  
            b) 600 - 1000 yatağa kadar ek            1  
            c) 1.000 yataktan sonra ek             1  
Döner Sermaye Memuru  Enaz lise veya dengi okul mezunu             
            (Veznedar sayısı kadar)                 
Hademe         Enaz ilkokul mezunu                   
            a) 200 e kadar yatağı olan hastanelerde         
            her 3 yatağa                     1  
            b) 200 - 400 arası 4 yatağa             1  
            c) 400 den fazlası için 5 yatağa          1  
            d) Blok sterilizatörü için             2  
            e) Özellik gösteren merkez blokları için      10  
            f) Her banyo ve hamam için (Birisi kadın)      2  
            g) İdare Müdürü veya hastane Müdürü için      1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı           Ölçü ve Nitelik            Adedi  
------------------------  ------------------------------------------- -------- 
                                        
Hademe           h) Her 15 memur için             1    
              i) Döner sermaye saymanı için        1    
Usta            Enaz ilkokul mezunu (Boya badana işle-        
              rinden belgeli)                   
              a) 500 e kadar yatağı olan hastanelerde   1    
              b) 500 den sonraki her 500 yatak için ek   1    
Marangoz          Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)            
              Her hastaneye                1    
                                        
Not: Özel servis ve özel laboratuvarı olan hastanelerin ek ve farklı kadroları 
   buraya dahil edilmemiştir.                         
                                        
               SAĞLIK MERKEZLERİ                 
               (10 - 15 Yataklı)                 
                                        
Baştabip          Hekim (Tercihan uzman)            1    
Eczacı           Eczacı                    1    
Diştabibi         Diştabibi                  1    
Başhemşire         Sağlık Koleji mezunu             1    
Hemşire veya ebe hemşire  Sağlık Koleji Mezunu             2    
Ebe            Sağlık Koleji mezunu (Kurs görmüş)      3    
Hastabakıcı        Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)      2    
Hademe           Enaz ilkokul mezunu             5    
İdare Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
Ambar memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)     1    
Aşçı            İlkokul mezunu (Belgeli)           1    
                                        
SAĞLIK MERKEZİ (25 Yataklı):                          
                                        
Baştabip          Uzman Hekim                 1    
Eczacı           Eczacı                    1    
Diştabibi         Diştabibi                  1    
Başhemşire         Enaz Sağlık Koleji mezunu          1    
Hemşire veya ebe hemşire  Sağlık Koleji mezunu             4    
Ebe veya ebe hemşire    Sağlık Koleji Mezunu             4    
Laboratuvar Teknis.    Sağlık Koleji mezunu             1    
Ameliyathane Teknis.    Sağlık Koleji mezunu (Kurs görmüş)      1    
Narkoz Teknisyeni     Sağlık Koleji mezunu (Kurs görmüş)      1    
Hastabakıcı        Enaz ilkokul mezunu kurs görmüş           
              (Her 8 yatağa)                1    
Hademe           Enaz ilkokul mezunu             6    
Aşçı            Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)        1    
Aşçı Yardımcısı      Enaz ilkokul mezunu             1    
İdare Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu       1    
Depo ve Ambar Memuru    Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı           Ölçü ve Nitelik            Adedi  
-------------------------- ------------------------------------------ -------- 
                                        
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
Sayman           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Döner sermaye varsa)             1   
Veznedar          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Döner sermaye varsa)             1   
                                        
           DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ               
                                        
Baştabip          Diş Tabibi                   1   
Diş Tabibi         Diş Tabibi (Her 1000 Protez veya 5000        
              poliklinik için)                1   
Eczacı           Eczacı                     1   
Eczacı Teknisyeni     Sağlık Koleji mezunu (kurs görmüş)       1   
Diş Protez Teknis.     Sağlık Koleji mezunu (kurs görmüş)          
              (Her diş tabibi için)             1   
Diş Protez Tek.Yrd.    Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş)          
              (Her diş tabibi için)             1   
Hemşire          Sağlık Koleji mezunu              3   
İdare Müdürü        Yüksek öğrenim                 1   
İdare Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu        1   
Depo Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1   
Ayniyat Saymanı      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1   
Memur           En az ortaokul veya dengi okul mezunu     3   
Daktilo          En az ortaokul veya dengi okul mezunu     3   
Veznedar          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1   
Teknisyen         Endüstri meslek lisesi mezunu         1   
Kaloriferci        En az ilkokul mezunu (kurs görmüş)       1   
Terzi           En az ilkokul mezunu              1   
Çamaşırcı         En az ilkokul mezunu              2   
Hademe           En az ilkokul mezunu             10   
                                        
   SAĞLIK PROPAGANDASI VE TIBBİ İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ          
              (Taşra Kuruluşu)                   
                                        
SAĞLIK EĞİTİM ŞUBESİ:                              
Şube Şefi         Sağlık Yüksek Öğrenim (Her il için)      1   
Eğitimci          a) 500.000 nüfusa kadar            1   
              b) 500.000 - 1.000.000 a kadar        2   
              c) 1.000.000 - 2.000.000 a kadar       3   
              d) 2.000.000 dan yukarı            4   
Sağlık Eğitim Teknisyeni  Sağlık Koleji Mezunu (Kurs görmüş)          
              a) 500.000 nüfusa kadar            1   
              b) 5000.000 - 1.000.000 a kadar        2   
              c) 1.000.000 - 2.00.000 a kadar        3   
              d) 2.000.000 den yukarı            4   
Şoför           En az ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
Hademe           En az ilkokul mezunu (Her şube için)      1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik        Adedi  
------------------------- ------------------------------------------ --------- 
                                        
SAĞLIK İSTATİSTİK ŞUBESİ:                            
Şube Şefi          Sağlık Yüksek Öğrenimli (Her il için)     1   
Sağlık İstatistikçisi    a) 500.000 nüfusa kadar           1   
              b) 500.000 - 1.000.000 a kadar        2   
              c) 1.000.000 - 2.000.000 a kadar       3   
              d) 2.000.000 den yukarı           3   
                                        
Sağlık İstatistik                                
Teknisyeni         Sağlık Koleji mezunu                
              a) 1.000.000 a kadar             1   
              b) 1.000.000 - 2.000.000 a kadar       2   
              c) 2.000.000 den yukarı           3   
İstatistik Memuru      En az lise veya dengi okul mezunu          
              (Kurs görmüş)                    
              a) 1.000.000 a kadar             1   
              b) 1.000.000 - 2.000.000 a kadar       2   
              c) 2.000.000 den yukarı           3   
Hademe           En az ilkokul mezunu (Her şube için)     1   
                                        
            SITMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
             (Taşra Kuruluşu)                   
                                        
ADANA SITMA ENSTİTÜSÜ:                             
Müdür            Hekim (Tercihan Parazitolog)         1   
Müdür Yard.         Hekim                     1   
Laboratuvar Şefi      Hekim veya tıp dalında uzman her ana la-      
              boratuvar bölümü için             1   
Parazitoloji Uzmanı     Her 20 bölge için               1   
Mikrobiyoloji Uzmanı    Her 20 bölge için               1   
Tercüman          En az lise veya dengi okul mezunu (Lisan      
              Belgesi)                   2   
Biyolog           Her 5 bölge için               1   
Entemoloji Teknisyeni    Her 4 bölge için               1   
Laborant          Her 10.000 Materyel için (En az ilkokul me-     
              zunu Kurs görmüş)               1   
İstatistikçi        Yüksek Sağlık Öğrenim görmüş         1   
İstatistik Teknisyeni    Sağlık Koleji mezunu (Her Laboratuvar        
              için)                     1   
İstatistik Teknisyen Yard. En az lise veya dengi okul mezunu (Her la-     
              boratuvar için)                1   
Memur            En az ortaokul veya dengi okul mezunu (Her     
              laboratuvar için)               1   
Şoför            En az ilkokul mezunu                
              a) Müdür için                1   
              b) Her laboratuvar için           1   
              c) Her kat için               1   
Bahçivan          En az ilkokul mezunu             1   
                                        
BÖLGELER KURULUŞU:                               
                                        
Bölge Başkanı        Hekim veya Sağlık Yüksek Öğrenim       1   
Bölge Bşk. Yardım.     Sağlık Yüksek Öğrenim (Her bölge için)    2   
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik           Adedi  
-------------------------- ------------------------------------------ ---------
                                        
