Endeksler
                                        
          ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİ VE               
           SÖNDÜRÜLMESİNDE GÖREVLİLERİN                
           GÖRECEKLERİ İŞLER HAKKINDA                
               YÖNETMELİK                    
                                        
  Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 10.9.1976, No: 7/12520          
  Dayandığı Kanunun Tarihi    : 31.8.1956, No: 6831            
  Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi: 9.10.1976, No : 15729           
  Yayımlandığı Düsturun Tertibi  : 5, Cildi: 15, S. 3418           
                                        
               BİRİNCİ BÖLÜM                   
  Amaç - Kapsam:                               
                                        

  Madde 1 - Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memur-  
larla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler 6831 sayılı Yasa'nın 69 uncu 
maddesi hükmüne göre düzenlenmiş bu Yönetmelik hükümleri dairesinde yürütülür. 
                                        
               İKİNCİ BÖLÜM                    
                                        
  Haber Verme:                                
                                        

  Madde 2 - Ormanların içinde veya yakınında ateş veya yangın belirtisi gören 
şahıslar bunu derhal orman teşkilatına veya en yakın muhtar veya jandarma emni- 
yet teşkilatına veya memurlarına veya her derecedeki idare amirlerine haber   
vermeye mecburdur.                               
  Görevli memurlar, yangın civarında bulunup yangını gördüğü halde haber ver- 
meyenleri takip etmetle mükelleftirler.                     
                                        

  Madde 3 - Yangın çıktığını haber alan Orman Bölge Şefliği elemanları; yan- 
gının yerini ve çıkış saatini derhal Devlet Orman İşletme Müdürlüğüne haber ve- 
rirler.                                     
                                        
  Devlet Orman İşletme Müdürlüğünce de yangın haberi:             
  a) 0rman Bölge Başmüdürlüğüne,                       
  b) Orman Genel Müdürlüğüne,                         
  c) Valiliğe, Kaymakamlığa,                         
  d) Cumhuriyet Savcılığına,                         
  e) Alakalı askeri birlik komutanlıklarına telgraf, telefon, telsiz veya   
teleks ile derhal bildirilir.                          
                                        
  Ancak Orman Bölge Şefliği Orman İşletme Merkezi olmayan bir il veya ilçe  
merkezinde ise, yangın haberi Valiliğe veya Kaymakamlığa ve Cumhuriyet Savcı-  
lığına, Bucak veya köyde ise, alakalı Bucak Müdürlüğüne ve Köy Muhtarlığına Or- 
man Bölge Şefliği elemanları tarafından verilir.                
  Yangın haberi telefon veya telsiz ile verilmiş ise ayrıca yazı ile de teyit 
edilir.                                     
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 4 - Alınan yangın haberi Vali ve Kaymakamlıklarca gereği yapılmak   
üzere Bucak Müdürlüklerine, Karakol Komutanlıklarına ve Köy Muhtarlıklarına   
kadar ulaştırılır.                               
                                        

  Madde 5 - Yangınların başlama, devam ve sönme haberleri ile yangının söndü- 
rülmesine ait talimatların ilgili mercilere ulaştırılmasında, devlete ait her  
türlü askeri ve mülki haberleşme vasıtalarından parasız olarak istifade edilir. 
                                        

  Madde 6 - Ormanlarda yangın çıktığında ilgili jandarma veya PTT santralleri 
yangın haberleşmesini, diğer konuşmalara tercihan ve Hayat-Yıldırım olarak   
temin ederler. Orman yangınları için çekilen telgrafları PTT ve DDY İstasyon  
memurları Hayat-Yıldırım olarak çekmeğe ve telgrafı alan alakalı memurlar da  
bunları derhal mahalline göndermeğe mecburdurlar.                
  PTT İdaresinin 24 saat mesai yapmadığı yerlerde, yangın haberleşmesinin sağ-
lanması için Orman İdaresine ait telefon veya santral jandarma santrallarına da 
bağlanır.                                    
                                        

  Madde 7 - Telefonu bulunan Orman içi ve kenarı köylerde köy muhtarları, yan-
gın mevsimi müddetince orman teşkilatının lüzum gördüğü yerlerde telefon başında
bir şahıs bulundurulmasını sağlamak mecburiyetindedirler. Bu şahsa verilecek  
ücret, Orman teşkilatınca tesbit ve tediye olunur.               
                                        
               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM                    
                                        
  Mükellefiyet - Liste:                            
                                        

  Madde 8 - Orman yangınlarında civar köy ve kasabaların 18 yaşını bitirip  
50 yaşını doldurmamış bütün erkek nüfusu yangın söndürmekle mükelleftirler.   
  Orman yangınlarının zamanında söndürülmesini temin bakımından, orman içi,  
orman kenarı ve ormana 10 km. mesafedeki köy ve kasabaların, birinci fıkrada  
yazılı mükelleflerini, ismen tespit eden tasdikli listeler, her sene en geç   
Mart ayı başında muhtar ve Belediye başkanları tarafından alakalı Orman Bölge  
Şefliğine veya Devlet Orman İşletme Müdürlüğüne verilir. (Liste örneği eklidir.)
  Yangının çıktığı mahalde orman içi, orman kenarı, ormana 10 Km. mesafede  
köy ve kasaba mevcut değilse, o zaman yangın hangi köy ve kasabanın mülki hu-  
dutları dahilinde vuku bulmuşsa o köy ve kasaba ilgilileri yangını söndürmekle 
mükelleftir.                                  
  Listeleri vermeyen görevliler orman teşkilatınca mülki amire bildirilir.  
Verilmeyen listelerin tanzimi ve noksanlıklarının tamamlanması ile Bucak Müdür- 
leri ve Orman Bölge Şefliği görevlidir.                     
                                        

  Madde 9 - Mükelleflere ait listenin, ormana yakın ve civar olan hangi köy  
veya belediyelerce hazırlanacağı mahalli Orman İşletme Müdürlüğünün teklifi ve 
Valinin takdiki ile tayin ve tespit edilir.                   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 10 - Orman İdaresince verilen mükellef listeleri, Orman Teşkilatınca 
yangın mevsiminden evvel yeteri kadar çoğaltılarak ilgili dairelere, memurlara 
ve köy muhtarlarına verilir.                          
  Köy muhtarları ile belediyeler bu listeleri yangın mevsimi müddetince müna- 
sip yerlere asmak suretiyle ilan ederler. Mükellefler bir ay içerisinde mezkür 
listeyi tetkik ederek bir yanlışlık vukuunda mülki makamlara veya orman teşki- 
latı nezdinde itirazda bulunabilirler.                     
                                        
               DÖRDÜNCÜ BÖLÜM                   
                                        
  Söndürme Planı:                               
                                        

  Madde 11 - Yangın çıktığında, hangi köy ve kasaba mükelleflerinin hangi   
ormanlarda yangın söndürmeye iştirak edecekleri, yangının genişleme ihtimalleri 
gözönünde tutularak bir plan halinde orman teşkilatınca tespit edilir.     
  Bu plan Valinin tasdiki ile kesinleşir. Yangın seyri itibariyle fevkalade  
bir hal aldığı ve planda tertiplenen mükelleflerin yetişmediği hallerde münasip 
köy ve kasaba mükelleflerinin de sevki yangın amirinin teklifi ile idare amir- 
lerince sağlanır.                                
  Bu planların değişimine idari gerek duyulmadığı yahut Orman Amenajman Plan 
Ünitesi ve iç taksimat düzeninde Orman İdaresi ile mülki idarenin o yer ile   
ilgili kuruluşlar şemasında yeni birimlerin oluşumuna yol açan değişiklikler  
olmadığı sürece yürürlükte kalır. Yalnız her yıl mükellef listesi ve değişiklik 
varsa söndürme alet ve malzeme listeleri yeniden yazılır.            
                                        

  Madde 12 - Bucak Müdürleri ile Karakol Komutanlarının hangi ormanda çıkacak 
yangınlara iştirak edecekleri planda belirtilir. Yangın söndürülmesine ait ikmal
işlerini Valilikten veya Kaymakamlıktan alacakları emre göre tertip ve tanzimi 
bakımından Bucak Müdürünün veya karakol Komutanının hangisinin vazife başında  
kalacağı hangisinin yangın mahallinde, mükelleflerin yangın söndürme işine neza-
ret edeceği mülki amirlerinin de mütalaası alınarak planda evvelden tespit edi- 
lir.                                      
  Yangın yerinde İlçe merkezi ile haberleşmeyi sağlayacak bir muhabere merkezi
kurulması mümkün olduğu takdirde Bucak Müdürleri ve Karakol Komutanları birlikte
yangına iştirak ederler.                            
                                        

  Madde 13 - Hangi askeri birliklerin hangi ormanlarda çıkacak yangınların  
söndürülmesine ne suretle iştirak edecekleri, yangının genişleme ihtimalleri  
gözönünde tutularak askeri birlik komutanları ile birlikte tespit edilir ve   
plana ek bir protokol da gösterilir.                      
                                        

  Madde 14 - Resmi Daire, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Belediyelerin yan- 
gınların söndürülmesinde kullanılabilecek mevcut vasıta, alet ve malzemelerden 
ne şekilde istifade edebilecekleri planda belirtilir.              
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
               BEŞİNCİ BÖLÜM                   
                                        
  Mükelleflerin yangın mahalline sevki:                    
                                        

  Madde 15 - Ormanlara yangın söndürülmesi için gidecekler muayyen tarifeli  
vasıta ile sevkedildiği takdirde bunların gidiş ve dönüş ücretleri orman teş-  
kilatınca 16 ncı madde hükmü gözönünde tutulmak suretiyle ödenir.        
  Acele hallerde veya yangın çıktığı mahal itibariyle muayyen tarifeli vası- 
talardan istifade edilmesi mümkün bulunmayan yerlerde Orman Bölge Şefi veya   
daha üst kademedeki teknik memurların göreceği lüzum üzerine mükelleflerin kam- 
yon, araba gibi diğer tarifesi belli olmayan vasıtalar ile de yangın yerine   
sevki ve yangının tamamen söndürülmesini müteakip yerlerine bırakılması sağla- 
nır. Bu vasıtaların ücreti Orman Teşkilatınca ödenir.              
                                        

  Madde 16 - Mahalli mülki amirlerin veya orman memurlarının sevk kağıdı   
üzerine istasyon memurları, yangın söndürmeğe gidecek olanları asker tarifesi  
ile, ödenmesi sonradan yapılmak ve yangına civar alan mahalde indirmek şartiyle 
yolcu veya marşandiz katarı ile ve mümkün olan yerlerde hususi katarla götürüp 
getirmeğe mecburdurlar.                             
                                        

  Madde 17 - Yangının çıktığı mahal itibariyle muayyen tarifeli vasıtalardan 
istifade edilmesi mümkün olmaması ve mahallinde hususi şahıslara ait kafi vasıta
bulunmaması veya yangına acele müdahale edilmesi gibi acil hallerde iş icapları-
na ve zaruretlerine göre yangının zuhur ettiği, Orman Bölge Şefi veya daha üst 
kademedeki teknik elemanların göstereceği lüzum üzerine mahallin en büyük mülki 
amiri askeri makamlardan yardım ve askeri nakil vasıtalarının kullanılmasını  
isteyebilir. Yapılacak askeri nakil vasıtası yardımını komutan takdir eder.   
  Yine mahallin en büyük mülki amiri, diğer daire ve İktisadi Devlet Teşek-  
külleriyle Belediyelere ait nakil vasıtalarının yalnız akaryakıt bedelleri   
Orman Genel Müdürlüğünce ödenmek kaydiyle ücretsiz olarak orman yangınlarının  
söndürülmesine ait işlerde kullanılmasına emir verebilir.            
                                        
               ALTINCI BÖLÜM                   
                                        
  Söndürme İş ve İşlemleri:                          
                                        

  Madde 18 - Yangın çıktığında tasdikli planda isimleri bildirilen köy ve   
kasabaların mükellefleri bir tebliğat beklenmeksizin yangın yerine gitmeğe ve  
yangının devamı müddetince yangının söndürülmesine iştirak etmeğe mecburdurlar. 
  Planda kayıtlı köy muhtarları ile belediye başkanları da ayrıca bir tebligat
beklemeden mükellefleri yangın yerine göndermekle ve gitmeyenlerin isimlerini  
orman teşkilatına veya mülki amirlere bildirmekle mükelleftirler.        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

  Madde 19 - Yangın söndürülmesine iştirak eden mükellefler kazma, kürek,   
balta, testere, tırmık gibi söndürme malzemelerini beraberlerinde götürmeğe   
mecburdurlar. Yangın yerine Orman İdaresince götürülen her türlü yangın söndür- 
me alet ve malzemesi muhtar veya vekili tarafından mükelleflere teslim edilir  
ve yangın söndürülmesini müteakip yine muhtarlar veya vekillerinin vasıtası ile 
alet ve malzemeler mükelleflerden alınarak yangın yerinde bulunan Orman İdaresi 
memurlarına teslim edilir.                           
                                        

  Madde 20 - Yangının kısa bir zamanda söndürülemeyeceği ve yangının nev'i  
mahiyeti, seyri ve genişleme tehlikesi itibariyle fevkalade bir hal aldığı yan- 
gın mahallinde bulunan en büyük orman amiri veya en yüksek dereceli teknik memur
tarafından tespit olunduğu takdirde, Kaymakamlar veya icabında Valiler, Orman  
Bölge Başmüdürü ve onun lüzum göstereceği orman memurları gerekli yardımı yap- 
mağa ve 11 inci madde gereğince münasip görülecek sair köy ve kasaba mükellef- 
lerini de yardımcı olarak yangın yerine göndermeğe ve icabında bizzat yangın  
mahalline gitmeğe mecburdurlar.                         
                                        

  Madde 21 - Askeri birlikler nakil, haberleşme ve söndürme vasıtaları ile  
birlikte orman yangınlarının söndürülmesine iştirak ederler. Yapılacak yardım  
miktarı komutanlıkça takdir olunur. Sarfedilecek akaryakıt bedeli orman idare- 
since ödenir.                                  
                                        

  Madde 22 - Yangının teknik bakımdan söndürülmesi işi, yangının söndürülme- 
sine iştirak eden en büyük orman amiri tarafından sevk ve idare olunur.     
                                        

  Madde 23 - Orman yangınlarının söndürülmesi işinin sona erdiğine, yangın  
yerinde bulunan en büyük orman amiri karar verir, böyle bir karar alınmadan   
söndürme işinde çalışanlar yangın mahallinden ayrılamazlar.           
                                        

  Madde 24 - Bir İl sınırında çıkıpta komşu İl veya İllere de atlama ihtimali 
bulunan yangınlarda, zamanında tedbir alınmak ve icabında yardım istenilmek   
üzere keyfiyet Valilikçe komşu illerede bildirilir.               
                                        
  İaşe Temini ve Dağıtımı:                          
                                        

  Madde 25 - Yangının söndürülmesine iştirak eden mükelleflere söndürme işinin
devamı müddetince Devlet Ormanlarında Orman idaresi tarafından diğer ormanlarda 
alakalılar tarafından parasız ekmek, katık (Zeytin, Peynir, Helva, Domates,   
Salatalık, Kavun, Karpuz, Üzüm ve benzeri) sigara (Bafra sigarası ve benzeri)  
verilir. Başkaca ücret ödenmez.                         
  Yangına iştirak eden bir mangadan fazla askeri birliklerin iaşesi birlik-  
lerince yapılır.                                
  Mükelleflere verilmek üzere yangın mahalline getirilen ekmek, katık ve siga-
ra orman idaresince görevlendirilecek bir memur tarafından muhtar veya vekili  
veya mükellefinden birinin iştirakiyle dağıtılır.                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
  Daire Amirlerinin ve Zabıtanın Görevleri:                  
                                        

  Madde 26 - Mükelleflerin yangın yerine sevkini takiben, köy muhtarları,   
Karakol Komutanları ve Bucak Müdürleri de yangın yerine gitmeğe ve mükellefleri 
tertip edilen işyerinde çalıştırmağa ve yangın yerinde çalışmayanlar ile kaçan- 
ları alakalı memurlara bildirmeğe mecburdurlar.                 
                                        

  Madde 27 - Yangın söndürmeğe gelen şahıslara ait olup yangından yanan veya 
hasara uğrayan söndürme alet ve malzemeleri ile diğer zati eşyalarını yangın  
yerinden ayrılmadan yangın yerindeki orman amirine gösterirler ve durum bir   
tutanakla tespit ve belgelendirilir.                      
  Yangın mahallinde bulunan şahıslar istedikleri takdirde para, saat, dolma- 
kalem, yüzük ve benzeri kıymetli zati eşyalarını, yangın yerindeki görevli   
orman idaresi memuruna makbuz mukabili teslim edebilirler. Yangının söndürül-  
mesinden sonra yangın yerinden ayrılırken aynı memurdan geri alırlar. Görevli  
memura teslim edilmeyen bu gibi zati eşyanın kaybından Orman İdaresi mesul   
değildir.                                    
  Şahıslara, Askeri Birliklere, Resmi Daire, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
Belediyelere ait olup yangının söndürülmesi sırasında kullanılması sebebi ile  
veya yangın yüzünden hasara uğradığı birinci fıkra gereğince tespit ve belgelen-
dirilen alet, malzeme ve benzeri mal bedeli Devlet Ormanlarında Orman İdaresince
diğer ormanlarda alakalılarca sahiplerine tanzim edilir.            
  Yangın yerinden ayrıldıktan sonra bu hususta yapılacak başvurmalar kabul  
edilmez.                                    
                                        

  Madde 28 - Yangının söndürülmesine iştirak edenlerden, hastalananlar, sakat-
lananlar ve ölenler olduğu takdirde durum bir tutanakla tespit ve belgelendiri- 
lir. Bunlar derhal orman teşkilatınca en yakın Devlet Hastanelerine gönderilir- 
ler.                                      
  Hastaneler bunları kabul ve parasız olarak tedaviye mecburdurlar. Bunlar  
zaruret dolayısiyle hususi hastanelere gönderildiği takdirde tedavi masrafları 
orman idaresince ödenir.                            
  Tedavi neticesinde sakatlığı giderilemiyenlere hastanelerden alınacak rapor-
larda belirtilecek sakatlık derecelerine göre, orman idaresince 500 liradan 2000
liraya kadar para verileceği gibi yangının söndürülmesinde ölenlerin ailelerine 
5000 lira verilir.                               
  Sakatlananlar veya ölenlerin varisleri ayrıca umumi hükümler dairesinde   
tazminat talebi ile mahkemeye müracaatta serbesttir. Orman İdaresince ödeneceği 
yukarıda bildirilen miktarlar mahkemece hükmolunacak tazminata mahsup edilemez. 
Devlet memuru veya sigortalı işçi olupta sakatlanan veya ölenler hakkında umumi 
hükümler uygulanır. Bu kimseler 3 üncü fıkra hükmünden de istifade ederler.   
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              YEDİNCİ BÖLÜM                    
                                        
  Önleyici Tedbirler.                             
                                        

  Madde 29 - Orman mıntıkalarından geçen her türlü demiryolu vasıtalarının ve 
güzergahta vazifeli personelin yangına sebebiyet vermemeleri için Devlet Demir- 
yolları İdaresi gerekli tedbirleri almakla mükelleftir.             
  Alınacak tedbirlerin şekil ve mahiyetleri Demiryolları İdaresiyle mahalli  
orman teşkilatınca müştereken tespit edilir.                  
                                        

  Madde 30 - Orman içinde konak yerlerinde kimlerin ne gibi ahvalde ateş ya- 
kacakları ve bu gibilerin ne gibi tedbirlere riayet edecekleri Orman İdaresince 
tesbit edilerek idari kanaldan köylere tebliğ ederler.             
  Konak yerlerinden başka yerlerde gecelemek ve buralarda yapılan ocak yerle- 
rinden başka yerlerde ateş yakmak kanunen yasak olduğuna göre görevli memurlar 
bu tedbir ve yasaklara riayet etmeyenler hakkında takibatta bulunurlar.     
                                        

  Madde 31 - Mevsimin kurak gitmesi halinde yangın tehlikesinin fazla olduğu 
zamanlarda veya yangın olupta henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tama- 
men bertaraf edilmemiş olması gibi fevkalade hallerde Orman İdaresince gösteri- 
lecek lüzum üzerine, mahallin en büyük mülki amiri muayyen bir müddet için or- 
manlara girilmesini men ve bu sahalardaki orman içi her türlü faaliyetin tati- 
lini emredebilir.                                
  Yasağın hangi sınırlarla çevrili ormanlara şamil olduğu mahalli ve mutat  
vasıtalarla ilan edilir. Bu mıntıka içerisine her ne suretle olursa olsun gi-  
rilmemesi orman memurlarınca ve mahalli zabıtaca takip ve kontrol edilir.    
                                        

  Madde 32 - 11 inci maddede yazılı planın takbikini temin ve icabında yan-  
gınla alakalı diğer tedbirleri almak amacı ile İllerde Vali'nin veya Muavininin 
Başkanlığı altında Orman Bölge Başmüdürü ve Başmüdürü temsil edecek bir Orman  
Yüksek Mühendisi ve Devlet Orman İşletme Müdürü, Emniyet Müdürü, Jandarma Komu- 
tanından, İlçelerde ise Kaymakam'ın Başkanlığı altında Devlet Orman İşletme Mü- 
dürü veya Orman Bölge Şefi, Emniyet Amiri, Jandarma Komutanından müteşekkil   
(Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu) kurulur.               
  Vali veya Kaymakamlarca lüzum görüldüğü takdirde diğer daire ve resmi mües- 
sese temsilcileri de bu komisyona iştirak ettirilebilir.            
  Komisyonlar Orman Bölge Başmüdürü veya Devlet Orman İşletme Müdürünün    
teklifi, İllerde Vali ve İlçelerde Kaymakam'ın tasvibi ile tespit edilecek   
zamanlarda toplanır.                              
  Komisyonca alınan kararlar Valinin veya Kaymakamın emri ile alakalı daire, 
resmi müessese ve muhtarlıklara tebliğ olunur.                 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
              SEKİZİNCİ BÖLÜM                   
                                        
                                        
  Tahkikat:                                  
                                        

  Madde 33 - Cumhuriyet Savcısı gelinceye kadar yangın yerindeki orman amiri 
orman yangınına ilişkin olayın tahkikine el koyar. Hasar derecesi bilahare tes- 
pit edilir.                                   
                                        
               DOKUZUNCU BÖLÜM                  
                                        
  Genel Hükümler:                               
                                        

  Madde 34 - Bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirmeyenler hakkında umumi  
mevzuata ve orman kanuna göre takibat yapılır.                 
                                        

  Madde 35 - 7/12/1956 tarihli ve 4/8427 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  
yürürlüğe konulan "Orman Yangınlarının Önlenmesinde ve Söndürülmesinde Vazife- 
lilerin Görecekleri İşlere Dair Talimatname" yürürlükten kaldırılmıştır.    
                                        

  Madde 36 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.         
                                        

  Madde 37 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma, İçişleri, Ulaştırma ve 
Orman Bakanlıkları yürütür.