Endeksler
                                        
                                        
          NÜFUS HİZMETLERİNE AİT KURULUŞ, GÖREV            
              VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ               
                                        
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8.3.1977, No: 7/13269         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 5.5.1972, No: 1587           
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 3.5.1977, No: 15926          
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi   : 5, Cildi: 16, S. 2724         
                                        
                 BİRİNCİ KISIM                 
                 Genel Esaslar                 
                                        
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, nüfus hizmetlerini ve bu hizmetleri yürüte-
cek kuruluşlar ile bunların görev, yetki ve sorumluluklarını aralarındaki görev 
ilişkilerini belli etmek, hizmetin yürütülüşünde izlenecek yöntemleri saptamak, 
uygulamada birlik ve kolaylık sağlamaktır.                   
                                        
  Kapsam:                                   

  Madde 2 - Bu Yönetmelik                           
  a) Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşlarına ve bunların  
görev ve yetkilerine,                              
  b) Nüfus hizmetlerinin yürütülmesine,                    
  c) Nüfus hizmetlerinde kullanılacak kütüklerin tutuluş şekilleri ve bütün  
dayanak belgelerinin form ve düzenlenmelerine,                 
  İlişkin esas ve açıklamaları kapsar.                    
                                        
  Deyimler:                                  

  Madde 3 - Nüfus hizmetleri açısından bu Yönetmelikte geçen ve aşağıda belir-
tilen deyimler;                                 
Bakanlık    : İçişleri Bakanlığı                      
Genel Müdürlük : Nüfus İşleri Gene Müdürlüğü                  
Genel Müdür   : Nüfus İşleri Genel Müdürü                   
Birim      : Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü merkez örgütü          
Alt Birim    : Nüfus İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı şube           
Merkez Arşivi  : Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Arşivi,          
Başmemurluk   : Nüfus Başmemurluğu,                      
Başmemur    : Nüfus Başmemuru,                       
Memur      : Nüfus Memuru,                         
Görev çevresi  : Nüfus dairesinin bulunduğu ilçe (veya merkez ilçe) sınırları 
içinde kalan alan,                               
  Dayanak belgesi: Aile kütüklerine düşürülen kayıtların dayanağı olan tuta- 
nak, mahkeme kararı ve noter senedi gibi resmi belgeler,            
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Nüfus kaydı: Bir kimsenin nüfus kütüğüne geçirilmiş kişisel haline ilişkin 
bilgilerin tümü,                                
  Kayıt: Nüfus kütüğüne geçirilmiş kişinin ad ve soyadı, doğum tarihi gibi ki-
şisel haline ilişkin özelliklerinin ayrı ayrı her biri,             
  Aile: Aynı soydan olup aynı soyadını taşıyan ve bir aile kütük sıra numarası
altında kayıtlı kişilerle bunların eş ve çocukları,               
  Aile kurmak: Aile kütüğünde ayrı bir aile kütük sıra numarası altında yazıl-
mak,                                      
  Kütük sıra numarası: Ailelerin, aile kütüğünde yazılış sırasına göre verilen
ve her bağımsız mahalle veya köy için birden başlayarak zincirleme bir şekilde 
devam eden bir numara,                             
  Hane: Aile kütüklerinde aynı kütük sıra numarası altında yazılanların tümü, 
  Yerli nüfus: Bulunduğu yer aile kütüğüne kayıtlı olanlar,          
  Misafir nüfus: Olayın bildirildiği yerden başka bir ilçe (veya merkez ilçe) 
aile kütüğüne kayıtlı olanlar,                         
  Yabancı nüfus: Türk vatandaşı olmayanlar,                  
  Kişisel hal olayları istatistikleri: Doğum, evlenme, boşanma, ölüm gibi nü- 
fus olaylarına ait istatistikler,                        
  Medeni Kanun: Türk Kanunu Medenisi;                     
  Anlamına gelir.                               
                                        
  Görevli esas kuruluş ve diğerleri:                     

  Madde 4 - Nüfus hizmetleri, İçişleri Bakanlığına bağlı ve illerde kuruluşu 
olan Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.             
  Diğer kuruluşlar, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar ve verilen görevler  
çerçevesinde nüfus hizmetlerinin yürütümüne katılırlar.             
                                        
                 İKİNCİ KISIM                  
               Kuruluş ve Görevleri               
                                        
                 BİRİNCİ BÖLÜM                 
             Merkez Kuruluşu ve Görevleri             
                                        
  Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü:                        

  Madde 5 - Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü, bir genel müdür yönetiminde bir ge- 
nel müdür başyardımcısı, üç genel müdür yardımcısı, bir müşavir ve beş şube mü- 
dürü ile bunlara bağlı bürolardan oluşur.                    
  Bürolar Nüfus İşleri Genel Müdürünün önerisi ve Bakanlığın onayı ile kuru- 
lur.                                      
  Genel Müdürlüğün amacı, nüfus ve vataşdaşlık hizmetlerini en iyi bir biçim- 
de yürütmek, geliştirmek ve nüfus kütüklerinin güvenilir ve eksiksiz hukuki bel-
geler haline getirilmesini sağlamaktır.                     
  Genel Müdürlüğün giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertiplerinde ayrı  
olarak gösterilir.                               
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdürlüğün görevleri:                         

 

 
  Madde 6 - Nüfus İşleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:       
  a) Nüfus hizmetlerine ilişkin mevzuatın uygulanmasını ve nüfus kütüklerinin 
eksiksiz, düzenli ve sürekli bir şekilde tutulmasını sağlamak, hizmetleri izle- 
mek, geliştirmek, bu amaçlarla gerekli tedbirleri almak,            
  b) Merkez Arşivini kurmak ve yasalara göre yürütmek,            
  c) Vatandaşlık mevzuatını uygulamak, vatandaşlığa alma, çıkma, çıkarılma ve 
vatandaşlığın kaybettirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve vatandaşlık  
uyuşmazlıklarını mevzuata göre çözmek,                     
  ç) Her türlü nüfus ve vatandaşlık mevzuatının uygulanmasına ilişkin yönetme-
lik, yönerge ve genelgeleri düzenlemek ve uygulama ile ilgili başvurmaları ince-
lemek ve sonuçlandırmak,                            
  d) Bakanlık bütçesinin genel müdürlüğe ait kısmını ilgili birimlerle işbir- 
liği yapmak suretiyle hazırlamak ve bütçeyi uygulamak,             
  e) Nüfus personelinin meslek içi eğitimini sağlamak ve bu amaçla gerekli  
plan ve programları hazırlamak,                         
  f) Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyon ve genel kurullarında görüşülmekte 
olan kanun tasarı ve tekliflerinden genel müdürlükle ilgili olanları izleyerek 
gereğini yapmak,                                
  g) Halkın nüfus hizmetleri konusunda eğitimi için gerekli plan ve program- 
ları hazırlamak, uygulanmasını sağlamak ve bu amaç ile basın ve yayın kuruluş- 
ları ile iş birliği yapmak,                           
  h) Kanunların verdiği diğer görevleri yerine getirmek.           
                                        
  Genel Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu:                 

  Madde 7 - a) Genel Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:          
  1 - Genel Müdür birimi yönetir ve yukarıdaki maddede belirlenen görevlerin 
yapılmasını sağlar. Nüfus hizmetlerine ilişkin konularda Bakanın danışmanlığını 
yapar.                                     
  2 - Hizmetlerin etkin ve verimli biçimde yürütülmesi ve ortaya çıkan aksak- 
lıkların giderilmesi için gerekli tedbirleri alır, yetkisini aşan konularda   
Bakanlığa teklifte bulunur.                           
  3 - Merkez ve iller kuruluşlarının çalışmalarını izler, denetler ve değer- 
lendirir.                                    
  4 - Nüfus müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin tekliflerde  
bulunur.                                    
  5 - Genel müdür yardımcıları arasında iş bölümü yapar, şube müdürlerinin  
görevlendirilecekleri şubeleri saptar.                     
  6 - Görev verildiğinde, Bakanlık adına nüfusla ilgili olarak, yurt içinde  
veya dışında yapılacak toplantılara katılır.                  
  7 - Genel müdürlük personeline yetkisi içindeki cezaları verir, daha ağır  
ceza ve takdirname verilmesi için Bakanlığa tekliflerde bulunur.        
  b) Genel Müdür, birimine ilişkin görevlerin, Bakanlığın genel politikasına 
ve yasalara uygun olarak zamanında verimli ve etkili bir biçimde yürütülmesin- 
den, geliştirilmesinden ve kuruluşundaki personelin çalışmalarından Bakanlığa  
karşı sorumludur.                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Genel Müdür başyardımcısı ve yardımcılarının görev, yetki ve sorumluluğu:  

  Madde 8 - a) Genel müdür başyardımcısı ve yardımcılarının görev ve yetkileri
şunlardır:                                   
  1 - Kendisine bağlı alt birimlerin çalışma esaslarını ve programlarını ha- 
zırlayıp Genel Müdürün onayına sunar, uygulamalarını sağlar ve izler, denetler, 
sonuçlarını değerlendirir.                           
  Gerektiğinde etkinlik ve verimliliğin artırılması amacı ile Genel Müdüre  
tekliflerde bulunur. Diğer genel müdür yardımcısı ve müşavirle işbirliği yaparak
bütün şubelerin ahenk içinde çalışmasını sağlar.                
  2 - Genel Müdürlüğün merkez ve iller kuruluşundaki personelin eğitim ve ye- 
tişmesine ilişkin konularda genel müdüre teklifler götürür.           
  3 - Genel müdürlük bünyesinde yasa, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge,plan
ve program hazırlık çalışmalarına katılır.                   
  4 - Kendine bağlı alt birimlerdeki personele disiplin cezası veya takdirname
verilmesi için genel müdüre teklifte bulunur.                  
  5 - Genel müdür tarafından verilecek diğer işleri görür.          
  b) Genel müdür başyardımcısı ve yardımcıları, kendilerine verilen görevle- 
rin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikasına, genel müdürlüğün amaçlarına 
ve genel müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkili bir biçimde yürütül- 
mesinden, kendilerine bağlı personelin çalışmasından genel müdüre karşı sorumlu-
durlar.                                     
                                        
  Genel Müdürlük Müşavirinin görev, yetki ve sorumluluğu:           

  Madde 9 - a) Genel Müdürlük Müşavirinin görev ve yetkileri şunlardır:    
  1 - Genel müdürlüğün çalışma alanına giren konularda genel müdüre danışman- 
lık yapar.                                   
  2 - Genel müdür tarafından verilen konularda inceleme ve araştırmalar yapar,
  3 - Genel müdürlükçe verilecek yasa, tüzük, yönetmelik tasarılarını inceli- 
yerek görüşünü bildirir, hazırlık çalışmalarına katılır,            
  4 - İlgili genel müdür yardımcısı ile işbirliği yaparak genel müdürlüğün  
çalışma plan ve programlarının hazırlık çalışmalarını yapar.          
  5 - Bakanlık içi ve dışı eğitim birimleri ile işbirliği yaparak genel müdür-
lük ve taşra personelinin eğitimi için programlar hazırlar, genel müdürün onayı-
na sunar, uygulanmasını izler,                         
  6 - Kendisine bağlı personele disiplin cezası veya takdirname verilmesi için
genel müdüre tekliflerde bulunur,                        
  7 - Genel müdürün vereceği diğer işleri görür.               
  b) Müşavir kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet 
politikasına, genel müdürlüğün amaçlarına, genel müdürün emirlerine uygun olarak
verimli ve etkili bir biçimde yürütülmesinden genel müdüre karşı sorumludur.  
                                        
  Nüfus Şubesinin Görevleri:                         

  Madde 10 - Nüfus şubesinin görevleri şunlardır:               
  a) Nüfus mevzuatının aynı anlayış içerisinde uygulanmasını ve nüfus kütük- 
lerinin tutulmasını sağlamak ve izlemek, nüfus hizmetlerinin geliştirilmesine  
ve yeni koşullara uydurulmasına ilişkin incelemeler yapmak, bu konularda genel 
müdürlüğe tekliflerde bulunmak,                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  b) Nüfusla ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerle genel emirleri hazırlamak, 
nüfus kaydı silinmesine ait kararları düzenleyip genel müdürün onayına sunmak, 
  c) Nüfus yazımı ve kütüklerinin düzenlenmesine ilişkin işleri yürütmek,   
  ç) Kişisel hal olayları istatistik verilerini toplamak ve bunları ilgili şu-
beye göndermek,                                 
  d) Nüfus hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin konularda danışmanlık yapmak, 
  e) Nüfus teftiş ve denetim raporlarını incelemek ve değerlendirmek,     
  f) Kişi hallerine ilişkin olarak taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerin 
uygulanmasını sağlamak.                             
                                        
  Vatandaşlık Şubesinin görevleri: