Endeksler
           MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL           
            KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLECEK ATLAS,             
             KÜRE VE COĞRAFYA HARİTALARI              
              HAKKINDA YÖNETMELİK (1)               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 31.3.1978, No: 7/15341          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 22.4.1341, No: 657            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 12.5.1978, No: 16285           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 17, S. 1162           
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 22 Nisan 1341 tarihli ve 657 sayılı Harita 
Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu'nun 2 Ocak 1961 tarih ve 203 sayılı Kanunla değişik 
6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca hazırlanacak Atlas, Küre ve Coğrafya  
Haritalarının yurt içinde, ulusal olanaklarla ve ekonomik şekilde üretilmesini 
sağlamaktır.                                  
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, Atlas, Küre, ve Coğrafya Haritalarının üretim esas-
larını, görevin yerine getirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığının diğer  
Bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla yapacağı koordinasyon ilkelerini kapsamına alır.
                                        
  Hedefler:                                  

  Madde 3 - Bu Yönetmelikte konulan usullerle ulaşılmak istenen hedefler şun- 
lardır:                                     
  a) Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının ulusal standartlarda ve ekonomik  
olarak üretilmesini sağlamak,                          
  b) Türkiye'ye ait yanlış bilgi ve isimleri taşıyan yabancı kaynaklı Atlas, 
Küre ve Coğrafya Haritalarının kullanılmasını önlemek,             
  c) Atlas Küre ve Coğrafya Haritalarının yurt içinde üretilmesi suretiyle dö-
viz kaybını engellemek,                             
  d) Harita Genel Müdürlüğünde grafik sanatları geliştirerek hizmet olanakla- 
rını artırmak,                                 
  e) Harita Genel Müdürlüğü arşivinde tesis edilecek özel bir bölümde Dünya  
Atlas yapım tekniğine ait bilgi ve dökümanları toplamaktır.           
                                        
  Görevler:                                  

  Madde 4 - Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının üretim tekniği Harita Genel 
Müdürlüğünce, faydalanılacak kaynak materyelleri, atlasın düzeni ile kapsamı da 
Danışma Kurulu'nca saptanır.                          
                                        
  İdari Teşkilat ve Kadro Esasları:                      

  Madde 5 - Üretimin, Harita Genel Müdürlüğünün kalkınma ve savunma hizmetle- 
rini aksatmadan yerine getirilmesi esastır. Bu amaçla anılan Genel Müdürlüğün bu
hizmetin gerektirdiği nitelikte personel ve kadro ihtiyacı, mevcut mevzuat uya- 
rınca, Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.                   
                                        
  Destek:                                   

  Madde 6 - Bu Yönetmeliğin kapsamına giren hizmetlerin yerine getirilmesinde,
diğer Bakanlık ve kuruluşlardan gerektiğinde yararlanılır.           
---------------------                              
(1) Harita Genel Müdürlüğü adı, 22.9.1983 - 2895 Sayılı Kanunla "Harita Genel  
  Komutanlığı" olarak değiştirilmiştir.                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Koordinasyon Esasları:                           

  Madde 7 - Üretimin gerektirdiği yurtiçi ve yurtdışı inceleme, araştırma   
faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenir.               
                                        
  Yabancı Uzmandan Yararlanma:                        

  Madde 8 - Gerektiğinde yabancı uzmanların getirilmesi Milli Savunma Bakan- 
lığının onayı ile Harita Genel Müdürlüğünce sağlanır.              
                                        
  Danışma Kurulu:                               

  Madde 9 - Üretimin Dünya Standartlarında olmasını sağlamak amacıyla Harita 
Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında "Atlas ve Coğrafya   
Haritaları Danışma Kurulu" teşkil edilir. Bu Kurul, başkan dışında aşağıdaki ya-
zılı Bakanlık ve Kuruluşların, karşılarında belirtilen sayıdaki temsilcilerinden
oluşur.                                     
      Bakanlık ve Kuruluşunun Adı           Temsilci Sayısı  
--------------------------------------------------    ----------------------
Genelkurmay Başkanlığı                        1     
M.S.B.lığı Pl. Koor. ve And. D. Bşk.lığı               1     
M.S.B.lığı Harita Genel Müdürlüğü                  5     
Milli Eğitim Bakanlığı                        1     
A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi                 1     
Türk Coğrafya Kurumu                         1     
İçişleri Bakanlığı                          1     
Kültür Bakanlığı                           1     
İst. Dev. Tat. Güzel San. Yük. Okulu                 1     
İst. Tek. Üni. Harita ve Joedezi Böl.                1     
İst. Üni. Edebiyat Fakültesi Coğrafya Böl.              1     
İst. Dev. Mim. ve Müh. Ak. Harita Kadastro Böl.           1     
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Gn. Md.lüğü           1     
  Fakülte, Akademi ve Yüksek Okul temsilcisi, Milli Savunma Bakanlığının müra-
caatı üzerine, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulun yetkili organının görev- 
lendirilmesi halinde Danışma Kuruluna katılır.                 
  Danışma Kurulunun çalışma esasları bir yönerge ile düzenlenir.       
                                        
  Danışma Kurulunun Görevleri:                        

  Madde 10 - Danışma Kurulunun görevleri, üretimde kullanılacak kaynak mater- 
yelleri, üretimin hazırlığı ve tertibi, bilgilerin doğruluğu, atlasın düzeni  
hakkında önerilerde bulunmak ve deneme baskılarını incelemektir.        
                                        
  Toplanma:                                  

  Madde 11 - Danışma Kurulu Başkanın daveti üzerine toplanır.         
  Koordinasyon:                                

  Madde 12 - Harita Genel Müdürlüğü atlasın basımına başlamadan önce, Genel- 
kurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Kamu ilgili kuruluşlarına danışarak ihtiyaç  
miktarları belirlenir.                             
  Fiat Tesbiti:                                

  Madde 13 - Atlasın fiatı, Harita Genel Müdürlüğünün maliyet hesapları göz- 
önünde tutularak Danışma Kurulunca saptanır.                  

  Geçici Madde 1 - Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu yönetmelik kapsa-
mına giren Bakanlık ve Kamu Kuruluşları, çalışmalarının sonucunu dökümanları ile
birlikte Harita Genel Müdürlüğüne devrederler.                 
  Yürürlük:                                  

  Madde 14 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
  Yürütme:                                  

  Madde 15 - Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.