Endeksler
                                        
        MİLLETLERARASI MÜZELER K0NSEYİ (İCOM)              
         TÜRKİYE MİLLİ KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No: 7/1600          
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 20.5.1946, No: 4895           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.12.1970, No: 13691          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 10, S. 356           
                                        
                                        
                 BÖLÜM I                   
            Kuruluş, Unvan, Çalışma Yeri              
                                        

  Madde 1 - Memleketimizin de üyesi bulunduğu, merkezi Paris'te UNESCO bina- 
sında olan, Milletlerarası Müzeler Konseyi Tüzüğünün ilgili hükümlerine uygun  
olarak Ankara'da (ICOM) Türkiye Milli Komitesi kurulmuştur.           

  Madde 2 - Bu komitenin unvanı, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) TÜrkiye
Milli Komitesidir.                               

  Madde 3 - (Değişik: 11/4/1985 - 85/9365 K.)                 
  Milli Komitenin çalışma yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Mü- 
zeler Genel Müdürlüğü'dür.                           
                                        
                 BÖLÜM II                   
                  Tarif                    

  Madde 4 - Kültür eserlerini koruyan ve bu eserleri etüd, eğitim ve bedii  
zevki yükseltme amacıyla toplu halde teşhir eden kamu yararına çalışan, sanata, 
ilme, sağlığa, teknolojiye ait kolleksiyonları bulunan müesseselere müze adı ve-
rilir.                                     

  Madde 5 - Daimi teşhir bölümleri bulunan kütüphaneler ve arşiv merkezleri, 
resmi şekilde halkın ziyaretine açık bulunan tarihi anıtlar, tarihi anıtlara  
ait binaların kısım veya müştemilatı tarihi, arkeolojik tabii önemi haiz mevki- 
ler ve parklar, nebatat ve hayvanat bahçeleri, akvaryumlar ve benzeri teşekkül- 
ler bu tarife girer.                              
                                        
                 BÖLÜM III                   
           ICOM'un Amaçları, Çalışma Yolları             

  Madde 6 - Amaçlar:                             
  a) Türkiye müzelerini ve müzecilik mesleğini milletlerarası seviyeye yük-  
seltmek ve temsil etmek,                            
  b) Müzeleri ve müzecilik mesleğini korumak ve geliştirmek,         
  c) Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletlerarası karşılıklı mü-
nasebetlerin gelişmesine faydalı olmak.                     

  Madde 7 - Milli Komite yukarıdaki amaçları gerçekleştirmek için aşağıdaki  
yolları takip eder:                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  a) ICOM Türkiye Milli Komitesi, Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ve bu 
konseye Bağlı Milli Komiteler ve ihtisas teşekkülleri ile temas ve münasebetler 
kurar, imkanlarına göre onlarla işbirliği yapar.                
  b) Türkiye'deki her çeşit müze faaliyetlerini dışardaki milli komitelere ak-
settirir ve çeşitli müze mensuplarının yabancı ülkelerdeki müzelerde yetişmeleri
için imkanlar arar. ICOM ve ona bağlı milli komiteler arasında mesleki eleman ve
teknik malzeme bakımlarından ihtiyaçlara uygun gelişmeyi sağlamak üzere karşı- 
lıklı tedbirler alınır. Bu alanda girişilecek her türlü işbirliği hususundaki  
teşebbüslerin gerçekleşmesine çalışır.                     
  c) Müze ve müzecilikle ilgili yayınlar yapar.                
                                        
                 BÖLÜM IV                   
                 Üyelikler                   
                                        

  Madde 8 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                  
  ICOM'un TÜrkiye'de beş çeşit üyesi vardır.                 
  a) Tabii Üyeler:                              
  Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğünün müzelerden so- 
rumlu Daire Başkanı ve Şube Müdürü, ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin tabii üyesi-
dir.                                      
  b) Faal Üyeler:                               
  Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında halen; 
Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müze Müdürü ve 
Müze Araştırmacısı unvanına sahip ve teşkilatta enaz üç yıl hizmetli olanlar  
faal üye olabilirler.                              
  Bu üyelerin üyeliklerinin devamı için, ICOM Türkiye Milli Komitesine belirli
bir aidat ödemeleri şarttır.                          
  c) Asosiye Üyeler:                             
  Umumun ziyaretine açık teşhir salonları bulunan kütüphane ve arşivlerin mü- 
dür ve uzmanları ile özel müze statüsüne tabi müzelerin müdür ve ihtisas eleman-
ları asosiye üye olabilirler. Ancak bu gibilerin asosiye üye olabilmeleri için, 
iki faal üyenin teklifte bulunması şarttır.                   
  Bu üyelerin üyeliklerinin devamı için ICOM Türkiye Milli Komitesine belirli 
bir aidat ödemeleri gerekir.                          
  d) Bağışçı Üyeler:                             
  ICOM TÜrkiye Milli Komitesine hertürlü bağışta bulunan şahıslar bağışçı üye 
olabilirler. Ancak bunlarda ICOM Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat öde-
mekle yükümlüdürler.                              
  e) Şeref Üyeleri:                              
  Emekliye ayrılan faal ve assosiye üyeler ile müzelere büyük hizmeti dokunan 
kişiler Şeref Üyesi olabilirler.                        
  Bu üyeler ICOM Türkiye Milli Komitesine aidat ödemek zorunda değildirler. 
  Faal ve assosiye üyeliği Milli Komitenin, bağışçı ve şeref üyeliği ise   
İcra Komitesinin kararıyla kesinleşir.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 9 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                  
  8 inci maddenin (a,b ve c) fıkralarında gösterilen üyelerin; emeklilik, veya
istifa nedeniyle görevlerinden ayrılmalarıyla üyelikler; ile ve varsa, ICOM Tür-
kiye Milli Komitesindeki görevleri kendiliğinden düşer.             
  Faal üyelerin görev değişikliği nedeniyle üyelikleri düşmez.        
                                        
                 BÖLÜM V                    
            ICOM Türkiye Milli Komitesi               

  Madde 10 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  ICOM Türkiye Milli Komitesi, 3'ü tabii üye, 12'si faal üyeler arasından mek-
tuplaşma yoluyla ve gizli oyla seçilen 15 kişiden meydana gelir.        

  Madde 11 - 15 kişilik Milli Komite Üyeleri 3 yıl müddetle seçilirler.    

  Madde 12 - 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyeleri seçiminin üç yılda
bir yapılan ICOM Genel Kurul Toplantısından 6 ay önce yapılmış olması şarttır. 

  Madde 13 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi, kendi aralarından mektuplaşma yoluy-
la ve gizli oyla İcra Komitesi'nin dört üyesini seçer.             
  Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğün müzelerden sorumlu
daire başkanı ve şube müdürü, İcra Komitesi'nin tabii üyesidir.         

  Madde 14 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü, ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin başka-
nı olup, aynı zamanda İcra Komitesinin de başkanıdır.              

  Madde 15 - (Değişik; 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  İcra Komitesi kendi arasından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla bir başkan 
vekili, bir muhasip ve bir sekreter seçer Sekreter Milli Komitenin ve İcra Komi-
tesi'nin işlerini yürüten büronun amiridir.                   

  Madde 16 - ICOM Türkiye Milli Komitesinin görevleri:            
  a) ICOM Türkiye Milli Komitesi 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen amaçları  
gerçekleştirmeye çalışır.                            
  b) ICOM Türkiye Milli Komitesi toplantılarını imkanlar nisbetinde yurdun  
çeşitli bölgelerinde yapar. Buna İcra Komitesi karar verir.           
  c) ICOM Türkiye Milli Komitesi en az yılda bir defa toplanır. İcra Komitesi-
nin daveti veya 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyelerinin en az üçte  
ikisinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.          
  d) ICOM Türkiye Milli Komitesi toplantıları, konferans ve tetkik gezileri  
ile birleştirebilir veya yeni açılan müzelerin açılışına rastlatılabilir.    
  e) ICOM Türkiye Milli Komitesi toplantılarına, dışardan veya üyeler arasın- 
dan konferansa veya toplantı bölgesine yakın müzelerin müdürünü veya elemanları-
nı davet edebilir. Buna İcra Komitesi karar verir.               
  f) İcra Komitesi, karar almak suretiyle, müzelerle ilgili seminer kurs vesa-
ir toplantılar tertip edebilir ve bu hususlarla ilgili gerekli yardımlarda bulu-
nabilir.                                    

  Madde 17 - ICOM Türkiye Milli Komitesi İcra Komitesinin Görevleri:     
  a) ICOM Türkiye Milli Komitesinden aldığı yetkiye dayanarak ICOM ile ilgili 
işleri görür.                                  
  b) Paris'te ICOM Merkezince tertiplenen kongre, konferans ve ihtisas toplan-
tılarına katılacak temsilcileri seçer.                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  c) Yurt içi ve yurt dışı çeşitli müze faaliyetlerini takip ederek III üncü 
bölümdeki amaçları gerçekleştirmeye çalışır.                  
  d) Türkiye'deki ICOM çalışmaları hakkında ICOM Türkiye Milli Komitesine   
ve Paris'teki ICOM Merkezine raporlar verir.                  
  e) Türkiye'deki ICOM ve müzelerle ilgili yayın işlerini yürütür.      

  Madde 18 -                                 
  a) İcra Komitesi en az ike ayda bir toplantı yapar.             
  b) Başkan veya İcra Komitesi üyelerinden üç kişinin isteği üzerine olağanüs-
tü toplantı yapabilir.                             
  c) Toplantı yerini ve gününü başkan belirtir.                
  d) İcra Komitesi toplantısı kararlarının muteber olabilmesi için başkan veya
vekilinden başka üç İcra Komitesi üyesinin hazır bulunması şarttır.       
  e) Kararlar nisap düşmeyecek şekilde hazır bulunanların çoğunluğu ile alı- 
nır.                                      
  f) Oy eşitliğinde başkanın oyu iki oy sayılır.               

  Madde 19 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  a) ICOM Türkiye Milli Komitesi'nin karar alabilmesi için üyelerden en az üç-
te ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır.                 
  b) ICOM Türkiye Milli Komitesinde kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu
ile alınır.                                   

  Madde 20 - (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  a) ICOM Türkiye Milli Komitesi ve İcra Komitesi seçimleri mektuplaşma yoluy-
la ve gizli oyla yapılır. En fazla oy alandan aşağı doğru inilmek suretiyle 12 
kişi tesbit edilir. 12 inci olarak eşit oy alınması halinde seçim komitesince  
kura çekilir.                                  
  b) Seçim Komitesi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirile-
cek üç, Ankara'da görevli dört faal üyeden meydana gelir.            
  c) Seçim sonuçları bir tutanakla tesbit edilir ve seçim komitesi üyelerince 
imzalanarak dosyasında muhafaza edilir.                     
  d) Seçim sonuçları İcra Komitesince faal ve asosiye üyelere ve ayrıca Pa-  
ris'teki ICOM Merkezine bildirilir.                       
  e) ICOM Türkiye Milli Komitesi seçiminde ilk 12 kişiden sonra en çok oy alan
üç kişi. İcra Komitesi Seçiminde de ilk 4 kişiden sonra en çok oy alan 2 kişi, 
yedek üyeliklere seçilir. Oy eşitliğinde kura çekilir, ve sonuç tutanaklara ge- 
çirilir.                                    

  Madde 21 - Mali hükümler:                          
  A - Gelirler:                                
  a) (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) ICOM Türkiye Milli Komitesinin çalışmala-
rını sağlamak üzere her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulmakta olan
ödenekler,                                   
  b) Üyelerden toplanan aidat ve çeşitli bağışlar,              
  c) Yapacağı yayınlardan elde edeceği gelirler,               
  d) Kurumlarca yapılacak yardımlardır.                    
  B - Mali işlemler:                             
  a) (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) ICOM Türkiye Milli Komitesinin Paristeki 
Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Merkezine gönderilecek yıllık aidat Kültür
ve Turizm Bakanlığınca ödenir.                         
  b) ICOM Türkiye Milli Komitesi bütçesine dahil paralar T.C. Merkez Bankasın-
da veya T.C. Ziraat Bankasında saklanır.                    
  c) (Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) Para çekme işlemi başkan, başkan vekili, 
sekreter ve muhasipten en az ikisinin imzasıyla yapılır.            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  d) Gelir ve gider sekreterin kontrolunda, usulüne uygun olarak muhasip tara-
fından deftere işlenir.                             
  e) 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyeleri gelir, gider ve kararları 
incelemeye yetkilidir.                             
  f) Seçimlerde, hesaplar muhasip ve en az iki İcra Komitesi üyesinin de katı-
lacağı bir komisyon tarafından eski İcra Komitesinden yeni İcra Komitesine dev- 
redilir ve sonuç bir tutanakla tespit edilir. Bu husus 15 kişilik ICOM Türkiye 
Milli Komitesinin ilk toplantısında görüşülerek onaylanır.           
  g) Yeni İcra Komitesi, hesapları 3 kişilik bir komisyon tarafından teslim  
alarak tutanakla tespit ettikten sonra sarfiyatta bulunabilir.         

  Madde 22 - Cezai hükümler:                         
  a) Faal, asosiye ve bağışçı üyeler yıllık aidatlarını ödemedikleri takdirde 
üyelikleri kalkar.                               
  b) 15 kişilik ICOM Türkiye Milli Komitesi üyeleri en az iki toplantıya maze-
retsiz olarak katılmadıkları takdirde üyelikleri sona erer ve yerlerine sıra ile
en fazla oy alan yedekleri geçer.                        
  c) ICOM'nın gayelerine aykırı hareket edenler ve örnek kişi olmak vasfını  
kaybeden üyeler ICOM Türkiye Milli Komitesinin kararı ile üyelikten çıkarılabi- 
lir.                                      

  Madde 23 - Fesih:                              
  a) Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) ın kendi kendini feshetmesi halinde
ICOM Türkiye Milli Komitesi de feshedilmiş sayılır.               
  b)(Değişik: 11/4/1985-85/9365 K.) Fesih halinde İcra Komitesi ve UNESCO Tür-
kiye Milli Komitesinin müşterek kararı ile bütün taşınır ve taşınmaz malları  
ile parası UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının 
kabul edeceği bir kuruma devredilir.                      

  Madde 24 - 24/8/1956 tarih ve 4/7862 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul
edilen "Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi Talimatna- 
mesi" yürürlükten kaldırılmıştır.                        

  Geçici Madde 1 - (Ek: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  Bu Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut ICOM Türkiye  
Milli Komitesi ve bütün üyelerin üyelikleri iptal edilmiştir. ICOM Türkiye Milli
Komitesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden kurulur.            
  ICOM Türkiye Milli Komitesinin mal ve para varlığı ile bütün evrakları halen
görevde olan İcra Komitesinden iki, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden
üç kişinin katılmasıyla kurulan beş kişilik bir komisyonca denetime tabii tutul-
duktan sonra, bu Yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilecek yeni İcra Ko- 
mitesine teslim edilmek üzere, tutanakla geçici olarak Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü'ne devredilir.                         

  Geçici Madde 2 - (Ek: 11/4/1985-85/9365 K.)                 
  Bakanlıkça onaylanan ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Teşkilatında
Yönetmelik hükümlerine göre üye olabilecek nitelikte 7 kişi kurucu üyeler olarak
Geçici İcra Komitesini meydana getirir.                     
  Geçici İcra Komitesi, üye kayıtlarını gerçekleştirir. Yönetmelik'in yayım  
tarihinden itibaren üç ay içerisinde de Genel Kurulu toplayarak, yönetimi seçi- 
lecek yeni İcra Komitesi'ne devreder.                      

  Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         

  Madde 26 - (Değişik: 11/4/1985 - 85/9365 K.)                
  Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  ----------------------------------------------------------------      
  |  16.11.1970 TARiH ve 7/1600 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  |      
  |  İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN |      
  | YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE |      
  |---------------------------------------------------------------|      
  |       Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği       |      
  |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |      
  |---------------------------------------------------------------|      
  |     |       |  Farklı Tarihte  |        |      
  | Tarihi  | Numarası  |  Yürürlüğe Giren  |  Yürürlüğe  |      
  |     |       |   Maddeleri   | Giriş Tarihi |      
  |----------|-------------|---------------------|----------------|      
  |11.4.1985 |  85/9365  |    --      |  15.5.1985  |      
  |     |       |           |        |      
  |     |       |           |        |      
                                        
                                        
                                        
  ----------------------------------------------------------------      
  |  16.11.1970 TARİH ve 7/1600 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI  |      
  | İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN  |      
  | YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE |      
  |---------------------------------------------------------------|      
  |       Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği       |      
  |         Yürürlüğe Koyan Kararnamenin         |      
  |---------------------------------------------------------------|      
  | Tarihi  |  Numarası  |   Farklı Tarihte |        |      
  |     |       |  Yürürlüğe Giren |  Yürürlüğe |      
  |     |       |    Maddeleri   |  Giriş Tarihi|      
  |----------------------------------------------------------------