Endeksler
                                        
                                        
        KARAYOLU SINIR KAPILARI İLE ULUSLARARASI TRAFİĞE         
          AÇIK HAVA LİMANLARINDA GÜVENLİĞİN VE BU           
            YERLERE HİZMET VEREN KURULUŞLAR             
            ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE EŞGÜDÜM              
               SAĞLANMASI HAKKINDA                
                 YÖNETMELİK                   
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.5.1979, No: 7/17694          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :   No:                 
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14.7.1979, No: 16696           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 18, S. 1312          
                                        

  Madde 1 - Karayolu sınır kapıları "Kapıkule (demiryolu dahil), İpsala, Dere-
köy, Cilvegözü, Öncüpınar, Habur, Gürbulak gibi" ile uluslararası trafiğe açık 
hava limanlarında "İstanbul - Yeşilköy, Ankara - Esenboğa, İzmir - Çiğli,Adana -
Şakirpaşa, gibi" bulunduğu ilin Valisi bu yerlerde güvenliği, tüm hizmetlerin  
hızlı ve verimli sürdürülmesini sağlamak üzere; hizmetle ilişkili kuruluşlar  
arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, bunları denetlemekle görevli ve yetki- 
lidir.                                     
  Vali, bu görev ve yetkililerini sınır kapısı ve hava limanlarında devamlı ve
sadece bu işleri yürütmekle görevli yardımcılarına devir edebilir.       
                                        

  Madde 2 - 1 inci madde de belirtilen görevlerin yürütülmesine yardımcı olmak
amacıyle bir komite kurulur.                          
  Bu komitenin başkanı Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısıdır.     
  Komitenin üyeleri hizmet gören (İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve
Tekel, Ulaştırma, Turizm ve Tanıtma Bakanlıkları ile diğer ilgili Kamu Kuruluş- 
ları) Kuruluşların bu yerlerdeki en yetkili elemanlarından oluşur. Komite baş- 
kanı, gerekli gördüğü diğer ilgilileri de komite toplantılarına çağırabilir.  
  Vali, komitenin çalışma yönetimini bir yönerge ile belirler.        
  Komitenin çalışmalarında Kuruluşların kendine özgü görev ve kuruluş kanun- 
ları ile mevzuatındaki esaslar gözönünde tutulur.                
  Uyuşmazlık durumunda kuruluş personeli, komite başkanının gerekçeli yazılı 
emrine uymakla yükümlüdür.                           
  Bu durumu, komite başkanı ilgili Bakanlığa veya Kuruluşa kendisine yazılı  
olarak emir verilen personel bağlı bulunduğu Kuruluşa derhal bildirir.     
                                        

  Madde 3 - Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısına bağlı olarak tüm hiz- 
metleri görmek üzere bir büro kurulur. Büronun personel ve diğer gereksinmeleri 
İçişleri Bakanlığınca sağlanır. İlgili Kuruluşlar bu konuda olanakları oranında 
yardımda bulunur.                                
                                        

  Madde 4 - Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı yolcu, eşya ve taşıtlara
ilişkin olarak sunulan hizmetlerin gereksinmeye yanıt verecek sürelerde, sürekli
olarak yapılması ve hizmetlerin düzenli olarak yürütülmesi amacı ile:      
  A. Karayolu sınır kapıları ve uluslararası trafiğe açık hava limanlarında  
her türlü güvenliği sağlar.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  B. Bu yerlerde çeşitli Kuruluşlarca sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde  
yürütülmesini sağlar ve denetler.                        
  C. Giriş ve çıkışların düzenli ve hızlı olarak yürütülmesi için gerekli bü- 
tün önlemleri alır veya aldırtır ve uygulamasını sağlar. Bu hususta ilgili Ba- 
kanlık ve Kuruluşlara önerilerde bulunur.                    
  D. 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Yasanın öngördüğü tüm ön- 
lemleri alır ve uygulatır.                           
  E. Karayolu sınır kapıları ile uluslararası trafiğe açık hava limanlarında 
ve iç bölgelerde kaçakçılığın önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması amacı 
ile Haberalma, Emniyet, Jandarma, Seyyar Jandarma, Gümrük, Gümrük Muhafaza ve  
diğer Kamu Kuruluşları elde ettikleri bilgileri Vali veya görevlendirdiği Vali 
Yardımcısına hemen iletmekle yükümlüdürler.                   
  Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı bu bilgileri değerlendirir. Gerek 
görürse kaçakçılığı men ve takiple yükümlü Kuruluşlara ve ilgili Valilere ile- 
tir.                                      
  Bu hizmetin yürütülmesinde yukarıda belirtilen Kuruluşlar Vali veya görev- 
lendirdiği Vali Yardımcısının isteği üzerine birbirlerine personel, araç ve ge- 
reç yönünden yardım etmek ve birlikte davranmakla yükümlüdürler.        
  F. Emniyet, Jandarma, Seyyar Jandarma, Gümrük, Gümrük Muhafaza örgütleri ka-
çakçılıkla uğraştıkları anlaşılanların ad ve soyadları ile eşkalini ve hakların-
da elde edilen diğer bilgileri saptayarak ilgili Valilere bildirirler.     
  G. Valilerin, 16/2/1935 gün 2/1991 sayılı Tüzüğün uygulanması ile ilgili  
önerileri yerel ve merkez örgütlerince derhal yerine getirilir.         
                                        

  Madde 5 - Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı gerektiğinde bu Yönetme-
likte belirtilen hizmetlerin yürütülmesine ve uygulamasına ilişkin yönergeler  
hazırlar.Tüm Kuruluş ve kişiler yönerge hükümlerine uymakla yükümlüdürler.   
                                        

  Madde 6 - Vali:                               
  A. Karayolu sınır kapıları ile uluslararası trafiğe açık hava limanlarında 
görevli Kamu Kuruluşlarının personeli hakkında her türlü soruşturma açmağa, so- 
ruşturmaları yapmağa veya yaptırmağa; müfettiş istemeğe, Memurin Muhakematı Hak-
kında Kanuna tabi olmayan personelin evrakını ilgili yargı organlarına gönderme-
ğe; ayrıca personelden görevi başında kalmasından sakınca gördüklerini görevden 
almağa yetkilidir. Bu durumlarda Vali derhal ilgili Bakanlık ve Kuruluşa bilgi 
verir.                                     
  B. Bu Kuruluşların personelinden gerekli gördükleri hakkında çalışma, ahlak 
ve yeteneklerine ilişkin görüş bildirir. Bu görüş personelin sicilinin düzenlen-
mesinde dikkate alınır.                             
                                        

  Madde 7 - Bakanlıklar ve Kuruluşlar bu Yönetmelikte belirtilen hususlarla  
ilgili olarak bu yerlerdeki birim veya personeli ile yapacakları yazışmaları  
(teknik hususlar hariç) Vali veya görevlendirdiği Vali Yardımcısı aracılığı ile 
yaparlar. Bu yerlerdeki birim ve personelin üst makamlar ile yapacakları yazış- 
malarda da aynı yöntem uygulanır.                        
                                        

  Madde 8 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin giderler, Kuruluşların birim
ve personeline göre kendi bütçelerinden karşılanır.               
                                        

  Madde 9 - Bu Yönetmelik yayımı gününde yürürlüğe girer.           

  Madde 10 - Bu Yönetmeliği İçişleri, Gümrük ve Tekel, Ulaştırma Bakanları  
yürütür.