Endeksler
                                        
         KÖY YOLLARI YAPIM VE BAKIM YÖNETMELİĞİ             
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.10.1976, No: 7/12960         
  Dayandığı Kanunun Tarihi     :       No:             
  Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 20.1.1977, No: 15825           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 16, S. 350           
                                        
  Amaç:                                    
                                        

  Madde 1 - a) Köy kalkınmasında başlıca amil olan köyyollarının ve bu yollar 
üzerindeki her türlü sanat yapımı inşaatlarının uzun vadeli planlanması, düzenli
icraat programlarına bağlanması ve sistemli bir şekilde yürütülmesi,      
                                        
  b) Yapımı planlanmış olan yol ve her türlü sanat yapılarının inşasında,   
inşaat makinaları ve araçları ile genel bütçeden köyyolu yapımı için Köyişleri 
Bakanlığına ayrılan ödeneğin en verimli bir şekilde kullanılarak yapım, bakım  
ve onarımının sağlanmasıdır.                          
                                        
  Köyyolları ağına giren yollar:                       
                                        

  Madde 2 - a) 30/5/1973 tarih ve 1737 sayılı Kanunla değişik 11/2/1970 tarih 
ve 5539 sayılı "Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki   
Kanun" Devlet ve ilyollarını tanımlamış olup, bu yollar dışındaki yollar köyyolu
ağına dahil olmaktadır. Buna göre; bir köyü komşu köylere, il, ilçe ve bucak  
merkezlerine, üretim ve tüketim merkezlerine bağlayan yollarla köylerin mahalle 
yolları köyyolları ağını oluşturur.                       
                                        
  b) Köyyolları ağına giren yollar ve üzerinde bulunan her türlü sanat yapı- 
larının yapımı, onarımı ve bakımı 2490 sayılı Kanuna veya bu Yönetmelik ve   
ilgili kanunlara göre Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan yönergelere göre yapı- 
lır.                                      
                                        
  Uzun vadeli planlama:                            
                                        

  Madde 3 - a) Uzun vadeli planlar; Kalkınma planı ve Hükümet programların-  
daki ilkelere uygun olarak Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek öncelik kriter- 
leri esas alınmak suretiyle, İl Genel Meclisi görüşüne dayalı Valilik ile Bölge 
Müdürlüklerinin etüd ve teklifleri dikkate alınarak beşer yıllık devreler ha-  
linde YSE. Genel Müdürlüğünce hazırlanır.                    
                                        
  b) YSE. Genel Müdürlüğünce yukarıdaki esaslara göre hazırlanan planlar   
Köyişleri Bakanlığının onayına sunulur. Onaylanan planlar ve plan hedefleri   
üzerinde bir değişiklik yapılmaz. Ancak, mülki bölünmede meydana gelen değiş-  
meler veya büyük gelişmelerden doğan sebeplerle değişiklik ve eklemeler gerekir-
se, 4 üncü maddedeki Komisyonun veya YSE. Genel Müdürlüğünün gerekçeli teklifi 
ve Bakanlığın onayı ile değişiklik yapılabilir.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Yıllık icraat programları:                         
                                        

  Madde 4 - Yıllık icraat program teklifleri uzun vadeli plan hedeflerine   
uygun olarak Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilecek esaslara göre Vali Başkan- 
lığında YSE. Bölge Müdürü, YSE. İl Müdürü, ilçeleriyle ilgili programların ha- 
zırlanması yönünden kaymakamlar, YSE. Bölge ve İl Müdürlüklerinin Yol ve Etüd  
Plan Şeflerinden oluşan bir Komisyonca hazırlanır, YSE. Genel Müdürlüğünün   
tasvibi ve Köyişleri Bakanlığının onayı ile yürürlüğe konulur. Bu programlarda 
YSE. Genel Müdürlüğünün gerekçeli teklifi ve Bakanlığın onayı ile değişiklik  
yapılabilir.                                  
                                        
  Köyyollarının yapımı için kaynak:                      
                                        

  Madde 5 - a) Köyyollarının yapımı için ödenek üç kaynaktan sağlanır.    
                                        
  a) Yıllık bütçe imkanlarına göre Köyişleri Bakanlığı bütçesinden köyyolları 
yapımı için ayrılan ödenekler.                         
  b) Özel İdare bütçelerinden ayrılan ödenekler.               
  c) Gönüllü Halk katılımı.                          
  d) Köyişleri Bakanlığı köyyollarının yalnız yapım, bakım ve onarım işlerini 
üzerine almıştır. Yolun geçeceği arazinin temini, Köy Kanunu hükümlerine göre, 
Köy İhtiyar Meclisinin görevidir.                        
  Bu nedenle, gerekli etüdlere dayanılarak idarenin göstereceği köyyolunun  
geçeceği arazi; Köy İhtiyar Meclisi tarafından temin edilip idareye teslim edil-
mek mecburiyetindedir. Ancak bundan sonra yol yapımına başlanır.        
                                        
  Malzeme ve makinalar:                            
                                        

  Madde 6 - Köyyollarına lüzumlu malzeme ve makinalar, bölgelerin coğrafi   
durumu ve iklim şartları dikkate alınarak, bölgeler arası dengesizliğin gideril-
mesi, hizmet önceliği kriterleri ve plan hedefleri dikkate alınarak YSE. Genel 
Müdürlüğünce tesbit ve temin edilir. Bakanlığın verdiği yetkiyle YSE. Genel   
Müdürlüğü lüzum gördüğü takdirde mevcut makinaları -İl Özel İdare bütçesinden  
alınanlar hariç- bölgeler arasında dengeler ve bunun için gerekli transferleri 
yapar.                                     
                                        
  Teknik esaslar:                               
                                        

  Madde 7 - Köyyollarının ve üzerindeki tüm sanat yapılarının yapım, onarım  
ve bakım işleri ile ilgili teknik esaslar YSE. Genel Müdürlüğünce hazırlanacak 
ve Bakanlığın onayı ile yürürlüğe konacak yönergelerle düzenlenir.       
                                        
  Geçici Madde - Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanan 13/3/1962 tarihli ve   
6/279 sayılı Bakanlar Kurulu Karariyle yürürlüğe konulan "Köyyolları Yapım ve  
Bakım Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.                 
                                        
  Yürürlük:                                  
                                        

  Madde 8 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.          
                                        
  Yürütme:                                  
                                        

  Madde 9 - Bu Yönetmeliği Köyişleri Bakanı yürütür.