Mikroskopist         En az ilkokul mezunu (Kurs görmüş)         
               a) Epidemik bölgelerde her 50.000 nüfusa   1  
               b) Diğer bölgelerde (Her 100.000 nüfusa)   1  
Entomoloji Teknisyen Yard.  Enaz lise ve dengi okul mezunu           
               (Kurs görmüş)                   
               a) Epidemik bölgelerde (her bölge için)   2  
               b) Diğer bölgeler (her bölge için)      1  
Memur            Enaz lise veya dengi okul mezunu          
               a) Epidemik bölgelerde (Her bölge için)   3  
               b) Epidemik bölgelerde (Her bölge için)   2  
İstatistik Memuru      Enaz lise veya dengi okul mezunu          
               (kurs belgeli) (Her bölgeye)         1  
Daktilo           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     2  
Şoför            Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1  
Hademe            Enaz ilkokul mezunu                
               a) Her bölge için              2  
               b) İkmal merkezleri için ek         2  
                                        
ŞUBELER KURULUŞU:                                
                                        
Şube Şefi          Tecrübeli Sağlık Savaş Memuru veya Sağlık     
               Koruyucusu                  1  
Mikroskopit         Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş)         
               Her 100.000 nüfusa              1  
Sağlık Savaş Memuru     a) Ayda 1 sürveyans yapılan yerler için      
(Sağlık Koruyucusu)       5000 nüfusa                1  
               b) Ayda 1 sürveyans yapılan yerler için      
                 2500 nüfusa                1  
               c) Entomolojik araştırma için           
                 (Her şubeye)               1  
               d) Balıklama için ek             1  
               e) Lamizi uygulaması için ek         1  
               f) Entomoloji Memur (Her Şubeye)       1  
Memur            Enaz ilkokul mezunu                
               a) Büro memuru                1  
Şoför            Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1  
Hademe            Enaz ilkokul mezunu (Her şubeye)       1  
                                        
           VEREM SAVAŞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                
              (Taşra Kuruluşu)                   
                                        
            VEREM SAVAŞI DİSPANSERİ                 
                (A TİPİ)                     
                                        
Başhekim           Her Dispansere (Tercihan Uzman Hekim)     1  
Hekim            Her Dispansere                1  
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları        
               Okulu mezunu                 1  
Hemşire veya Hemşire Yrd.  Her Dispansere (Hemşirelerden biri Başhem-     
               şire görevini de yürütür.           2  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik           Adedi  
---------------------------- ----------------------------------------- ---------
                                        
Yönetim Memuru ve Ayniyat  Enaz lise veya dengi okul mezunu          
Saymanı           (Her Dispansere)                1  
Daktilo           Ortaokul veya dengi okul mezunu          
               (Her dispansere)                1  
Şoför            Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1  
Röntgen Teknisyen Yrd.    Enaz ilkokul mezunu              1  
Laboratuvar Teknisyen Yrd.  Enaz ilkokul mezunu              1  
Verem Savaşı Hasta      Enaz ilkokul mezunu (Biri dosya işleri ve     
Takikanunisi          ilaç dağıtım için)               4  
Kaloriferci         Enaz ilkokul mezunu (Kaloriferi olan Dis)   1  
Hademe            Enaz ilkokul mezunu (Her dispansere)      2  
Bahçıvan           Enaz ilkokul mezunu (Her dispansere)      1  
                                        
                (B TİPİ)                     
                                        
Hekim            Her Dispansere (Başhekimlik görevinide yü-     
               rütür)                     1  
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları Okulu   1  
Hemşire, Hemşire Yard.    Her Dispansere                 2  
Yönetim Memuru ve                                
Ayniyat Saymanı       Her Dispansere                 1  
ŞÖför            Enaz ilkokul mezunu (Aracı olan Dispan.)    1  
Röntgen Teknisyen Yard.   Enaz ilkokul mezunu              1  
Laboratuvar Tek.Yardımcısı  Enaz ilkokul mezunu              1  
Hasta Takikanunisi       Enaz ilkokul mezunu (Biri dosya işleri ve     
               ilaç dağıtımı için)              3  
Kaloriferci         Enaz ilkokul mezunu (Kaloriferi olan Dis.)   1  
Hademe            Enaz ilkokul (Biri bahcıvanlık yapabilir)   2  
                                        
          VEREM SAVAŞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                 
          VEREM SAVAŞI BÖLGE BAŞKANLIĞI                
                                        
Başkan            Hekim (Tercihan Göğüs Hastalıkları veya iç     
               hastalıkları uzmanı)              1 
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları Okulu    1 
Memur            Enaz lise veya dengi okul mezunu        1 
Hademe            Enaz ilkokul mezunu               1 
Şoför            Enaz ilkolul mezunu (Her araç için)       1 
                                        
           VEREM SAVAŞI DİSPANSERİ                  
              (EĞİTİM TİPİ)                    
                                        
Başhekim           Her Dispansere (Tercihan uzman hekim)      1 
Uzman Hekim         Tabip                      3 
Hekim            (Tercihan Verem Tekamül kursu görmüş)      1 
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji veya Sağlık Okulu mezunu     1 
Başhemşire          Her Dispansere Sağlık Koleji mezunu       1 
Hemşire, Hemşire Yard.    Her Dispansere Sağlık Koleji veya         
               Sağlık Okulu mezunu               4 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik            Adedi 
-----------------------  ------------------------------------------- ---------
                                        
İdare Amiri        Her dispansere Lise veya dengi okul mezunu   1   
Ayniyat Saymanı      Her dispansere Orta ve dengi okul mezunu    1   
Sekreter          Her dispansere Orta ve dengi okul mezunu    1   
Arşiv Memuru        Her dispansere Orta ve dengi okul mezunu    1   
Daktilo          Her dispansere Orta ve dengi okul mezunu    1   
Santral Memuru       Her dispansere Orta ve dengi okul mezunu    1   
ŞÖför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
Röntgen Tek.Yard.veya                              
Laborant          Enaz ilkokul mezunu              2   
Laboratuvar Tek.Yard.veya                            
Laborant          Enaz ilkokul mezunu              1   
Hasta Takipçisi      Enaz ilkokul mezunu              4   
Kaloriferci        Enaz ilkokul mezunu              1   
Kaloriferci Yard.     Enaz ilkokul mezunu              1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu              5   
Bahçıvan          Enaz ilkokul mezunu              1   
                                        
            BÖLGE TÜBERKÜLOZ LABORATUVARI              
                                        
Şef            Mikrobiyolog veya Bakteriyoloji ve enfeksiyon    
              Hastalıkları Uzmanı              1   
Memur           Her Laboratuvara                1   
Laboratuvar Teknisyeni   Sağlık Koleji Mezunu (Her Laboratuvar için)  1   
Laboratuvar Tek Yard.   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)       1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu              1   
                                        
             SOSYAL HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            
                 (Taşra Kuruluşu)               
                                        
     Çocuk Bakım Yurtları Huzurevleri-Kreş ve Gündüz Bakımevleri      
                                        
Müdür           Hekim veya Yüksek Öğrenimli          1   
Müdür Yardımcısı      Yüksek Öğrenimli                1   
Sosyal Hizmet Mütehassısı Her 50 kapasite için              1   
Psikolog          Her 50 kapasite için              1   
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Çocuk Bakım Yurdu ve kreşlerde her 25 ka-      
Uzmanı           pasiteye                    1   
Hekim           a) Huzurevlerinde (Tercihan iç hastalıkları     
              mütehassısı)                  1   
              b) Kreş ve Çocuk Bakım Yurtlarında          
              (Tercihan Çocuk Hastalığı mütehassısı)     1   
Diyetetisyen        Her 100 kapasite için             1   
Hemşire veya Ebe Hemşire  a) Kreşlerde 50 kapasiteye           1   
veya Hemşire Yrd.     b) Çocuk bakım yurdu ve huzur evlerinde       
              25 kapasiteye                 1   
              c) Huzurevlerinde her 10 kapasiteye      1   
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Her 50 kapasite için)             1   
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Her 50 kapasite için)             1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel 
Kadro Unvanı          Ölçü ve Nitelik            Adedi  
------------------------ ------------------------------------------- --------- 
                                        
Hasta ve Çocuk Bakıcısı  Enaz ilkokul mezunu                  
             a) Huzurevlerinde her 10 yaşlı için      1    
             b) Çocuk bakım yurtlarında her 5 çocuk        
               için                    1    
             c) Kreş ve gündüz bakım evlerinde her 10       
             çocuk için                  1    
Hademe          Enaz ilkokul mezunu (Her 15 kapasiteye)    1    
Kaloriferci        Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)          
             Her kurum için                1    
Kaloriferci Yardımcısı  Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)          
             Her kurum için                1    
Elektrik Teknisyeni    Enaz ilkokul mezunu (Belgeli) her kurum için 1    
Aşçı           Enaz ilkokul mezunu (Her yüz kapasiteye)   1    
Aşçı Yardımcısı      Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)     3    
Bulaşıkcı         Enaz ilkokul mezunu (Her 50 kapasite için)  1    
Çamaşırcı         Enaz ilkokul mezunu (Her 50 kapasite için)  1    
Terzi ve ütücü      Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)     1    
Bahçıvan         Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)     1    
Berber          Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)     1    
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1    
Gece Bekçisi       Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)     1    
                                        
YETİŞTİRME YURTLARI:                              
                                        
Sosyal Hizmetler Müteha. Her yetiştirme yurdu için           1   
Psikolog         Her yetiştirme yurdu için           1   
Hekim           Her yetiştirme yurdu için           1   
Hemşire veya Ebe-Hemşire                            
veya Hemşire Yardımcısı  Her yetiştirme yurdu için           1   
                                        
KÖRLER REHABİLİTASYON MERKEZLERİ:                        
                                        
Müdür           Yüksek Öğrenim görmüş             1   
Müdür Yardımcısı     Yüksek Öğrenim görmüş             1   
Hekim           Tercihan göz hastalıklar müt.         1   
Sosyal Hizmet                                  
Mütehassısı        Her 50 kapasite için              1   
Psikolog         İlgili Yüksek öğrenim (Her 50 kapasite için)  1   
Diyetetisyen       İlgili yüksek öğrenim görmüş (Her kurum        
             için)                     1   
Fizikoterapist      İlgili Yüksek Öğrenim (Her kurum için)     1   
Hemşire veya Ebe-Hemşire Sağlık Koleji mezunu (Her 50 kapasite için)  1   
İlkokul Öğretmeni     Öğretmen okulu mezunu (Her 25 kapasite        
             için bağımsız hareket ve abakuz için      1   
İlkokul Öğretmeni     Öğretmen okulu mezunu (Her 50 kapasite        
             için) Kabartma yazı konusunda eğitilmiş    1   
Öğretmen         Meslek lisesi mezunu (Her 25 kapasite için)      
             Montaj, Örgü, Halıcılık, sepet örme, santral     
             konusunda eğitilmiş)              1   
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
             (Her kurum için)                4   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik           Adedi  
------------------------- ------------------------------------------- ---------
                                        
Teknisyen         Endüstri Meslek lisesi mezunu (Her kurum       
              için)                     1   
Teknisyen Yardımcısı    Enaz ilkokul mezunu kurs belgeli           
              (Her kurum için)                2   
ŞÖför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
Aşçı            Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)      2   
Aşçı Yardımcısı      Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)      2   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu (Her 15 kapasite için)   1   
                                        
GERİ ZEKALI ÇOCUKLAR BAKIM YURDU:                        
                                        
Müdür           Hekim veya Yüksek Öğrenimli          1   
Müdür Yardımcısı      Yüksek Öğrenimli                1   
Sosyal Hizmetler Müt.   Her bakım yurdu için              1   
Psikolog          İlgili yüksek öğrenimli            1   
Çocuk Gelişim Eğitimcisi  Çoc. Gel.Eğitim bölümü mezunu         1   
Hekim           Tercihan Ruh. Sağlığı uzmanı          1   
Diyetetisyen        İlgili yüksek okul mezunu              
              (Her bakım yurdu için)             1   
Hemşire veya Hemşire Yrd. Sağlık Koleji veya sağlık okulu mezunu        
              (Her 10 çocuk için)              1   
Öğretmen          Kız teknik lisesi mezunu               
              (Resim, müzik) her 20 çocuk için        1   
Öğretmen          Jimnastikci (Öğretmen okulu mezunu)         
              Her 20 çocuk için               1   
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Her 20 çocuk için)              1   
Kaloriferci        Enaz ilkokul mezunu (belgeli)         1   
Kaloriferci Yardımcısı   Enaz ilkokul mezunu (belgeli)         1   
Şöför           Enaz ilkokul mezunu                 
              (Her araç için)                1   
Aşçı            Enaz ilkokul mezunu              1   
Aşçı Yardımcısı      Enaz ilkokul mezunu              2   
Hasta ve Çocuk Bakıcısı  Enaz ilkokul mezunu (Her 3 çocuk için)     1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu (Her 10 çocuk için)    1   
                                        
REHABİLİTASYON MERKEZLERİ:                           
                                        
Baştabip          Her kurum için (Fizik Ted. ve Reh. Müt.       
              veya Rehabilitasyon alanında görgü ve bilgi     
              sahibi (Müt. Tbb.)               1   
Diştabibi         Diştabibi (Her kurum için)           1   
Eczacı           Eczacı (Her 100 yatak için)          1   
                                        
Sos. Hiz. Müt.       Sos. Hiz. Müt. (50 yatak için)         1   
Fizikoterapist       İlgili yüksek öğrenimli (5 yatak için)     1   
Diyetetisyen        İlgili yüksek öğrenim (Her 100 yatak için)   1   
Psikolog          İlgili yüksek öğrenim (50 yatak için)     1   
Ço.Ge. ve Eğt.Uz.     İlgili yüksek öğrenim (Her 50 çocuk yatağı      
              için)                     1   
Konuşma Tedavisi Uzm.   İlgili yüksek öğrenim (100 yatak için)     1   
Uğraşı Tedavi Uzmanı    İlgili yüksek öğrenim (100 yatak için)     1   
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı             Ölçü ve Nitelik          Adedi  
------------------------- ------------------------------------------- -------- 
                                        
Hemşire veya Hemşire Yard. Sağlık Koleji veya Sağlık Okulu mezunu       
              (4 yatak için)                 1  
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji veya Sağlık memurları         
              okulu mezunu (50 yatak için)          1  
Fizik Ted. Teknisyeni    Sağlık Koleji Mezunu kurs belgeli          
              (50 yatak için)                1  
Röntgen Teknisyeni     Sağlık Koleji mezunu (her cihaz için)     2  
Röntgen Teknisyen Yard.   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)         
              (Her cihaz için)                2  
Laboratuvar Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu                
              a) Her laboratuvar için            1  
              b) Her 10.000 tahlil için ek          1  
Laboratuvar Tek. Yard.   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)         
              a) Her laboratuvar için            1  
              b) Her 10.000 tahlil için ek          1  
Eczacı Teknisyen      Her eczane için (Sağlık Koleji mezunu kurs     
              görmüş)                    1  
Teknik Öğretmen       Tekniker veya meslek lisesi mezunu         
              (50 yatak için)                1  
Hastane Müdürü       Yüksek Öğrenim görmüş (Her kurum için)     1  
Müdür Yardımcısı      Yüksek Öğrenim görmüş (200 yatak için)     1  
Sağlık İstatikcisi     Sağlık Yüksek Öğrenim             1  
İdare Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu        1  
Ayniyat Saymanı       Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Depo ve Ambar Memuru    Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Hasta Kabul Memuru     Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Satınalma Memuru      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
İaşe Memuru         Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Arşiv Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Müracaat Memuru       Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Tıbbi Sekreter       Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
              (Her servis için bir)             4  
Santral Memuru       Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
              (Santralı olan her kurum için)         4  
Memur            Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
              a) Her hastaneye                2  
              b) Her 100 yataktan sonra ek          2  
Daktilo           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
              a) Her hastaneye                2  
              b) Her 100 yataktan sonra ek          1  
Veznedar          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Döner Sermaye Memuru    Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
İmam - Gassal        Her kurum için (birisi kadın)         2  
Başteknisyen        Endüstri Meslek lisesi mezunu            
              (Her kurum için)                1  
Teknisyen          Endüstri Meslek Lisesi (Her kurum için)       
              Elektrikci                   1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı           Ölçü ve Nitelik            Adedi  
------------------------- ------------------------------------------- -------- 
                                        
Teknisyen          Sıhhi Tesisatcı,                2  
              Elektronik                   2  
Teknisyen Yardımcısı    İlkokul mezunu (Kurs belgeli)            
              Elektrikçi                   2  
              Marangoz                    2  
              Sıhhi Tesisatcı                 2  
              Boya Badana                   1  
Fotoğrafcı         İlkokul mezunu (Kurs belgeli)            
              Her kurum için                 2  
Organ Protez Baş Tek.    Meslek Lisesi mezunu (Her kurum için)      1  
Organ Protez Teknisyeni   Meslek lisesi kurs belgeli             
              (Her kurum için)                6  
Organ Protez Tek. Yard.   Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için         
              kurs belgeli)                 14  
Şoför            Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)       1  
Aşçı            Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)      4  
Aşçı Yardımcısı       Enaz ilkokul mezunu (Her kurum için)      8  
Hastabakıcı         Enaz ilkokul mezunu (Her 2 yatak için)     1  
Hademe           Enaz ilkokul mezunu (Her 4 yatak için      1  
                                        
           MESLEKİ ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ              
              (Taşra Kuruluşu)                  
                                        
SAĞLIK KOLEJLERİ:                                
                                        
Müdür            Hekim veya Sağlık Yüksek Öğrenim (Başa-       
              rılı Müdür Yardımcılığı yapmış olmak) Her      
              Koleje                     1  
Müdür Başyardımcısı     Sağlık Yüksek Öğrenim (Enaz 3 yıllık mes-      
              lek dersi öğretmenliği veya başarılı müdür     
              yardımcılığı yapmış olmak) Her Koleje      1  
Müdür Yardımcısı      Sağlık Yüksek öğrenim veya Yüksek Öğre-       
              nim (Enaz 3 yıllık başarılı öğretmenlik yap-    
              mış olmak)                   1  
              a) 100 öğrenci için               1  
              b) 100 den sonraki her 200 öğrenci için     1  
Öğretmen          Genel Bilgi dersleri için ilgili yüksek okul    
              mezunu (Her Sağlık kolejine)          9  
Öğretmen          Sağlık Yüksek Öğrenimli (Ebe, Hemşire        
              bölümü dersleri için her koleje)        9  
Öğretmen          Sağlık Yüksek Öğrenimli (Sağlık memurluğu      
              bölümü dersleri için her koleje)        7  
Öğretmen          Sağlık Yüksek Öğrenimli veya ilgili Yüksek     
              Öğrenimli (Çevre Sağlığı bölümü dersleri için    
              her koleje)                   9  
Öğretmen          Sağlık Yüksek Öğrenimli veya ilgili Yüksek     
              öğrenimli                      
              (Radyoloji ve Tedavi laboratuvarları bölümü     
              için her koleje)                6  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik          Adedi 
---------------------------  ----------------------------------------- --------
                                        
Öğretmen           Sağlık Yüksek öğrenimli veya ilgili Yüksek    
               Öğrenimli                     
               (Laboratuvar bölümü dersleri için her ko-     
               leje)                     6  
İdari İşler Şefi                                
(Dahiliye Şefi)        Enaz lise veya dengi okul mezunu       1  
Mutemet ve Satınalma Me.   Enaz lise veya dengi okul mezunu       1  
Depo ve Ambar Memuru     Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1  
Ayniyat Saymanı        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1  
Kitaplık Memuru        Kütüphanecilik Yüksek Okulu mezunu veya      
               Kütüphanecilik kursu görmüş lise veya den-    
               gi okul mezunu                1  
Memur             Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu       
               (Her 100 öğrenci için)            1  
Hemşire            Sağlık Koleji mezunu               
               (Her kolej için)               1  
Daktilo            Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1  
Şoför             Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1  
Teknisyen           Endüstri Meslek Lisesi veya Sanat Enstitüsü    
               elektrik bölümü mezunu            1  
Teknisyen Yardımcısı     Enaz ilkokul mezunu su ve elektrik tesisatı    
               onarımı için yeterlilik belgesi olan     1  
Terzi             Enaz ilkokul mezunu (Yeterlilik Belgesi     
               olan) (Her 75 öğrenci için)          1  
Kaloriferci          Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgesi olan)    1  
Kaloriferci Yard.       Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgesi olan)    2  
Aşçıbaşı           Enaz ilkokul mezunu              1  
Aşçı             Enaz ilkokul mezunu              1  
Aşçı Yard.          Enaz ilkokul mezunu              1  
               (Her 100 öğrenci için)              
Çamaşırcı           Enaz ilkokul mezunu                
               (Her 100 öğrenci için)            1  
Bahçıvan           Enaz ilkokul mezunu              2  
Gece Bekçisi         Enaz ilkokul mezunu              1  
Başhademe           Enaz ilkokul mezunu              1  
Hademe            Enaz ilkokul mezunu                
               (Müdür için)                 1  
Hademe            Enaz ilkokul mezunu                
               (Müdür yardımcısı için)            1  
Hademe            Enaz ilkokul mezunu                
               (Her 12 öğrenci için)             1  
                                        
           SOSYALLEŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI             
               (Taşra Kuruluşu)                 
                                        
A I TİPİ SAĞLIK OCAĞI:                             
                                        
Hekim             Her 15.000 nüfus için             1  
Diştabibi           Her Sağlık ocak için             1  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik         Adedi 
----------------------- ---------------------------------------------- --------
Eczacı          Her Sağlık ocak için               1  
Sağlık Memuru veya Çevre Sağlık Koleji mezunu veya Sağlık Memurları       
Sağlığı Tek.       Okulu mezunu (Her 15.000 nüfus için)       1  
Hemşire veya Ebe Hemşire Her Sağlık ocağa                 1  
Ebe veya Ebe-Hemşire   Her 2.500 nüfus için               1  
Tıbbi Sekreter      Enaz lise veya dengi okul mezunu            
             (Her 15.000 nüfus için)              1  
Şoför          Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)        1  
Hademe          Enaz ilkokul mezunu (Her hekim için)       1  
                                        
D I TİPİ SAĞLIK OCAĞI:                             
Hekim          Her 10.000 nüfus için               1  
Diş Tabibi        Her sağlık ocağı için               1  
Eczacı          Her sağlık ocağı için               1  
Sağlık Memuru veya Çevre Sağlık Koleji, Sağlık memurları okulu         
Sağlığı Teknisyeni    Mezunu (Her 10.000 nüfus için)          1  
Hemşire veya Ebe-Hemşire Her Sağlık ocağa                 1  
Hemşire veya Ebe-Hemşire Her 2.000 nüfusa                 1  
Tıbbi Sekreter      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu          
             (10.000 nüfus için)                1  
Şoför          Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)        1  
Hademe          Enaz ilkokul mezunu (Her hekim için)       1  
                                        
KÖY TİPİ SAĞLIK OCAĞI:                             
Hekim          Her Sağlık Ocağına                1  
Diş Tabibi        Her Sağlık Ocağı için               1  
Eczacı          Her Sağlık Ocağı için               1  
Sağlık Memuru veya Çevre Sağlık Koleji veya sağlık memurları okulu       
Sağlığı Tek.       mezunu (Her sağlık Ocağına)            1  
Hemşire veya Ebe Hemşire Sağlık Koleji mezunu (Her ocağa)         1  
Ebe veya Ebe Hemşire   Sağlık Koleji ve Sağlık okulu mezunu          
             (Her 2.000 nüfusa kadar)             1  
Tıbbi Sekreter      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu          
             (Her Ocağa)                    1  
Şoför          Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)        1  
Hademe          Enaz ilkokul mezunu (Her Sağlık Ocağına)     1  
                                        
         EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK GRUBU BAŞKANLIĞI          
          (Kısmen Sosyalleştirilmiş İller İçin)            
Grub Başkanı       Hekim                       1  
Diş Tabibi        Diş Tabibi                    1  
Eczacı          Eczacı                      1  
Sağlık İstatistikcisi  Yüksek Öğrenim                  1  
Sağlık İstatistikci                               
Teknisyeni        Sağlık Koleji Mezunu               1  
Eğitimci         Yüksek Öğrenim                  1  
Eğitim Teknisyeni    Sağlık Koleji Mezunu               1  
Sosyal Hizmet Müt.    Yüksek Öğrenim                  1  
Çevre Sağlığı Teknisyeni Sağlık Koleji Mezunu               1  
Memur          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu       2  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel
Kadro Unvanı                Ölçü ve Nitelik       Adedi 
--------------------------- ------------------------------------------ --------
                                        
Daktilo           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1   
Şoför            Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu              3   
                                        
           DONATIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                  
             (Taşra Kuruluşu)                    
                                        
BÖLGE DEPO VE TAMİRHANELERİ:                          
                                        
Müdür            Yüksek Öğrenim. (Ekonomist İşletmeci ve-      
              ya Makina, Elektrik Mühendisi)        1   
Atelye Şefi         Makina Mühendisi (Motorlu araçlar için)    1   
Atelye Şefi         Elektrik Mühendisi (Elektrikli ve mekanik      
              aygıtlar için)                1   
Ayniyat Saymanı       Enaz ortaokul mezunu veya dengi okul me-      
              zunu                     1   
Ambar Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
              (Her ambar için)               1   
Personel Memuru       Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu        
              (Her 100 personel)              1   
Satınalma Memuru      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1   
Memur            Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1   
              (Müdürlük bünyesindeki her ünite için)    1   
Daktilo           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     2   
Sevk ve Tesellüm Şefi    Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
Stok Kontrol Şefi      Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
İstatistik Memuru      Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji mezunu             1   
Şoför            Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
Teknisyen-Elektrik Tek.   Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         1   
Teknisyen Kaloriferci    Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         1   
Kalorifer Teknisyen Yard.  Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         1   
Teknisyen-Sıhhi Tes.    Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         1   
Teknisyen-Santralcı     Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         1   
Telefon Tesisatcısı     Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         1   
Teknisyen İnşaatcı     Endüstri Meslek Lisesi Mezunu         2   
Aşçı            Enaz ilkokul mezunu (Her kuruluş için)    1   
Aşçı Yardımcısı       Enaz ilkokul mezunu (Her kuruluş için)    1   
Bahçivan          Enaz ilkokul mezunu (Her kuruluş için)    1   
Hademe           Enaz ilkokul mezunu                 
              a) Müdür için                1   
              b) Her ünite için              1   
              c) Yemekhane bulaşık yıkama hizmetlerinde  1   
Güvenlik Amiri       Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
              (Güvenlik işlerinden sorumlu)            
İtfaiyeci          Enaz ilkokul mezunu (Her ambar ve atelye      
              bina bloku için)               2   
İtfaiye Amiri        Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
              (10 itfaiyeden sonra)                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı               Ölçü ve Nitelik        Adedi  
------------------------ ------------------------------------------- ---------
                                        
Bekçi           Enaz ilkokul mezunu                 
              a) 20 hektara kadar binalara yayılmış iş-      
              letmelerde vardiye ekibi için          4  
              b) 20 hektardan fazla binaların yayılması      
              halinde vardiye için              8  
                                        
Not: Deposu olmayan bölge tamirhanelerinde depo işleri ile ilgili personel kul- 
   lanılmaz.                                 
                                        
          NÜFUS PLANLAMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ               
              (Taşra Kuruluşu)                   
                                        
Başkan           Hekim veya Sağlık Yüksek Öğrenim        1  
Başkan Yardımcısı     Hekim veya Sağlık Yüksek Öğrenim        1  
Eğitimci          Yüksek Sağlık öğrenim (Her kuruluşa)      1  
Ebe-Hemşire veya Ebe    Sağlık Koleji veya Sağlık Okulu Mezunu        
              (Her 8 sağlık evi veya köy sağlık grubu için)  1  
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      2  
              (Her kuruluşa)                    
Ambar Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
              (Her kuruluşa)                    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
              (Her kuruluşa)                    
Hademe           Enaz ilkokul mezunu (Her kuruluşa)       2  
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)       1  
                                        
NÜFUS PLANLAMASI DİSPANSERLERİ:                         
                                        
Hekim           a) Tercihan Nisaiye Müt. (Her dispansere)   1  
              b) 15.000 den sonraki her 15.000 poliklinik     
                için ek                   1  
Hekim           Tercihan Çocuk Müt. (Her dispansere)      1  
Ebe-Hemire, Ebe      Her hekime                   1  
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Aynıyat Mutemedi      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu      1  
Hademe           Enaz ilkokul mezunu               1  
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)       1  
                                        
           ANA ÇOCUK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ                
              (Taşra Kuruluşu)                   
                                        
          ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI TEKAMÜL MERKEZİ             
                                        
Başhekim          Çocuk Sağlığı ve hastalıkları veya kadın       
              hastalıkları ve doğum uzmanı          1  
Çocuk Sağlığı ve                                
Hastalıkları Uzmanı    Her merkez için                 4  
Kadın Hastalıkları ve                              
Doğum Uzmanı        Her Merkez için                 3  
Diştabibi         Her Merkez için                 1  
Diyetetisyen        Her Merkez için                 2  
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik        Adedi   
------------------------ ----------------------------------------- ---------- 
                                        
Sosyal Hizmetler Uzmanı  Her Merkez için               1    
Psikolog          Her Merkez için               1    
Başhemşire         Yüksek Sağlık Öğrenimli veya sağlık hem-       
              şire koleji mezunu             1    
Ebe veya Ebe-Hemşire    Sağlık Koleji mezunu (Her merkez için)   10    
İdare Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu      1    
Sekreter          Enaz lise veya dengi okul mezunu      1    
              (Başhekim için)                   
Ayniyat Saymanı      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu    1    
Ambar Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu    1    
Memur           Enaz lise veya dengi okul mezunu      4    
              (Her merkez için)                  
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu    3    
              (Her Merkez için)                  
Hastabakıcı        Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş)          
              Her tabip için               1    
Hademe           Enaz ilkokul mezunu             8    
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)     1    
Kaloriferci        Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)     1    
Kaloriferci Yardımcısı   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)     1    
Bahçivan          Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)     1    
                                        
           ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI MERKEZİ               
             Şube ve Dispanserleri                 
                                        
Çocuk Sağlığı ve      a) A. Ç. S. Merkezleri           2    
Hastalıkları Uzmanı    b) A. Ç. S. Şubeleri            1    
              c) A. Ç. S. Dispanserleri         2    
Doğum ve Kadın                                 
Hastalıkları Uzmanı    Her kuruluş için              1    
Diştabibi         Her kuruluş için              1    
Diyetetisyen        Her kuruluş için              1    
Başhemşire         Yüksek Okul veya Sağlık Koleji Mezunu        
              (Her Kuruluş için)             1    
Ebe-Hemşire veya Kurs                              
görmüş Ebe         Merkez hizmetleri ve her 5.000 nüfusa    1    
Sekreter          Enaz lise veya dengi okul mezunu      1    
              (Başhekimlik için)                  
İdare Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu      1    
              (Her kuruluş için)                  
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              a) 15.000 nüfusa kadar           1    
              b) 15.000 - 50.000 için ek         1    
Ayniyat Saymanı      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu    1    
Ambar Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu    1    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu    1    
Hastabakıcı        Enaz ilkokul mezunu (kurs görmüş) Her        
              hekim için                 1    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik        Adedi   
------------------------ ----------------------------------------- --------- 
                                        
Hademe           Enaz ilkokul mezunu (biri bayan)       2    
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)     1    
Gece Bekçisi        Enaz ilkokul mezunu (50.000 nüfuslu kuruluş-     
              lar için)                  1    
                                        
            TRAHOM SAVAŞ MÜDÜRLÜĞÜ                  
             (Taşra Kuruluşu)                   
                                        
Bölge Başkanı       Hekim (Tercihan Uzman)            1    
İl Başkanı         Uzman Hekim veya Trahom Kursu görmüş         
              hekim                    1    
İl Başkan Yardımcısı    Trahom kursu görmüş hekim veya Gevher        
              Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Mezunu    1    
Dispanser Baştabibi    Uzman Hekim veya kurs görmüş hekim          
              (Her dispansere)                   
Dispanser Tabibi      Uzman Hekim veya kurs görmüş hekim      1    
Eczacı           Eczacı                    1    
Sağlık Eğitimcisi     Yüksek öğrenimli (her il için)        1    
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji veya sağlık memurları okulu      
              mezunu (Her dispanser için)         1    
Sağlık Savaş Memuru    Kurs görmüş (5.000 kişiye)          1    
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     2    
              (Her il başkanlığına)                
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
              (Her dispansere)                   
İstatistik Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu (Her dispansere)    1    
Ayniyat Saymanı      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Her il ve bölge başkanlıkları için)     1    
Ambar Memuru        Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              (Her bölge ve il başkanlığı için)      1    
Satınalma Memuru      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
              (Her bölge ve il başkanlığı için)      1    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
              a) Her dispansere              1    
              b) Her bölge Başkanlığı için        3    
              c) Her il başkanlığı için          2    
Hademe           Enaz ilkokul mezunu                 
              a) Her bölge başkanı için          3    
              b) Her il başkanı için           1    
              c) Her dispansere              1    
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)     1    
                                        
GAZİANTEP TRAHOM SAVAŞ ENSTİTÜSÜ:                        
                                        
Müdür           Göz hastalıkları uzmanı hekim        1    
Laboratuvar Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu             1    
Memur           Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
Şoför           Enaz ilkokul mezun (Her araç için)      1    
Hademe           Enaz ilkokul mezunu             2    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               RUH SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ               
                (Taşra Kuruluşu)                
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik         Adedi  
------------------------------ ------------------------------------- ---------
                                        
RUH SAĞLIĞI DİSPANSERLERİ:                           
Baştabip            Ruh ve Sinir Hastalıkları uzmanı     1   
Hekim              Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı     2   
Sosyal Hizmetler Uzmanı     Yüksek öğrenimli             1   
Psikolog            İlgili yüksek öğrenim           2   
Hemşire             Sağlık Koleji Mezunu (Her hekim için)   3   
Ziyaretci Hemşire        Sağlık Koleji mezunu           2   
Sekreter            Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu   1   
                (Baştabip için)                 
Ayniyat ve Satınalma                              
Memuru             Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu   1   
Şoför              Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)    1   
Hastabakıcı           Enaz ilkokul mezunu (Kurs görmüş)     2   
Hademe             Enaz ilkokul mezunu            2   
                                        
           REFİK SAYDAM MERKEZ HIFZISSIHHA              
                 ENSTİTÜSÜ                   
                                        
Enstitü Müdürü         Laboratuvar Uzmanı            1   
Müdür Yardımcısı        a) Halk Sağ.Uzmanı            1   
                b) Laboratuvar Uzmanı          1   
Laboratuvar Grup Bşk. lığı   Mikrobiyolog               5   
Laboratuvar Grup Bşk. lığı   Farmokoloji Uzmanı            1   
Laboratuvar Grup Bşk. lığı   Hematoloji Uzmanı             1   
Laboratuvar Grup Bşk. lığı   Eczacı Uzmanı               1   
Laboratuvar Grup Bşk. lığı   Besin Analiz Uzmanı            1   
Laboratuvar Başkanı       Mikrobiyolog               1   
Laboratuvar Bölüm Bşk. nı    Halk Sağlığı Uzmanı            1   
Daire Tabibi          Pratisyen Hekim              2   
Diş Tabibi                                1   
İdari ve Mali Hiz. Müd.     Sağlık İdaresi Yüksek Okulu        1   
Kitaplık Müdürü         Yüksek Öğrenim (Kütüphanecilik Bölümü)  1   
Laboratuvar Şefi        Mikrobiyolog               34   
Laboratuvar Şefi        Halk Sağlığı Uzmanı            2   
Laboratuvar Şefi        Farmokoloji Uzmanı            4   
Laboratuvar Şefi        Eczacı Uzmanı               2   
Laboratuvar Şefi        Eczacı                  11   
Laboratuvar Şefi        Kimya Yüksek Müt.             3   
Laboratuvar Şefi        Analitik Toksikolog (Uzman)        1   
Laboratuvar Şefi        Biyokimya Toksikoloji Uzmanı       1   
Laboratuvar Şefi        Parazitolog                1   
Laboratuvar Şefi        Eczacı veya Kimyager           2   
Laboratuvar Şefi        Biyokimya Uzmanı             3   
Laboratuvar Şefi        Hematolog                 1   
Laboratuvar Şefi        Besin Analiz Uzmanı           11   
Laboratuvar Şefi        Kimyager Yük. Kim. Müh. Kim. Müt.     5   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı                Ölçü ve Nitelik      Adedi   
---------------------------  -------------------------------------- --------- 
                                        
Laboratuvar Şefi       Analitik Toksikolog             1   
Laboratuvar Şefi       Entemolog ilgili Yüksek Öğrenim       1   
Laboratuvar Şef Yar. cısı  Eczacı veya Kimyager             1   
Serum Çiftliği Müdürü    Veteriner Hekim               1   
Atelye Müdürü        Elektronik, Elektrik veya Makina Müh.    1   
Laboratuvar Sorumlusu    Tabip veya Eczacı              5   
Laboratuvar Sorumlusu    Eczacı                    1   
Laboratuvar Sorumlusu    Biyokimya Uzmanı               1   
Laboratuvar Sorumlusu    Kimyacı veya Eczacı             2   
Laboratuvar Sorumlusu    Pataloji Uzmanı               1   
Laboratuvar Sorumlusu    Tabip veya Eczacı (İngilizce bilir)     1   
Laboratuvar Sorumlusu    Tabip                    1   
Uzman            Mikrobiyolog                22   
Uzman            Entemolog ilgili yüksek öğrenim       1   
Uzman            Parazitolog ilgili Yüksek öğrenim      1   
Uzman            Yüksek Öğrenim (TODAİE de ve M kursu        
               görmüş)                   1   
Besin Analiz Uzmanı     Veteriner Hekim               2   
Anatilik Toksikoloji Uzmanı Tabip veya Eczacı              1   
Tarım Uzmanı         Ziraat Mühendisi               1   
Kimyager veya Kimya Müh.                         13   
Eczacı                                  29   
Kimya Mühendisi                              4   
Bölüm Şefi          Mikrobiyolog                 3   
Laboratuvar Teknisyeni    Yüksek Öğrenim               12   
Bölüm Şefi          Veteriner Hekim               1   
Bölüm Şefi          Entemolog veya Anl. Toksikolog        1   
Bölüm Şefi          Biyolog                   1   
Laboratuvar Teknisyeni    Sağlık Koleji Mezunu            37   
Laboratuvar Teknisyeni                             
Yardımcısı          Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)       356   
Laboratuvar Teknisyeni veya Sağlık Koleji veya Kimya Meslek Lisesi       
Kimya Teknisyeni       Mezunu                   24   
Muhasebe Şefi        Yüksek Öğrenim                1   
Uzman            Biyokimya Uzmanı               1   
Ayniyat Saymanı       Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
Bölüm Şefi          Yüksek Öğrenimli               1   
Bölüm Şefi          Sağlık Koleji Mezunu             1   
Bölüm Şefi          Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
Hemşire           Sağlık Koleji Mezunu             5   
Sağlık Memuru        Sağlık Koleji Mezunu             3   
Sağlık İstatistikcisi    a) Sağlık Yüksek Öğrenimli         1   
               b) Sağlık Memuru (Kurs Görmüş)       1   
Sağlık Eğitimcisi      Sağlık Yüksek öğrenimli           2   
Memur            Enaz lise veya dengi okul mezunu      44   
Daktilo           Enaz Ortaokul veya dengi okul mezunu    31   
Mekanik Teknisyeni      Endüstri Meslek Lisesi (Elektrik veya Motor) 2   
Ayniyat Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu       1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik           Adedi 
----------------------  -------------------------------------------- ---------
                                        
Depo Memuru        Enaz lise veya dengi okul mezunu         1  
Ayniyat Saymanı      Enaz lise veya dengi okul mezunu         1  
İdare Memuru       Enaz lise veya dengi okul mezunu         1  
Elektrik Teknisyeni    Endüstri meslek lisesi okulu mezunu        1  
Sekreter         Enaz lise veya dengi okul mezunu         1  
             (Enstitü Müdürü için)                 
Mücellit         Enaz ilkokul mezunu (Cilt işlerinde Tecrübeli)  1  
Veteriner Sağlık Memuru  a) Bakım Üniteleri için             4  
             b) Her 60 üretim hayvanı için          1  
Hayvan Bakıcısı (Hayvan  Enaz ilkokul mezunu (Her 15 üretim hayvanı    1  
Bakım Ünitesinde)     İçin)                         
Hayvan Bakıcısı (Deney  Enaz ilkokul mezunu (Her 1.000 deney hay-       
Hayvanları Laboratuvarı) vanı için)                    1  
Oto Bakımcısı       Endüstri Meslek lisesi mezunu veya kurs me-      
             zunu belgeli)                   1  
Teknisyen         Endüstri Meslek Lisesi mezunu           2  
Teknisyen         a) Elektrikci                  2  
Teknisyen         b) Elektronik                  2  
Teknisyen         c) Kaynakçı                   2  
Teknisyen         d) Demirci                    2  
Teknisyen         e) Torna - Tesviye                1  
Teknisyen         f) Motor                     1  
Teknisyen         g) İnşaat                    1  
Teknisyen         h) Marangoz ve camişleri             1  
Teknisyen Yardım.     Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu       16  
             (Elektrikçi, Elektronik, Kaynakcı, Demirci,      
             Torna - Tesviye, Motor, İnşaat, Marangoz ve      
             camişleri için)                    
Hayvan Bakım Ünitesi Şefi Veteriner Hekim                  1  
Veteriner Hekim      Her 60 üretim hayvanı için            1  
Baş Şoför         Enaz ilkokul mezunu (Ağır vasıta ehliyetli      
             ve tecrübeli)                   1  
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)        1  
Santral Memuru      Enaz ortaokul veya dengi okul mezun          
             (Telefon kursu görmüş)              2  
Hademe          Enaz ilkokul mezunu                  
             a) Enstitü müdürlüğüne              2  
             b) Aşı grup başkanlığı Lab. Şefliği       1  
             c) Daire Tabipliği, aşı istasyonu ve bağlı      
             Müdürlükler                    1  
             d) Bahçe hizmetlerine              4  
             e) Kapı, Kalorifer ve çamaşırhane          
               hizmetleri için)               20  
                                        
  NOT:                                    
  1) Bakteri Aşı Üretim Laboratuvarlarında yılda 10.000 Bakteriyolojik    
kontroldan sonra bir uzman ilave edilir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  2) Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yıllık her 5.000 bakteriyolojik kontrol-
den sonra bir uzman ilave edilir.                        
  3) BCG Aşısı üretim laboratuvarlarında yıllık her 2.000.000 üretimden sonra 
bir uzman ilave edilir.                             
  4) Farmakoloji ve Toksikoloji laboratuvarlarında yılda 10.000 gebelik tes- 
tinden ve her 2.000 farmokolojik ve Biyo - Toksikoloji tahlilden fazlası için  
bir uzman, Analitik Toksikoloji Laboratuvarlarında da her ikibin Toksiko - Kim-
yasal Analizden fazlası için bir uzman ilave edilir.              
  5) İlaç kontrol laboratuvarlarında yılda 500 kalite kontrolünden sonrakiler 
için bir eczacı ilave edilir.                          
  6) Kan Tıranfizyon laboratuvarında yıllık 3.000 kontrolden sonrası için bir 
uzman ilave edilir.                               
  7) Kimyasal analiz laboratuvarlarında yılda 2.000 örnek tahlilden sonra bir 
uzman veya eczacı ilave edilir.                         
  8) Serum üretim laboratuvarlarında yılda 5.000 serum, 5.000 Difteri, 500  
gaz, kankıran ve şarbon, 300 litre de akrep serumundan sonra bir uzman ilave  
edilir.                                     
  9) Viroloji ve Virüs aşıları laboratuvarında yılda Serolojide 6.000 ve   
Hepatit'de 9.000 İzalasyonda 3.000 İdant ve Serolojik Testlerde her 4.000    
İnfluenzada her 6.000 yumurta izalasyon ve İdantifikasyonunda her 1.000 testten 
sonra bir uzman ilave edilir.                          
  10) Biyolojik kontrol laboratuvarlarında yılda her 10.000 liyofilize susve 
8.000 Antiserum üretiminden sonra bir uzman ilave edilir.            
  11) Pestisit laboratuvarlarında her 1.000 testten sonra bir Toksikolog kim- 
yacı, Entemolog veya Biyolog ilave edilir.                   
  12) Tüberkiloz refarans ve araştırma laboratuvarlarında serolojik testler  
için her 6.000 diğer testler için 12.000 testten sonra bir Mikrobiyolog ilave  
edilir.                                     
                                        
            HIFZISSIHHA ENSTİTÜLERİ                 
        (ADANA - DİYARBAKIR - ERZURUM - İZMİR)             
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı              Ölçü ve Nitelik         Adedi  
------------------------  ------------------------------------------- ---------
                                        
Müdür           Mikrobiyolog Her enstitü için         1   
Müdür Yardımcısı      Mikrobiyolog Biyokimya uzmanı Her enstitü      
              için                      1   
Mikrobiyolog        Her enstitü için                1   
Gıda Kontrol Uzmanı    Her enstitü için                1   
Kimyager veya Kimya Müh.  Her enstitü için                5   
Biyolog          Her enstitü için                4   
Biyokimya Uzmanı      Her enstitü için                1   
Analitik Toksikolog    Her enstitü için                1   
Laboratuvar Teknisyeni   Sağlık Koleji Mezunu (Her enstitü için)    8   
Kimya Teknisyeni      Kimya Meslek Lisesi Mezunu              
              (Her enstitü için)               5   
Laboratuvar Teknisyen                              
Yardımcısı         Enaz ilkokul mezunu (Her enstitü için)     8   
Memur           Enaz lise veya dengi okul mezunu           
              (Her enstitü için)               6   
Ayniyat Saymanı      Enaz lise veya dengi okul mezunu           
              (Her enstitü için)               1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
Kadro Unvanı             Ölçü ve Nitelik         Adedi   
------------------------  ---------------------------------------- --------- 
                                        
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
             (Her enstitü için)               2   
Hademe          Enaz ilkokul mezunu                  
             a) Her Enstitü Müdürü için          1   
             b) Her enstitü için              7   
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1   
                                        
Not: Mikrobiyolojik tetkikler için bir uzman yılda 4.000, kimyasal tetkikler  
   için bir uzman yılda 6.000 tetkik yapması düşünülmüştür. Bu tahliller mev- 
   cut uzmanlıkların kapasitesini aştığı takdirde aynı oranlar dahilinde uzman
   atanır.                                  
                                        
           HIFZISSIHHA OKULU MÜDÜRLÜĞÜ                
                                        
Müdür           Hekim (Halk Sağlığı Uzmanı)          1   
Müdür Yardımcısı     Sağlık Yüksek Öğrenim veya Yüksek öğrenim   2   
Uzman           Halk Sağlığı                  7   
Uzman           Mikrobiyolog                  2   
Uzman           Parazitolog                  1   
Uzman           Antimolog                   1   
Uzman           Bakteriyolog                  2   
Uzman           Çocuk sağlığı ve bakımı            1   
Uzman           Ruh sağlığı ve hastalıkları          1   
Uzman           Diyetetisyen                  1   
Uzman           Sosyal Hizmet Mütehassısı           14   
Sağlık Mühendisi     İlgili yüksek öğrenimli            2   
Kimya Mühendisi veya                              
Kimyager         İlgili yüksek öğrenimli            2   
Biyolog          İlgili yüksek öğrenimli            2   
Psikolog         İlgili yüksek öğrenimli            2   
Hekim           Pratisyen                   3   
Diştabibi         Diştabibi                   1   
Sağlık Eğitimcisi     Sağlık Yüksek Öğrenimli            7   
Sağlık İstatistikcisi   Sağlık Yüksek öğrenimli            7   
Hukukcu          Hukuk Fakültesi mezunu             1   
Sağlık Ekonomisti     Yüksek Öğrenimli                1   
Sosyal Antropolog     Yüksek Öğrenimli                1   
Sosyolog         Yüksek Öğrenimli                1   
Sağlık Fizikcisi     Yüksek Öğrenimli (Belgeli)           1   
Diyetetisyen       Yüksek Öğrenimli                1   
Kitaplık Memuru      Yüksek Öğrenimli (Kütüphanecilik bölümü)    1   
Hemşire, Ebe-Hemşire   Sağlık Koleji Mezunu              7   
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji Mezunu              4   
Laboratuvar Teknisyeni  Sağlık Koleji Mezunu              7   
Çevre Sağlığı Tek.    Sağlık Koleji Mezunu              4   
Kimya Teknisyeni     Meslek lisesi mezunu (Her laboratuvar için)  1   
Radyoloji Teknis.     Sağlık Koleji mezunu (Her cihaz için)     1   
Sağlık Eğitim Tek.    Sağlık Koleji mezunu (Kurs belgeli)      1   
İstatistik Teknisyeni   Sağlık Koleji mezunu (Kurs belgeli)      1   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                  Personel  
 K a d r o U n v a n ı    Ö l ç ü v e N i t e l i k      Adedi   
------------------------ ----------------------------------------- ---------  
Teknik Ressam       Enaz lise veya dengi okul mezunu (Belgeli)  1    
Fotoğrafcı        Enaz lise veya dengi okul mezunu (Belgeli)  1    
Kameraman         Enaz lise veya dengi okul mezunu (Belgeli)  1    
Büro Şefi         Enaz lise veya dengi okul mezunu       3    
Memur           Enaz lise veya dengi okul mezunu       14    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     8    
Sekreter         Enaz lise veya dengi okul mezunu       1    
             (Müdür için)                     
Teksir Memuru       Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     1    
Onarım Teknisyeni     Meslek lisesi mezunu (Elektrik veya makina)  1    
Diş Teknisyeni      Sağlık Koleji mezunu (Kurs belgeli)      1    
Santral Memuru      Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu         
             (Telefon kursu görmüş)            1    
Şöför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1    
Teknisyen Yardımcısı   Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)      1    
             Her laboratuvar için                 
Radyoloji Tek.Yard.    Enaz ilkokul mezunu (Kurs belgeli)      1    
             (Her cihaz için)                   
Aşçı           Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         1    
Aşçı Yardımcısı      Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         1    
Kaloriferci        Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         1    
Kaloriferci Yard.     Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         1    
Terzi           Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         1    
Çamaşırcı         Enaz ilkokul mezunu (Bayan)          1    
Gece Bekçisi       Enaz ilkokul mezunu              3    
Hademe          Enaz ilkokul mezunu             22    
                                        
          HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ          
                 (Taşra Kuruluşu)                
                                        
İSTANBUL SAHİL SAĞLIK MERKEZİ                          
Baştabip         Hekim (Tercihan Uzman)            1    
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları okulu       
             mezunu                    1    
Memur           Enaz lise veya dengi okul mezunu       10    
Daktilo          Enaz ortaokul veya dengi okul mezunu     2    
Teknisyen         Meslek lisesi okul mezunu (belgeli)      1    
Makinist         Meslek lisesi mezunu             1    
Makinist Yardımcısı    Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         2    
Usta           Enaz ilkokul mezunu (Belgeli)         1    
Hademe          Enaz ilkokul mezunu              3    
Şöför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)      1    
                                        
Yılda onbin'in üzerinde gemi geçen merkezler:                  
Baştabip         Hekim (İstanbul ili dışındaki her merkez       
             için)                     1    
Hekim           Hekim                     1    
Sayman Mutemet ve     Enaz lise veya dengi okul mezunu           
Veznedar         (Her merkez için)               1    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                   Personel  
K a d r o U n v a n ı     Ö l ç ü v e N i t e l i k      Adedi   
---------------------- ------------------------------------------- --------- 
Memur          Enaz lise veya dengi okul mezunu            
            a) Her merkez için                6   
            b) Onbinin üzerindeki her bir gemi geçişi        
            için                       1   
Makinist        Meslek lisesi veya makine belgeli            
            (Her merkez için)                 3   
Usta Gemici       Enaz ilkokul (Her motor için)           1   
Gemi Adamı       Enaz ilkokul (her motor için)           3   
Koruyucu        Enaz ilkokul mezunu                   
            a) Her merkez için                5   
            b) Onbinin üstündeki her 100 geçiş           
            için ek                      1   
Yılda Beşbin - Onbin Arasında Gemi Geçen Merkezler:              
Hekim          Hekim                       1   
Sayman Mut.ve Veznedar Enaz lise veya dengi okul mezunu         1   
Memur          Enaz lise veya dengi okul mezunu         3   
Usta Gemici       Enaz ilkokul mezunu (Her motor için)       1   
Gemi Adamı       Enaz ilkokul mezunu (Her motor için)       3   
Koruyucu        Enaz ilkoukul mezunu               4   
Yılda Binbeşyüz - Beşbin arasında Gemi Geçen Merkezler:             
Baştabib        Hekim (Yanlız İzmir Merkezi için)         1   
Tabib          Hekim (Her merkez için)              1   
Sayman Mutemedi ve   Enaz lise veya dengi okul mezunu            
Veznedar        (Her Merkez için)                 1   
Memur          Enaz lise veya dengi okul mezunu            
            (Her merkez için)                 2   
Koruyucu        Enaz ilkokul mezunu (Her merkez için)       2   
SAHİL SAĞLIK İDARELERİ:                             
Yılda bin - ikibin arasında gemi geçen idareler:                
Sayman Mutemedi ve   En az lise veya dengi okul mezunu            
Veznedar        (Her idare için)                 1   
Koruyucu        Enaz ilkokul mezunu (Her idare için)       1   
Yılda Beşyüzün altında gemi geçen idareler:                   
Sayman Mutemedi ve   Enaz lise veya dengi okul mezunu            
Veznedar        (Her idare için)                 1   
Koruyucu        Enaz ilkokul mezunu (Her idare için)       1   
TAHAFFUZHANELER:                                
Sayman Mutemedi ve   Enaz lise veya dengi okul mezunu         1   
Veznedar        (Yanlız Urla Tahaffuzhanesi için)            
Ambar Memuru      Enaz lise veya dengi okul mezunu         1   
            (Her tahaffuzhane için)                 
Teknisyen        Meslek lisesi mezunu (Her tahaffuzhane için)   1   
Teknisyen Yardımcısı  Enaz ilkokul mezunu (Her tanaffuzhane için)    2   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                    Personel 
Kadro Unvanı            Ölçü ve Nitelik           Adedi  
------------------------ -------------------------------------------- -------- 
                                        
Usta           Meslek lisesi mezunu veya belgeli        1   
             (Her tahaffuzhane için)                
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)       1   
Bahçıvan         Enaz ilkokul mezunu (Her tahaffuzhane için)   2   
Gece Bekçisi       Enaz ilkokul mezunu (Her tahaffuzhane için)   2   
Hademe          Enaz ilkokul mezunu (Her tahaffuzhane için)   1   
Hademe (Kapıcı)      Enaz ilkokul mezunu (Her tahaffuzhane için)   1   
                                        
BAKTERİYOLOJİ MÜESSESELERİ:                           
İstanbul Liman ve Şehir Bakteriyoloji Müessesesi:                
                                        
Müdür           Hekim (Mikrobiyolog veya bulaşıcı ve intani      
             hastalıklar uzmanı)               1   
Laboratuvar Tekn.     Sağlık Koleji mezunu              1   
Laborant Yard.      Enaz ilkokul mezunu               1   
Hademe          Enaz ilkokul mezunu               2   
                                        
HAVA İSTASYONU SAĞLIK DENETLEME MERKEZLERİ                   
Yılda bin'den fazla Uçak gelen Merkezler:                    
                                        
Baştabib         Hekim (Yalnız Yeşilköy Hava İstasyonu için)   1   
Hekim           Hekim (Her hava istasyonu için)         1   
Sağlık Memuru       Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları Okulu       
             mezunu (Her hava istasyonu için vardiyeli       
             çalışanlar dahil)                5   
Sayman Mutemedi      Enaz lise veya dengi okul mezunu (Yalnız       
ve Veznedar        Esenboğa Hava İstasyonu için)          1   
Şoför           Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)       1   
Koruyucu         Enaz ilkokul mezunu (Her hava istasyonu        
             için)                      4   
                                        
Yılda Bin'e kadar Uçak gelen merkezler:                     
Hekim          Hekim (Her hava istasyonu için)         1   
Sağlık Memuru      Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları okulu       
             mezunu (Her hava istasyonu için)         1   
Koruyucu         Enaz ilkokul mezunu (her hava istasyonu için)  1   
Şoför          Enaz ilkokul mezunu (Her araç için)       1   
                                        
HUDUT SAĞLIK İDARELERİ                             
                                        
Sağlık Memuru      Sağlık Koleji veya Sağlık Memurları Okulu       
             mezunu                         
             a) Her hudut kapısı için            2   
             b) 24 saat vardiyeli çalışan kapılar için    3   
Sayman Mutemedi ve    Enaz lise veya dengi okul mezunu (İş hacmi-      
Veznedar         ne göre gerekli görülecek kapılar için)     1   
Teknisyen        Endüstri Meslek Lisesi mezunu (İş hacmine       
             göre gerekli görülecek kapılar için)       1   
Koruyucu         Enaz ilkokul mezunu                  
             a) Her hudut kapısı için            2   
             b) 24 saat vardiyeli çalışan kapılar için    3   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
ÿ