Endeksler
        ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FONU YÖNETMELİĞİ (1)          
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.12.1976, No : 7/13177         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     : 31.8.1956, No: 6831           
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16.3.1977, No: 15880           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 16, S.2702           
                                        
               I. BÖLÜM                      
            Amaç, Kapsam, Deyimler                  
  Amaç:                                    

  Madde 1 - Ormanların korunması, geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletil- 
mesi hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için, ormanların içinde veya bitişiğinde 
yaşayan köy halkının kalkınmalarına katkıda bulunmak suretiyle bunların orman- 
lar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, amaç olarak saptanmıştır.      
  Dayanak:                                  

  Madde 2 - Bu Yönetmelik, 6831 Sayılı Orman Kanununa 1744 sayılı kanun ile  
eklenen Ek 3. maddenin (H) fıkrası gereğince düzenlenmiştir.          
  Kapsam:                                   

  Madde 3 - Bu Yönetmelik; Fon'un gelirlerini, Fon'dan yapılacak harcamaların 
kapsamı ve çeşitlerini, yardımların genel, özel şart ve esaslarını, vade ve faiz
hadlerini, Fon Bütçesi'nin hazırlanması ve uygulanması ile alım ve satım işle- 
rini kapsar.                                  
  Yetki:                                   

  Madde 4 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                  
  Bakanlık emrinde kurulan Fon ile ilgili ve bu Yönetmelikte belirtilen her  
türlü iş ve işlemler ORKÖY Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.     
  Deyimler:                                  

  Madde 5 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                  
  Bu Yönetmelikte geçen;                           
  a) Fon          : 6831 sayılı Orman Kanununun Ek 3 üncü maddesi  
                uyarınca kurulan Fonu,              
  b) Orman içi köy     : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla   
                evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından    
                itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri  
                dört yönden ormanlarla çevrili köyleri,     
                                        
  c) Ormana bitişik köy  : Mülki sınırları içinde orman olması şartıyla   
                evlerin toplu bulunduğu yerleşim alanından    
                itibaren aralıksız olarak devam eden arazileri  
                herhangi bir yönde ormanlara bitişik olan    
                köyleri,                     
                                        
  d) Orman köyü      : Orman içi veya ormana bitişik köyleri,      
                                        
  e) Orman köylüsü     : Orman köyü nüfusuna kayıtlı olup, sürekli olarak 
                bu köylerde oturan halkı,            
                                        
  f) Kalkınma havzası   : Orman köylerinin kalkındırılması amacıyla hazır- 
                lanan plan ve projelerin kapsadığı il veya ilçe 
                bazındaki alanı,                 
--------------------                              
(1) 18.5.1983 tarih ve 83/6631 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe   
  konulan Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi ile bu Yönetmelikte geçen Orman   
  Bakanlığı deyimi "Tarım ve Orman Bakanlığı", ORKÖY Genel Müdürlüğü deyimi  
  "ORKÖY Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiş, (ORKÖY Bölge Başmüdürlüğü) ve
  (ORKÖY Bölge Başmüdürü), (Hesap İşleri Müdürü) deyimleri çıkarılmıştır.   
                                        
                                        
  g) Kooperatif     : Orman köylerinde oturan köylülerce, kendi ara-   
               larında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre  
               kurulmuş veya durumları bu Kanun hükümlerine    
               intibak ettirilmiş çok amaçlı tarımsal kalkınma  
               kooperatifini,                   
                                        
  h) Kooperatif birliği : (g) bendinde tanımlanan kooperatiflerin kendi   
               aralarında 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa   
               göre kurdukları birlikleri,            
                                        
  i) ORKÖY        : Orman ve köy ilişkilerini,             
                                        
  j) Kısa vadeli kredi  : İki yıla kadar süreyle verilen krediyi,      
                                        
  k) Orta vadeli kredi  : İki yıldan yedi yıla kadar (yedinci yıl dahil)   
               süreyle verilen krediyi,              
                                        
  l) Uzun vadeli kredi  : Yedi yıldan onbeş yıla kadar (onbeşinci yıl dahil) 
               süreyle verilen krediyi,              
                                        
  m) İdare        : Orman Bakanlığını, ORKÖY Genel Müdürlüğünü, Bakan- 
               lık bölge müdürlüğünü, ORKÖY başmühendisliğini,  
               ORKÖY mühendisliğini,               
                                        
  n) Bakan        : Orman Bakanını,                  
                                        
  o) Bakanlık      : Orman Bakanlığını,                 
                                        
  p) Genel Müdürlük   : ORKÖY Genel Müdürlüğünü,              
                                        
  r) Bölge Müdürlüğü   : Bakanlık bölge müdürlüğünü,            
                                        
  s) Başmühendislik   : ORKÖY başmühendisliğini,              
                                        
  t) Mühendislik     : ORKÖY mühendisliğini,               
                                        
  ifade eder.                                 
               II. BÖLÜM                     
              Fon Yönetimi                    
  Kuruluş:                                  

 

 
  Madde 6 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                  
  Fon merkezde Genel Müdürlük, taşrada bölge müdürlüğü ve başmühendislik-   
lerce yönetilir.                                
  Kadroların hazırlanması:                          

  Madde 7 - (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                  
  Orman köylülerinin Fondan yararlandırılmalarına ilişkin hizmetlerin verim- 
li, etkin ve süratle görülmesi amacıyla merkez ve taşra için lüzumlu uzman,   
teknik, idari ve yardımcı personele ait kadrolar Bakanlıkça temin edilir.    
  Atamalar:                                  

  Madde 8 - (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                 
  a) Merkez Fon Saymanının atama ve yer değiştirmesi, Genel Müdürlüğün uygun 
görüşü ve Bakanlığın teklifi ile Maliye Bakanlığınca,              
  b) Taşradaki fon saymanı ve fon bütçesinden kadrolu olan personelin atama  
ve yer değiştirmesi Genel Müdürlüğün teklifi ile Bakanlıkça,          
  yapılır.                                  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
          FON YÖNETİMİNDEN SORUMLU PERSONEL              
  İta amirleri:                                

  Madde 9 - a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Merkez'de fonun ita amiri  
Bakandır. Bakan, ORKÖY Genel Müdürünü ita amiri olarak yetkili kılabilir.    
  b) Taşrada Fon'un ikinci derecede ita amiri ise ORKÖY Başmühendisidir.   
  c) İta Amirleri; birinci derecede imza atmaya yetkili olup mevzuat dahilinde
Fon'un amaca uygun olarak kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını   
sağlayarak, Fon'u yönetirler.                          
  d) İta amirleri idari ve teknik işlerde tek başına, mali işlerde ise bu   
Yönetmelikte hüküm, bulunmayan hallerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu  
hükümlerine göre sorumludur.                          
  e) İta amirleri, her türlü haberleşme ve sözleşmeleri yapmaya yetkilidirler.
  f) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Taşradaki ita amirleri yokluklarında, 
bu görevi vekalet verecekleri bir orman mühendisine yaptırırlar.        
  g) Her ita amiri, yetkisini kullandığı işlerden sorumludur.         
  h) İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğundan ikisi ayni kimsede   
toplanamaz.                                   
                                        
  Fon Saymanlık Müdürü ve Saymanlar:                     

  Madde 10 - (Değişik birinci fıkra: 13/4/1995-95/6773 K.) Fon hesap işleri; 
Genel Müdürlükte Merkez Fon Saymanı, taşrada başmühendislik fon saymanı tara-  
fından yürütülür.                                
  Her ita amirliğinde bir Fon Saymanlığı bulunur.               
  Saymanlar mali konularda mali evraka imza atmaya yetkili olup, Fon'la ilgili
satın alma komisyonlarında üyedirler.                      
  Saymanların sorumluluklarının tayininde, bu Yönetmelikte hüküm olmayan hal- 
lerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.         
  Fon Saymanlarının izinli olmaları halinde vekilleri, kendilerinin yazılı  
teklifi ve ita amirlerinin onayı ile görevlendirilirler.            
                                        
  Tahakkuk memurları: