Endeksler
                                        
                                        
          TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE           
             YAPILACAK YARDIMLAR HAKKINDA              
                 YÖNETMELİK                  
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 25.9.1978, No: 7/16642          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 20.6.1977, No: 2090            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 4.11.1978, No: 16453           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 18, S. 1265           
                                        
  I - GENEL HÜKÜMLER:                             
  AMAÇ VE KAPSAM:                               

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı yangın, yer sarsıntısı, yer kayması,fırtına,
taşkın, sel, don, dolu, kuraklık, haşere ve hastalık gibi nedenlerle tarımsal  
ürünleri, canlı - cansız (toprak dahil) üretim araçları ve "tesisleri zarar gö- 
ren veya yok olan" bu yüzden çalışma ve üretme imkanları önemli ölçüde bozulan 
çiftçilere,                                   
  Köylünün kurmuş olduğu tarımsal amaçlı üretim kooperatiflerine, Devletçe  
yapılması gerekli yardımlara ilişkin usulü ve esasları belirlemektir.      
                                        
  DAYANAK:                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 20/6/1977 tarih ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Za- 
rar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanunun 10. ve diğer ilgili 
maddeleri gereğince düzenlenmiştir.                       
                                        
  II - ESAS HÜKÜMLER:                             

  Madde 3 - "Yapılacak Devlet Yardımları"                   
  3.1 - Kredi açma,                              
  3.2 - Karşılıksız mal veya para verme,                   
  3.3 - Teknik yardım yapma (Çiftçinin kendi bilgi ve görgüsü ile yapamadığı 
ihtisas ve teknik bilgi istiyen konularda ilgili kuruluş uzmanlarınca yapılacak 
her türlü yardım)                                
  3.4 - Yapılacak veya onarılacak tesislerin maliyetlerine katılma,      
  Şekillerinden biri ile olur.                        

  Madde 4 - Tarımsal işletmeler aşağıdaki esaslara göre dört gruba ayrılmış- 
tır.                                      
  4.1 - Küçük işletmeler,                           
  4.2 - Aile işletmeleri,                           
  4.3 - Orta işletmeler,                           
  4.4 - Büyük işletmeler,                           
  Yardımlarda sırası ile küçük işletmelerle aile işletmelerine öncelik tanı- 
nır.                                      

  Madde 5 - Tarımsal İşletmelerin Tarifleri:                 
  5.1 - Küçük İşletmeler;                           
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2026 sayılı Kanunla değiştirilen 13. mad-
desinin 1. fıkrasında belirtilen takvim yılı için tarımsal ürünlerinin satış  
bedelleri tutarları 60.000 TL. kadar olan işletmelerdir. Kanunda satış bedelle- 
riyle ilgili yapılacak değişiklikler değişiklik yapıldığı tarih itibariyle bu  
Yönetmelik içinde caridir.                           
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  5.2 - Aile İşletmeleri:                           
  Tarımsal ürünlerinin bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarları kü- 
çük işletmelerin iki katına kadar olan işletmeler.               
  5.3 - Orta İşletmeler:                           
  Tarımsal ürünlerinin bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarları kü- 
çük işletmelerin iki katından beş katına kadar olan işletmeler.         
  5.4 - Büyük İşletmeler:                           
  Tarımsal ürünlerinin bir takvim yılı içindeki satış bedelleri tutarları   
küçük işletmelerin beş katından daha fazla olan işletmeler.           
                                        

 

 
  Madde 6 - İşletmelerin çalışma ve üretim imkanlarının önemli ölçüde bozulma-
sı:                                       
  A- Ürünlerinin, canlı, cansız üretim, araç, gereç ve tesisleri dahil tüm  
varlığının toplam değerin en az % 40 ve daha fazla oranda zarar görmesi halinde;
  6.1 - Bu zararı diğer tarım ve tarım dışı gelirleri ile karşılayacak gücünün
bulunmaması,                                  
  6.2 - Kredi veren banka, kooperatif ve sigorta gibi benzeri kuruluşlardan  
zararların, kayıplarını karşılıyacak borç ve tazminat alma imkanlarının bulun- 
maması,                                     
  B- Tarımsal ürünlerinin canlı, cansız üretim araç ve gereç veya tesislerinin
% 40 dan az zarar görmesi halinde,                       
  6.1 - Kredi alma imkanı olmaması,                      
  6.2 - Tarım dışı gelirinin yeterli bulunmaması dolayısiyle, tarımsal faali- 
yetlerini devam ettiremiyecek ve geçimini sağlıyamıyacak muhtaç duruma düşmesi, 
  halleridir.                                 
  C. Tesis maliyetine katılma yardımı sadece çiftçilerin birlikte ve müşterek 
olarak kullandıkları ve yararlandıkları müşterek mer'a, orman, fidanlık, kavak- 
lık gibi bitkisel, aygır ve boğa barınakları, sıvat tesisleri ve ahırları gibi 
hayvansal, biçerdöğer, traktör ve ekipmanları gibi alet ve makinalar; mandıra, 
konserve evi gibi değerlendirme ve soğutma ve depolama gibi tesisler için tesi- 
sin onarılması veya yenisinin sağlanmasına katılma payı olarak yapılır, katılma 
payı proje tutarının % 70 ini geçemez.                     
  Her türlü Tabii Afetlerle ilgili zarar ve ziyanlarda yardımlar aşağıdaki  
cetvelde gösterilen oranlar dahilinde yapılır.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Zarar nisbeti    Ödeme oranı    Zarar nisbeti    Ödeme oranı    
-----------------  ------------------  ----------------  ---------------   
   % 100        % 70     |   % 69        % 48,3     
   % 99        % 69,3    |   % 68        % 47,6     
   % 98        % 68,6    |   % 67        % 46,9     
   % 97        % 67,9    |   % 66        % 46,2     
   % 96        % 67,2    |   % 65        % 45,5     
   % 95        % 66,5    |   % 64        % 44,8     
   % 94        % 65,8    |   % 63        % 44,1     
   % 93        % 65,1    |   % 62        % 43,4     
   % 92        % 64,4    |   % 61        % 42,7     
   % 91        % 63,7    |   % 60        % 42.-     
   % 90        % 63.-    |   % 59        % 41,3     
   % 89        % 62,3    |   % 58        % 40,6     
   % 88        % 61,6    |   % 57        % 39,9     
   % 87        % 60,9    |   % 56        % 39,2     
   % 86        % 60,2    |   % 55        % 38,5     
   % 85        % 59,5    |   % 54        % 37,8     
   % 84        % 58,8    |   % 53        % 37,1     
   % 83        % 58,1    |   % 52        % 36,4     
   % 82        % 57,4    |   % 51        % 35,7     
   % 81        % 56,7    |   % 50        % 35.-     
   % 80        % 56.-    |   % 49        % 35,3     
   % 79        % 55,3    |   % 48        % 34,6     
   % 78        % 54,6    |   % 47        % 33,9     
   % 77        % 53,9    |   % 46        % 33,2     
   % 76        % 53,2    |   % 45        % 32,5     
   % 75        % 52,5    |   % 44        % 31,8     
   % 74        % 51,8    |   % 43        % 30,1     
   % 73        % 51,1    |   % 42        % 29,4     
   % 72        % 50,4    |   % 41        % 28,7     
   % 71        % 49,7    |   % 40        % 28.-     
   % 70        % 49.-    |                    
                                        
   D. Karşılıksız yardım, ancak yukarıda belirtilen koşullarda geri ödeme gü-
cü olmadığı saptanan muhtaç çiftçilere yapılır.                 
   "Yardıma muhtaç çiftçinin bu Yönetmelik hükümlerinden istifade edebilmesi 
için yıllık aile geliri toplamının ailenin en az geçim indirimi haddine tekabül 
eden gelirinin altında olması şarttır".                     
                                        

   Madde 7 - Kanunun uygulanmasında esas alınacak tarım belgeleri aşağıda  
gösterilmiştir.                                 
   I. Bölge: (Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırşehir,  
Kütahya, Uşak, Yozgat.)                             
   II. Bölge: (Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Muğla, İzmir,  
Manisa, Isparta.)                                
   III. Bölge: (Bursa, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli,   
Edirne.)                                    
   IV. Bölge: (Antalya, İçel, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep.)    
   V. Bölge: (Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Artvin.)            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  VI. Bölge: (Urfa, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Hakkari, Van, Bitlis, Muş,   
Bingöl.)                                    
  VII. Bölge: (Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kasta- 
monu, Zonguldak.)                                
  VIII. Bölge: (Amasya, Tokat, Sivas, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli.)  
  IX. Bölge: (Konya, Afyon, Niğde, Nevşehir, Kayseri.)            
                                        

  Madde 8 - Bu tarım bölgelerinde Kanunun 2. maddesi ve bu Yönetmelik hükümle-
rine göre Tabii - Afetten zarar gören çiftçilere yapılacak yardım şekilleri:  
  8.1 - Yangında: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,              
  8.2 - Yer sarsıntısında: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,          
  8.3 - Yer kaymasında: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,           
  8.4 - Fırtınada: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,              
  8.5 - Soğuk ve sam yeli gibi sıcak ve kurak hava akımları: Ayni ve nakdi  
yardımlar,                                   
  8.6 - Taşkın ve selde: Ayni, nakdi ve tesis yardımları,           
  8.7 - Don ve doluda: Ayni ve nakdi yardımlar,                
  8.8 - Kuraklıkta: Ayni ve nakdi yardımlar,                 
  8.9 - Haşere ve hastalıkta: Ayni ve nakdi yardımlar,            
yapılır.                                    
  Ancak, zarar ve kayıpları devletçe herhangi bir şekilde karşılanmış olanlara
veya tarımsal sigortadan yararlanma imkanı bulunanlara bu yardımlar yapılmaz.  
                                        

  Madde 9 - Tarımsal işletmelerde tabii afetlerden zarar görebilecek tarımsal 
ürün, canlı-cansız üretim araç-gereç ve tesisleri aşağıda cetvel halinde göste- 
rilmiştir.                                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
       TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLECEK OLAN TARIMSAL ÜRÜN,       
          ARAÇ-GEREÇ VE TESİSLERİ GÖSTERİR CETVEL           
                                        
                                        
  Yangın       Yer Sarsıntısı     Yer Kayması     Fırtına    
----------------- ------------------------- ------------------ ---------------- 
Tahıllar     Canlı-cansız üretim    Tahıllar      Tahıllar     
Baklagiller    Araç-gereç,ürün ve tesis- Bakliyat      Baklagiller   
         ler                              
Yem bitkileri                Yem bitkileri   Yem bitkileri  
Ticaret ve Sanayi              Ticaret ve Sanayi Ticaret ve Sanayi
bitkileri                  Bitkileri     bitkileri    
                      Bağ-bahçe ürünleri,Bağ-bahçe ürünle-
                      Canlı-cansız üre- ri        
                      tim, araç-gereç ve Canlı-cansız üre-
                      tesisleri     tim Araç-gereç ve
                                tesisleri    
                                        
                                        
                                 Sıcak ve soğuk 
Taşkın ve sel Don ve dolu   Kuraklık   Haşeret hastalık  hava dalgaları 
-------------- --------------- ------------- ------------------- ---------------
Tahıllar    Tahıllar    Tahıllar   Tahıllar      Tahıllar    
Baklagiller  Baklagiller   Baklagiller  Baklagiller     Baklagiller  
Yem bitkileri Yem bitkileri  Yem bitkileri Yem bitkileri    Yem bitkileri 
Ticaret ve Sa- Ticaret ve Sa- Ticaret ve Sa-Sanayi ve Ticaret  Ticaret ve Sa- 
nayi Bitkileri nayi Bitkileri nayi Bitkileri Bitkileri     nayi bitkileri 
Bağ-Bahçe   Bağ-Bahçe    Bağ-Bahçe   Bağ-bahçe ürünleri Bağ-bahçe tesis
ürünleri    ürünleri    ürünleri             ve ürünleri  
                                        
Canlı-cansız  İrat ve iş hay- İrat ve İş  İrat ve iş hayvan- Canlı-üretim ve
araç-gereç ve vanları     Hayvanları  ları        araçları    
tesisler                                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
      TABİİ AFETLERDEN ZARAR GÖREBİLECEK OLAN TARIMSAL ÜRÜN,       
         ARAÇ - GEREÇ VE TESİSLERİ GÖSTERİR CETVEL           
                                        
                                        
Tahıllar        Baklagiller        Ticaret ve sanayi bitkileri 
------------------ -------------------------- ------------------------------- 
Buğday       Bakla            Tütün              
Arpa        Bezelye           Şeker pancarı          
Çavdar       Nohut            Keten              
Yulaf        Fasulye           Kenevir             
Kuş yemi      Fiğ             Kendir             
Kaplıaca      Burçak ve diğerleri     Afyon (Haşhaş)         
Mısır                      Pamuk              
Çeltik                     Ayçiçeği            
Mahlur ve diğerleri               Susam              
                        Soya              
                        Patates             
                        Soğan              
                        Sarmısak ve diğerleri      
                                        
 Yem bitkileri         Bağ bahçe ürünleri               
------------------------ -----------------------------------------       
Yonca           1) Yumuşak çekirdekliler:               
Korunga ve diğerleri     (Elma, armut, ayva, yenidünya) ve diğerleri    
             2) Sert çekirdekliler:                
               (Erik, kayısı, kiraz, şeftali, zeytin) ve diğerleri
             3) Turunçgiller:                    
               (Limon, portakal, altıntop, mandalin) ve diğerleri.
             4) Sert kabuklular:                  
               (Ceviz, badem, fındık, antep fıstığı, kestane) ve 
               ve diğerleri                    
             5) Üzüm, üzümsü ve diğerleri:             
               (Üzüm, çilek, muz, nar, keçiboynuzu, incir, çay) ve
               diğerleri.                     
             6) Sebzeler:                     
               a) Yaprağı yenenler:                
                (Lahana, pırasa, enginar, Ispanak) ve diğerleri.
               b) Meyvesi yenen sebzeler:             
                (Kavun, karpuz, hıyar) ve diğerleri.      
                                        
İrat hayvanları      İş hayvanları:                    
--------------------   ----------------------                
Sığır           At                          
Koyun           Öküz                         
Keçi           Eşek                         
Manda           Katır                         
Tavuk           Deve ve diğerleri                   
Arı                                       
Hindi ve diğerleri                               
                                        
  Tarımsal araç ve gereçler:                         
  Karasaban, pulluk, kültivator, çapa makinası, traktör ve ekipmanları, orak 
makinaları, biçerdöğerler, harman makinaları ve diğerleri            
                                        
                                        
                                        
  Çiftçilerin müştereken kullandıkları ve yararlandıkları tesisler:      
  Mer'a orman, kuruluk, fidanlık, kavaklık, aygır ve boğa barınakları, Sıvat 
tesisleri, ahır ve ağıllar, biçerdöğerler, traktör ve ekipmanları gibi alet ve 
makinalar, mandıra, konserve evi, soğutma ve depolama tesisleri ve diğerleri.  
  Hasar tesbit komisyonları:                         

  Madde 10 - Tabii afetlerden zarar gören çiftçilerin zarar ve ziyanlarının  
mahiyetini, hasar nisbetini ve diğer varlık ve gelirlerini tesbit etmek üzere İl
ve İlçelerde Hasar Tesbit Komisyonları kurulur.                 
  10.1 - İl hasar tesbit komisyonu:                      
  Vali veya adına görevlendireceği yardımcısının başkanlığında Defterdar, Tek-
nik Ziraat Müdürü, Veteriner Müdürü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü ve Ziraat Odası 
Başkanı veya yetkili kılacakları birer temsilciden teşekkül eder.        
  10.2 - İlçe Hasar Tesbit Komisyonu:                     
  Kaymakam veya adına görevlendirilen vekilinin başkanlığında İlçe Ziraat Mü- 
hendisi, Veteriner Hekim, Mal Müdürü, T.C. Ziraat Bankası Müdürü, Ziraat Odası 
Başkanı veya yetkili kılacakları birer temsilcisi ile ilgili Muhtarlar ve Bele- 
diye teşkilatı olan yerlerde Çiftçi Mallarını Koruma Başkanından teşekkül eder. 
  Komisyon başkanları lüzumlu hallerde yukarıdaki kuruluşlar dışındaki teşek- 
kül elemanlarından da yararlanabilirler.                    
  Hasar Tesbit Komisyonlarının görevleri: